สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง สหราชอาณาจักร กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรสหราชอาณาจักรไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย31/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน14/3/256326/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 8,681 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด4/10/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 1,172 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด21/4/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด N/A 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุดN/A4/9/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยสหราชอาณาจักรไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.41,459.86,610.134,849.7
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.2,738.6457.52,281.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP0.68.3-7.7
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP17.635.3-17.8
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP9.027.2-18.2
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP71.056.414.6
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP29.667.8-38.2
ดัชนี GINI34.836.6-1.8
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม4.40.83.6
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม18.323.1-4.8
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม1.131.6-30.5
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม2.32.7-0.4
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม15.351.0-35.7
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม80.645.335.3
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม0.416.6-16.3
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง59.569.8-10.3
จำนวนประชากรล้านคน66.069.2-3.2
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม17.617.40.3
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม18.311.46.8
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม64.171.2-7.1
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม28.516.112.4
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม56.040.515.6
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม27.524.43.1
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม83.149.233.9
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม16.950.8-33.9
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน8.32.95.4
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน2.80.62.2
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง86.1196.0-109.9
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี83.180.52.6
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี81.376.74.6
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย55.487.2-31.8
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี79.573.06.5
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน4.39.5-5.2
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด3.78.2-4.5
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.81.50.2
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง7.037.0-30.0

1. สรุปภาพรวมการระบาดของสหราชอาณาจักร

ระบบบริการสุขภาพในสหราชอาณาจักร คือ ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) ซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมระบบบริการสุขภาพของทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศเวลส์ และประเทศไอร์แลนด์เหนือ โดยกระทรวงสาธารณสุขสหราชอาณาจักรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการสาธารณสุขทั่วสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม ในปี 2542 มีการถ่ายโอนอำนาจในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพให้แต่ละประเทศ (Devolution) ทำให้โครงสร้างระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุขของแต่ละประเทศในสหราชอาจักรในปัจจุบันต่างกันออกไปเล็กน้อย เช่น การคำนวณค่ารักษาพยาบาล การจ่ายยา การให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น แต่รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังมีอำนาจตัดสินใจในบางกรณีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขทั่วสหราชอาณาจักร

ถึงแม้ว่าการบริหารระบบบริการสุขภาพแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ แต่ระบบทั้ง 4 ระบบมีความคล้ายคลึงกันมาก เนื่องจากได้รับการอุดหนุนโดยรัฐบาล มีการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ และสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมองภาพรวมการระบาดและนโยบายของสหราชอาณาจักรโดยให้ความสำคัญกับประเทศอังกฤษเป็นหลัก

สำหรับการระบาดในสหราชอาณาจักรสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระลอกคร่าวๆ ดังนี้

การระบาดระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2563 หลังจากที่มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกในวันที่ 31 มกราคม 2563 การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่า การระบาดใน
สหราชอาณาจักรในระลอกนี้เกิดขึ้นจากการเดินทางมาจากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จากประเทศในยุโรป)[1] แต่การตรวจเชื้อและการเฝ้าระวังยังอยู่ในวงจำกัดในช่วงสัปดาห์แรกๆ ทำให้ขอบเขตของการระบาดไม่มีความชัดเจนมากนัก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ด้วยเกรงว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติจะรับแรงกดดันไม่ไหว รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ให้พลเมืองอยู่แต่ในบ้านเพื่อลดการระบาด พร้อมทั้งปิดกั้นการเดินทาง และการติดต่อกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งปิดโรงเรียน ธุรกิจ และสถานที่ชุมนุมเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวในสถานที่ต่างๆ มีคำสั่งให้ประชาชนที่มีอาการต้องแยกกักตัว และผู้มีความเสี่ยงสูงจะได้รับคำแนะนำในการป้องกัน หน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล แต่ในระยะแรกยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อ

ในช่วงกลางเดือนเมษายน มีการรายงานว่า ด้วยมาตรการต่างๆ ของสหราชอาณาจักร ทำให้การระบาดผ่านจุดสูงสุด (Peak) แล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อต่อวันสูงที่สุดเท่ากับ 5,492 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 26,000 ราย ส่งผลให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในทวีปยุโรปในขณะนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถปรับลดมาตรการข้อจำกัดต่างๆ ลงได้ในเวลาต่อมา การระบาดในสหราชอาณาจักรระลอกนี้ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในการระบาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดี

หลังจากที่หลายเมืองในสหราชอาณาจักรเริ่มผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดลง ช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 ผู้ติดเชื้อก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นสัญญาณการมาถึงของการระบาดในระลอกที่ 2 ด้วยไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่าง Alpha คาดว่าไวรัสสายพันธุ์นี้ต้นมีต้นกำเนิดในเมืองเคนส์ และด้วยความสามารถในการแพร่กระจายที่รวดเร็วของเชื้อ การติดเชื้อรายวันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการออกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการข้อจำกัดอื่นๆ โดยการปิดเมืองครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งในเวลส์ อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ ในเดือนตุลาคมอังกฤษและสกอตแลนด์ได้นำการมาตรการข้อจำกัดแบบแบ่งระดับ (Tiered Restrictions) มาใช้ และในเดือนพฤศจิกายนอังกฤษต้องปิดเมืองนานถึงหนึ่งเดือน ตามด้วยการปรับระดับมาตรการข้อจำกัดใหม่ในเดือนต่อมา ในช่วงก่อนคริสต์มาสรัฐบาลได้ผ่อนปรนบางมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุด ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขและสถานพยาบาลเกิดความตึงเครียดอย่างรุนแรงทั่วประเทศในช่วงเดือนธันวาคม จนต้องมีการปิดเมืองอีกครั้งในเวลาต่อมา การระบาดในระลอกที่ 2 เพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางเดือนมกราคม โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 รายต่อวัน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวแรกได้รับการอนุมัติและกระจายออกไปทั่วทั้งสหราชอาณาจักรในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยเริ่มฉีดให้กับประชาชนตามลำดับความสำคัญ โดยเน้นฉีดให้กลุ่มเปราะบางเป็นหลัก (เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว) จากนั้นจึงเริ่มกระจายให้กลุ่มที่มาอายุน้อยกว่ามากขึ้นเรื่อยๆ สหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศแรกๆ ที่เริ่มโปรแกรมฉีดวัคซีน และในช่วงต้นปี 2564 ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนเร็วที่สุดในโลกอีกด้วย ในเดือนสิงหาคม 2564 มีประชากรผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนครบโดสกว่า 75% ในส่วนของมาตรการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเริ่มมีการนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมกราคม และเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อีกครั้งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา และเกือบทั้งหมดในเดือนสิงหาคม

ผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 นับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดในระลอกที่ 3 ของสหราชอาณาจักร จากการเข้ามาของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่าง Delta ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้รวดเร็วขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการระบาดในระลอกนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับสองระลอกก่อนหน้า แม้ว่าอัตราผู้ติดเชื้อจะยังคงสูงอยู่ แต่อัตราการเสียชีวิตและอัตรการเข้ารักษาในโรงพยาบาลถถือว่าลดลงมาก สาเหตุสำคัญเกิดจากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงของประชาชนในประเทศ

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง ในเดือนธันวาคมก็มีการยืนยันว่าพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่อย่าง Omicron อีก และพบว่ามีการแพร่กระจายในชุมชนไปแล้วอย่างกว้างขวาง (บางคนมองว่าเป็นการระบาดระลอกที่ 4 แต่คณะผู้วิจัยไม่พบว่ายังไม่มีสัญญาณการสิ้นสุดของการระบาดในระลอกที่ 3) โดยเฉพาะในเมืองลอนดอน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ด้วยความสามารถในการแพร่กระจายที่เร็วกว่าสายพันธุ์ Delta หลายเท่า นำมาซึ่งการออกข้อบังคับให้ต้องมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสหรือหลักฐานว่าไม่มีการติดเชื้อก่อนเข้าใช้บริการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงในร่มต่างๆ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 221,222 คนต่อวันและเริ่มลดลงในเวลาต่อมา ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นช่วงขาลงของการระบาดในระลอกนี้แล้ว

ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 สหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศที่ 7 ของโลกที่มีการรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่า 150,000 ราย โดย ณ วันที่ 22 มกราคม 2565 สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 91,386 รายต่อวัน โดยยอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรวม 15.82 ล้านราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 153,616 คน

 

2. ภาพรวมมาตรการด้านสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร

2.1 การใช้ Policy Narrative เพื่อสื่อสารกับพลเมือง

ตั้งแต่การรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงแรก รัฐบาลสหราชอาณาจักรใช้การสื่อสารกับประชาชนแบบ Policy Narrative ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของประชาชนได้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทำตามมาตรการหรือนโยบายที่ประกาศออกมา รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการระบาดอย่างสม่ำเสมอ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับพลเมืองที่ยังไม่ติดเชื้อ กลุ่มเปราะบาง บุคลากรด่านหน้า ผู้มีความเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อ จนถึงการประกาศแผนปฏิบัติการและมาตรการรับมือการระบาดและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งการประกาศของรัฐบาลอังกฤษค่อนข้างตรงไปตรงมาและแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เช่น ในเวลาที่สถานการณ์การระบาดย่ำแย่ลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และ 2564 พลเมืองส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและอาจมีการสังสรรค์ภายในครอบครัวที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส รัฐบาลจึงเน้นย้ำให้ประชาชนระวังการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนตุลาคม และประกาศมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพลเมืองในช่วงเทศกาลนี้

2.2 นโยบาย/มาตรการจำกัดการระบาด

สหราชอาณาจักรกำหนดมาตรการกำจัดการระบาดเพื่อลดอัตราการระบาดและแรงกดดันต่อระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ มาตรการกำจัดการระบาดยังให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มและคำนึงถึงการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างปกติและปลอดภัยเป็นหลัก

 1. มีการวางแผนรับมือกับการระบาดเป็นขั้นตอนและปรับมาตรการให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เห็นได้จากการประกาศแผนปฏิบัติการรับมือ COVID-19 4 ขั้นตอนตามระยะการระบาดที่มีแนวทางบังคับใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมพร้อมได้เสมอ การยกเลิกการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั่วคราว การประกาศแผน 5 เสาหลักเพื่อเพิ่มการตรวจหาเชื้อไวรัส การสั่งและจัดสรรอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว (Lateral Flow Tests) และวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับประชาชน รวมถึงการผ่อนคลายการปิดเมืองทั่วประเทศเมื่อสถานการณ์การระบาดบรรเทาลง และในเวลาต่อมา มีการขยายสิทธิ์ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีนได้ การสร้าง Christmas Bubbles ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อลดโอกาสการระบาดในวงกว้างและส่งเสริมให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในขณะเดียวกัน การออกกฎ Rule of 6 การเปลี่ยนจากมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศเป็นมาตรการปิดเมืองระดับท้องถิ่น และการอนุโลมให้ประชาชนเว้นระยะห่างเพียง 1 เมตร เนื่องจากพบว่ามาตรการบางมาตรการที่บังคับใช้อยู่เดิมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนค่อนข้างมาก ในขณะที่มาตรการที่เปลี่ยนไปจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและเพิ่มโอกาสติดเชื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 2. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรด่านหน้าและประชาชนในกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน เห็นได้จากการกำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการใส่หน้ากากอนามัยและเข้าตรวจหาเชื้อเป็นประจำ การห้ามเด็กและผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดออกจากบ้านในช่วงปิดเมือง การประกาศปิดโรงเรียนทั่วไปแต่ยังอนุญาตให้นักเรียนในกลุ่มเปราะบางและนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นลูกจ้างหรือพนักงานสำคัญมาเรียนที่โรงเรียนได้ และการอนุญาตให้ครอบครัวที่มีผู้ใหญ่เพียงคนเดียวสามารถสร้าง Support Bubbles กับอีกครอบครัวหนึ่งได้ในบ้านเท่านั้นเพื่อลดการระบาดในวงกว้าง
 3. มีการประยุกต์แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดกับกิจกรรมต่างๆ เห็นได้จากการเผยแพร่แคมเปญ Face. Space. ทางโทรทัศน์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส และการกำหนดให้ประชาชนแสดงโควิดพาส (COVID Pass) เพื่อเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ
 
2.3 นโยบาย/มาตรการรับมือกับเชื้อไวรัสของระบบสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

นอกจากมาตรการจำกัดการระบาด สหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการรับมือกับเชื้อไวรัสของระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และลดแรงกดดันต่อระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยมาตรการรับมือของระบบสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ การเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออกหรือเกษียณอายุไปแล้วกลับมาช่วยทำงานด่านหน้า การลดการรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ฉุกเฉินและเร่งปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านในขณะที่ออกมาตรการปิดเมือง การเพิ่มการรักษาหรือการผ่าตัดอื่นๆ ในโรงพยาบาลหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง การจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อและสำรองชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ การขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนช่วยสนับสนุนการผลิตและจัดหาเครื่องช่วยหายใจ การฝึกหัดบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 และไข้หวัดทั่วไป การยกเลิกการจ่ายเงินแพทย์ตามผลการทำงาน และหันมาใช้การพบแพทย์ทางไกล และการยืดอายุวีซ่าให้กับแพทย์ พยาบาล และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ

เนื่องจากสหราชอาณาจักรเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา กล่าวคือ ผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสค่อนข้างสูงและอาจเพิ่มแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขมากกว่าประชาชนในช่วงอายุอื่น สหราชอาณาจักรจึงค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ (รวมผู้พิการด้วย) โดยมาตรการรับมือสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกหัดเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลด้านการพยาบาลและการป้องกัน COVID-19 การนำร่องและจัดสรรช่องทางส่งชุด PPE เพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการทำงานในสถานดูแลเพียงที่เดียว และการปล่อยแอปพลิเคชัน Care Workforce ซึ่งรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลล่าสุด คำแนะนำ และการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2.4 นโยบาย/มาตรการด้านการวิจัยและพัฒนา

สหราชอาณาจักรมีความโดดเด่นในด้านวิจัยและพัฒนา และได้นำข้อได้เปรียบนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เห็นได้จากความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกาสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และการทดลองใช้ยา Dexamethasone เพื่อรักษาโคโรนาไวรัสหลังพบว่ายาชนิดนี้ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตสำหรับผู้ช่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรได้จัดตั้งคณะวิจัยพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 และคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อผลักดันและประสานการพัฒนาวัคซีน COVID-19 แห่งสหราชอาณาจักร อัดฉีดงบประมาณสำหรับการวิจัยวัคซีนอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อศึกษาและทดสอบปริมาณเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้ติดเชื้อหลังการฉีดวัคซีน และหลังจากการทดลองวัคซีนต่างๆ ประสบความสำเร็จ สหราชอาณาจักรสั่งจองวัคซีนและเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเป็นประเทศแรกๆ โดยในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรมีวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สหราชอาณาจักรได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมการระบาดด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจและตาม (Test and Trace Application) ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ที่แจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้แอปเคยอยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อ โดยแอปพลิเคชันจะเก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ที่เคยอยู่ใกล้กันไม่เกิน 2 เมตรภายในระยะเวลา 15 นาทีผ่าน Bluetooth นอกจากนี้ มีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันของระบบบริการสุขภาพกับระบบโควิดพาส (COVID Pass) สำหรับการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในที่สาธารณะต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร

 

3. ภาพรวมมาตรการด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน

สหราชอาณาจักรเริ่มออกนโยบายด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 ก่อนมีมาตรการปิดเมือง ซึ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และการช่วยเหลือด้านการเงินโดยตรงจากรัฐบาล ในขณะที่นโยบายด้านการจ้างงานให้ความสำคัญกับการลดการเลิกจ้างในธุรกิจรายย่อยและธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างรุนแรง และจ่ายเงินชดเชยประชาชนที่ทำอาชีพอิสระ โดยนโยบายเหล่านี้ถูกปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดอย่างสม่ำเสมอ

นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม (100% Business Rates Relief) ให้กับกลุ่มธุรกิจบางประเภท
 • ลดดอกเบี้ยมาตรฐานเพื่อกระตุ้นการกู้สินเชื่อและเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
 • ออกสินเชื่อให้กับธุรกิจที่หยุดชะงักเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme)
 • เลื่อนกำหนดวันชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ค้ำประกันและออกสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก(Bounce Back Loans Scheme)
 • แจกเงินสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • เริ่มโครงการ Eat Out to Help Out โดยประชาชนทุกคนจะได้รับส่วนลดค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ทานที่ร้าน 50% (คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่งในประเทศไทย)
 • มอบเงินสนับสนุนการกลับมาเปิดทำการธุรกิจ (Restart Grant)
 • ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน150 ล้านปอนด์
 • มอบเงินสนับสนุนธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ปอนด์ต่อราย

นโยบาย/มาตรการด้านการจ้างงานที่สำคัญมีดังนี้

 • ขยายระยะเวลาชดเชยลูกจ้าง (Statutory Sick Pay) ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • จ่ายเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างลูกจ้างที่ถูกพักงานกลับไปทำงาน
 • ช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และถูกพักงาน (Furlough Scheme) โดยลูกจ้างสามารถเปลี่ยนมาทำงาน part-time และจะมีการจ่ายเงินสนับสนุนจำนวน 80% ของเงินเดือนเพื่อชดเชยชั่วโมงที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน
 • มอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการเพื่อฝึกฝนและจ้างลูกจ้างอายุ 16-24 ปีที่มีแนวโน้มตกงานในระยะยาว (Kickstart Scheme)
 • ใช้แผน Winter Economy โดยลูกจ้างสามารถทำงานเพียง 1/3 ของชั่วโมงทำงานปกติ และรัฐบาลจะช่วยนายจ้างจ่ายค่าแรงที่เหลือให้กับลูกจ้าง
 • ช่วยลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคระบาดพัฒนาทักษะและหางานใหม่
 • มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ(Self-employed Income Support Scheme)
 • จ่ายเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง(Coronavirus Job Retention Scheme)ฃ
 

[1] Establishment and lineage dynamics of the SARS-CoV-2 epidemic in the UK. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7877493/. [Accessed on 24 January 2022].

เรียบเรียงโดย
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
อัปเดตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
08/12/2564เปลี่ยนมาใช้แผนสำรองรับมือ COVID-19 ในอังกฤษ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่าจะเปลี่ยนมาใช้แผนสำรองรับมือ COVID-19 ในอังกฤษเนื่องจากพบว่าสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) แพร่ระบาดไปทั่วสหราชอาณาจักร โดยบังคับให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะในร่มและธุรกิจบริการต่างๆ และต้องแสดงโควิดพาส (COVID Pass) เพื่อหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนกลับมาทำงานที่บ้าน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และฉีดวัคซีน
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-confirms-move-to-plan-b-in-england
27/11/2564พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ๋ใหม่ในสหราชอาณาจักรจากการหาลำดับเบส DNA
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรประกาศพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ๋ใหม่จากการหาลำดับเบสใน DNA (Genome Sequencing) โดยขณะนี้ทางรัฐบาลกำลังตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อเพื่อแจ้งให้แยกตัวเองต่อไป
https://www.gov.uk/government/news/first-uk-cases-of-omicron-variant-identified
14/09/2564ประกาศแผนรับมือ COVID-19 ในช่วงฤดูหนาว
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศแผนรับมือ COVID-19 แผนหลัก (Plan A) และแผนสำรอง (Plan B) ในช่วงฤดูหนาว จากแผนหลัก รัฐบาลวางแผนเร่งฉีดวัคซีนและจัดหายารักษาอาการติดเชื้อ และตรวจ ติดตามและแยกผู้ติดเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาด นอกจากนี้ รัฐบาลจะพยายามลดแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขและสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ สื่อสารแก่ประชาชนให้ป้องกันการติดเชื้อ และลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการข้ามชายแดน อย่างไรก็ตาม แผนสำรองจะถูกนำมาใช้หากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติได้รับแรงกดดันจากการระบาดของเชื้อไวรัสมากเกินไป
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-autumn-and-winter-plan-2021/covid-19-response-autumn-and-winter-plan-2021
19/07/2564ผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 4
จากแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่สี่ รัฐบาลประกาศยกเลิกข้อจำกัดในการติดต่อทางสังคมในอังกฤษ นอกจากนี้ สถานที่เที่ยวกลางคืนสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ยังต้องใช้ระบบโควิดพาส (COVID Pass) ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยประชาชนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าใช้บริการ
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-at-coronavirus-press-conference-19-july-2021
28/06/2564รับรองวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
สำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) ประกาศรับรองวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหลังจากผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน
https://www.gov.uk/government/news/janssen-coronavirus-covid-19-vaccine-authorised-by-uk-medicines-regulator
14/06/2564ประกาศชะลอการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 4 และอนุญาตให้จัดพิธีศพและงานแต่งงานได้
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศชะลอแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่สี่ไปอีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อเร่งให้ประชาชนได้รับวัคซีนและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อน อย่างไรก็ตาม สามารถจัดพิธีศพและงานแต่งงานได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-at-coronavirus-press-conference-14-june-2021
17/05/2564ผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 3
จากแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 3 รัฐบาลประกาศอนุญาตให้ใช้กฏ Rule of 6 ในบ้านได้ และสามารถรวมตัวกันนอกบ้านได้ไม่เกิน 30 คน นอกจากนี้ ร้านอาหารในที่ปิดและโรงภาพยนตร์สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ และสามารถเปิดสนามฟุตบอลให้มีผู้เข้าชมได้ไม่เกิน 10,000 คน
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary
12/04/2564ผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 2
จากแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 2 รัฐบาลประกาศให้ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าไม่จำเป็น ร้านอาหารในที่เปิด สวนสัตว์ สนามกีฬาในร่ม ร้านทำผม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และอาคารสาธารณะอื่นๆ สามารถกลับมาเปิดทำการได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังไม่สามารถรวมตัวในบ้านกับคนนอกครอบครัวได้
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary
29/03/2564ผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นแรก (ยกเลิกข้อบังคับให้ประชาชนอยู่บ้าน)
จากแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นแรก รัฐบาลประกาศยกเลิกกฎที่กำหนดให้ประชาชนอยู่บ้าน ทำให้สามารถกลับมาใช้กฎ Rule of 6 ได้ นอกจากนี้สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสระว่ายน้ำกลางแจ้งสามารถกลับมาเปิดทำการได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังควรทำงานจากที่บ้านและลดการเดินทางเท่าที่ทำได้ หลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาต
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary
08/03/2564ผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นแรก (อนุญาตให้ประชาขนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้)
จากแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นแรก ประชาชนสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัวและซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles) ได้ไม่เกิน 2 คน นอกจากนี้ อนุญาตให้มีผู้เข้าเยี่ยมผู้อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประจำได้ 1 คน นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ โดยคุณครูนักเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในโรงเรียน
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-spring-2021/covid-19-response-spring-2021-summary
22/02/2564ประกาศแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในอังกฤษ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศแผนปฏิบัติการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในอังกฤษ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้น และให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนของประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ และนักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดต้องอยู่แต่ในบ้านจนถึงสิ้นเดือนมีนาเป็นอย่างน้อย
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-roadmap-for-easing-lockdown-restrictions-in-england-22-february-2021
05/02/2564ประกาศบังคับให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่ถูกกำหนดใน Ban List ต้องกักตัว
รัฐบาลประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่อยู่ใน Ban List ของสหราชอาณาจักรต้องกักตัวในที่พักที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลา 10 วัน (มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์)
https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-mandatory-hotel-quarantine-to-be-introduced-from-15-february
06/01/2564ประกาศปิดเมืองทั่วประเทศครั้งที่สาม
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศปิดเมืองทั่วประเทศครั้งที่สาม โดยออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้าน เว้นแต่ออกจากบ้านไปซื้อของใช้จำเป็น ทำงานที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้ ออกกำลังกาย หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่นการเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่สถานพยาบาล และแนะนำให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดอยู่แต่ในบ้าน
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-to-the-house-of-commons-on-covid-19-regulations-6-january-2021
30/12/2563รับรองวัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษแถลงว่า สำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) ประกาศรับรองวัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา โดยเป็นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติต่อจากวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค
https://www.gov.uk/government/speeches/oxfordastrazeneca-vaccine-gives-hope-as-tier-3-and-4-measures-extend-to-wider-areas
30/12/2563ประกาศชะลอการเปิดเรียนในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด
ประกาศชะลอการเปิดเรียนในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่และยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บุตรของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้ และโรงเรียนส่วนใหญ่ยังเปิดทำการปกติในวันที่ 4 มกราคม 2021
https://www.gov.uk/government/speeches/education-secretary-sets-out-school-contingency-plans-for-england
29/12/2563กำลังทหารจะช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจหาเชื้อในโรงเรียนในอังกฤษ
รัฐบาลประกาศว่ากำลังทหารของสหราชอาณาจักรจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจหาเชื้อในโรงเรียนมะยมและวิทยาลัยในอังกฤษ
https://www.gov.uk/government/news/military-to-support-the-testing-of-thousands-of-secondary-school-and-college-students-in-england
23/12/2563ประกาศข้อบังคับการเดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
รัฐบาลประกาศห้ามเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่ระดับ 4 ในช่วงคริสต์มาส
https://www.gov.uk/government/publications/rules-on-travel-over-the-christmas-period
23/12/2563ยืนยันว่าชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว (Lateral Flow Tests) สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้
สาธารณสุขอังกฤษประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว (Lateral Flow Tests) และยืนยันว่าสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่งเหมาะสบกับการใช้ตรวจหาเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไสรัสจากเจ้าหน้าที่และผู้เข้าเยี่ยมสู่ผู้อาศัยที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง
https://www.gov.uk/government/news/rapid-evaluation-confirms-lateral-flow-devices-effective-in-detecting-new-covid-19-variant
23/12/2563ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางจากแอฟริกาใต้เข้าประเทศ
รัฐบาลประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากแอฟริกาใต้ หรือแวะพักที่แอฟริกาใต้ใน 10 วันที่ผ่านมาเข้าอังกฤษ และเที่ยวบินตรงจากแอฟริกาใต้จะถูกสั่งห้ามเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสัญชาติอังกฤษและผู้พำนักถาวรในอังกฤษสามารถเข้าประเทศได้แต่ต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 10 วัน (มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 9.00 น.)
https://www.gov.uk/government/news/travel-ban-implemented-to-protect-public-health-following-south-africa-covid-19-outbreak
20/12/2563ยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 ในหลายแห่งทั่วอังกฤษ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 ในหลายแห่งทั่วอังกฤษเนื่องจากพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรุนแรงมากขึ้น และเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นมาก โดยผู้ที่อาศัยในพื้นที่ระดับ 4 ต้องอยู่บ้านตลอดเวลา เว้นแต่ออกจากบ้านไปออกกำลังกาย เรียน ทำงาน หรือเหตุผลอื่นที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในพื้นที่ระดับ 4 จะไม่สามารถสร้างคริสต์มาสบับเบิลส์ (Christmas Bubbles) ได้อีกต่อไป
https://www.gov.uk/guidance/tier-4-stay-at-home
15/12/2563อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศไม่ต้องแยกตัวเองหากมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบ
ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้เลิกแยกตัวเองได้หากได้รับการตรวจหาเชื้อหลังจากเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา 5 วันแล้วมีผลตรวจเป็นลบ
https://www.gov.uk/government/news/test-to-release-for-international-travel-goes-live
14/12/2563เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการปฐมภูมิเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยจะจัดฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุอายุมากกว่า 80 ปี และเจ้าหน้าที่และผู้อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการก่อน
https://www.england.nhs.uk/2020/12/gps-begin-offering-covid-vaccine/
02/12/2563กลับมาใช้ระบบเตือนภัย COVID-19 ท้องถิ่นแทนมาตรการปิดเมือง
อังกฤษกลับมาใช้ระบบเตือนภัย COVID-19 ท้องถิ่นแทนมาตรการปิดเมืองที่เพิ่งสิ้นสุดไป โดยระบบเตือนภัยท้องถิ่นในครั้งนี้จะเข้มงวดกว่าเดิม
https://www.gov.uk/guidance/local-restriction-tiers-what-you-need-to-know
01/12/2563ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
ในช่วงวันที่ 2-23 ธันวาคม และวันที่ 28 ธันวาคมเป็นต้นไป มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะขึ้นอยู่กับระบบเตือนภัยท้องถิ่น และในช่วงวันที่ 23-27 ธันวาคม ประชาชนจาก 3 ครอบครัวที่รวมตัวกันควรสร้างคริสต์มาสบับเบิลส์ (Christmas Bubbles) โดยสามารถรวมตัวกันและเข้าชมการแสดงในร่มและทำกิจกรรมอื่นๆ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period
29/11/2563สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่มอีก 2 ล้านโดส
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่มจำนวน 2 ล้านโดส ทำให้สหราชอาณาจักรจองวัคซีน COVID-19 ไปแล้วรวมทั้งหมด 357 ล้านโดส
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-secures-additional-2-million-doses-of-moderna-covid-19-vaccine
24/11/2563ประกาศให้บริการตรวจหาเชื้อแก่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยไม่บังคับ
รัฐบาลประกาศให้บริการตรวจหาเชื้อแก่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยไม่บังคับ โดยสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อได้หลังจากเข้าประเทศและแยกตัวเองเป็นเวลา 5 วัน และผู้เดินทางต้องจ่ายเงินเอง หากมีผลตรวจเป็นลบ จะสามารถเลิกแยกตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบ 14 วัน ทำให้เดินทางได้สะดวกขึ้นและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและอุดหนุนธุรกิจทั่วโลก (มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม)
https://www.gov.uk/government/news/test-to-release-england-introduces-testing-strategy-for-international-arrivals
23/11/2563สั่งจองวัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา 100 ล้านโดส
รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศว่าได้สั่งจองวัคซีนออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกาจำนวน 100 ล้านโดสในระหว่างการทดลองระยะ 3 หลังจากที่ผลการทดลองแสดงว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อย่างมากในวันเดียวกัน
https://news.sky.com/video/covid-19-matt-hancock-really-encouraging-news-on-the-oxford-vaccine-12139908
23/11/2563ประกาศแผนรับมือ COVID-19 ในฤดูหนาว
ประกาศแผนรับมือ COVID-19 ในฤดูหนาว โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ (1) กลับสู่ภาวะปกติ โดยลดการใช้ข้อบังคับด้านเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัคซีนแทน (2) ควบคุมการรระบาดของเชื้อไวรัส โดยจะยกเลิกการปิดเมืองในวันที่ 2 ธันวาคม ประชาชนทั่วอังกฤษไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้าน สามารถเปิดร้าน สนามกีฬา และธุรกิจบริการต่างๆ สถานที่บูชาทางศาสนา พิธีแต่งงาน และการเล่นกีฬากลางแจ้งสามารถดำเนินการได้ แต่ยังใช้กฎ Rule of 6 เมื่ออยู่นอกบ้าน นอกจากนี้ อังกฤษจะกลับไปใช้ระบบเตือนภัยโควิด 3 ระดับ (3) ประชาชนยังต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส (4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการโยกย้ายที่ทำงานเมื่อจำเป็นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และ (5) จัดสรรงบประมาณจำนวน 205 ล้านปอนด์ให้ระบบบริการสาธารณสุขอังกฤษจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มและรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-winter-plan
20/11/2563ยืดอายุวีซ่าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและครอบครัวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021
รัฐบาลประกาศขยายอายุวีซ่าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งวีซ่าจะหมดอายุระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 1 ตุลาคม 63 โดยจะขยายอายุวีซ่าได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021
https://www.gov.uk/government/news/thousands-more-health-workers-to-benefit-from-visa-extensions
20/11/2563เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้านจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละครั้ง
รัฐบาลประกาศว่าเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้านจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR สัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถพบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเพิ่มขึ้นและลดจำนวนผู้ติดเชื่อที่เป็นกลุ่มเปราะบาง
https://www.gov.uk/government/news/homecare-workers-to-be-tested-weekly-for-covid-19
16/11/2563เริ่มตรวจหาเชื้อเป็นประจำในเจ้าหน้าที่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติที่ไม่มีอาการ
กรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษเริ่มตรวจหาเชื้อเป็นประจำในเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติที่ไม่มีอาการ โดยจะต้องตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้งก่อนเริ่มทำงานในเวลาเช้า
http://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/asymptomatic-staff-testing/
16/11/2563นำร่องการตรวจหาเชื้อในผู้เข้าเยี่ยมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 20 แห่ง
ผู้เข้าเยี่ยมของผู้พักอาศัยจะได้รับการตรวจหาเชื้อเป็นประจำ โดยต้องใช้การตรวจแบบ PCR หรือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว (Lateral Flow Tests) ทันทีที่บ้านก่อนเข้าเยี่ยมผู้อาศัย
https://www.gov.uk/government/news/pilot-for-family-members-to-get-regular-testing-for-safer-care-home-visits
16/11/2563ยืนยันการจองวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 5 ล้านโดสในระหว่างการทดลองระยะ 3
https://www.gov.uk/government/news/government-secures-5-million-doses-of-moderna-vaccine
09/11/2563ยืนยันการจองวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค 40 ล้านโดส
รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้สั่งจองวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคจำนวน 40 ล้านโดสในระหว่างการทดลองระยะ 3
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-response-to-pfizerbiontechs-publication-of-efficacy-data-of-their-covid-19-vaccine
05/11/2563ประกาศปิดเมืองทั่วประเทศครั้งที่ 2
ประกาศปิดเมืองทั่วประเทศครั้งที่ 2 โดยจะบังคับใช้แทนระบบเตือนภัย COVID-19 4 ระดับก่อนหน้านี้ มาตรการปิดเมืองที่สำคัญประกอบด้วย (1) ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้าน ควรหลีกเลี่ยงทั้งการเดินทางภายในประเทศและออกนอกประเทศ เว้นแต่เดินทางไปทำงานหรืออาสาสมัครที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้ หรือออกจากบ้านเพื่อรับอาหารและยา (2) ประชาชนต้องหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนนอกครอบครัว ยกเว้นในกรณีที่ทำงาน ออกกำลังกายกลางแจ้ง และไปงานศพหรืองานแต่งงานที่มีผู้ข้าร่วมไม่เกิน 30 คน และ (3) ปิดร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าไม่จำเป็น ที่พัก ธุรกิจบริการ ศูนย์ชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ยังสามารถเปิดสถานที่บูชาทางศาสนาสำหรับการถ่ายทอดสดการทำพิธีทางศาสนา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยได้
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november
04/11/2563ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษกลับเข้าสู่ระบบเตือนภัย COVID-19 ระยะ 4
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษกลับเข้าสู่ระบบเตือนภัย COVID-19 ระยะ 4 เวลาเที่ยงคืน หมายความว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษต้องร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นและระดับประเทศประสานงานและเตรียมการสื่อสารให้ทันเวลาในอีก 7 วันข้างหน้า
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/11/KW_Level_4-letter_4Nov.pdf
04/11/2563แนะนำให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดอยู่แต่ในบ้าน
แนะนำให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดอยู่แต่ในบ้านตลอดเวลา ไม่แนะนำให้ออกจากบ้านไปจ่ายตลาดอย่างยิ่ง และควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว เจ้าหน้าที่ดูแลหรืออาสาสมัครให้เป็นธุระไปแทน เว้นแต่ออกไปออกกำลังกายหรือพบแพทย์ตามเวลานัด (มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน)
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
21/10/2563เริ่มจัดสรรชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว (Lateral Flow Tests) ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
รัฐบาลเริ่มจัดสรรชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว (Lateral Flow Tests) ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ทราบผลตรวจในไม่กี่นาทีและไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมืออื่นๆ
https://www.gov.uk/government/speeches/coronavirus-debate-opening-speech
20/10/2563เริ่มศึกษาและทดสอบปริมาณเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้ติดเชื้อหลังการฉีดวัคซีน
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจำนวน 33.6 ล้านปอนด์ในระยะแรกของการศึกษาปริมาณเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้ติดชื้อหลังการฉีดวัคซีน โดยประเมินจากอาสาสมัครที่เคยได้รับเชื้อปริมาณหนึ่งหลังจากได้รับวัคซีนและหาปริมาณเชื้อขั้นต่ำที่จะทำให้ติดเชื้อ โครงการศึกษานี้จะเริ่มในเดือนมกราคม 2021 และได้ผลลัพธ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2021
https://www.gov.uk/government/news/expert-partnership-to-explore-and-establish-human-challenge-studies-of-covid-19-in-the-uk
16/10/2563ประกาศโครงการฝึกหัดบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเตรียมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
รัฐบาลประกาศว่าจะจัดโครงการฝึกหัดบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 และไข้หวัดทั่วไปให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
https://www.gov.uk/government/news/new-measures-to-support-roll-out-of-vaccines-in-the-uk
12/10/2563ประกาศระบบเตือนภัย COVID-19 ท้องถิ่น 3 ระดับในอังกฤษ
รัฐบาลประกาศระบบเตือนภัย COVID-19 ท้องถิ่น 3 ระดับในอังกฤษ โดยขณะนี้อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วยกฎ Rule of 6 และปิดธุรกิจบริการหลัง 22.00 น. ในกรณีระบบเตือนภัยระดับสูงจะใช้กับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนัก โดยจะไม่ให้มีการพบปะนอกครอบครัวหรือซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles) ในบ้าน และในกรณีระบบเตือนภัยระดับสูงมากจะใช้กับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักมากและมีการบังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาลจะประกาศห้ามรวมตัวกันในบ้านและปิดร้านอาหารและสถานที่เที่ยวกลางคืน (มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม)
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
24/09/2563กำหนดให้ร้านอาหารและธุรกิจบางประเภทปิดทำการหลัง 22.00 น.
ธุรกิจที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม สโมสร โรงบ่อน ลานโบว์ลิง และสวนสนุกหรืองานรื่นเริงอื่นๆ ต้องปิดทำการตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. และต้องทำป้ายปิดแสดง QR Code ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ลูกค้าแจ้งการเข้าใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-has-changed-22-september
24/09/2563ปล่อยแอปพลิเคชัน COVID-19 ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
ปล่อยแอปพลิเคชัน COVID-19 ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยจะเก็บข้อมูลผู้ที่ตรวจหาเชื้อและมีผลตรวจเป็นบวกเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควบคู่กับระบบติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้ ผู้ใช้แอปพลิเคชันจะได้รับการแจ้งเตือนหากเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและได้รับคำแนะนำให้แยกตัวเอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบอาการเข้าข่ายติดเชื้อ จองเวลาเข้าตรวจหาเชื้อ รับผลตรวจเชื้อ และประเมินความเสี่ยงติดเชื้อได้
https://www.gov.uk/government/news/nhs-covid-19-app-launches-across-england-and-wales
21/09/2563ศูนย์ความมั่นคงทางชีวภาพร่วม (Joint Biosecurity Centre) แนะนำให้ยกระดับเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4
ศูนย์ความมั่นคงทางชีวภาพร่วม (Joint Biosecurity Centre) แนะนำให้ยกระดับเตือนภัยในอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทั้ง 4 ประเทศ
https://www.gov.uk/government/news/update-from-the-uk-chief-medical-officers-on-the-covid-19-alert-level
17/09/2563นำร่องระบบ NHS 111 เป็นระบบแรกสำหรับการตรวจและรักษาผู้ป่วยเร่งด่วน
เริ่มทดลองระบบ NHS 111 เพื่อใช้เป็นระแบบแรกสำหรับประเมินผู้ป่วยเร่งด่วน โดยจะแจ้งให้ผู้ป่วยรับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด และจองเวลานัดแพทย์เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเข้าแถวและใช้เวลาในห้องพักรอนานเกินไป
https://www.gov.uk/government/news/new-measures-to-improve-patient-care-ahead-of-winter
14/09/2563ยกเลิกการเปลี่ยนซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles)
หากประชาชนเข้าร่วมกลุ่มซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles) จะต้องอยู่กลุ่มนั้นไปตลอด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันก่อนหน้านี้
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-has-changed-9-september
14/09/2563จัดสรรชุดตรวจหาเชื้อด้วยแอนติบอดีฟรีให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติมอบชุดตรวจหาเชื้อด้วยแอนติบอดีฟรีให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในอังกฤษและเวลส์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจที่ถูกต้อง
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-antibody-home-test-kit-taking-a-blood-sample
14/09/2563ออกกฎ Rule of 6
ประชาชนไม่สามารถพบปะกับครอบครัวอื่นทั้งในร่มและกลางแจ้งเกิน 6 คนในอังกฤษ แต่จะยกเว้นให้กับสถานที่ที่ปลอดภัยจาก COVID-19 เช่น สถานที่บูชาทางศาสนา สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ร้านอาหาร และธุรกิจบริการต่างๆ รวมถึงครอบครัวหรือซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles) ที่มีสมาชิกมากกว่า 6 คน นอกจากนี้ การเล่นกีฬา งานแต่งงาน และงานศพที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 สามารถดำเนินการต่อได้
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-has-changed-9-september
09/09/2563ออกแคมเปญ Hands. Face. Space.
กรมอนามัยและบริการสังคมออกแคมเปญให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนทางโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ โดยคำโฆษณานี้มีจุดประสงค์เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนล้างมือ ใช้หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของ COVID-19
https://www.gov.uk/government/news/new-campaign-to-prevent-spread-of-coronavirus-indoors-this-winter
26/08/2563แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานศึกษา
รัฐบาลอังกฤษแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ แต่ให้อำนาจตัดสินใจในการใส่หน้ากากอนามัยแก่สถานศึกษานั้นๆ ในกรณีที่มีการรวมตัวในร่มและไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ นอกจากนี้ รัฐบาลแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใส่หน้ากากอนามัยในห้องเรียนเนื่องจากอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน)
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-in-education/face-coverings-in-education
20/08/2563จัดระบบบริหารผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
สาธารณสุขอังกฤษออกคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง (ติดเชื้อหรือมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อ COVID-19) กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (ไม่มีอาการแต่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อ) และกลุ่มเสี่ยงต่ำ (ไม่มีอาการ มีผลตรวจเป็นลบ และแยกตัวเองมาก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) และผู้ป่วยทั้งหมดจะต้องถูกคัดกรองก่อนเข้าเขตรักษาพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การรักษาโรคอื่นๆ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในสถานพยาบาล
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/updates-to-the-infection-prevention-and-control-guidance-for-covid-19#main-changes-to-the-guidance
18/08/2563จัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพแห่งชาติ (National Institute for Health Protection)
รัฐบาลประกาศจัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพแห่งชาติ (National Institute for Health Protection) ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและรับมือกับโรคติดต่อ โดยเป็นการร่วมมือของสาธารณสุขอังกฤษ การให้บริการตรวจและตามของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ และศูนย์ความมั่นคงทางชีวภาพร่วม (Joint Biosecurity Centre) หน้าที่สำคัญของสถาบันนี้ได้แก่ รับมือกับโรคติดต่อ ส่งเสริมการรับมือกับโรคระบาดท้องถิ่น จัดการระบบตรวจหาเชื้อ COVID-19 และติดตามผู้ติดเชื้อ เตรียมพร้อมรับมือสภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ควบคุมดูแลโรคติดเชื้อทั้งหมด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคุกคามและการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เชี่ยวชาญ
https://www.gov.uk/government/news/government-creates-new-national-institute-for-health-protection
15/08/2563เริ่มเปิดกิจการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม การกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวก และธุรกิจ
กิจการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม การกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวก และธุรกิจ (ยกเว้นกิจการในพื้นที่ที่ยังต้องปิดกิจการตามข้อบังคับท้องถิ่น) สามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยโรงบ่อน ลานโบว์ลิง ลานสเกตน้ำแข็ง และการแสดงสดในร่ม นอกจากนี้ ร้านเสริมสวย ร้านสัก สปา และร้านตัดผมในอังกฤษสามารถให้บริการได้ งานแต่งงานที่จัดให้แขกนั่งรับประทานอาหารในสถานที่ที่ปลอดภัยไม่เกิน 30 คนสามารถดำเนินกิจการต่อได้ โรงละครและการแสดงสดในร่มสามารถเปิดทำการได้โดยผู้ชมต้องเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม สถานที่เที่ยวกลางคืนและห้องเต้นรำยังต้องปิดทำการต่อไป
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-announces-stronger-enforcement-measures-as-easements-resume
13/08/2563เริ่มระยะทดสอบแอปพลิเคชันตรวจและตามอันใหม่
เริ่มระยะทดสอบแอปพลิเคชันตรวจและตามอันใหม่ โดยแอปพลิเคชันนี้จะลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และช่วยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงของตนเองและป้องกันตัวเองและชุมชน
https://www.gov.uk/government/news/test-and-trace-service-reaches-more-than-250-000-people-since-launch
10/08/2563ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจและตามผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
การให้บริการตรวจและตามของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและสาธารณสุขอังกฤษจะร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจและติดตามผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
https://www.gov.uk/government/news/nhs-test-and-trace-service-to-strengthen-regional-contact-tracing
08/08/2563บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ในร่มหลายประเภทมากขึ้น
บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ในร่มต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ห้องแสดงผลงานศิลปะ โรงภาพยนตร์ สถานที่ประกอบพิธีศพ และสถานที่บูชาทางศาสนาในอังกฤษและสกอตแลนด์
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-on-coronavirus-covid-19-31-july-2020
03/08/2563วางแผนให้บริการตรวจเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็วอีก 2 ประเภท
กรมอนามัยและบริการสังคมกำลังจะให้บริการตรวจเชื้อ COVID-19 (รวมถึงไวรัสที่มักพบในฤดูหนาว) แบบรวดเร็วอีก 2 ประเภทในโรงพยาบาลในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และห้องปฏิบัติการทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งใช้เวลารอผลการตรวจเพียง 90 นาที และจะช่วยเพิ่มกำลังการตรวจก่อนเข้าฤดูหนาว
https://www.gov.uk/government/news/roll-out-of-2-new-rapid-coronavirus-tests-ahead-of-winter
01/08/2563ผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านอีกต่อไป
ผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดสามารถออกจากบ้านไปทำงานได้ในกรณที่สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย แต่ยังควรทำงานที่บ้าน หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เข้าร้านค้าที่ทำตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ หากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดจะไม่ได้รับอาหาร ยา หรือสวัสดิการอื่นๆ จากภาครัฐอีกต่อไป
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
31/07/2563ประกาศขยายระยะเวลาการปิดให้บริการของธุรกิจบางประเภท และให้อำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานแก่ผู้ว่าจ้าง
นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าจะชะลอการเปิดให้บริการธุรกิจบางประเภทเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยจะเลื่อนการเปิดกิจการบางประเภท เช่น โรงบ่อน ลานโบว์ลิง ลานสเกตน้ำแข็ง การแสดงสดในร่ม การนำร่องเชียร์กีฬา และพิธีแต่งงานที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 30 คนจะเลื่อนวันเปิดทำการจากวันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันที่ 15 สิงหาคมเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของลูกจ้างมากขึ้น และเริ่มบังคับใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ในร่มต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงผลงานศิลปะ โรงภาพยนตร์ และสถานที่บูชาทางศาสนา (มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม)
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-on-coronavirus-covid-19-31-july-2020
30/07/2563ประกาศให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่เพิ่งกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงแยกตัวเอง 14 วัน
รัฐบาลกำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่เพิ่งกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงแยกตัวเอง 14 วัน แต่หากเดินทางกลับจากประเทศที่ถูกกำหนดในมาตรการระเบียงท่องเที่ยว (Travel Corridors) ไม่จำเป็นต้องแยกตัวเอง (มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม)
https://www.gov.uk/government/news/health-and-care-workers-to-self-isolate-on-return-to-england-from-high-risk-countries
30/07/2563ขยายระยะเวลาแยกตัวเองเป็น 10 วันสำหรับผู้ติดเชื้อหรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ
ขยายระยะเวลาในการแยกตัวเองเป็น 10 วันสำหรับผู้ติดเชื้อหรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ เนื่องจากพบว่าผู้ติดเชื้อไม่รุนแรงมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อประมาณวันที่ 7-9 ตั้งแต่เริ่มป่วย ดังนั้น การขยายระยะเวลาแยกตัวเองเป็น 10 วันจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุด
https://www.gov.uk/government/news/statement-from-the-uk-chief-medical-officers-on-extension-of-self-isolation-period-30-july-2020
25/07/2563เริ่มเปิดสระว่ายน้ำและศูนย์กีฬาในร่ม
สระว่ายน้ำและศูนย์กีฬาในร่มเริ่มเปิดให้บริการ โดยผู้ให้บริการต้องหมั่นทำความสะอาด ทำตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และดูแลสุขภาวะของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ควรบริหารระบบการเข้าคิว จำกัดจำนวนลูกค้าและหมั่นระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ลูกค้ากลับไปทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนชุดที่บ้าน และทำสัญลักษณ์บนพื้นให้ลูกค้าเว้นระยะห่าง ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในสถานที่ให้บริการ
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-gyms-and-pools-to-reopen-safely
24/07/2563บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในร้านค้า และสถานีกลางของระบบขนส่งสาธารณะ
ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า สถานีกลางธนาคาร อาคารสมาคม และที่ทำการไปรษณีย์ โดยบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มออกจากร้าน หากฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 100 ปอนด์ และร้านค้าสามารถเชิญลูกค้าออกและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ โดยเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ผู้พิการ ผู้ที่ไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยเนื่องจากความกังวลรุนแรง และผู้ที่จำเป็นต้องอ่านปากเพื่อสื่อสารจะได้รับการยกเว้นกฎ
https://www.gov.uk/government/news/disabled-people-exempt-from-wearing-face-coverings-under-new-government-guidance
20/07/2563แนะนำให้เจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการใส่หน้ากากอนามัย
แนะนำให้เจ้าหน้าที่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการใส่หน้ากากอนามัยในทุกกรณี เนื่องจากพบว่าผู้ติดเชื้อ COVID-19 อาจไม่แสดงอาการและแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-how-to-work-safely-in-care-homes#history
11/07/2563เริ่มทำกิจกรรมกลางแจ้งได้โดยผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง
สามารถจัดงานแสดงสดกลางแจ้ง ได้แก่ โรงละคร การแสดงละครดนตรี การเต้น และการร้องเพลง แต่ผู้เข้าชมต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ สระว่ายน้ำกลางแจ้งสามารถเปิดให้บริการได้เช่นกัน
https://www.gov.uk/government/news/performing-arts-given-green-light-to-resume-outdoors-on-july-11
10/07/2563ยกเว้นมาตรการระเบียงท่องเที่ยว (Travel Corridors) จากผู้ที่เดินทางกลับจากบางประเทศ
ประชาชนชาวอังกฤษไม่จำเป็นต้องแยกตัวเองเมื่อกลับมาจากประเทศที่กำหนด เว้นแต่เคยเข้าประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศดังกล่าวภายใน 14 วันที่ผ่านมา และครอบคลุมการเดินทางเข้าประเทศในทุกวิธี ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางเรือ ทางรถโดยสาร หรือแม้กระทั่งทางอากาศ
https://www.gov.uk/government/speeches/travel-corridors
04/07/2563ปรับปรุงมาตรการสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
ประชนชนสามารถเดินทางไปประเทศที่ได้รับการประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงสูงสุดอีกต่อไปได้แล้ว
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel
04/07/2563เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 4
เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 4 ดังนี้ (1) เปลี่ยนกฎเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสามารถเว้นระยะห่างเพียง 1 เมตรได้ในกรณีที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ถึง 2 เมตร (2) ร้านอาหารและร้านกาแฟในอังกฤษเปิดทำการได้ โดยพนักงานต้องบริการลูกค้าที่โต๊ะ (Table Service) เท่านั้น (3) โรงแรมเริ่มเปิดทำการ และ (4) แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกบางแห่ง (เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด ศูนย์ชุมชน ร้านทำผม ศูนย์กีฬาในร่ม และสนามเด็กเล่น) เริ่มเปิดให้บริการ
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-to-the-house-on-covid-19-23-june-2020
24/06/2563แก้ไขมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แก้ไขมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากพบว่าการเว้นระยะห่าง 2 เมตรมีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากและทำให้ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถทำการต่อได้ ถึงแม้ว่าการเว้นระยะห่างเหลือเพียง 1 เมตรทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2-10 เท่า แต่ยังสามารถลดความเสี่ยงได้เมื่อเทียบการไม่เว้นระยะห่างเลย ดังนั้น จึงแนะนำภาคเอกชนให้เปลี่ยนระบบการเข้ากะทำงาน พัฒนาระบบระบายอากาศ ทำความสะอาดสถานที่และล้างมือบ่อยขึ้น สนับสนุนให้ใช้ฉากกั้นและหน้ากากอนามัย
https://www.gov.uk/government/publications/review-of-two-metre-social-distancing-guidance/review-of-two-metre-social-distancing-guidance
18/06/2563พัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้บริการตรวจและตาม (Test and Trace Service)
พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการตรวจและตาม (Test and Trace Service) โดยทำให้แอปพลิเคชันของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติใช้งานได้กับระบบของกูเกิลและแอปเปิลเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
https://www.gov.uk/government/news/next-phase-of-nhs-coronavirus-covid-19-app-announced
16/06/2563อนุมัติการใช้ยา Dexamethasone เพื่อใช้รักษาโคโรนาไวรัส
รัฐบาลอนุมัติให้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติจ่ายยา Dexamethasone เพื่อรักษาโคโรนาไวรัสหลังจากผลการทดลองแสดงว่าการใช้ยาชนิดนี้ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตสำหรับผู้ช่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-at-the-coronavirus-press-conference-16-june-2020
15/06/2563เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 3
เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 3 ดังนี้ (1) ร้านค้าที่ขายสินค้าฟุ่มเฟือยสามารถเปิดร้านได้ (2) ซาฟารีปาร์คและสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่ให้ผู้เข้าชมอยู่ในรถ เช่น สวนสัตว์และโรงภาพยนตร์แบบไดรฟ์อินสามารถเปิดทำการได้ (3) โรงเรียนมัธยมเริ่มให้การสนับสนุนที่โรงเรียนแก่กับนักเรียนมัธยมปลาย ¼ ของนักเรียนทั้งหมดควบคู่กับการเรียนทางไกล (4) จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ (5) เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก และผู้เข้าเยี่ยมต้องใส่หน้ากากอนามัย
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretarys-statement-on-coronavirus-covid-19-15-june-2020
13/06/2563เริ่มใช้มาตรการซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles)
ครอบครัวที่มีผู้ใหญ่เพียงคนเดียวสามารถสร้างซัปพอร์ตบับเบิลส์ (Support Bubbles) กับอีกครอบครัวหนึ่งได้ โดยสามารถทำกิจกรรมในบ้านร่วมกันและค้างคืนโดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร แต่ห้ามพบกับผู้อื่นมากกว่า 6 คนนอกบ้าน หากแสดงอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ทุกคนในทั้งสองครอบครัวควรอยู่บ้าน และรัฐบาลไม่แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดเข้าร่วมในซัปพอร์ตบับเบิลส์
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/588/pdfs/uksiem_. . . . . . 20200588_en.pdf
08/06/2563ออกกฎให้ผู้ที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรแยกตัวเอง
ผู้ที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้สามารถติดต่อกลับได้ และแยกตัวเอง 14 วัน
https://bateswells.co.uk/2020/10/faqs-on-the-uk-governments-coronavirus-quarantine-rules/?hub=coronavirus
05/06/2563ยกเลิกการห้ามเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในทั่วประเทศ
กรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษยกเลิกการห้ามเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในทั่วประเทศ โดยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานท้องถิ่นของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าเยี่ยมต้องใส่หน้ากากอนามัย และหน่วยงานท้องถิ่นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมเพียง 1 คน (หรือ 2 คนหากสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ในกรณีที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยคลอดใหม่หรือผู้ป่วยที่ อยู่ในการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต)
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/visitor-guidance/
01/06/2563เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 2
เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองขั้นที่ 2 ดังนี้ (1) ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ ได้แก่ การทำสวนส่วนตัวและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ โดยสามารถรวมตัวกับสมาชิกนอกบ้านได้ไม่เกิน 6 คน และยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (2) อนุญาตให้เปิดโชว์รูมรถและตลาดกลางแจ้ง (3) เด็กอนุบาลและประถมสามารถกลับไปเรียนได้ (4) อนุญาตให้ออกกำลังกายนอกบ้านร่วมกับสมาชิกนอกบ้านไม่เกิน 5 คน โดยยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และ (5) ผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดสามารถออกจากบ้านกับสมาชิกในครอบครัวได้ และหากอยู่คนเดียวสามารถพบสมาชิกนอกบ้านได้ 1 คน โดยยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-press-conference-statement-on-the-five-tests-28-may-2020
28/05/2563เริ่มระบบตรวจและตาม (Test and Trace System) ในอังกฤษ
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติเริ่มให้บริการตรวจและตาม (Test and Trace Service) ในอังกฤษ โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 สามารถเข้าตรวจหาเชื้อได้
https://www.gov.uk/government/news/government-launches-nhs-test-and-trace-service
28/05/2563ให้คำแนะนำกับผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ที่มีผลตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวก
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ที่มีผลตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ (1) หากทราบว่าเคยสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีผลตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นบวก ต้องแยกตัวที่บ้านทันทีเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ (2) ไม่ควรตรวจหากยังไม่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ (3) หากไม่มีอาการติดเชื้อ COVID-19 สมาชิกในบ้านไม่จำเป็นต้องแยกตัวเองที่บ้านด้วย (4) ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อในบ้าน และหากอยู่อาศัยกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ห่างกันมากที่สุด
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
18/05/2563เพิ่มการสูญเสียการรับรสและได้กลิ่นเป็นอาการหนึ่งของ COVID-19
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์สหราชอาณาจักรประกาศเพิ่มการสูญเสียการรับรสและได้กลิ่นเป็นอาการหนึ่งของ COVID-19 โดยประชาชนที่มีอาการไอต่อเนื่อง มีไข้ และไม่สามารถรับรสหรือได้กลิ่นควรแยกตัวเอง และคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป
https://www.gov.uk/government/news/statement-from-the-uk-chief-medical-officers-on-an-update-to-coronavirus-symptoms-18-may-2020
18/05/2563ประชาชนทุกคนในสหราชอาณาจักรที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อสามารถจองเข้ารับการตรวจ COVID-19
ทุกคนที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อสามารถจองเข้ารับการตรวจหาเชื้อก่อนการให้บริการตรวจและตาม (Test and Trace Service) ในอังกฤษ โดยสาธารณสุขอังกฤษและรัฐบาลท้องถิ่นได้จ้างเจ้าหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสเพิ่ม 21,000 คนเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว
https://www.gov.uk/government/news/everyone-in-the-united-kingdom-with-symptoms-now-eligible-for-coronavirus-tests
15/05/2563ประกาศมาตรการสนับสนุนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งประกอบด้วย การฝึกหัดเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลด้านการพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อ นำร่องและจัดสรรช่องทางส่งชุด PPE เพิ่มเติม จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานในสถานดูแลเพียงที่เดียว ตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยก่อนออกจากสถานดูแล และขอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลและช่วยเหลือสถานดูแลตามมาตรการดังกล่าว
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-support-for-care-homes/coronavirus-covid-19-care-home-support-package
14/05/2563เพิ่มการรักษาหรือการผ่าตัดอื่นๆ ในโรงพยาบาล
กรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษเริ่มวางแผนให้โรงพยาบาลเพิ่มการผ่าตัดและการรักษาพยาบาล แต่ยังต้องสำรองการรักษาให้กับผู้ป่วย COVID-19 ในอนาคต โดยมาตรการที่ประกาศออกมากำหนดว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมดต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนเข้ารักษาในโรงพยาบาล และจะต้องตรวจซ้ำในอีก 5-7 วัน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่รอได้และครอบครัวจะต้องแยกตัวเอง 14 วันก่อนเข้ารักษา โดยจะสามารถเข้ารักษาได้ในกรณีที่ไม่มีอาการของโรคหลังแยกตัวเองเท่านั้น หากเป็นไปได้ ผู้ป่วยที่รอได้ควรได้รับการตรวจหาเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้ารักษาในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/operating-framework-for-urgent-and-planned-services-within-hospitals/
13/05/2563เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง
(1) ในด้านการทำงาน ลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมบางภาคที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้สามารถเดินทางไปทำงานได้ โดยสถานที่ทำงานควรปฏิบัติตามนโยบาย COVID-19 Secure (2) ในด้านการเดินทาง ทุกคนควรหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (3) ในด้านการใส่หน้ากากอนามัย ประชาชนควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ปิด และ (4) ในด้านการใช้พื้นที่สาธารณะ ประชาชนสามารถออกกำลังกายและใช้พื้นที่กลางแจ้งได้โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามรวมตัวกับคนนอกครอบครัวเกิน 1 คนและต้องรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคม
https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy
11/05/2563เริ่มเปิดใช้ช่องทางการจัดส่งชุดตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการทางออนไลน์
กรมอนามัยและบริการสังคมทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและเริ่มจัดส่งชุดตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการผ่านช่องทางออนไลน์
https://www.gov.uk/government/news/government-launches-new-portal-for-care-homes-to-arrange-coronavirus-testing
11/05/2563ประกาศระบบการรักษาแบบบูรณาการ (Integrated Care Systems) ใหม่
กรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษประกาศระบบการรักษาแบบบูรณาการ (Integrated Care Systems) ใหม่รวม 4 ระบบ โดยควบรวมระบบบริการปฐมภูมิและระบบบริการแพทย์เฉพาะทาง การให้บริการสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการให้บริการด้านสุขภาพและสังคมเข้าด้วยกันในrพื้นที่ 4 แห่งทั่วอังกฤษ
https://www.england.nhs.uk/2020/05/six-million-more-to-benefit-as-nhs-locks-in-the-benefits-of-stronger-partnerships/
11/05/2563ประกาศแนวทางการฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19 ในสหราชอาณาจักร
รัฐบาลเริ่มวางแผนฟื้นฟูสหราชอาณาจักรให้อยู่ร่วมกับ COVID-19 โดยคำนึงถึงผลกะทบด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม และทำได้เพียงยกเลิกมาตรการสำคัญอย่างระมัดระวังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกะทันหันเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดซ้ำของเชื้อไวรัส แผนฟื้นฟูนี้ประกอบไปด้วย 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะดำเนินแผนปฏิบัติการรับมือ COVID-19 (2) การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) การฟื้นฟูที่น่าเชื่อถือ
https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy
10/05/2563ประกาศระบบเตือนภัยโควิด 5 ระดับ
ประกาศระบบเตือนภัยโควิด 5 ระดับ โดยประเมินจากอัตราแพร่เชื้อและจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยขณะนี้สถานการณ์ในอังกฤษอยู่ในระดับ 4 และกำลังจะลดลงไปที่ระดับ 3 และแนะนำให้ประชาชนที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านสามารถเดินทางไปทำงานที่ที่ทำงานได้ สามารถออกกำลังกายกลางแจ้งได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่าฝืนกฎจะถูกปรับหนักขึ้น
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
06/05/2563ปล่อยแอปพลิเคชัน Care Workforce
กรมอนามัยและบริการสังคมปล่อยแอปพลิเคชัน Care Workforce สำหรับเจ้าหน้าที่บริการสังคม โดยแอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลล่าสุด คำแนะนำ การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ และแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายของเจ้าหน้าที่บริการสังคมในอนาคต
https://www.gov.uk/government/news/dedicated-app-for-social-care-workers-launched
31/03/2563ยืดอายุวีซ่าให้กับแพทย์ พยาบาล และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทยสหราชาณาจักรต่ออายุวีซ่าให้กับแพทย์ พยาบาล และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและสมาชิกในครอบครัวรวมเป็นจำนวน 2,800 คนเพิ่มอีก 1 ปีโดยอัตโนมัติและไม่มีค่าใช้จ่าย
https://www.gov.uk/government/news/nhs-frontline-workers-visas-extended-so-they-can-focus-on-fighting-coronavirus
27/03/2563เริ่มการตรวจเชื้อไวรัสในบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
รัฐบาลร่วมมือกับ Thermo Fisher Scientific, Amazon, Boots, Royal Mail, Randox, Wellcome Trust และมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรเร่งพัฒนาการตรวจเชื้อไวรัสในบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า โดยจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพิ่มอีก 3 แห่ง
https://www.gov.uk/government/news/government-launches-new-drive-on-coronavirus-tests-for-frontline-nhs-staff
26/03/2563ขอให้ผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจเพิ่มกำลังผลิต
นายกรัฐมนตรีอังกฤษขอให้บริษัทผลิตเครื่องช่วยหายใจเพิ่มกำลังผลิต และพร้อมสนับสนุนเพื่อเพิ่มจำนวนเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วย COVID-19
https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-ventilator-manufacturers-and-suppliers-26-march-2020
26/03/2563จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัคซีน
รัฐบาลอังกฤษจัดสรรงบประมาณอีก 210 ล้านปอนด์ในกองทุนโลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ซึ่งรับผิดชอบโดยกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด
https://www.gov.uk/government/news/pm-announces-record-funding-to-find-a-coronavirus-vaccine
25/03/2563ตราพระราชบัญญัติไวรัสโคโรนา 2020 (Coronavirus Act 2020)
ตราพระราชบัญญัติไวรัสโคโรนา 2020 (Coronavirus Act 2020) โดยสั่งปิดหรือควบคุมการรวมตัวกันในสถานศึกษาหรือสถานรับเลี้ยงเด็กชั่วคราว เลื่อนการเลือกตั้งและการลงประชามติจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 จำกัดหรือห้ามจัดงานและการรวมตัวกัน และสั่งให้ผู้ที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อเข้ารับการตรวจและประเมินอาการ โดยพระราชบัญญัตินี้จะสิ้นสุดในอีก 2 ปี
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
25/03/2563ยกเลิกการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั่วคราว
ยกเลิกการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำเว้นระยะห่างทางสังคมและการแยกตัวเอง ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต หรือมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคสมองเสื่อม โรคออทิซึม หรือภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ญาติหรือผู้ดูแลสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ สามารถเข้าเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ หรือให้กำลังใจคู่สมรสขณะคลอดได้เท่านั้น
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/visitor-guidance/
23/03/2563จัดตั้งคณะวิจัยพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 แห่งสหราชอาณาจักร
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 20 ล้านปอนด์เพื่อจัดตั้งคณะวิจัยพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 แห่งสหราชอาณาจักรสำหรับจัดทำเส้นทางและพฤติกรรมการระบาดของเชื้อไวรัสโดยใช้การหาลำดับจีโนม (Genomic Sequencing) โดยคณะวิจัยนี้ประกอบไปด้วยระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานสาธารณสุข สถาบัน Wellcome Sanger และสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง
https://www.gov.uk/government/news/uk-launches-whole-genome-sequence-alliance-to-map-spread-of-coronavirus
23/03/2563ประกาศปิดเมืองทั่วประเทศ
ประกาศมาตรการเพิ่มเติม 3 มาตรการ ได้แก่ (1) สั่งให้ประชาชนอยู่บ้าน ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริงๆ (เช่น การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น การออกกำลังกายวันละครั้ง การซื้อยา การเดินทางไปทำงานในกรณีที่ทำงานที่บ้านไม่ได้) (2) ปิดร้านค้าและสถานบันเทิงบางแห่ง (เช่น ร้านค้าปลีกและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ) เพื่อลดการสัมผัส (3) งดการรวมตัวกันมากกว่า 2 คนในที่สาธารณะโดยมีผลทันที ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ปรับและสลายการรวมตัวได้ตามกฎหมาย
https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others
23/03/2563มอบทุนวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 ครั้งแรก
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งสหราชอาณาจักรร่วมกับกรมอนามัยและบริการสังคมมอบทุนวิจัยจำนวน 10.5 ล้านปอนด์ให้กับโครงการวิจัย 6 โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบวัคซีน COVID-19 การประยุกต์การรักษาพยาบาลที่มีอยู่แล้วกับเชื้อไวรัส COVID-19 การพัฒนาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัส COVID-19 การทดสอบยาที่ได้รับการอนุมัติ และอื่นๆ
https://www.nihr.ac.uk/news/covid-19-vaccine-and-therapies-research-boosted-by-six-new-projects-in-105-million-rapid-funding-round/24489
22/03/2563แนะนำให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงป่วยหนักที่สุดอยู่แต่ในบ้าน
รัฐบาลแนะนำให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงป่วยจาก COVID-19 หนักที่สุดจำนวน 1.5 ล้านคนให้ (1) อยู่บ้านตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ และอนุญาตให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือจำเป็นสามารถเข้าเยี่ยมที่บ้านได้ แต่หากผู้ป่วยมีอาการต้องอยู่ห่างจากผู้ดูแล (2) แขกทุกคนที่มาเยี่ยมที่บ้านควรหมั่นล้างมือ ควรมีรายชื่อบุคคลที่มาดูแลผู้ป่วย และหากอาการเริ่มแย่ลง ผู้ป่วยต้องติดต่อแพทย์โดยโทร NHS 111 หรือติดต่อทางออนไลน์ นอกจากนี้ รัฐบาลบังคับใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ เช่น ช่วยจัดหาของชำและยา
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-coronavirus-22-march-2020
20/03/2563สั่งให้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มผู้ให้บริการปฐมภูมิอย่างฉุกเฉิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษกล่าวว่า COVID-19 ในอังกฤษนับเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 2006 และสั่งการให้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มผู้ให้บริการปฐมภูมิตามมาตรา 3 และ 3A ซึ่งครอบคลุมอำนาจหน้าที่ในการกำหนดการให้บริการทางการแพทย์บางส่วน อย่างไรก็ตามคำสั่งนี้ถูกแทนที่ด้วยคำสั่งเพิ่มเติมซึ่งมีผลวันที่ 28 มีนาคม โดยมอบอำนาจให้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษทำหน้าที่ของ NHS Trusts และ Foundation Trusts ให้สำเร็จ คำสั่งเหล่านี้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม
https://www.gov.uk/government/publications/the-exercise-of-functions-by-the-national-health-service-commissioning-board-coronavirus-directions-2020
20/03/2563ปิดร้านค้า สถานบันเทิง และร้านอาหาร
รัฐบาลประกาศมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพิ่มเติม โดยสั่งปิดร้านค้า สถานบันเทิง และร้านอาหารตั้งแต่ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ปิดในวันที่ 20 มีนาคม 63
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-further-measures-on-social-distancing
19/03/2563ส่งจดหมายขอให้อดีตบุคลากรทางการแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ช่วยกลับมาทำงาน
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติส่งจดหมายขอให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า 65,000 คนที่ออกจากระบบไปภายใน 3 ปีให้กลับมาลงทะเบียนทำงานอีกครั้ง โดยจะสำรวจหาหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว นอกจากนี้ กรมสังคมสงเคราะห์อังกฤษเชิญชวนนักสังคมสงเคราะห์ 8,000 คนที่ลาออกไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 กลับมาทำงาน
https://www.england.nhs.uk/2020/03/former-docs-and-nurses-told-your-nhs-needs-you-to-tackle-greatest-global-health-threat-in-history/
18/03/2563ประกาศปิดโรงเรียน วิทยาลัย และสถานรับเลี้ยงเด็กในอังกฤษ
ปิดโรงเรียน วิทยาลัย และสถานรับเลี้ยงเด็กในอังกฤษตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเป็นต้นไป แต่โรงเรียนยังคงเปิดให้เด็กกลุ่มเปราะบางและเด็กที่มีผู้ปกครองที่จำเป็นต้องทำงานและไม่สามารถทำงานที่บ้านได้
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-coronavirus-18-march-2020
17/03/2563ไม่แนะนำให้เดินทางในต่างประเทศหากไม่จำเป็น
กระทรวงการต่างประเทศไม่แนะนำให้เดินในต่างประเทศหากไม่จำเป็น
https://www.gov.uk/government/news/travel-advice-foreign-secreatary-statement-17-march-2020
17/03/2563ลดการรับผู้ป่วยนอกและเร่งปล่อยผู้ป่วยกลับบ้าน
สถานพยาบาลภายใต้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติต้องลดความแออัดของผู้ป่วยในและผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลโดย (1) ลดการทำงานเท่าที่ทำได้ในอีก 30 วันข้างหน้า และเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนออกไปอย่างน้อย 3 เดือน แต่การรับผู้ป่วยฉุกเฉิน การรักษาโรคมะเร็ง และการรักษาอื่นๆ ที่เร่งด่วนสามารถทำได้เหมือนเดิม (2) เร่งปล่อยผู้ป่วยในกลับบ้าน แต่ยังคำนึงถึงผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล และงบประมาณสำหรับการปล่อยตัวคนไข้และการดูแลนอกโรงพยาบาลกำลังเริ่มให้บริการ (3) สำรองเตียงว่างสำหรับการให้บริการผ่าตัดเร่งด่วนและรักษาผู้ป่วย COVID-19 และขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเร่งปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200317-NHS-COVID-letter-FINAL.pdf
17/03/2563ยกเลิกการจ่ายเงินแพทย์ตามปริมาณงาน และหันมาใช้การพบแพทย์ทางไกล
ยกเลิกการจ่ายเงินแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปตามปริมาณงานเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และเริ่มเปลี่ยนมาให้บริการผู้ป่วยด้วยการพบแพทย์ทางไกล โดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางก่อน จากนั้นจึงให้ความสำคัญกับการขยับขยายบริการทางดิจิตอลที่ครอบคลุมกิจวัตรสำคัญของการรักษาพยาบาลให้เร็วที่สุด และการพบแพทย์ต่อหน้าถูกสงวนไว้เฉพาะกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200317-NHS-COVID-letter-FINAL.pdf
17/03/2563วางแผนเพิ่มการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาในผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็น 25,000 คนต่อวัน
รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังจะเพิ่มกำลังการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาในผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็น 25,000 คนต่อวันภายใน 4 สัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเลือกบริษัทที่จะพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบว่าประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหรือไม่อย่างเร่งด่วน
https://www.gov.uk/government/news/testing-for-coronavirus-covid-19-will-increase-to-25-000-a-day
16/03/2563ประกาศแนวทางในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรือนจำ
งดการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและระงับกฎเกณฑ์เคร่งครัดในห้องขังชั่วคราวเพื่อปรับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยผู้ต้องขังจะไม่สามารถทำกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น การเล่นกีฬาในร่ม การสวดมนต์ และการใช้ห้องสมุด และอนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน (เช่น พนักงานในครัวและพนักงานทำความสะอาด) สามารถทำงานต่อได้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นต้องหยุดทำงานแต่ยังได้รับค่าจ้างอยู่ นอกจากนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการทัณฑ์บนและการพิจารณาคดีในศาลถูกเลื่อนออกไป
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
16/03/2563ขอความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดหาเครื่องช่วยหายใจจากภาคเอกชนใน สหราชอาณาจักร
รัฐบาลสหราชอาณาจักรขอให้ภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตและจัดหาเครื่องช่วยหายใจและส่วนประกอบเครื่องช่วยหายใจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ รวมถึงขอความช่วยเหลือจากธุรกิจที่มีความสามารถด้านการออกแบบ การประกอบผลิตภัณฑ์ โลจิสติกส์ การฝึกสอนแพทย์ ฯลฯ เพื่อช่วยภาครัฐรับมือกับ COVID-19
https://www.gov.uk/government/news/production-and-supply-of-ventilators-and-ventilator-components
16/03/2563ประกาศมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แถลงมาตรการใหม่ ได้แก่ ผู้ที่มีอาการหรือมีสมาชิกในบ้านที่มีอาการต้องอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (ยกเว้นการไปออกกำลังกายและผู้ที่ไม่สามารถรับพัสดุที่บ้านได้) แนะนำให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบางที่สุดอย่าสัมผัสผู้อื่นหรือเดินทางหากไม่จำเป็น (หากเป็นไปได้ให้ทำงานที่บ้าน หลีกเลี่ยงการไปร้านเหล้า สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ และร้านอาหาร) นอกจากนี้ รัฐบาลยกเลิกการสนับสนุนการรวมตัวกันชนาดใหญ่และเพิ่มการตรวจเชื้อ COVID-19 มากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเพิ่ม โดยคำแนะนำเหล่านี้ถูกประกาศออกไปพร้อมกับแถลงการณ์ฉบับใหม่ (มาตรการนี้ถูกเพิกถอนวันที่ 11 พฤษภาคม 63 และแทนที่ด้วยคำแนะนำ Staying Alert and Safe (Social Distancing))
https://www.gov.uk/government/speeches/controlling-the-spread-of-covid-19-health-secretarys-statement-to-parliament
12/03/2563สถานการณ์ COVID-19 เข้าสู่ขั้นชะลอ (delay)
รัฐบาลประกาศว่าสถานการณ์ COVID-19 ในสหราชอาณาจักรยกระดับจากขั้นควบคุมการระบาด (Contain) เข้าสู่ขั้นชะลอการแพร่ระบาด (Delay) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์สหราชอาณาจักรยกระดับความเสี่ยงของ COVID-19 จากความเสี่ยงปานกลางเป็นความเสี่ยงสูง โดยปล่อยมาตรการการแยกตัวเองเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทุกคน นอกจากนี้ การยกระดับเข้าสู่ขั้นชะลอให้ความสำคัญกับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัส
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-coronavirus-12-march-2020
11/03/2563จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและบริการสาธารณะอื่นๆ
จัดสรรงบประมาณจำนวน 5 พันล้านปอนด์ ซึ่งแบ่งเป็นเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับแรงกดดันต่อระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยการพัฒนาระบบการปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านเป็นจำนวน 1.3 พันล้านปอนด์ และเงินทุนสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นให้จัดการกับแรงกดดันต่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และบริการสาธารณะอื่นๆ และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางอีก 1.6 พันล้านปอนด์
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2020-documents/budget-2020
11/03/2563จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มกำลังการตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังการติดเชื้อ
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอีก 10 ล้านปอนด์ให้กรมอนามัยและบริการสังคมเพื่อนำไปเพิ่มกำลังการตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังการติดเชื้อ โดยสาธารณสุขอังกฤษจะสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2020-documents/budget-2020
09/03/2563ประกาศความร่วมมือระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักรเพื่อรับมือโรคระบาด
นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศความร่วมมือกับมุขมนตรีของเวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือเพื่อรับมือกับโรคระบาดและเน้นย้ำถึงแผนปฏิบัติการรับมือ COVID-19 4 ขั้นตอน อีกทั้งยังกล่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ มาตรการอื่นๆ ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการปกป้องประชากรกลุ่มเปราะบางในอนาคต โดยวางแผนว่าจะชะลอจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดไปจนถึงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม การระบาดในสหราชอาณาจักรจะยังคงสร้างปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-coronavirus-9-march-2020
08/03/2563ประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉิน COVID-19
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉิน COVID-19 โดยแถลงการณ์ของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดหาอาสาสมัครที่จะมาสนับสนุนการรับมือ COVID-19
https://www.gov.uk/government/news/government-outlines-further-plans-to-support-health-and-social-care-system-in-fight-against-covid-19
05/03/2563เพิ่ม COVID-19 เป็นโรคที่สามารถแจ้งการระบาดต่อทางการ
เพิ่ม COVID-19 เป็นโรคที่สามารถแจ้งการระบาดต่อทางการ และเพิ่ม SARS-COV-2 เป็นเชื้อโรคที่สามารถแจ้งการระบาดต่อทางการในร่างกฎหมายลำดับรอง ซึ่งหมายความว่า แพทย์ปฏิบัติต้องรายงานผู้ป่วย COVID-19 ทุกรายต่อสาธารณสุขอังกฤษ
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-listed-as-a-notifiable-disease
03/03/2563แถลงแผนปฏิบัติการรับมือ COVID-19
แผนปฏิบัติการรับมือ COVID-19 มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นควบคุม (Contain) ขั้นชะลอ (Delay) ขั้นค้นคว้าวิจัย (Research) และขั้นบรรเทา (Mitigate) โดยสหราชอาณาจักรกำลังให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาด แผนปฏิบัติดังกล่าวสรุปแผนการรับมือ COVID-19 ในปัจจุบันและอนาคตในกรณีที่ไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วโลก
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-action-plan-launched
28/02/2563เริ่มให้บริการตรวจเชื้อ COVID-19 แบบไดรฟ์ทรูในกรุงลอนดอน
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติเริ่มให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาแบบไดรฟ์ทรูตามสถานพยาบาลในระบบในกรุงลอนดอนสำหรับผู้ที่ NHS 111 ระบุและให้สิทธิ์ ซึ่งนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเริ่มการตรวจเชื้อในบ้านและชุมชนทั่วประเทศ
https://www.england.nhs.uk/2020/02/nhs-comments-on-coronavirus-drive-through-testing-service/
26/02/2563กำหนดระบบเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อใหม่
กำหนดระบบเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อใหม่เพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสมากขึ้น และบ่งชี้สัญญาณการระบาดในอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม และขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติบางแห่งเข้าร่วมระบบดังกล่าว โดยให้เฝ้าระวังในแผนกไอซียูและศูนย์ภาวะระบบหายใจล้มเหลวรุนแรง ควบคู่กับโครงการตรวจสอบในเครืองข่ายหน่วยบริการระดับปฐมภูมิกว่า 100 แห่ง ซึ่งจะทำให้ตรวจพบทั้งผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงเล็กน้อยและมากขึ้น
https://www.gov.uk/government/news/new-surveillance-system-for-early-detection-of-covid-19
26/02/2563เริ่มให้บริการ NHS 111 ทางออนไลน์ และเพิ่มงบประมาณสนับสนุน NHS 111
เริ่มให้บริการ NHS 111 ทางออนไลน์ โดยระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษจัดสรรงบประมาณก้อนแรกจำนวน 1.7 ล้านปอนด์แก่ NHS 111 เพื่อเพิ่มบริการแนะนำประชาชนทางโทรศัพท์ (ประกาศวันที่ 2 มีนาคม) และงบประมาณก้อนอื่นๆ จะใช้จัดหาผู้รับสายโทรศัพท์เพิ่ม 500 คน ทำให้สามารถรองรับสายโทรศัพท์ได้อีก 20,000 สายต่อวัน โดยงบประมาณจะเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
https://www.england.nhs.uk/2020/03/nhs-111-online-to-help-people-with-coronavirus/
20/02/2563กำหนดเกณฑ์การดูแลผู้ป่วย
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติกำหนดและประกาศมาตรฐานขั้นต่ำในแต่ละขั้นตอนของการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ตั้งแต่ขั้นตอนตรวจวินิจฉัยจนกระทั่งผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล โดยจะมีการปรับปรุงเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอเมื่อสถานการณ์แย่ลง
https://www.england.nhs.uk/publication/coronavirus-patient-pathway/
13/02/2563แนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสในบ้านและชุมชน
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและการใช้อุปกรณ์สำหรับสุ่มเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสในบ้านและชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้ชุด PPE วิธีการเก็บตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่างอย่างปลอดภัย การขนส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการ และการกำจัดขยะอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ที่ถูกระบุโดย NHS 111
https://www.england.nhs.uk/publication/coronavirus-home-diagnostic-sampling/
10/02/2563ออกข้อบังคับการดูแลสุขภาพ
รัฐบาลอังกฤษกำหนดข้อบังคับการดูแลสุขภาพ (โคโรนาไวรัส) 2020 เพื่อกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสทีไม่ทำตามมาตรการ ซึ่งรวมถึงผู้ที่พยายามเลิกแยกตัวเองก่อนกำหนด (ข้อบังคับนี้ถูกเพิกถอนและแทนที่ด้วยกฎหมายว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020)
https://www.gov.uk/government/news/health-secretary-announces-strengthened-legal-powers-to-bolster-public-health-protections-against-coronavirus
10/02/2563เริ่มตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19
ห้องปฏิบัติการของสาธารณสุขอังกฤษในกรุงลอนดอนแจกจ่ายการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 แก่ห้องปฏิบัติการ 12 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร ทำให้เพิ่มกำลังการตรวจรวมมากกว่า 1,000 คนต่อวันในประเทศอังกฤษ
https://www.gov.uk/government/news/phe-novel-coronavirus-diagnostic-test-rolled-out-across-uk
07/02/2563กำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากมณฑลหูเป่ยอยู่ในบ้านและโทร 111 ภายใน 14 วัน
ผู้ที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นหรือมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เข้ามาในสหราชอาณาจักรใน 14 วันที่ผ่านมา และผู้ที่มีอาการไอ มีไข้ หายใจไม่อิ่ม และเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซียหรือมาเก๊าควรอยู่แต่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น และโทร NHS 111 เพื่อแจ้งประวัติการเดินทางเข้าเมืองอู่ฮั่นแก่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
https://www.gov.uk/government/news/novel-coronavirus-and-avian-flu-advice-for-travel-to-china#history
04/02/2563แนะนำให้ประชาชนออกจากประเทศจีน
กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษแนะนำให้ชาวอังกฤษออกจากประเทศจีน
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-and-travel-to-china-foreign-secretarys-statement-4-february-2020
04/02/2563อัดฉีดทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย COVID-19 ในสหราชอาณาจักร
สถาบันแห่งชาติเพื่อการวิจัยสุขภาพจัดสรรงบประมาณ 20 ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย COVID-19 โดยการให้ทุนวิจัยครั้งแรกให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัคซีนและการบำบัดโรค และการให้ทุนครั้งที่ 2 มุ่งเน้นการวินิจฉัยโรคอย่างครอบคลุม การแทรกแซงการรักษาคนไข้ ระบาดวิทยา มานุษยวิยา และสังคมศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งโครงการวิจัยเหล่านี้จะดำเนินการไม่เกิน 18 เดือน
https://www.ukri.org/news/20-million-rapid-response-for-novel-coronavirus-research/
03/02/2563ลงทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัคซีน
รัฐบาลอังกฤษลงทุน 20 ล้านปอนด์ในกองทุนโลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ซึ่งรับผิดชอบโดยกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด
https://www.gov.uk/government/news/20m-announced-to-fund-vaccines-for-coronavirus-and-other-infectious-diseases
02/02/2563เริ่มโครงการเผยแพร่ข้อมูล COVID-19
เริ่มเผยแพร่ข้อมูล COVID-19 จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและองค์กรภายใต้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติทางวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-public-information-campaign-launched-across-the-uk
28/01/2563แนะนำให้เดินทางเข้าประเทศจีนหากจำเป็นเท่านั้น
กระทรวงการต่างประเทศไม่แนะนำให้เดินทางเข้าประเทศจีนหากไม่จำเป็น และกำลังเตรียมการอพยพชาวอังกฤษกลับประเทศ โดยให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแก่ชาวอังกฤษว่าจะกลับประเทศหรือไม่ ซึ่งต้องคำนึงว่าอาจเดินทางลำบากขึ้นในอนาคต และสาธารณสุขอังกฤษแนะนำให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นใน 14 วันที่ผ่านมาแยกตนเองและโทร NHS 111 เพื่อแจ้งประวัติการเดินทางเข้าเมืองอู่ฮั่นแก่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
https://www.gov.uk/government/news/fco-advises-against-all-but-essential-travel-to-mainland-china
22/01/2563พัฒนาการตรวจสอบเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น
กรมอนามัยและบริการสังคมและสาธารณสุขอังกฤษออกแถลงการณ์เรื่องพัฒนาการตรวจสอบเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นสู่สหราชอาณาจักร ผู้โดยสารจะได้รับการตรวจอาการ COVID-19 เบื้องต้นและได้รับคำแนะนำให้ไปพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจภายใน 14 วันหลังจากกลับจากเมืองอู่ฮั่น
https://www.gov.uk/government/news/dhsc-and-Public Health England-statement-on-coronavirus
10/01/2563แนะนำนักเดินทางที่จะไปอู่ฮั่นให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์
สาธารณสุขอังกฤษแนะนำให้นักเดินทางที่กำลังจะเดินทางเข้าเมืองอู่ฮั่นทำตามมาตรการป้องกันทั่วไป (ล้างมือให้สะอาด รักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล ลดการสัมผัสกับนกและสัตว์อื่นๆ ในตลาดในเมืองอู่ฮั่นให้น้อยที่สุด)
https://www.gov.uk/government/news/novel-coronavirus-and-avian-flu-advice-for-travel-to-china
10/01/2563เผยแพร่มาตรการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล
เผยแพร่มาตรการดูแลรักษาคนไข้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ให้บริการสุขภาพ รวมถึงมาตรการการสอบสวนและบริหารจัดการผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นแก่แพทย์ด่านหน้า (มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ)
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ

วันที่มาตรการเพิ่มเติม
21/12/2564ประกาศแผนมอบเงินสนับสนุนกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
รัฐบาลเริ่มมอบเงินสนับสนุนกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอังกฤษ ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอนในอีกไม่กี่สัปดาห์ โดยธุรกิจเหล่านี้จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนไม่เกิน 6,000 ปอนด์
https://www.gov.uk/government/publications/local-restrictions-support-grants-lrsg-and-additional-restrictions-grant-arg-guidance-for-local-authorities
01/10/2564ปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
รัฐบาลปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทั่วสหราชอาณาจักรจาก 5% เหลือ 12.5% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2022
https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-a-new-reduced-rate-of-vat-for-hospitality-holiday-accommodation-and-attractions/introduction-of-a-new-reduced-rate-of-vat-for-hospitality-holiday-accommodation-and-attractions
01/04/2564เริ่มแจกเงินสนับสนุนการกลับมาเปิดทำการธุรกิจบางประเภท
รัฐบาลเริ่มมอบเงินสนับสนุนการกลับมาเปิดทำการธุรกิจ (Restart Grant) หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าไม่จำเป็น ซึ่งจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 6,000 ปอนด์ และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 18,000 ปอนด์จากรัฐบาล
https://www.gov.uk/government/publications/local-restrictions-support-grants-lrsg-and-additional-restrictions-grant-arg-guidance-for-local-authorities
15/01/2564ศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักรสั่งให้บริษัทประกันจ่ายเงินชดเชยธุรกิจ
ศาลฎีกาสหราชอาณาจักรตัดสินให้บริษัทประกันจ่ายเงินชดเชยธุรกิจขนาดเล็กหลายหมื่นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองครั้งแรก
https://www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-letter-business-interruption-insurance-january-2021.pdf
05/11/2563คงอัตราดอกเบี้ยและประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing)
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.1% ต่อไป และประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 150 ล้านปอนด์
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/november-2020
09/09/2563ประกาศมอบเงินสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองในระดับท้องถิ่น
ธุรกิจในประเทศอังกฤษที่ต้องปิดทำการเนื่องจากมาตรการปิดเมืองระดับท้องถิ่นจะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 1,500 ปอนด์ต่อทรัพย์สิน 1 อย่างทุก 3 สัปดาห์ โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับเงินสนับสนุน 1,500 ปอนด์ทุก 3 สัปดาห์ ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเงินสนับสนุน 1,000 ปอนด์
https://www.gov.uk/government/news/ministers-announce-new-grants-for-businesses-affected-by-local-lockdowns
03/08/2563เริ่มโครงการ Eat Out to Help Out
เริ่มโครงการ Eat Out to Help Out โดยประชาชนทุกคนจะได้รับส่วนลดค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ทานที่ร้าน 50% ของราคาเต็มหรือไม่เกิน 10 ปอนด์ต่อคน ส่วนลดนี้จะใช้ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันพุธในเวลาที่กำหนด
https://www.gov.uk/guidance/get-a-discount-with-the-eat-out-to-help-out-scheme
30/07/2563มอบเงินสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
รัฐบาลประกาศมอบเงินสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในอังกฤษจำนวน 20 ล้านปอนด์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับตัวกับสถานการณ์โรคระบาด
https://www.gov.uk/government/news/20-million-in-new-grants-to-boost-recovery-of-small-businesses
18/06/2563ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับอัตราเงินเฟ้อ
รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะจัดสรรเงิน 100 ล้านปอนด์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราเงินเฟ้อจาก 0.5% เป็น 2% หลังจากพบว่าผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าที่คาดไว้
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/june-2020
27/04/2563ออกสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก (Bounce Back Loans Scheme)
รัฐบาลประกาศออกโครงการสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Bounce Back Loans Scheme) โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงินให้กับผู้กู้ และผู้ประกอบการสามารถกู้เงินจำนวน 2,000-50,000 ปอนด์และรับเงินสดได้ในไม่กี่วัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในปีแรก
https://www.gov.uk/government/news/small-businesses-boosted-by-bounce-back-loans
20/03/2563เลื่อนการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
รัฐบาลเลื่อนกำหนดชำระจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจที่กำลังจะต้องชำระภายในเดือนมิถุนายนเป็นสิ้นปีภาษีหน้า
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-workers-support-package
11/03/2563ออกสินเชื่อให้กับธุรกิจที่หยุดชะงักเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme)
รัฐบาลประกาศออกโครงการสินเชื่อสำหรับธุรกิจที่หยุดชะงักเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) ชั่วคราว โดยธนาคารของรัฐจะมอบสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อ
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2020-documents/budget-2020
11/03/2563ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจาก 0.75% เหลือเพียง 0.25% และประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นการกู้สินเชื่อและเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19
11/03/2563ยกเว้นค่าธรรมเนียม (100% Business Rates Relief) ให้กับกลุ่มธุรกิจบางประเภท
รัฐบาลตัดสินใจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับกลุ่มธุรกิจรายย่อยและธุรกิจค้าปลีก สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พักอาศัยในปี 2021 นอกจากนี้ รัฐบาลจะมอบเงินจำนวน 3,000 ปอนด์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 700,000 ธุรกิจ
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2020-documents/budget-2020

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านแรงงาน

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
01/08/2564แก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง (Coronavirus Job Retention Scheme) ครั้งที่ 2
รัฐบาลแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง (Coronavirus Job Retention Scheme) เพิ่มเติมโดยลดจำนวนเงินที่รัฐบาลจะจ่ายให้กับลูกจ้างเหลือ 60% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,875 ปอนด์ต่อเดือน และนายจ้างจะเข้ามาช่วยจ่ายเงินที่เหลืออีก 20% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 625 ปอนด์ต่อเดือนให้กับลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ (มีผลถึงสิ้นเดือนกันยายน 2021) ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้เงินทั้งหมด 80% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 2,500 ปอนด์ต่อเดือนเหมือนเดิม
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme
06/07/2564ประกาศแผนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งที่ 5
รัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งที่ โดยจะใช้เกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนเหมือนกับประกาศครั้งที่ 4 และครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน)
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8879/
01/07/2564แก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง (Coronavirus Job Retention Scheme) ครั้งแรก
รัฐบาลแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง (Coronavirus Job Retention Scheme) โดยลดจำนวนเงินที่รัฐบาลจะจ่ายให้กับลูกจ้างเหลือ 70% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 2,187.50 ปอนด์ต่อเดือน และนายจ้างจะเข้ามาช่วยจ่ายเงินที่เหลืออีก 10% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 312.50 ปอนด์ต่อเดือนให้กับลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ (มีผลถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2021) ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้เงินทั้งหมด 80% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือไม่เกิน 2,500 ปอนด์ต่อเดือนเหมือนเดิม
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme
03/03/2564ประกาศแผนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งที่ 4
รัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งที่ 4 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงิน 80% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเวลาอีก 3 เดือน หรือรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500 ปอนด์ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้ลดลงอย่างน้อย 30% ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา และจ่ายเงิน 30% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเวลาอีก 3 เดือน หรือรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,850 ปอนด์ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้ลดลงมไม่เกิน 30% ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายนถึงวันที่ 1 มิถุนายน)
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8879/
05/10/2563ประกาศโครงการสนับสนุนลูกจ้างที่ตกงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
รัฐบาลประกาศโครงการสนับสนุนลูกจ้างที่ตกงานมา 3 เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะช่วยประชาชนกลุ่มนี้หางาน พัฒนาทักษะ สอนการสอบสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโด
https://www.gov.uk/government/news/nation-s-job-hunt-jets-off
24/09/2563ประกาศแผน Winter Economy
รัฐบาลประกาศแผน Winter Economy ซึ่งเป็นแผนสนับสนุนการจ้างงานทั่วสหราชอาณาจักรและเพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจสามารถปรับตัวกับสถานการณ์โรคระบาดได้ แผนนี้ประกอบด้วย (1) สนับสนุนการจ้างงานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยลูกจ้างจะต้องทำงาน 33% ของชั่วโมงทำงานปกติเป็นอย่างต่ำ และรัฐบาลและนายจ้างจะจ่ายค่าแรงส่วนที่เหลือให้กับลูกจ้าง แต่รัฐบาลจะจ่ายให้ไม่เกิน 697.92 ปอนด์ต่อเดือน (2) ลดภาระของภาคธุรกิจ โดยจะขยายเวลาลดภาษีรายได้และออกสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็ก
https://www.gov.uk/government/publications/winter-economy-plan
24/09/2563ประกาศขยายระยะเวลาแผนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme)
รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาแผนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2021 โดยจะแบ่งเงินชดเชยออกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกเป็นการมอบเงินสนับสนุนครั้งที่ 3 และครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 และก้อนที่สองเป็นการมอบเงินสนับสนุนครั้งที่ 4 และครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2564)
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8879/
08/07/2563ประกาศแผน Plan for Jobs 2020
รัฐบาลประกาศแผน Plan for Jobs 2020 ซึ่งเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 และมีจุดประสงค์ดังนี้ (1) สนับสนุนการจ้างงานที่มีอยู่แล้ว โดยรัฐบาลจะมอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการเพื่อฝึกฝนและจ้างลูกจ้างอายุ 16-24 ปีที่มีแนวโน้มตกงานในระยะยาว (Kickstart Scheme) (2) สร้างงานใหม่ โดยรัฐบาลจะกระตุ้นให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นผ่านการปรับปรุงหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (Green Homes Grant) และ (3) คุ้มครองการจ้างงาน โดยรัฐบาลจะปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจาก 20% เหลือ 5% ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 (ถูกขยายระยะเวลาถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 ในเวลาต่อมา) นอกจากนี้ รัฐบาลจะเริ่มโครงการ Eat Out to Help Out โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าสินค้าและบริการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ 50% ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการธุรกิจเหล่านี้จะได้รับส่วนลด 50% หรือไม่เกิน 10 ปอนด์ต่อคน
https://www.gov.uk/government/publications/a-plan-for-jobs-documents/a-plan-for-jobs-2020
01/07/2563เริ่มมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และถูกพักงาน (Furlough Scheme)
รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และถูกพักงาน โดยผู้ประกอบการสามารถจ้างลูกจ้างเหล่านี้ให้กลับไปทำงานพาร์ทไทม์ (Part-time) และบริหารกะการทำงานของลูกจ้างได้ และรัฐบาลจะยังจ่ายเงินสนับสนุนจำนวน 80% ของเงินเดือนเพื่อชดเชยชั่วโมงที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน
https://www.gov.uk/government/news/flexible-furlough-scheme-starts-today
29/05/2563ประกาศแผนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งที่ 2
รัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงิน 70% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเวลาอีก 3 เดือน หรือรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,570 ปอนด์ให้กับทุกคนที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ปอนด์ แต่รายได้ส่วนใหญ่ต้องมาจากการประกอบอาชีพอิสระ (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 17 สิงหาคมถึงวันที่ 19 ตุลาคม)
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8879/
26/03/2563ประกาศแผนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งแรก
รัฐบาลจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed Income Support Scheme) ครั้งแรก โดยรัฐบาลจะจ่ายเงิน 80% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน หรือไม่เกิน 2,500 ปอนด์ต่อเดือนให้กับทุกคนที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ปอนด์ แต่รายได้ส่วนใหญ่ต้องมาจากการประกอบอาชีพอิสระ (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 13 พฤษภาคมถึงวันที่ 13 กรกฎาคม)
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-gives-support-to-millions-of-self-employed-individuals
20/03/2563มอบเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง (Coronavirus Job Retention Scheme)
รัฐบาลจะมอบเงินสนับสนุนให้กับธุรกิจที่ยังไม่เลิกจ้างลูกจ้าง (Coronavirus Job Retention Scheme) เพื่อช่วยจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างที่ไม่สามารถมาทำงานได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการไม่เกิน 80% ของค่าแรงก่อนหักภาษี หรือไม่เกิน 2,500 ปอนด์ต่อคนต่อเดือน (ถูกขยายระยะเวลาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2021 ในเวลาต่อมา)
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-workers-support-package
11/03/2563ขยายระยะเวลาชดเชยลูกจ้าง (Statutory Sick Pay) ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
รัฐบาลจะขยายระยะเวลาชดเชยลูกจ้าง (Statutory Sick Pay) ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ชั่วคราว โดยลูกจ้างที่ได้รับสิทธิ์คือลูกจ้างที่ไม่สามารถออกจากบ้านไปทำงานได้เนื่องจากต้องแยกตัวที่บ้าน รวมถึงผู้ที่ดูแลผู้ที่มีอาการของ COVID-19 ทำให้ต้องแยกตัวที่บ้าน
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2020-documents/budget-2020