BANNER_CL_UNITEDKINGDOM

มาตรการ/นโยบายเพื่อรับมือการระบาด COVID-19

สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง สหราชอาณาจักร กับ ไทย​

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)
- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรสหราชอาณาจักรไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย31/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน14/3/256326/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 8,681 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด4/10/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 1,172 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด21/4/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด N/A 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุดN/A4/9/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยสหราชอาณาจักรไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.41,459.86,610.134,849.7
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.2,738.6457.52,281.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP0.68.3-7.7
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP17.635.3-17.8
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP9.027.2-18.2
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP71.056.414.6
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP29.667.8-38.2
ดัชนี GINI34.836.6-1.8
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม4.40.83.6
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม18.323.1-4.8
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม1.131.6-30.5
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม2.32.7-0.4
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม15.351.0-35.7
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม80.645.335.3
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม0.416.6-16.3
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง59.569.8-10.3
จำนวนประชากรล้านคน66.069.2-3.2
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม17.617.40.3
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม18.311.46.8
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม64.171.2-7.1
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม28.516.112.4
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม56.040.515.6
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม27.524.43.1
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม83.149.233.9
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม16.950.8-33.9
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน8.32.95.4
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน2.80.62.2
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง86.1196.0-109.9
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี83.180.52.6
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี81.376.74.6
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย55.487.2-31.8
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี79.573.06.5
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน4.39.5-5.2
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด3.78.2-4.5
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.81.50.2
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง7.037.0-30.0

มาตรการและนโยบายของสหราชอาณาจักร

 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผลการศึกษา