ข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมที่ได้รับการยืนยัน ของประเทศไทย เทียบกับประเทศต่างๆ

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)
- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรไทย
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด22/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด4/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด4/9/2563
วันแรกที่พบผู้ป่วย13/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน26/3/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

ตัวแปรหน่วยไทย
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ. 6,610.1
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.457.5
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP8.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP35.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP27.2
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP56.4
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP67.8
ดัชนี GINI36.6
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม0.8
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม23.1
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม31.6
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม2.7
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม51.0
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม45.3
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม16.6
การจ้างงานไม่เป็นทางการ% ต่อ การจ้างงานรวมนอกภาคเกษตร55.6
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง69.8
อัตราการอ่านออกเขียนได้% ต่อ คน อายุ 15-24 ปี98.1
อัตราการอ่านออกเขียนได้% ต่อ คน อายุ 15 ปีขึ้นไป93.8
จำนวนประชากรคน69.2
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม17.4
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม11.4
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม71.2
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม16.1
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม40.5
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม24.4
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม49.2
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม50.8
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน2.9
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน0.6
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง196.0
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี80.5
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี76.7
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย87.2
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี73.0
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน9.5
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด8.2
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.5
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง37.0
ผู้หญิงท้องที่รับการฝากครรภ์%98.1
จำนวนการคลอดบุตรโดยบุคคากรทางการแพทย์ที่มีทักษะเหมาะสม% ต่อ จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด99.1

ข้อมูลนโยบาย/มาตรการของประเทศไทย

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผลการศึกษา