Skip to content

สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง ไต้หวัน กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรไต้หวันไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย21/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คนยังไม่เกิน 1,000 คน26/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 27 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด20/3/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 2 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด30/3/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 311 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด4/6/25634/9/2563

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของไต้หวัน

ภาพรวมการระบาดและภูมิหลัง

            ไต้หวันเป็นหนึ่งในเขตแดนที่ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในด้านจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิต จนได้รับการยกย่องจากสื่อและหลายองค์กรว่าเป็นเขตแดนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการรับมือภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 โดย  ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ไต้หวันมียอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรวม 1,128 ราย คิดเป็น 47.36 รายต่อประชากร 1 ล้านคน เทียบกับ 933.42 รายของไทย และ 4,690.71 รายของญี่ปุ่น   และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 12 คน (ร้อยละ 1.06 ของผู้ติดเชื้อ เทียบกับร้อยละ0.31 ของไทย และร้อยละ 1.72 ของญี่ปุ่น)  ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันและสื่อจำนวนหนึ่ง ได้กล่าวถึงหรือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ไต้หวันค่อนข้างประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19ที่ผ่านมา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

 • ไต้หวันใช้บทเรียนจากประสบการณ์การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome; SARS) ในปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีอาการป่วยที่รุนแรงของอาการป่วยสูง (แม้จะมีอัตราการแพร่เชื้อไม่สูงเท่าโควิด-19) โดยในครั้งนั้นไต้หวันซึ่งเป็นเขตแดนเล็กๆ มีผู้ป่วยจำนวน 674 ราย เสียชีวิต 84 ราย ซึ่งยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตของไต้หวันเป็นรองเพียงแค่จีนและฮ่องกงเท่านั้น เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนสำคัญในการสร้างความตื่นตัวและสร้างความรู้ในการดูแลตนเองของประชาชนชาวไต้หวันในวิกฤตโรคระบาดด้วย เช่น ชาวไต้หวันคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากอนามัย และการติดตามข่าวสารการระบาดของโรค
 • หลังจากการระบาดของโรค SARS ไต้หวันได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรับมือโรคระบาดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางเพื่อเตรียมรับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่ โดยเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลางในช่วงวิกฤต รวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์บัญชากลางโรคระบาด (Central Epidemic Command Center : CECC) ศูนย์บัญชาการอุบัติภัยจากเชื้อโรค (Biological Pathogen Disaster Command Center) ศูนย์บัญชาการการรับมือกับการก่อร้ายทางชีวภาพ (Counter-Bioterrorism Command Center) และศูนย์ปฏิบัติการกลางในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (Central Medical Emergency Operations Center) ซึ่งศูนย์เหล่านี้ โดยเฉพาะ CECC ได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการระบาด เข้ามาทำหน้าที่ติดตามข้อมูล ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวไต้หวันต่อมาตรการที่รัฐประกาศออกมาเป็นอย่างมาก จุดเด่นหนึ่งของระบบของไต้หวันคือ การที่ไม่ได้มีแค่การจัดตั้งองค์กรและทีมผู้บริหาร แต่เป็นระบบที่มีการออกแบบหลักการและแผนการดำเนินการในการรับมือภาวะโรคระบาด ซึ่งทำให้เมื่อเกิดสถานการณ์ หน่วยงานตั้งแต่หน่วยงานกลาง ทั้งระดับประเทศและหน่วยงานท้องถิ่น และสามารถกำหนดมาตรการที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที
 • หลังจากการระบาดของโรค SARS ไต้หวันได้สร้างระบบข้อมูลข่าวสารในการแจ้งข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชน ทั้งการแถลงผ่านสื่อ การส่งข้อความทั้งผ่าน SMS สู่โทรศัพท์มือถือของประชาชน และระบบแจ้งข้อมูลของมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ซึ่งนอกจากการรายงานสถานการณ์และคำแนะนำแล้ว แต่รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการ เช่น แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารการแจกหน้ากากอนามัย และระบบการเก็บข้อมูลของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่รัฐจะนำไปใช้ในการควบคุมโลก เช่น ระบบตรวจอุณหภูมิและคัดกรองที่สนามบิน ระบบตรวจสอบประวัติการเดินทางออนไลน์ การให้โรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลกลางของรัฐ การติดตามข้อมูลการเดินทางในประเทศผ่านการติดตาม GPS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการตรวจสอบการกักตัว (ซึ่งใช้คู่กับมาตรการกักตัวและการกำหนดค่าปรับที่สูง) ซึ่งระบบเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้เป็นระบบที่เพิ่งมีการติดตั้งใหม่ แต่เป็นระบบที่มีการติดตั้ง ดำเนินการและพัฒนามาตั้งแต่หลังการระบาดของโรคซาร์สแล้ว
 • การทำนโยบายเชิงรุกและจัดการอย่างรวดเร็ว ไต้หวันกำหนดมาตรการรับมือโรคโควิด-19 ตั้งแต่ก่อนที่โรคโควิด-19 จะถูกประกาศให้เป็นโรคระบาดร้ายแรง โดยตั้งแต่จีนแจ้งองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าพบผู้ป่วยโรคปอดบวมที่ไม่รู้สาเหตุหลายรายเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ศูนย์ควบคุมโรค (CDC) ของไต้หวันก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้โดยสารในเที่ยวบินจากอู่ฮั่นทันที (ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ 2 ดินแดนใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสาร จะแตกต่างกันก็ในภาษาถิ่น) ทำให้ไต้หวันรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากจีนได้อย่างรวดเร็ว และมีการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมตรวจสอบสถานการณ์ในอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2563 ในขณะที่การระบาดจะยังไม่เป็นที่สนใจของประเทศส่วนใหญ่ ทำให้สามารถออกมาตรการต่างๆ ออกมาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Wang, Ng, & Brook, (2020) พบว่า ตั้งแต่ 20 ม.ค. 2563-24 ก.พ. 2563 CECC ประกาศมาตรการต่างๆ ออกมาแล้วกว่า 124 มาตรการ ซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการด้านการจำกัดการเดินทาง การติดตามและค้นหาผู้ป่วย การจัดการทรัพยากรสาธารณสุขที่จำเป็น และการสื่อสารถึงประชาชน
 • ความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐเป็นพื้นฐานสำคัญ มาตรการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมีพื้นฐานมาจากการความไว้วางใจต่อประชาชนที่มีต่อภาครัฐและระบบสาธารณสุขของประเทศ ทำให้เกิดการให้ความร่วมมือทั้งการปฏิบัติตามรวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล นอกจากภาคประชาชน ยังรวมไปถึงสื่อ ภาคเอกชนหรือแม้กระทั้งฝ่ายการเมืองตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งเข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ตามบทบาทของตนด้วย
 • พฤติกรรมของประชาชนต่อการรับมือโรคระบาด เนื่องจากไต้หวันมีประสบการณ์เลวร้ายจากการระบาดของโรค SARS ทำให้ประชาชนชาวไต้หวันมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองและช่วยเหลือ รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ประชาชนไต้หวันมีการออกกำลังกายขณะอยู่บ้านผ่านการนำของรายการโทรทัศน์ และมีการออกรณรงค์โครงการ “I’m okay, you go first” ในโลกสังคมออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนครอบครองหน้ากากอนามัยเท่าที่จำเป็นและเหลือหน้ากากอนามัยไว้ให้กับบุคคลที่มีความจำเป็นมากกว่า รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐ เช่น การเว้นระยะห่างและการล้างมือบ่อยๆ

              นอกจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ส่งผลบวกต่อการควบคุมโรคระบาดของไต้หวัน เช่น การที่ไต้หวันเป็นเขตแดนที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะ ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและไม่ไว้ใจจีน และบทเรียนจากโรคระบาดรอบก่อนหน้าที่ทำให้ภาครัฐและประชาชนมีความตื่นตัวติดตามข่าวสารการระบาดของโรคในประเทศจีนอย่างระมัดระวัง

  ภาพรวมมาตรการ/นโยบายด้านสาธารณสุข

              ไต้หวันมีนโยบายสาธารณสุขที่มีจุดเด่นแตกต่างจากไทยและจีนแผ่นดินใหญ่ที่สำคัญ คือ การที่ประเทศไม่ได้มีการปิดเมือง-กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบ (Lockdown) แต่ก็ยังสามารถควบคุมภาวะการระบาดในครั้งนี้ได้ผ่านมาตรการต่างๆ ที่ทั้งมีความรวดเร็วและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ (ตามปัจจัยสำเร็จของนโยบายที่ได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้า) โดยไต้หวันมีโครงสร้างของระบบทางสาธารณสุขที่ส่งเสริมความสำเร็จ ดังนี้

              1. ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวันที่ครอบคลุมและมีการอุดหนุนจากรัฐ โครงสร้างผู้ให้บริการสาธารณสุขของไต้หวันส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชน (โรงพยาบาลร้อยละ 83 คลินิกร้อยละ 98 และเตียงร้อยละ 68 เป็นของเอกชน) ไม่มีระบบแพทย์ด่านหน้า (Gatekeeper System คือ ระบบที่ประชาชนเมื่อเจ็บป่วย จะต้องไปสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิก่อนเพื่อให้สถานพยาบาลปฐมภูมิพิจารณาว่าควรจะส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาลขั้นสูงขึ้นหรือไม่) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเฉพาะทางได้ทันทีเห็นว่าจำเป็นหรือมีอาการเสี่ยง ระบบประกันสุขภาพเป็นระบบบังคับให้ประชาชนและชาวต่างชาติผู้พำนักในเขตแดนทุกคนจะต้องเข้าร่วม รัฐมีการอุดหนุนพิเศษให้กับระบบประกันสุขภาพในกรณีของโควิด-19 ช่วยลดอุปสรรคทางการเงินในการเข้ารับการรักษาของประชาชนและผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ

              2. ไต้หวันมีระบบบริหารหน่วยงานบริการสุขภาพเพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับภาวะการระบาดของโรค โดยมีการติดตามประเมินศักยภาพของสถานพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด มีการจัดตั้งคลินิกพิเศษเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยในส่งเสริมการป้องกันการระบาด การขยายระยะเวลาในการต่อใบอนุญาตของบุคลากรทางสาธารณสุข ลดจำนวนข้อบังคับการขอใบอนุญาตต่างๆ การโยกย้ายพยาบาลไปดูแลกลุ่มคนที่กักตัวอยู่บ้านและบริเวณด่านเข้าประเทศ และผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการรักษาทางไกล

              3. มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติต่อคนแต่ละกลุ่มอย่างไร จะต้องส่งตัวคนแต่ละกลุ่มไปที่หน่วยงานใด ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาความเสี่ยงไปจนถึงขั้นตอนการติดตามอาการของกลุ่มเสี่ยงจนพ้นความเสี่ยง

              4. มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในระยะต่างๆ เช่นการควบคุมด่านเข้าประเทศ การควบคุมการกระจายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีในการติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง โดยยังคงคำนึงสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน การควบคุมระยะห่างของบุคคลในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการขยายศักยภาพในการกักตัว โดยการแปลงโรงแรมต่างๆ ให้เป็นสถานรองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง/ติดเชื้อ

  ภาพรวมนโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคม

              นอกเหนือจากนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเว้นระยะห่าง การกักตัวและการรักษา เพื่อการควบคุมการระบาดแล้ว ไต้หวันยังมีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจกลุ่มต่างๆ โดยมีมาตรการสำคัญดังนี้

              1. นโยบายการลดภาษี/ขยายระยะเวลาการเสียภาษีให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ
              2. การอุดหนุนการจ้างงาน
                   1) อุดหนุนการอบรมทักษะแรงงานที่ได้รับผลกระทบลดเวลาทำงานหรือลดเงินเดือน มูลค่าสูงสุด 18,960 ดอลลาร์ไต้หวัน/คน/เดือน ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงการอบรมทักษะ ซึ่งเข้ารับการอบรมได้มากสุด 120 ชั่วโมง
                   2) อุดหนุนการจ่ายเงินเดือนของกลุ่มที่มีชั่วโมงการทำงานลดลง มูลค่าสูงสุด 11,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อเดือน จำนวน 3-6 เดือน
                   3) อุดหนุนการจ่ายเงินเดือนกรณีการจ้างงานเพิ่มเติม มูลค่าสูงสุด 12,640 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อเดือน มากสุด 6 เดือน
                   4) ชดเชยการตกงาน มูลค่าร้อยละ 60 ของเงินเดือนที่ได้รับการประกัน และพ่อแม่ที่ตกงานและมีบุตรที่กำลังศึกษาจะได้รับการอุดหนุนค่าเล่าเรียนบุตร
                   5) อุดหนุนการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการลดความเสี่ยงการระบาดของโรค
                   6) อุดหนุนเงินเดือนให้ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
                   7) ระงับค่าปรับจากการผิดนัดชำระหนี้ค่าประกันสังคม
                   8) อุดหนุนการจัดการอบรมทักษะแรงงาน
              นอกจากนี้ยังคงมีการดำเนินนโยบายทางการเงินและการอุดหนุนภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดในครั้งนี้ รวมถึงการแจก/ขายคูปองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เรียบเรียงโดย
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
ณัฐนันท์ อมรานันทศักดิ์
อัปเดตเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
08/09/2565ไต้หวันได้รับยา Evusheld ล็อตแรก CECC แห่งไต้หวันประกาศได้รับยา Evusheld ล็อตแรกเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน 1,728 โดส หลังจาก CECC สั่งซื้อไปทั้งสิ้น 10,000 โดส ยา Evusheld เป็นยาใหม่ในในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ที่ไต้หวันนำมาใช้ป้องกันผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/VFP6Xko28tOwPzOSxGuKuw?typeid=158
25/08/2565แจกชุดตรวจโควิด-19 ฟรีให้กลุ่มผุ้สุงอายุไต้หวันแจกชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจเองที่บ้านฟรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 5 ชุดตรวจ ผ่านระบบอิงตามฐานรายชื่อ (Name-based rationing system) เพียงแค่แสดงบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHI card) ผ่านร้านขายยาคู่สัญญาบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติและศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเขต ทั่วไต้หวันhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/cPOBp_I8CzaA5pME2In0qg?typeid=158
19/08/2565ไต้หวันได้รับวัคซีนไฟเซอร์ที่สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ล็อตCECC แห่งไต้หวัน ประกาศว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์ที่สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ล็อต ล็อตแรก เป็นวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดแก่เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี จำนวน 1.2768 ล้านโดส ได้รับมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ล็อตที่สองเป็นวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดแก่วัยรุ่นอายุ 12 – 17 ปี จำนวน 602,550 โดส ได้รับมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/AgAtkWJGm7x-w7HxHj2R6Q?typeid=158, https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/0GQu3kh3MF3F4P2qRSn5VA?typeid=158
12/08/2565กระจายชุดตรวจโควิด-19 เพิ่มเติมในระบบอิงตามฐานรายชื่อไต้หวันกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจเองที่บ้านโดยอิงตามฐานรายชื่อ (Name-based rationing system) รอบที่ 4 โดยให้ประชาชนซื้อผ่านบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHI card) ผ่านร้านขายยาคู่สัญญาบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติและศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเขต ทั่วไต้หวัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขยายปริมาณจำกัดการซื้อ โดยบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 ใบ สามารถซื้อชุดตรวจได้ 2 แพ็ค (จากเดิม 1 แพ็ค) ซึ่งหนึ่งแพ็คประกอบด้วย 5 ชุดตรวจ ราคา 500 ดอลลาร์ไต้หวัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศแจกจ่ายชุดตรวจให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เป็นรอบที่ 3 โดยจะแจกฟรีให้คนละ 5 ชุดตรวจ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2565 เป็นต้นไปhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/TYEitN14TgjTaT9ixnKtwA?typeid=158
10/08/2565ประกาศยกเลิกข้อบังคับที่ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศแสดงผลตรวจ PCRCECC แห่งไต้หวัน ประกาศยกเลิกข้อบังคับที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องแสดงผลตรวจ PCR ภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนเดินทางมายังไต้หวันhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/MqiYXFX5S9TgVP45qbuvgg?typeid=158
22/07/2565พบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75 เป็นครั้งแรกCECC แห่งไต้หวันรายงานพบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75 เป็นครั้งแรก จำนวน 1 ราย โดยผู้ติดเชื้อเป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียในวันที่ 10 ก.ค. 2565 ในขณะที่ครอบครัวและเพื่อน ซึ่งเดินทางกลับมาพร้อมกันนั้น พบว่าติดเชื้อ BA.4 ทั้งหมดhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/iEZYtqycuE7j_Gb4rdR1Og?typeid=158
20/07/2565นุมัติการฉีดวัคซีน Moderna ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีCECC แห่งไต้หวัน ประกาศอนุมัติการฉีดวัคซีน ยี่ห้อ Moderna ในกลุ่มเด็กอายุ 5 เดือน - 5 ปี โดยคาดว่าจะอนุมัติให้ฉีดตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2565 เป็นต้นไปhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/iGd9nwoIZphElYdgBo8jNA?typeid=158
20/07/2565อนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุCECC แห่งไต้หวัน ประกาศอนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ขึ้นไป หลังจากได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มแรกครบ 5 เดือน โดยอนุมัติให้ฉีดตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2565 เป็นต้นไปhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/q--_H2jk9OqscTLU6Wr-6g?typeid=158
04/07/2565พบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มเติมวันที่ 13 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2565 มีรายงานพบเชื้อโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 238 ราย จากรายงาน วันดังนี้ 13 มิ.ย. 2565 – 5 ราย 15 มิ.ย. 2565 – 26 ราย 17 มิ.ย. 2565 – 17 ราย 20 มิ.ย. 2565 – 17 ราย 27 มิ.ย. 2565 – 61 ราย 4 ก.ค. 2565 – 112 รายhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/yKBBcz3vIDnsSbljIdhj2Q?typeid=158 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/1ou53HsmGLd2Iq0DxgMAzg?typeid=158 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/9bnG1gBThl62b2mIo1p1lA?typeid=158 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_oJ2ivqFNT2u7ytzTGnI2A?typeid=158 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_ZcQJskBLZcpluW6lMikCQ?typeid=158 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/U4fDkxLvWuN3kboWIFtQiQ?typeid=158
29/06/2565ขยายระยะเวลาของข้อบังคับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยไต้หวันประกาศขยายระยะเวลาของข้อบังคับในการสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายรูปเดี่ยว/หมู่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ขับรถคนเดียวหรือโดยสารไปกับครอบครัว ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ถ่ายทำภาพยนตร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง ปศุสัตว์กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้น ทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น การแสดงภาพยนตร์ การแข่งขันกีฬาhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/kz90Fw57jVfgKEGAYMqK3A?typeid=158
29/06/2565อนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 ในกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงCECC แห่งไต้หวัน ประกาศอนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 ในกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยง ได้แก่ แรงงานที่ทำงานในสนามบิน/ท่าเรือ แรงงานที่กักตัวอยู่ที่บ้าน ลูกเรือที่ทำงานบนเที่ยวบิน รวมถึง แรงงานในสถานดูแลพักฟื้นและในระบบสวัสดิการสังคม โดยอนุมัติให้ฉีดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไปhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/YBP2X04D4IkBOs7iNnBTmQ?typeid=158
27/06/2565พบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศวันที่ 13 - 27 มิ.ย. มีรายงานพบเชื้อโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 126 ราย จากรายงาน 5 วันดังนี้ 13 มิ.ย. 2565 – 5 ราย 15 มิ.ย. 2565 – 26 ราย 17 มิ.ย. 2565 – 17 ราย 20 มิ.ย. 2565 – 17 ราย 27 มิ.ย. 2565 – 61 รายhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/yKBBcz3vIDnsSbljIdhj2Q?typeid=158, https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/1ou53HsmGLd2Iq0DxgMAzg?typeid=158, https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/9bnG1gBThl62b2mIo1p1lA?typeid=158, https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_oJ2ivqFNT2u7ytzTGnI2A?typeid=158, https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_ZcQJskBLZcpluW6lMikCQ?typeid=158
21/06/2565ขยายคำจำกัดความในการนับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันCECC แห่งไต้หวัน ขยายคำจำกัดความในการนับจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป ไต้หวันจะนับรวมผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วนที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งไต้หวัน พร้อมทั้งได้รับการยืนยันผลโดยแพทย์แล้ว เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อทีได้รับการยืนยันแล้ว (confirmed case)https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/TpuiJUCslmC4cgYd6lVsJQ?typeid=158
15/06/2565ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเขตแดนCECC แห่งไต้หวัน ประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเขตแดน โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้ ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายใน 2 วันก่อนเดินทางมายังไต้หวัน เมื่อเดินทางมาถึงไต้หวัน ผู้เดินทางจะถูกเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR หลังจากนั้น นักเดินทางที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนกลับไปคนละ 2 ชุด ผู้เดินทางเข้าประเทศจะต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 3 วัน และสังเกตอาการตนเองอีก 4 วันหลังกักตัวครบ ในช่วงสังเกตอาการตนเอง ไม่ควรออกจากบ้านเว้นแต่มีเหตุจำเป็น หากต้องการออกจากบ้าน จะต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 2 วัน และต้องสวมใส่หน้ากาก รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกcdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/rYB7LWBxxycgJznNucXoiw?typeid=158
31/05/2565ตรวจหาเชื้อนักเดินทางที่เข้าไต้หวันทุกคนด้วยวิธี PCRCECC แห่งไต้หวัน ประกาศให้ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมายังไต้หวัน จะต้องมอบตัวอย่างน้ำลายให้เจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR และต้องกักตัวในสถานที่ส่วนตัวหรือโรงแรมสำหรับกักตัวhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/Jm1J1G9d-ZPotmJ7SRPH1A?typeid=158
30/05/2565ขยายข้อบังคับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ไต้หวันประกาศขยายข้อบังคับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 โดยต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายรูปเดี่ยว/หมู่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ขับรถคนเดียวหรือโดยสารไปกับครอบครัว ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ถ่ายทำภาพยนตร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง ปศุสัตว์กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้น ทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น การแสดงภาพยนตร์ การแข่งขันกีฬาhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ocQkjFYPiiI5IKT2GucgOg?typeid=158
25/05/2565แจกชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับวัคซีน ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565CECC แห่งไต้หวัน ประกาศแจกชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและชนพื้นเมืองที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับวัคซีนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับวัคซีนhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/YYvMotpITP0pMEPUaPmz9w?typeid=158
18/05/2565ปรับมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่มีอาการเล็กน้อยและอาการรุนแรงCECC แห่งไต้หวัน ปรับมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่มีอาการเล็กน้อยและอาการรุนแรง ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ผู้ติดเชื้อที่สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ประกอบด้วย กลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง กลุ่มทารกที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือนและมีไข้ และกลุ่มผู้ที่มีโรคอื่นร่วมซึ่งได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าควรเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ผู้ติดเชื้อที่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงแรมกักตัวหรือสถานกักตัว ประกอบด้วย กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่อายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ที่มีอายุ 65 – 69 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ลำพัง กลุ่มสตรีที่ครรภ์มีอายุ 36 สัปดาห์ขึ้นไป กลุ่มทารกที่มีอายุ 3 – 12 เดือน และมีไข้สูงกว่า 39ºC ผู้ติดเชื้อที่สามารถเข้ารับการรักษาที่บ้าน คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่อายุน้อยกว่า 70 ปี ที่ตรงตามเงื่อนไขการรักษาที่บ้านhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/YYvMotpITP0pMEPUaPmz9w?typeid=158
17/05/2565กำหนดให้สมาชิกครัวเรือนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็มแล้วไม่ต้องกักตัวในบ้าน แต่ต้องสังเกตอาการตนเอง 7 วันCECC แห่งไต้หวัน กำหนดให้สมาชิกครัวเรือนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็มแล้วไม่ต้องกักตัวในบ้าน แต่ต้องสังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยหากประสงค์ออกจากบ้านจะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วนเป็นลบภายใน 2 วัน และหากมีอาการ จะต้องกักตัวและขอคำปรึกษาจากแพทย์ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม จะต้องกักตัวที่บ้าน ห้ามเดินทางออกจากบ้านเป็นเวลา 3 วัน และสังเกตอาการตัวเองอีก 4 วัน โดยในช่วงที่สังเกตอาการ หากประสงค์ออกจากบ้านจะต้องแสดงผลตรวจด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วนเป็นลบภายใน 2 วันhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ZSedumNB7I4yooepaC9rTg?typeid=158
16/05/2565เปิดช่องทางให้ผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สองไต้หวันเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สอง อันประกอบด้วยยี่ห้อ Moderna, Pfizer, Medigen และ Novavax หลังจากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มแรกครบ 5 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ อายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้อาศัยในสถานที่ดูแลพักฟื้นระยะยาว ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/bbmFfZWdeD34O9dt76SKDQ?typeid=158
03/05/2565ปรับลดระยะเวลากักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเหลือ 7 วันตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ไต้หวันจะปรับลดระยะเวลากักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเหลือ 7 วัน โดยนับวันที่เดินทางถึงเป็นวันที่ 0 และหลังจากกักตัวครบ 7 วัน ผู้เดินทางต้องสังเกตอาการณ์ตนเองอีก 7 วันhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/Nr2mxSbL1sPgLU2r5aUiag?typeid=158
28/04/2565เปิดระบบจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ที่บ้านโดยอิงตามฐานรายชื่อไต้หวันเปิดระบบจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ที่บ้านโดยอิงตามฐานรายชื่อ (Name-based rationing system) โดยให้ประชาชนซื้อผ่านบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHI card) ผ่านร้านขายยาคู่สัญญาบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ 4,909 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเขต 58 แห่งทั่วไต้หวัน ทั้งนี้ บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 ใบ สามารถซื้อชุดตรวจได้ 1 แพ็ค ซึ่งประกอบด้วย 5 ชุดตรวจ ในราคา 500 ดอลลาร์ไต้หวันhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/rGeS26Buh0cqn8HqwyX_QQ?typeid=158
26/04/2565ปรับมาตรการควบคุมการระบาดในท้องถิ่นCECC ได้ปรับมาตรการควบคุมการระบาดที่สำคัญ ดังนี้ กำหนดให้รัฐท้องถิ่นใช้มาตรการ “Key Contract Tracing” เพื่อระบุผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2565 เป็นต้นมา โดยผู้ติดเชื้อควรระบุรายชื่อบุคคลที่เคยใกล้ชิดทั้งหมด เช่น ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบทั้งหมด ในขณะที่บริษัทและโรงเรียนก็ควรให้ความร่วมมือในการรวบรวมรายชื่อเหล่านั้นด้วย บุคคลที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจแบบเร็ว (Rapid Test) ตลอดช่วงที่กักตัว 3 วัน โดยผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจะได้รับชุดตรวจแบบเร็วทันทีโดยไม่ต้องมีอาการhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/vavxorf2EqLP72YAgjvZqg?typeid=158
20/04/2565ผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางไปสถานพยาบาล ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่บ้านไต้หวันผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่บ้าน (Home Care) การรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีฉุกเฉิน – ให้โทร 911 เพื่อเรียกรถพยาบาลเป็นหลัก นอกจากนี้น อาจเรียกแท็กซี่สำหรับคนกักตัว (quarantine taxi) หรือให้ญาติ/เพื่อนพาไปสถานพยาบาลหรือเดินทางไปคนเดียว กรณีไม่ฉุกเฉิน - ให้เรียกแท็กซี่สำหรับคนกักตัว (quarantine taxi) เป็นหลัก นอกจากนี้น อาจให้ญาติ/เพื่อนพาไปสถานพยาบาลหรือเดินทางไปคนเดียวhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/Bt5zQOrVQOeRmePurYofyw?typeid=158
15/04/2565ปรับข้อบังคับเกี่ยวกับการรับวัคซีนให้ครบ 3 เข็มให้เข้มงวดขึ้น CECC ปรับข้อบังคับเกี่ยวกับการรับวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม ให้เข้มงวดขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ที่ตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้จำเป็นต้องรับวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความสำคัญในการรับวัคซีนลำดับที่ 1 2 3 และ 7 ภายใต้โครงการ Government-Funded COVID-19 Vaccination Program และบุคคลที่ทำงานในทัณฑสถาน สถานที่ฝังศพ และย่านการค้า/สถานที่ทำงาน 24 ประเภท ผู้ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลแปลกหน้าบ่อยครั้ง หรือไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กลุ่มทัวร์ ผู้ที่ไปยิมหรือสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ 8 ประเภท (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 แล้ว) ทั้งนี้ หมายรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการและต้องเป็นผู้ที่มีอายุและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้ารับวัคซีนhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/2ziQg4QEcs_wJZVfJberIQ?typeid=158
06/04/2565ผ่อนปรนมาตรการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ไต้หวันผ่อนปรนมาตรการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ดังนี้ ในระหว่างกักตัวที่บ้าน ควรกำกับให้ผู้ติดเชื้อกักตัวแยกหนึ่งคนหนึ่งห้องและต้องมีห้องน้ำแยก หากห้องน้ำส่วนกลางมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีห้องน้ำแยก หากบุคคลในครอบครัวทุกคนต้องกักตัว ทุกคนสามารถกักตัวในที่พักเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักตัวที่บ้านจะต้องกักตัวให้ครบในสถานที่กักตัวของตน โดยไม่ได้รับการผ่อนปรนข้างต้นhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/zDWL6S8oSvKsHOBjkLUsgQ?typeid=158
29/03/2565เพิ่มจุดกระจายชุดตรวจ Home Test Kit ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไต้หวันประกาศเพิ่มจุดกระจายชุดตรวจ Home Test Kit ที่สนับสนุนโดยรัฐบาล จาก 272 แห่ง เป็น 540 แห่งทั่วประเทศ โดยประชาชนที่มีสงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเดินทางไปยังคลินิก เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการก่อนรับชุดตรวจ Home Test Kit ทั้งนี้ หลังจากรับชุดตรวจไปแล้ว จะต้องรายงานต่อหน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งหากผลเป็นบวก จะต้องเข้ารับการตรวจด้วย PCR Test ณ จุดบริการตรวจที่ใกล้เคียงที่สุดทันทีhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/qqO_PzF3QthyiXLBsiNxlQ?typeid=158
28/03/2565ยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดในสถานที่พักผ่อนและสถานบันเทิง ไต้หวันประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดในสถานที่พักผ่อนและสถานบันเทิง รวมทั้งยังคงข้อบังคับเกี่ยวกับการใส่หน้ากากและมาตรการป้องกันอื่นๆ ในช่วงวันที่ 1 – 31 เม.ย. 2565 โดยประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายรูปเดี่ยว/หมู่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ขับรถคนเดียวหรือโดยสารไปกับครอบครัว ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ถ่ายทำภาพยนตร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง ปศุสัตว์กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้น ทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น การแสดงภาพยนตร์ การแข่งขันกีฬาhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/QGqFFcQy-nato7_MrRX39Q?typeid=158
17/03/2565เปลี่ยนมาตรการตรวจ ATK ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีระยะฟักตัวที่สั้นมากขึ้น Central Epidemic Command Center (CECC) แห่งชาติไต้หวัน จึงประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2565 เป็นต้นมา และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จะต้องตรวจ ATK หลังกักตัวครบ 10 วัน ในวันที่ 2 และวันที่ 4 นับจากวันเข้าสู่ช่วงสังเกตอาการตนเอง (self-health management) จากเดิมที่ให้ตรวจ ATK ในวันที่ 3 และวันที่ 6 หรือ 7https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/lbHiiRbC5eEur1wz683ehw?typeid=158
14/02/2565ปรับนโยบายการกักตัวและการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศไต้หวันประกาศปรับลดระยะเวลากักตัวนักเดินทางจากต่างประเทศจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน และเข้าระบบ Self-Health Management อีก 7 วัน หลังกักตัวครบ 10 วัน เพื่อลดความแออัดในสถานที่กักตัว และฟื้นกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจให้กลับมาเร็วที่สุด ทั้งนี้ สามารถกักตัว ณ ที่พักอาศัยของตัวเองได้ ภายใต้หลักการ 1 คน 1 ที่พัก หากไม่สามารถทำได้ ต้องกักตัวที่โรงแรม ส่วนมาตรการตรวจหาเชื้อ มีดังนี้ PCR testing - นักเดินทางต้องตรวจทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ และก่อนกักตัวครบ 10 วัน At-Home Rapid Tests – นักเดินทางต้องตรวจทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 3, 5 และ 7 ของวันที่กักตัว และวันที่ 6 หรือ 7 ของวันที่เข้าระบบ Self-Health Management https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/n9kmdYPIj7Ahi_jzCI5p1A?typeid=158
07/02/2565ประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ไต้หวันประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ในช่วงวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยให้เข้มงวดขึ้น โดยประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน รวมทั้งขณะออกกำลังกาย ถ่ายรูป ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้น รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำกิจกรรมบางประเภทที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น การแสดงภาพยนตร์ การแข่งขันกีฬา เป็นต้นhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/PDF-lvQ59qfK-BpniZcfpA?typeid=158
09/01/2565ประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ไต้หวันประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ในช่วงวันที่ 9 – 24 มกราคม 2565 พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยให้เข้มงวดขึ้น โดยประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน รวมทั้งขณะออกกำลังกาย ถ่ายรูป ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ถ่ายทำภาพยนตร์ ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้นhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/7M5KwUcU6hjMCmFkbjGIDw?typeid=158&fbclid=IwAR00CoYTdZy2vkDr-7gG-mSy3Z6ybvHV61lkskhX0srF-VI55bI8zwk1t5g
04/01/2565ประกาศให้รัฐท้องถิ่นกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับวัคซีนCECC ประกาศให้รัฐท้องถิ่นกระตุ้นให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งหรือเข็มที่สองเข้ารับวัคซีน โดยรัฐท้องถิ่นสามารถใช้งบในการแจกจ่ายสื่อความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มูลค่า 200 ดอลลาร์ไต้หวันต่อคน ในช่วงวันที่ 5 – 31 มกราคม 2565 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนให้ครบโดสให้เร็วที่สุดhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/0RN_utOrrVU5Ho5dPTE3yA?typeid=158&fbclid=IwAR0IMyGnnJhKc0PWYidJ4r0EMJ3GDXnLzrreR13lj6VuKLspDvex4B8uN24
30/12/2564เพิ่มจุดกระจายชุดตรวจโควิด-19 ในชุมชนCECC ประกาศเพิ่มจุดกระจายชุดตรวจโควิด-19 ในชุมชน ผ่านโครงการเฝ้าระวังการระบาดในชุมชน โดยจะเพิ่มแหล่งกระจายชุดตรวจโควิด-19 จากเดิมที่มีอยู่ 86 แห่ง เป็น 272 แห่ง เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/e2S3eKmbc_eP52Qbnx0ZJA?typeid=158&fbclid=IwAR1zgdm0LkYHAshCVBoFL_cZEzqTOqjQCbMFejfcxUXV7Dk4xRUCtZzcQaQ
27/12/2564ประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ไต้หวันประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 โดยประชาชนยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ออกกำลังกายหรือร้องเพลงทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายรูปเดี่ยวหรือกลุ่มทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ถ่ายทำภาพยนตร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้นhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/gAQkW70-mn6yfjqlUQUQsw?typeid=158&fbclid=IwAR1hQA4Z7m16mvYIhGZz1KO6reuHkiHT_RtQSFlPlRyMibpqIITHN5gl8pk
16/12/2564ยกระดับคุมเข้มมาตรการควบคุมการระบาดในโรงแรมกักกันไต้หวันยกระดับคุมเข้มมาตรการควบคุมการระบาดในโรงแรมกักกันด้วย 4 มาตรการหลัก ดังนี้ ยกระดับการสอดส่องดูแล โดยเพิ่มจำนวนการตรวจหาเชื้อ จำนวนการตรวจการณ์โรค และบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดำเนินการตรวจการณ์มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดในโรงแรมกักกัน ดำเนินการตรวจการณ์ระบบการระบายอากาศและการปรับอากาศในโรงแรมกักกัน ยกระดับการรายงานบุคคลที่มีอาการเสี่ยงว่าจะติดเชื้อhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_XgHQMInoUHearurdaaQ9w?typeid=158&fbclid=IwAR367jiXyJBgrOGfEoZKSQAxvtvbfho7lwyTbTV6APu-zW40cMKLcCON2ls
13/12/2564ประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมไต้หวันประกาศคงระดับเตือนภัยการระบาดไว้ที่ระดับ 2 ในช่วง 14 – 27 ธันวาคม 2564 โดยประชาชนยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ออกกำลังกายหรือร้องเพลงทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายรูปเดี่ยวหรือกลุ่มทั้งในร่มและกลางแจ้ง ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่ง ถ่ายทำภาพยนตร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ประกาศข่าว สอนหนังสือ กล่าวปาฐกถา กล่าวแสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมที่มีการสนทนากับผู้อื่น ทำกิจกรรมทางการเกษตร การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่กลางแจ้ง อาศัยอยู่ในป่า ภูเขา หรือชายหาด กิจกรรมซาวน่า สปา อบไอน้ำ อาบน้ำพุร้อน/เย็น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรืออาจทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้นhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/QfK5Q3Njs4JDnUoiORXi1A?typeid=158&fbclid=IwAR36nz30pNh9NKx7atKegKaTPMcbFH25DCcb3IxOr9NXd51ld8rlMW-ukxc
02/12/2564ฉีดวัคซีนกระตุ้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 5 เดือนCECC ประกาศให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสมาแล้ว 5 เดือน หรือตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนโดสที่สามได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นคือ Modernahttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/D-v7NIoSG_SJ6cEYVl0AGQ?typeid=158&fbclid=IwAR2iBu3j3v6084br9a8vgVNro0EOq8m_r_RgmgZ00U9IuH55KcNH98DMubc
01/12/2564ประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมไต้หวันประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมอีก 4 ประเทศ ได้แก่ Malawi, Mozambique, Egypt และ Nigeria ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (รวมถึงการแวะพักเครื่องระหว่างทาง) จะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ทั้งก่อนและหลังกักตัวเสร็จสิ้น หลังจากออกจากสถานที่กักตัว ผู้เดินทางจะต้องรายงานสถานะสุขภาพอีก 7 วัน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเร่งด่วนในวันที่ 6 หรือวันที่ 7 อีกครั้งhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/cHa16WYtH2YdPtVDeJ_pLw?typeid=158
29/11/2564ประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงไต้หวันประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 6 ประเทศ ได้แก่ South Africa, Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini และ Zimbabwe ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ผู้เดินทางที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (รวมถึงการแวะพักเครื่องระหว่างทาง) จะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ทั้งก่อนและหลังกักตัวเสร็จสิ้น หลังจากออกจากสถานที่กักตัว ผู้เดินทางจะต้องรายงานสถานะสุขภาพอีก 7 วัน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเร่งด่วนในวันที่ 6 หรือวันที่ 7 อีกครั้งhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ZN3GZfrNVeWJwUVziC-x1g?typeid=158
11/11/2564อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันไต้หวันประกาศอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยก่อนจะเดินทางมาไต้หวัน แรงงานแต่ละคนจะต้องได้รับการตรวจ PCR และแยกกักตัวอยู่ในห้องเพียงคนเดียวอย่างน้อยเป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อน หลังจากเดินทางถึงไต้หวันแล้ว แรงงานแต่ละคนจะถูกกักตัวเป็นกลุ่มเป็นเวลา 14 วัน หลังทางการได้เก็บตัวอย่างน้ำลาย (deep-throat saliva test) ไปทำการตรวจ PCR และหลังจากกักตัวใกล้ครบ 14 วัน จะต้องทำการตรวจ PCR อีกครั้ง สุดท้ายเมื่อเดินทางเข้าไต้หวัน แรงงานแต่ละคนยังคงต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ณ สถานที่ที่กระทรวงแรงงานจัดไว้ให้https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ZJP7q5IW_OSW77Kw_ImZ3w?typeid=158&fbclid=IwAR15r0Fz3P17Irh1meXajJWAX_BzQymi5bMJtCc870qdQCPxixWbsj02jS8
17/10/2564ขยายมาตรการคุมเข้มการระบาดระดับที่ 2 อีกครั้งไต้หวันประกาศขยายมาตรการคุมเข้มการระบาดระดับที่ 2 ออกไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 และมีการปรับมาตรการที่สำคัญดังนี้ ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ช้างนอก ยกเว้นกรณีออกกำลังกายกลางแจ้งหรือถ่ายรูปทั้งในร่มและกลางแจ้ง ยังคงต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลติดต่อผู้ใช้บริการสถานที่ต่างๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับศูนย์การค้าและพื้นที่สาธารณะ จำกัดให้มีระยะห่าง 1.5 เมตรต่อคนในกรณีเป็นสถานที่ในร่ม และจำกัดให้มีระยะห่าง 1 เมตรต่อคนในกรณีเป็นสถานที่กลางแจ้ง การรวมกลุ่ม (เช่น การประชุม การจัดนิทรรศการ งานแต่งงาน งานเลี้ยง) มีเงื่อนไขดังนี้ สถานที่ในร่ม ไม่เกิน 80 คน หรือห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตรต่อคน สถานที่กลางแจ้ง ไม่เกิน 300 คนhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/5zi1UWaJMYqZYXrzJ2b5-Q?typeid=158&fbclid=IwAR3qqjaDrWe1_XlOBvXQ0gDPiiYwlYGSRxFY5RtQLJ7gsMnFb_roJ9iy-Ow
04/10/2564ขยายมาตรการคุมเข้มการระบาดระดับที่ 2 ไต้หวันประกาศขยายมาตรการคุมเข้มการระบาดระดับที่ 2 ออกไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2564 และมีการปรับมาตรการที่สำคัญดังนี้ อนุญาตให้สถานที่บางประเภทเปิดทำการตามปกติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง โดยสถานที่ที่เปิดทำการได้มีดังต่อไปนี้ ร้านวิดีโอเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอแกะ ร้านบอร์ดเกม ร้านไพ่นกกระจอก สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (การรวมกลุ่มแสวงบุญและการรับประทานอาหารสามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัด) ร้านอาหาร (ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร/อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโต๊ะได้/สามารถเสิร์ฟอาหารเป็นกลุ่มและให้บริการในรูปแบบบุฟเฟต์ได้) ร้านสะดวกซื้อ (สามารถขายอาหารจานร้อนโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ) ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หากสามารถเว้นระยะทางสังคมจากเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ได้ ประชาชนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งปฏิบัติงานในที่โล่งแจ้ง ผู้ที่อยู่ในป่า ภูเขา และทะเล อย่างไรก็ตาม ผู้คนในกลุ่มข้างต้นยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในฝูงชน และยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สถานที่ที่ยังคงต้องปิดทำการต่อไป คือ สถานที่เกี่ยวกับการเต้นและร้องเพลง ไนต์คลับ ผับ บาร์ และสถานเสริมความงามhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/RaJ8pvE5WzR1IT2GRNpVhQ?typeid=158&fbclid=IwAR3DA8-xS8BDUaF-I_LF1gOOxRYTQ2WZLBkO18U-zNjvNFkezgv6JuDeFlA
11/09/2564แจกจ่ายวัคซีน Pfizer ให้ประชาชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี เป็นหลักหลังจากที่ไต้หวันได้รับวัคซีน Pfizer จำนวน 1.84 ล้านโดส วัคซีนจำนวน 1.25 โดสจะถูกแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีอายุ 12 – 17 ปี โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงเรียนของตนตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ได้เรียนที่โรงเรียน สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ในช่วงวันที่ 14 – 17 ก.ย. 2564 ส่วนวัคซีนที่เหลือจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีน Pfizer ให้ประชาชนวัยทำงาน ในช่วงวันที่ 25 ก.ย. – 2 ต.ค. 2564 โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 22 ก.ย. 2564 ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุมากกว่า 39 ปีที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถลงทะเบียนเลือกรับวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2564 เป็นต้นไปhttps://focustaiwan.tw/society/202109110013
23/06/2564ขยายมาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีคำสั่งขยายมาตรการควบคุมการระบาดออกไปจนถึงวันที่ 12 ก.ค. 2564https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-extend-covid-19-curbs-to-july-domestic-outbreak-15073540
07/06/2564ขยายมาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีคำสั่งขยายมาตรการควบคุมการระบาดออกไปจนถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2564https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-covid-19-infections-restrictions-schools-closed-jun-28-14964636
25/05/2564ขยายมาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศเนื่องจากยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีคำสั่งขยายมาตรการควบคุมการระบาดออกไปจนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2564https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taiwan-reports-rise-in-covid-19-cases-extends-raised-alert-level-to-june-14
19/05/2564ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดในไต้หวันยังคงรุนแรง โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลมีคำสั่งใช้มาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศเป็นเข้มงวดระดับ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยจำกัดการรวมตัวกันในที่สาธารณะ ปิดร้านค้าที่ไม่จำเป็น และปิดสถานบันเทิง โดยคำสั่งนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 พ.ค. 2564https://www.channelnewsasia.com/news/asia/taiwan-receive-more-covid-19-vaccines-alert-level-new-cases-14839032
15/05/2564ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดในกรุงไทเปและเมืองใกล้เคียงหลังไต้หวันมีรายงานพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 180 ราย ภายในวันเดียว รัฐบาลจึงต้องกลับมายกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กรุงไทเปและเมืองใกล้เคียง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ บังคับให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่กลางแจ้ง ขอความร่วมมือให้เรียนและทำงานที่บ้าน ปิดทำการโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง บาร์ และผับ รวมถึงจำกัดการรวมตัวของผู้คนให้ไม่เกิน 5 คน ในสถานที่ในร่ม และไม่เกิน 10 คน ในสถานที่กลางแจ้งhttps://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-taiwan-tightens-curbs-surge-180-domestic-cases-masks-14814870
22/03/2564The Central Epidemic Command Center ประกาศตัวช่วยในการติดตามผู้รับวัคซีน V-Watch Systemโดยเป็นความร่วมมือกันของ Taiwan CDC และแผนก healthcare unit DeepQ ของบริษัท HTC ในการสร้างระบบ V-Watch ซึ่งใช้ในการติดตาม และอัพเดทอาการของผู้ที่ได้รับวัคซีน Covid-19 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/qfI4TLXPlkkQGpbVQ46ajA?typeid=158
24/02/2564รัฐบาลไต้หวันประกาศมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม- The Central Epidemic Command Center (CECC) ของไต้หวันประกาศอนุญาตให้คนที่ไม่ใช่ชาวไต้หวัน ที่มีความประสงค์เข้ารับบริการทางการแพทย์ในไต้หวันเดินทางเข้าเขตแดนไต้หวันได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด เริ่ม 1 มี.ค. 2564 - ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศเพื่อติดต่อทางธุรกิจระยะสั้นจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ และสามารถขอทำเรื่องลดระยะเวลาการกักตัวลงได้ เริ่ม 1 มี.ค. 2564โดยเมื่อประสงค์เดินทางเข้าไต้หวันคนกลุ่มนี้ต้องมีผล COVID-19 RT-PCR เป็นลบ โดยผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 วันก่อนวันบินมาไต้หวัน เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน นักเดินทางต้องเข้ารับการกักตัว โดยในวันที่ 5 ของการกักตัวจะรับการทดสอบการติดเชื้อ และเมื่อวันที่ 7 ทราบผลการทดสอบว่าเป็นลบ นักเดินทางสามารถยื่นขอยุติการกักตัวได้ https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/fm7IO-2IqRxIKHomKP3i-w?typeid=158 / https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/b1eCtr41msjGk3R8f2re7A?typeid=158
22/02/2564รัฐบาลปรับยืดระยะเวลาการใช้ Fall-Winter COVID-19 Preventionเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ทางรัฐบาลจึงได้ยืดระยะเวลาการใช้ Fall-Winter COVID-19 Prevention ที่จากเดิมประกาศให้ใช้ในช่วง 1 ธ.ค. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2564 ให้ใช้มาตรการเหล่านี้ต่อไปหลัง 1 มี.ค. 2564 จนกว่าจะประกาศยกเลิก โดยมีมาตรการสำคัญ คือ 1. นักเดินทางทุกคนที่เข้าไต้หวัน ต้องมีผล COVID-19 RT-PCR เป็นลบ โดยผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 วันก่อนวันบินมาไต้หวัน 2. มาตรการบังคับใส่หน้ากากในที่ชุมชน 3. มาตรการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น การรายงานกรณีการระบาด การสุ่มตรวจ และการติดตามกลุ่มเสี่ยงต่างๆhttps://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/sqfjiGs6akFHPFOX_tmRTA?typeid=158
27/01/2564ห้ามการเข้าเยี่ยมในสถานพยาบาล ยกเว้นจะได้รับการอนุญาต27 ม.ค. 64 – 9 ก.พ. 64 ห้ามการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลใน Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ โดยเหตุที่จะขออนุญาตได้ คือ
1. ต้องมีญาติเพื่อเซ็นรับรองการผ่าตัด
2. ต้องมีญาติเพื่อเข้ารับฟังสถานะการรักษาจากแพทย์
3. ได้รับการประเมินว่าผู้ป่วยต้องมีญาติเข้าช่วยดูแล
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/QV_AGzTCU0nsNDLvFqVLTQ?typeid=158
20/01/2564ประกาศปรับกลุ่มประเทศตามระดับความเสี่ยงประกาศปรับกลุ่มประเทศตามระดับความเสี่ยง
1. Low-risk countries/regions: New Zealand, Macao, Palau, Fiji, Brunei, Laos, Nauru, East Timor, Mauritius, Vietnam, the Marshall Islands, Cambodia.
2. Medium-risk countries/regions: Australia, Singapore (Singapore ถูกย้ายจากกลุ่มความเสี่ยงต่ำเป็นกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง).
โดยผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางจะมีระยะเวลากักตัว 7 วัน ขณะที่ผู้ที่เดินทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อข้างต้นจะต้องกักตัว 14 วัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/1lwlS6PqJ1wOHpIzBdnJSQ?typeid=158
02/12/2563บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย ในสถานที่ 8 ประเภทบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย ในสถานที่ 8 ประเภท คือ
1. สถานพยาบาล
2. ขนส่งสาธารณะ
3. สถานซื้อขายสินค้า (Places of consumption) ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ฯลฯ
4. สถานศึกษา
5. สถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมถึงสถานแสดงนิทรรศการต่างๆ
6. สถานบันเทิง สถานที่พักผ่อน ทุกประเภท เช่น ผับ บาร์ ร้านนวด ร้านคาราโอเกะ
7. ศาสนสถาน
8. สถานที่ประกอบธุรกิจ และการเงิน
หากพบว่าไม่สวมหน้ากาก จะมีโทษปรับ 3,000-15,000 ดอลลาร์ ไต้หวัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/dBMqsXbksO-SbNf87zyfRA?typeid=158
01/12/2563นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไต้หวันต้องมีผลตรวจ COVID-19 nucleic acid test เป็นลบ โดยต้องเป็นผลที่ออกภายใน 3 วันก่อนเข้าไต้หวันนักท่องเที่ยว (เฉพาะ ชาวไต้หวันที่อยู่ต่างประเทศ ผู้ถือบัตรสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไต้หวัน ชาวฮ่องกง ชาวมาเก๊า และชาวจีนแผ่นดินใหญ่) ที่เดินทางเข้าไต้หวันต้องมีผลตรวจ COVID-19 nucleic acid test (เช่น PCR, RT-PCR, NAA, NAT) เป็นลบ โดยต้องเป็นผลที่ออกภายใน 3 วันก่อนเข้าไต้หวัน ยกเว้น
1. กรณีที่ต้องเดินทางฉุกเฉิน เช่น การต้องมาร่วมงานศพ หรือ ดูแลอาการเจ็บป่วยรุนแรงของ ญาติในลำดับ 1 (พ่อ แม่ พี่น้อง บุตร) และ ญาติในลำดับ 2 (เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หลาน)
2. ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่ไม่สามารถขอรับการตรวจด้วยตนเองได้ เช่น Tuvalu, Niue, Fiji, and Tonga
3. ผู้ที่เดินทางด้วยภารกิจของหรือต้องประสานกับภาครัฐไต้หวัน โดยต้องยื่นความจำนงให้ CECC อนุญาตก่อน
โดยคน 3 กลุ่มบนเมื่อเดินทางเข้าไต้หวันจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคที่ CECC กำหนด เช่น การกำหนดขอบเขตพื้นที่อนุญาตการเดินทาง
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/T0kixAYVcRWUdJ8vi5Nabg?typeid=158
20/11/2563มาตรการควบคุมแรงงานข้ามชาติจากอินโดนิเซียเนื่องจากไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติจากอินโดนิเซียจำนวนมาก (ณ สิ้นเดือน พ.ย. ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติชาวอินโดนิเซีย 265,439 คน) และมีการตรวจพบการระบาดในกลุ่มแรงงานชาวอินโดนิเซียที่อาศัยในไต้หวัน
• ต.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นแรงงานชาวอินโดนิเซียจำนวน 2 คน
• พ.ย. 63 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นแรงงานชาวอินโดนิเซียจำนวน 42 คน (จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 81 คน)
• 1-15 ธ.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นแรงงานชาวอินโดนิเซียจำนวน 32 คน (จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 40 คน)
ทางการไต้หวันจึงได้มีการออกมาตรการพิเศษเพื่อควบคุมแรงงานกลุ่มนี้
• 20 พ.ย. 63 ประกาศสั่งให้แรงงานชาวอินโดนิเซียต้องกักตัวแบบกลุ่ม 14 วันทันทีหลังเข้าสู่ดินแดนไต้หวัน
• 27 พ.ย. 63 ประกาศสั่งระงับการอนุญาตให้แรงงานชาวอินโดนิเซียเข้าสู่ไต้หวัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ปัจจุบันยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก CECC)
https://focustaiwan.tw/society/202012160027
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/qLRBl7pgt3xhYOltwcxuAw?typeid=158
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ZOgvWMk2-8rcnuG2gB31Aw?typeid=158
24/09/2563ข้อบังคับหน้ากากอนามัยในไต้หวัน ต้องพิมพ์ “MD” และ ”MIT”ก่อนหน้านี้ ไต้หวันได้จำกัดการนำเข้าหน้ากากอนามัย และมีการสั่งเรียกคืนหน้ากากอนามัยที่นำเข้าจากจีนอย่างผิดข้อบังคับ รวมถึงที่นำเข้าจากจีนและนำมาประทับตราว่า Made in Taiwan 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป หน้ากากอนามัยที่ผลิตในไต้หวัน ต้องพิมพ์ “MD” (Medical Device) และ ”MIT” (Made in Taiwan) 24 ธันวาคม 2563 จะเป็นวันสุดท้ายที่ หน้ากากอนามัยที่ไม่พิมพ์ “MD” และ ”MIT” จะสามารถวางขายได้ในไต้หวัน หน้ากากอนามัยที่ผลิตไปแล้ว และยังไม่พิมพ์ “MD” และ ”MIT” ผู้ผลิตจะต้องเรียกคืนจากผู้ซื้อภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นรับรองก่อนนำกลับมาขายได้Focus Taiwan. (2020). “Implementation of mask imprint policy postponed to Sept. 24” Retrieved from https://focustaiwan.tw/society/202009160024
24/09/2563ประกาศไม่นำเข้าวัคซีนจากจีนรัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการของไต้หวัน ประกาศจะไม่นำเข้าวัคซีนจากจีน ซึ่งเป็นการดำเนินตามนโยบายไม่นำเข้าวัคซีนและชีวภัณฑ์จากจีนทุกชนิดที่มีมานานแล้วFocus Taiwan. (2020). “Taiwan will not import COVID-19 vaccines made in China: minister” Retrieved from https://focustaiwan.tw/society/202009270014
24/09/2563CECC จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอม ว่ามีชาวเวียดนามที่อาศัยในไต้หวันจำนวน 250 คนติดเชื้อไวรัสCECC ประกาศจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอม ว่ามีชาวเวียดนามที่อาศัยในไต้หวันจำนวน 250 คนติดเชื้อไวรัส ซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเสียหายต่อไต้หวันTaiwan Centers for Disease Control. (2020). “"A massive COVID-19 outbreak among Vietnamese in Taipei City" is false internet rumor! Spreading fake news is a legal offense” Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/0gz9xF2wqzXvUeDN-cD8sA?typeid=158
23/09/2563อนุญาตให้ชาวจีน ที่มีคู่สมรสเป็นชาวไต้หวันหรือชาวต่างชาติที่มีสิทธิพำนักในไต้หวัน สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้อนุญาตให้ชาวจีนที่อาศัยหรือทำงานในจีน ที่มีคู่สมรสเป็นชาวไต้หวันหรือชาวต่างชาติที่มีสิทธิพำนักในไต้หวัน สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ ด้วยเหตุผลทางสิทธิมนุษยชน ในประเด็นการพบปะครอบครัว โดยจะต้องมีทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วันFocus Taiwan. (2020). “Chinese with spousal permits eligible to enter Taiwan” Retrieved from Chinese with spousal permits eligible to enter Taiwan
16/09/2563CECC ปรับรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง โดย “ปรับ/เพิ่ม” เวียดนาม ฮ่องกง ออสเตรเลีย หมู่เกาะมาแชล “ลบ” เมียนมาร์ ออกจากรายชื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 CECC ได้ประกาศให้นักธุรกิจจากประเทศที่ CECC พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางสามารถเดินทางเข้ามาทำธุระในไต้หวัน โดยต้องกักตัวในระยะเวลาเพียง 7 วัน (จากปกติ 14 วัน) 9 ก.ย. 2563 เพิ่ม ฮ่องกง ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง ปรับ เวียดนาม ไปอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ (จากเดิมปานกลาง) 16 ก.ย. 2563 CECC เพิ่มหมู่เกาะมาแชลในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และถอดเมียนมาร์ออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง 30 ก.ย. 2563 เพิ่ม ออสเตรเลีย ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง รายชื่อล่าสุด ณ 30 กันยายน รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ: New Zealand, Macao, Palau, Fiji, Brunei, Thailand, Mongolia, Bhutan, Laos, Cambodia, Sri Lanka, Nauru, East Timor, Mauritius, Vietnam, the Marshall Islands. รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง: Malaysia, Singapore, Hong Kong, Australia.Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Myanmar is removed from CECC’s list of medium-risk countries as its coronavirus situation continues to escalate; CECC adds Marshall Islands to list of low-risk countries.” Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/sT0mSzZgV_VY8iX0nsVA2Q?typeid=158
12/09/2563ไต้หวันเข้าร่วม COVAX โครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมของ WHOไต้หวันเข้าร่วม COVAX โครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมของ WHO และประกาศไม่นำเข้าวัคซีนจากจีนFocus Taiwan. (2020). “Taiwan to join COVAX to ensure access to COVID-19 vaccines” Retrieved from https://focustaiwan.tw/society/202009120012
11/09/2563สั่งปรับ 1 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน กับนักธุรกิจชาวไต้หวันที่ละเมิดข้อบังคับการกักตัว 14 วันLee Wan-chi ประธาน Kang Hsuan Educational Publishing Group ธุรกิจผลิตอุปกรณ์การศึกษาของไต้หวัน ถูกสั่งปรับ 1 ล้านดอลลาร์ ไต้หวัน (ประมาณ 1.07 ล้านบาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 11 ก.ย. 63) จากการสอบสวน พบว่า ในวันที่ 6-8 ก.ย. 63 นายลี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างช่วงกักตัว 14 วัน ได้เดินทางออกจากสถานที่กักตัว 3 ครั้ง และมีเจตนาจงใจไม่พกอุปกรณ์สื่อสารเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไต้หวันสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้ โดยตามกฎหมาย ผู้ละเมิดข้อบังคับการกักตัว 14 วัน จะถูกสั่งปรับ 100,000 – 1,000,000 ดอลลาร์ ไต้หวัน โดย CECC ได้รายงานว่า มีผู้ละเมิดกฎ 899 ราย ได้เงินค่าปรับรวม 116.4 ล้าน ดอลลาร์ ไต้หวันFocus Taiwan. (2020). “CORONAVIRUS/New Taipei company owner fined NT$1 million for quarantine violation” Retrieved from https://focustaiwan.tw/society/202009110012
04/09/2563เรียกเก็บคืนหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพรัฐบาลประกาศให้ผู้ที่ได้รับหน้ากากยี่ห้อแครี่จากระบบกระจายหน้ากากอนามัยของไต้หวัน สามารถนำเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตในไต้หวันได้ เนื่องจากหน้ากากอนามัยยี่ห้อแครี่ที่นำเข้ามาจากจีนนั้นมีคุณภาพไม่ดีเท่าTaiwan Centers for Disease Control. (2020). “Child-sized masks are available for ordering from August 24-26 through eMask System or at convenience stores; CECC assures parents they all will obtain their children’s mask quota.” Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/osWPkRrwe_wD-ybatmV9Yw?typeid=158
24/08/2563วางจำหน่ายหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กกรมควบคุมโรค ประเทศไต้หวันประกาศวางจำหน่ายหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ซึ่งแบ่งเป็นหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 ถึง 4 ปี และหน้ากากสามมิติขนาดเล็กให้เด็กอายุ 4 ถึง 8 ปี โดยสามารถสั่งซื้อผ่านระบบ eMask หรือร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ จำกัดปริมาณการซื้อที่ 10 ชิ้นต่อ 14 วันต่อเด็กหนึ่งคน Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Child-sized masks are available for ordering from August 24-26 through eMask System or at convenience stores; CECC assures parents they all will obtain their children’s mask quota.” Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/osWPkRrwe_wD-ybatmV9Yw?typeid=158
13/08/2563ผ่อนปรนให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ นำเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางเข้าไต้หวันด้วยได้
รัฐบาลผ่อนปรนให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ นำเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางเข้าไต้หวันด้วยได้ จากเดิมที่อนุญาตให้นำเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ปกครองและเด็กต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Starting August 13, eligible children under 6 and their parents accompanying them may return to Taiwan.” Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/a4jEmMtI0CXEUK894evAGg?typeid=158
12/08/2563กักตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศฟิลิปปินส์
ตั้งแต่ 12 ส.ค. 2563 ผู้เดินทางจากประเทศฟิลิปปินส์ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินและต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่กักกันของรัฐ ทั้งนี้ หากเป็นชาวต่างชาติจะต้องจ่าย 1,500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อคืน
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Travelers arriving in Taiwan from Philippines must undergo COVID-19 testing at airports and undergo 14-day period of quarantine at group quarantine facility.” Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/6wD7GYAX7z65DnMdqCSMPA?typeid=158
05/08/2563ศูนย์บัญชากลางโรคระบาด (Central Epidemic Command Center) ประกาศสถานที่ 8 แห่งที่บังคับการสวมหน้ากากอนามัย
สถานที่ 8 แห่งได้แก่ โรงพยาบาล รถสาธารณะ โรงเรียน ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และสถานที่ที่มีการจัดงานใหญ่ๆ
Ministry of Health and Welfare. (2020). “The CECC announced eight public venues where people should wear masks”. Retrieved from https://covid19.mohw.gov.tw/en/cp-4868-55158-206.html
05/08/2563ประเทศญี่ปุ่นถูกลบออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศความเสี่ยงระดับกลางเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Japan is removed from CECC’s list of medium-risk countries as its coronavirus cases continue to increase”. Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/fJpULRm--5hw-ZxT_sbvHw?typeid=158
01/08/2563ชาวต่างชาติสมารถเดินทางเข้าไต้หวันเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์
เปิดการรับสมัครการรักษาทางการแพทย์ในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ ยกเว้นในกรณีที่ไม่เร่งด่วน เช่นการตรวจสุขภาพและทำศัลยกรรมความงาม โดยต้องส่งเอกสารเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health and Welfare) ตรวจสอบก่อนได้รับคำอนุญาต นอกจากนี้ ต้องปลอดเชื้อโควิทก่อนเดินทางและมีการตรวจเชื้ออีกรอบหลังจากการกักตัว 14 วันก่อนที่จะได้รับการรักษา ผู้ที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนมากสามารถรับการรักษาระหว่างช่วงกักตัวได้ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Starting from August 1, Taiwan to conditionally allow foreign nationals to receive medical treatment in Taiwan”. Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/Gtc6cwlPxPslObKDKfCWBg?typeid=158
26/07/2563ผู้เดินทางเข้าไต้หวันจากประเทศฟิลิปปินส์ต้องตรวจเชื้อโควิดที่สนามบินและกักตัว
ผู้ที่มีอาการต้องเข้าสถานที่กักตัวโดยเฉพาะ แต่ถ้าไม่มีอาการ สามารถกักตัวที่บ้านหรือโรงแรมได้
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Starting from July 26, travelers arriving in Taiwan from Philippines must undergo COVID-19 testing at airports and observe quarantine measures”. Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/gyyHQjWwDqMZ8lzkkZBi2A?typeid=158
22/07/2563ประเทศฮ่องกงและออสเตรเลียถูกลบออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศความเสี่ยงระดับกลางเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Hong Kong, Australia are removed from CECC’s list of medium-risk countries as their coronavirus cases continue to increase”. Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ammUKhnf-APSBwuCP_WdDA?typeid=158
16/07/2563เด็กอายุต่ำกว่าสองปีจากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้าไต้หวันได้ถ้ามีใบรับรองว่าเป็นชาวไต้หวัน
ผู้ปกครองของเด็กสามารถเดินทางเข้าประเทศด้วย โดยทั้งหมดต้องเข้าการกักตัวที่บ้าน 14 วัน
Taiwan Centers for Disease Control. (2020). “Starting July 16, mainland Chinese children aged 2 or younger who possess an R.O.C. Resident Certificate may apply for entry into Taiwan”. Retrieved from https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/90azaq0ZGxo0gtnPX6cjjQ?typeid=158
08/07/2563ผ่อนคลายมาตรการร่วมพิธีศพของญาติ หรือ เยี่ยมญาติที่กำลังมีอาการป่วยรุนแรง
ผ่อนคลายมาตรการร่วมพิธีศพของญาติ หรือ เยี่ยมญาติที่กำลังมีอาการป่วยรุนแรง โดยมีเงื่อนไข คือ
1.      ยื่นขออนุญาตที่สถานอนามัยชุมชนหลังจากกักตัวที่บ้านได้อย่างน้อย 5 วัน
2.      หลังจากยื่นขออนุญาต สถานพยาบาลจะส่งชุดตรวจไปตรวจที่บ้าน (ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ยื่น)
3.      หลังผลตรวจออกเป็นลบ ต้องออกไปเยี่ยมญาติที่สถานพยาบาลหรือไปร่วมงานศพภายใน 3 วัน แต่ละวันไปได้ 1 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่รวมระยะเวลาเดินทาง
4.      บุคคลจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา และห้ามใช้ขนส่งสาธารณะ
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/o9oN012rPtdQQG5Gl6Bc5g?typeid=158
25/06/2563อนุญาตให้เข้ามาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในไต้หวันได้
อนุญาตสายการบินให้เข้ามาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในไต้หวันได้ ณ Taoyuan International Airport โดยมีเงื่อนไข คือ
1.      ยังคงปฏิเสธสายการบินที่มาจากและกำลังไปจีน
2.      ต้องเป็นสายการบินเดียวตลอดเส้นทาง ยกเว้น Taiwan’s China Airlines, Eva Air, Hong Kong’s Cathay Pacific ที่อนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องข้ามสายการบินได้
3.      ผู้โดยสารอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 8 ชม.
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/pis3aYhaXkLCDrN8XV-9KQ?typeid=158
24/06/2563ผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ ชาวฮ่องกง ชาวมาเก๊า
1.      ชาวต่างชาติเข้าไต้หวันได้ด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว และ การเยี่ยมชมสังคม
2.      ชาวมาเก๊า และ ชาวฮ่องกง สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ด้วยเหตุผลเชิงมนุษยธรรม เช่น การมีคู่สมรสอยู่ในไต้หวัน การมีลูกหลานอยู่ในไต้หวัน
จะต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าประเทศ และจะต้องกักตัวที่ที่พักส่วนตัว 14 วัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/TKfwilf9pWlMEbZC3b93xg?typeid=158
22/06/2563อนุญาตให้นักธุรกิจที่เดินทางเข้าประเทศกักตัวในระยะเวลาที่สั้นกว่ากลุ่มอื่น
CECC อนุญาตให้นักธุรกิจที่เดินทางเข้าประเทศกักตัวในระยะเวลาที่สั้นกว่ากลุ่มอื่น จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน โดยมีเงื่อนไข คือ
1.      ต้องขออนุญาต CECC ก่อน
2.      อาศัยในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
3.      เข้ามาทำธุรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4.      มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง ไม่มีประวัติการเดินทางไปในประเทศอื่นก่อนหน้า 14 วัน
·      ประเทศความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเก๊า ปาเลา ฟิจิ บรูไน เวียดนาม ฮ่องกง ไทย มองโกเลียและภูฏาน
·      ประเทศความเสี่ยงปานกลาง ประกอบด้วย เกาหลีไต้ ญี่ปุ่น มาเลเซียและสิงคโปร์
เริ่มใช้มาตรการตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. เป็นต้นไป
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/a9zCFAfhICztjWXp83fQFg?typeid=158
17/06/2563อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติกลับเข้าไต้หวันได้
อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ กลับเข้าไต้หวันได้ เฉพาะนักเรียนกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเก๊า ปาเลา ฟิจิ บรูไน เวียดนาม ฮ่องกง ไทย มองโกเลียและภูฏาน
https://focustaiwan.tw/society/202006170020
17/06/2563ปล่อยตัวผู้ติดเชื้อออกจากการกักตัวหากผลตรวจเป็นลบ (ปลอดเชื้อแล้ว)
ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 63 อนุญาตปล่อยตัวผู้ติดเชื้อออกจากการกักตัวหากผลตรวจเป็นลบ (ปลอดเชื้อแล้ว) โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.      เข้ารับการรักษาแล้วและพบว่าไม่มีอาการของโรคมาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
2.      มีผลการตรวจเชื้อเป็นลบอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน แต่ละครั้งห่างกัน 24 ชม.
3.      กักตัวหลังตรวจพบเชื้อครั้งแรกมาแล้วอย่างน้อย 10 วัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/RqdalfZQWQctgc6rsgh5SA?typeid=158
07/06/2563ออกเว็บไซต์ “Crucial policy for combating COVID-19” เพื่อสรุปบทเรียนของไต้หวันในการรับมือโรคโควิด-19
ไต้หวันออกเว็บไซต์ “Crucial policy for combating COVID-19” เพื่อสรุปบทเรียนของไต้หวันในการรับมือโรคโควิด-19 โดยสรุปรายละเอียดนโยบายที่ใช้ และสรุปปัจจัยสำเร็จในการควบคุมโรค ประการ 8 ดังนี้
1.      ประสบการณ์จาก SARS
2.      การมี CECC
3.      การเปิดและความโปร่งใสของข้อมูลข่าวสาร
4.      การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5.      การควบคุมพรมแดนอย่างทันท่วงที
6.      การใช้ข้อมูลในการควบคุมโรคและติดตามผู้ป่วย
7.      การมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
8.      การที่ประชาชนมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการดูแลตนเอง
https://covid19.mohw.gov.tw/en/mp-206.html
30/05/2563อนุญาตการนำเข้ายาต้านไวรัส Remdesivir เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อ
อย.ไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration (TFDA)) อนุญาตการนำเข้ายาต้านไวรัส Remdesivir เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อ โดยยาตัวนี้เคยเป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ SARS
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/I7SPnsW41AVo9wA6gDtKIA?typeid=158
22/05/2563ออกระบบการตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) บน Google Assistant ในระบบ 2 ภาษา เพื่อให้ประชาชนใช้ถามข้อมูลต่างๆ
CECC ได้ว่าจ้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยี ให้ช่วยพัฒนาระบบการตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) บน Google Assistant ให้เป็นระบบ 2 ภาษา เพื่อให้ประชาชนใช้ถามข้อมูลต่างๆ เช่น ภาวะการระบาด มาตรการดูแลตนเองขณะเดินทาง ข้อมูลจำนวนหน้ากากอนามัยที่มีในร้านขายยาแต่ละแห่ง ซึ่งประชาชนสามารถถามตอบกับโปรแกรมได้อย่างสะดวกผ่านทุกอุปกรณ์ที่มี Google Assistant (คู่มือการใช้งาน https://www.cdc.gov.tw/En/File/Get/tZF6-oan8YnZ_FIhokYwqQ)
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/9_I4QsfPWwp9lSQLfK2nSg?typeid=158
21/05/2563มุสลิมในไต้หวันฉลองการถือศีลอดที่บ้าน
มุสลิมในไต้หวันฉลองการถือศีลอดที่บ้าน (Eid ul Fitr (อีดิลฟิฏรี)) จากการที่สุเหร่ากลางไต้หวัน (Taipei Grand Mosque) ยกเลิกการจัดงานทำพิธีข้างต้น
https://focustaiwan.tw/society/202005210018
06/05/2563ผ่อนตลายมาตรการป้องกันเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อของไต้หวันคงที่
CECC ผ่อนคลายมาตรการป้องกันเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อของไต้หวันคงที่ โดย
1.      อนุญาตให้ชาวไต้หวันที่ไม่ได้เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ตามปกติ และมีการขอความร่วมมือให้ระมัดระวังขณะเดินทางและกักตัวเองที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน
2.      อนุญาตให้เข้าออกอุทยานแห่งชาติ (กำหนดปริมาณคนที่เยี่ยมชมได้ในแต่ละอุทยาน)
3.      อนุญาตการเข้าชมการแข่งขันเบสบอลโดยจะต้องมีผู้ชมไม่เกิน 1,000 คน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/aMFUE6buQnRuFQetq8d8UA?typeid=158
02/05/2563กำหนดให้คนที่มาจากต่างประเทศต้องกรอกแบบแสดงสถานะสุขภาพก่อนเดินทางเข้าประเทศ และแนะนำให้กักตัวที่โรงแรมถ้าที่บ้านมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก หรือผู้สูงอายุ
CECC กำหนดให้คนที่มาจากต่างประเทศต้องรายงานแบบแสดงสถานะสุขภาพก่อนเดินทางเข้าประเทศ และแนะนำให้กักตัวที่โรงแรมถ้าที่บ้านมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก หรือผู้สูงอายุ หรือ กรณีที่ที่บ้านไม่มีห้องพักส่วนตัวแยกจากคนอื่นในครอบครัว ผู้ใดก็ตามที่รายงานแบบแสดงสถานะสุขภาพผิดพลาดจะถูกโทษปรับ 150,000 ดอลลาร์ ไต้หวัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/CAAwNJQPY2loJdFXzmSFkg?typeid=158
01/05/2563คลายล็อกห้ามเยี่ยมผู้สูงอายุ
อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยต้องแจ้งล่วงหน้าและอนุญาตให้เข้าได้ครั้งละ 3 คน วันละ 1 กลุ่ม
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/Tn081uQrKHPFqSFKhtzJAQ?typeid=158
25/04/2563อนุญาตให้คนที่กักตัวแล้วเยี่ยมญาติหรือไปร่วมงานศพได้
คนที่กักตัวแล้วสามารถยื่นเรื่องขอเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักหรือร่วมงานศพญาติ โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 5 ของการกักตัวเป็นต้นไป
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/qhhH0fGl75hC6H5ul5aaVA?typeid=158
18/04/2563บุคคลที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องกักตัวที่โรงแรมหากอาศัยกับกลุ่มเสี่ยงสูง
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางประกาศให้ชาวไต้หวันที่เดินทางไปประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในระยะเวลา 14 วัน ต้องกักตัวที่โรงแรม หากอาศัยกับกลุ่มเสี่ยงสูงหรือกลุ่มคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไปหรือต่ำกว่า 6 ปี และคนที่มีโรคเรื้อรัง
https://covid19policywatch.org/policies/taiwan
14/04/2563ขายหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กทางระบบสั่งของออนไลน์ของรัฐบาล
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางอนุมัติการขายหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กบนเว็บไซต์ eMAsk และแอปของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยต้องแสดงรายละเอียดบัตรประกันสุขภาพของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กขาดตลาด หลังจากมียอดซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
https://focustaiwan.tw/society/202004140021
10/04/2563ใช้มาตรการคุมฝูงชนในพื้นที่สาธารณะที่มีการสัญจรสูง
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางใช้มาตรการคุมฝูงชนในพื้นที่สาธารณะ เช่น ตลาดกลางคืน สวนอุทยานแห่งชาติ และจุดท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่ และประชาชนใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/pCH3LG04iOev8Dtx_FkhAw?typeid=158
05/04/2563ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ท่องเที่ยวหลังช่วงวันหยุดเทศกาลเชงเม้ง
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในช่วงวันหยุดเทศกาลเชงเม้ง 4 วัน จุดเดินทางขนส่ง บริเวณรอบโรงเรียน และรอบๆ พื้นที่ชุมชนแออัด
https://focustaiwan.tw/society/202004050011
04/04/2563เพิ่มระยะติดตามอาการ 7 วันหลังกักตัว
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางขอให้กลุ่มคนที่กักตัวครบ 14 วัน เฝ้าระวังและติดตามดูอาการตนเองต่ออีก 7 วัน โดยควรอยู่บ้านให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัด และใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน (มาตรการนี้เกิดขึ้นหลังมีจำนวนคนที่มีผลตรวจเป็นบวกหลังกักตัว 14 วันเพิ่มมากขึ้น)
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3910334
02/04/2563ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางสั่งห้ามเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล ยกเว้นคนที่จะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยอาการในขั้นวิกฤตหรือกลุ่มที่มีอาการทรุดหนัก
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3909246
02/04/2563กักตัวทุกคนที่เดินทางและมีอาการเสี่ยง
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินและส่งทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศและมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือมีไข้เข้ากักตัวที่สถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3909325
01/04/2563ลงโทษคนที่ฝ่าฝืนมาตรการกักตัว
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางประกาศโทษบังคับใช้กับคนที่ฝ่าฝืนมาตรการกักตัว เช่น ออกจากบ้านโดยไม่มีหนังสืออนุญาตหรือทำสิ่งใดที่ละเมิดกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คนที่กักตัวอยู่บ้านแต่ให้ข้อมูลเท็จในแบบแจ้งสถานะสุขภาพตอนเข้าประเทศ
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/RKleWZ_8LCPansjz0Gya5w?typeid=158
30/03/2563ยกเลิกตั๋วที่นั่งว่างช่วงวันหยุดแรงงาน
การรถไฟความเร็วสูงยกเลิกตั๋วที่นั่งว่างที่ยังไม่มีการจองในระหว่างวันหยุดแรงงาน (ตั้งแต่ 30 เม.ย.ถึง 3 พ.ค.)
https://www.thsrc.com.tw/en/News/Detail/76f18a2d-ff57-41db-8bf5-3254a17e5ed5/2
26/03/2563ติดตั้งจุดตรวจอุณหภูมิในทุกสถานีใต้ดินหลัก
การรถไฟไต้หวันประกาศเริ่มติดตั้งจุดตรวจวัตอุณหภูมิร่างกายในสถานีใต้ดินหลักทั้งหมด 34 แห่งในเดือนเม.ย.
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3904908
25/03/2563ขอความร่วมมือไม่รวมกลุ่มสังสรรค์
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางขอความร่วมมืองดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า 100 คน หรือการรวมกลุ่มกลางแจ้งที่มีคนเข้าร่วมเกิน 500 คน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ShUbXkJuFTOs3DCianO-YQ?typeid=158
22/03/2563ยกเลิกการพักเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางสั่งห้ามการพักเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_4X1IrBQkPHiaVGm2T2A5g?typeid=158
21/03/2563ตรวจสอบย้อนหลังบุคคลที่เดินทางจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกและสหรัฐอเมริกา
บุคคลที่เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-18 มี.ค. และปรากฎอาการเสี่ยงในระยะเวลาดังกล่าวต้องกักตัวอยู่บ้านและเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ย้อนหลัง
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางส่งข้อความทางมือถือไปยังกลุ่มคนที่มีอาการเสี่ยงเพื่อเตือนให้กักตัวอยู่บ้าน และติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น โดยตรวจสอบข้อมูลคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อในระบบหายใจส่วนต้นจากฐานข้อมูลประกันสุขภาพ (National Health Insurance system)
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/RC4gZI2IlbvmKd2-HrU6Nw?typeid=158
20/03/2563บุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมดต้องกักตัว 14 วัน
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางบังคับให้บุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมดต้องกักตัว 14 วัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/qaBvfAzLOukWMMGyNubKWw?typeid=158
19/03/2563ห้ามชาวต่างชาติเข้าไต้หวัน/มาตรการปิดประเทศ
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน ยกเว้นชาวต่างชาติที่ถือหนังสือรับรองการมีถิ่นที่พักอาศัยในไต้หวัน เจ้าหน้าที่ด้านการทูตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลที่มีภารกิจด้านติดต่อการค้าหรือสัญญา และบุคคลที่มีหนังสืออนุญาตพิเศษ บุคคลที่เดินทางเข้ามาแล้วต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&sms=5B9044CF1188EE23&s=1816E365AF525FDD
18/03/2563ตรวจสอบย้อนหลังกลุ่มคนที่เดินทางจากทวีปยุโรปและบางประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางจะย้อนตรวจทุกคนที่มีประวัติเดินทางมาจากทวีปยุโรป อียิปต์ ตุรกี และดูไบ รวมถึงกลุ่มที่หยุดพักเปลี่ยนเครื่องในประเทศเหล่านี้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวและรายงานประวัติการเดินทางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการกระบวนการกักตัวอยู่บ้าน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/a-nPqAsZWtTb7FJ_pgRsEw?typeid=158
14/03/2563บุคคลที่เดินทางจากเขตพื้นที่เชนเก้น สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และดูไบต้องกักตัวอยู่บ้าน
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางสั่งให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่เดินทางจากเขตพื้นที่เชนเก้น สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และดูไบต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 2563 รวมทั้งขอความร่วมมือชาวไต้หวันไม่เดินทางไปยังพื้นที่เหล่านี้หากไม่จำเป็น
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/6q57qJkOZt2iLorwqGI5Zw?typeid=158
10/03/2563จัดทำระบบสั่งหน้ากากออนไลน์
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางจัดทำระบบสั่งหน้ากากออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนที่ไม่มีเวลาไปร้านขายยาหรือศูนย์สาธารณสุข เช่น พนักงานออฟฟิศ นักเรียน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/IHbdHSeA0j_P4rtnJcgT2g?typeid=158
04/03/2563งดบริการจองที่นั่งว่างบนรถไฟความเร็วสูงในช่วงวันหยุดยาว
การรถไฟความเร็วสูงไต้หวันประกาศงดบริการจองที่นั่งว่างที่ยังไม่มีการจองล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-6 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันหยุด เชงเม้ง โดยจะเพิ่มรอบบริการรถไฟในช่วงวันหยุดทั้ง 6 วันแทน
https://www.thsrc.com.tw/en/News/Detail/bd66c54d-453d-432b-afed-c057bc0264de/6
03/03/2563มาตรการด้านราคาและการผลิตหน้ากากอนามัย
กำหนดราคาหน้ากากอนามัย และใช้งบประมาณและกำลังทหารเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
24/02/2563ปูพรมตรวจชาวไต้หวันที่กักตัว
ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. บุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไต้หวันโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางจะไล่ตรวจกลุ่มชาวไต้หวันที่กักตัวอยู่บ้านเพื่อดูสถานการณ์เป็นระยะ
คนที่มีอาการเข้าข่ายน่าสงสัย เช่น เป็นไข้ ไอ ไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ แต่ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแทน
บุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรการกักตัวจะถูกปรับ 150,000 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/s6yOhz54edJS-AxHmWoQwg?typeid=158
24/02/2563นักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต้องหลีกเลี่ยงที่ชุมชนและเฝ้าระวังอาการ 14 วัน
บุคคลที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอันดับ 1 (ไทย อิตาลี และอิหร่าน) และอันดับ 2 (สิงคโปร์และญี่ปุ่น) ต้องเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง 14 วัน โดยต้องวัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัด และทางศูนย์ฯ จะให้แนวปฏิบัติสำหรับพบแพทย์และเว้นระยะห่างทางสังคม หากแสดงอาการเสี่ยง
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/JuK7-wf7W5nhIe5HsqqeBQ?typeid=158
11/02/2563นักท่องเที่ยวต้องกรอกแบบแสดงสถานะสุขภาพ (health declaration form)
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางออกคำสั่งให้นักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นๆ นอกจากจีน ฮ่องกง และมาเก๊า ต้องกรอกแบบแสดงสถานะสุขภาพ โดยต้องระบุประวัติการเดินทางและบุคคลที่สัมผัสเกี่ยวข้องในช่วง 14 วันก่อนหน้า นักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลผิดหรือปฏิเสธจะให้ข้อมูลจะถูกปรับ 150,000 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/nn4-vFhmIl-4GqA_GDhtmQ?typeid=158
07/02/2563จำกัดจำนวนเที่ยวบินไปจีน
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. เป็นต้นไป รัฐบาลไต้หวันสั่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่มุ่งหน้าไปจีน ยกเว้นเที่ยวบินไปและกลับจากสนามบินนานาชาตินครปักกิ่ง สนามบินนานาชาติพูตงเซี่ยงไฮ้ สนามบินนานาชาติหงเฉียวเซี่ยงไฮ้ สนามบินนานาชาติเกาชีเซี่ยเหมิน และสนามบินนานาชาติซวงหลิวเฉิงตู
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/anBk8plyRojMJdRkMALTnw?typeid=158
07/02/2563นักท่องเที่ยวที่หยุดพักเปลี่ยนเครื่องที่จีน ฮ่องกง และมาเก๊าต้องกักตัว
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางสั่งให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่หยุดเปลี่ยนเครื่องที่จีน ฮ่องกง และมาเก๊า และมีหนังสืออนุญาตเข้าประเทศไต้หวัน ต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/anBk8plyRojMJdRkMALTnw?typeid=158
06/02/2563สั่งห้ามเรือสำราญจอดเทียบท่าไต้หวัน
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางประกาศห้ามเรือสำราญนานาชาติจอดเทียบท่าประเทศไต้หวัน นับแต่ตั้งวันที่ 6 ก.พ.เป็นต้นไป
https://covid19policywatch.org/policies/taiwan
04/02/2563จำกัดการซื้อหน้ากากอนามัย
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางประกาศใช้ระบบปันส่วนหน้ากากอนามัย (name-based rationing system) เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.
โดยชาวไต้หวันต้องแสดงบัตรประกันสุขภาพก่อนซื้อหน้ากากอนามัย 1 คนซื้อได้ 2 ชิ้นต่อสัปดาห์ในราคา 10 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน รวมถึงแยกวันซื้อสำหรับคนที่มีรหัสประกันสุขภาพลงท้ายด้วยเลขคี่และคู่
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/ZlJrIunqRjM49LIBn8p6eA?typeid=158
03/02/2563สั่งให้ชาวไต้หวันที่กลับจากอู่ฮั่นกักตัว
รัฐบาลไต้หวันแยกกลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันที่เพิ่งถูกส่งตัวกลับจากอู่ฮั่นให้กักตัวในห้องเดี่ยว นักธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องกรอกแบบแสดงสถานะสุขภาพ (health declaration card) และเดินผ่านจุดตรวจวัดไข้ที่สนามบินเมื่อเข้ามาประเทศไต้หวัน หากแสดงอาการน่าสงสัย จะต้องถูกส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีอาการต้องกักตัว
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/KpAUgLEqC9R_QTFW3qAhow?typeid=158
30/01/2563บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีอาการเสี่ยงโรคโควิด-19
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางขอให้บุคคลที่เดินทางจากประเทศอื่นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สนามบินหรือจุดตรวจเข้าเมือง หากมีอาการไข้และไอ หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วันหลังเดินทางกลับมายังไต้หวัน ต้องแจ้งสายด่วน 1922 และใส่หน้ากากอนามัยมาพบแพทย์ทันที
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/-dU_LiC4WQm82jB-lb9KqQ?typeid=158
26/01/2563มาตรการป้องกันทางสาธารณสุข
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน (หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด วัดอุณหภูมิ จดบันทึกกิจกรรมที่ทำตลอด 14 วันของระยะเฝ้าระวังอาการ สวมใส่หน้ากากอนามัย และติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีหากมีอาการไข้หรือติดเชื้อทางทางเดินหายใจ) หากได้รับข้อความเตือนว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ติดต่อกับผู้ติดเชื้อ
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางขยายพื้นที่เสี่ยงจากเมืองอู่ฮั่น เป็นจังหวัดหูเป่ย และยกระดับของจังหวัดหูเป่ยเป็นระดับ 3 และการเดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ในจีนเป็นระดับ 2 บุคคลใดที่เดินทางไปประเทศจีนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน (วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยสบู่ ไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูก และปาก หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หากมีอาการไข้ ไอ หรือหายใจติดขัด ให้พักผ่อนอยู่บ้าน)
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/rQGjqh2YsLBIbM_waGUkGw?typeid=158
25/01/2563ขอความร่วมมืองดการเดินทางไปต่างประเทศ
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางประกาศเตือนให้ชาวไต้หวันหลีกเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีความจำเป็น และยกระดับให้จังหวัดหูเป่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับ 3 และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศจีนมีคว ามเสี่ยงอันดับ 2
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/_zX7MFwlWxr78AWgyfgROg?typeid=158
24/01/2563เตือนชาวไต้หวันในจีน ให้หลีกเลี่ยงตลาดนัดและสถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางประกาศเตือนชาวไต้หวันที่ท่องเที่ยวในจีนให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ ไม่สัมผัสสัตว์ป่าและผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง รวมถึงไม่ไปตลาดนัดและสถานบริการสาธารณสุขตลอดการเดินทาง
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/xzPuzBOQiW0Gjw1MfyNKnw?typeid=158
24/01/2563แนะนำให้บุคคลที่มีอาการโควิด-19 ต้องอยู่บ้าน
ศูนย์บัญชาการรับมือโรคระบาดกลางแนะนำให้บุคคลที่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจติดขัดให้อยู่บ้าน
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/xzPuzBOQiW0Gjw1MfyNKnw?typeid=158
ห้ามบุคคลที่มีไข้สูงขึ้นรถไฟใต้ดิน
ทางการรถไฟใต้ดินไทเปประกาศไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่มีไข้สูง 38 องศาหรือมากกว่า ใช้บริการรถไฟใต้ดิน โดยจะมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าสถานีหลักของกรุงไทเป
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3883262

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านการคลังและภาษี

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
09/09/2564อนุมัติงบประมาณเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1.60 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (1.91 แสนล้านบาท) โดยงบประมาณส่วนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) งบประมาณ 1.21 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (1.43 แสนล้านบาท) จะถูกใช้เพื่อแจกจ่ายคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในวันที่ 8 ต.ค. 2564 โดยประชาชนที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับคูปองมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (5,900 บาท) 2) งบประมาณ 1.38 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน (1.64 หมื่นล้านบาท) จะถูกใช้เพื่อเยียวยาครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนกวดวิชา ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน และบริษัทกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ จะถูกใช้เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงด้วย 3) งบประมาณ 1.89 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน (2.25 หมื่นล้านบาท) จะถูกใช้เพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้เพื่อขยายกำลังการตรวจหาเชื้อ จัดตั้งสถานีคัดกรองโรคในชุมชน แจกจ่ายฉีดวัคซีน เปิดสายด่วนให้คำปรึกษา และจัดซื้อยารักษาผู้ป่วยโควิด-19https://focustaiwan.tw/politics/202109090014
01/07/2563อุดหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
รัฐบาลแจกคูปองอุดหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ต.ค. 2563 โดย
- อุดหนุนค่าโรงแรมคืนละ 700 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อคนต่อคืน หากท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะในไต้หวัน
- อุดหนุนค่าโรงแรมคืนละ 1,200 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อคนต่อคืน หากท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะในหมู่เกาะของไต้หวัน (Kinmen, Matsu and Penghu)
- อุดหนุนค่าโรงแรมคืนละ 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อห้องต่อคืน หากท่องเที่ยวไม่เป็นหมู่คณะในหมู่เกาะของไต้หวัน (Kinmen, Matsu and Penghu)
- ชาวต่างชาติไม่ได้รับการอุดหนุนนี้
- มีมาตรการส่วนลดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุดหนุนส่วนลดค่ารสบัสของโปรแกรมทัวร์ต่างๆ
https://focustaiwan.tw/society/202006080013
01/07/2563ขายคูปองอุดหนุนการใช้จ่าย “Triple Stimulus Voucher”
รัฐบาลขายคูปองอุดหนุนค่าใช้จ่าย “Triple Stimulus Voucher” ให้กับให้กับชาวไต้หวันรวมถึงคู่สมรสชาวต่างชาติ โดยเป็นคูปองดิจิตอล ตัวคูปองจะมีราคา 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน นำไปซื้อสินค้าได้มูลค่า 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน คูปองจะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 15 ก.ค. 2563
รัฐบาลจะโอนเงิน 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เข้าบัญชีคนมีรายได้ต่ำเพื่อให้มีเงินซื้อคูปอง
https://focustaiwan.tw/business/202006020020
10/06/2563แจกคูปองอุดหนุนการซื้อสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รัฐบาลประกาศให้เงินอุดหนุนการซื้อสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการออกเป็น Digatal Voucher หรือ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับประชาชนไต้หวันที่มาลงทะเบียนรับสิทธิ
- คูปอง 250 ดอลลาร์ไต้หวัน จำนวน 5 ล้านคูปอง เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าเกษตร ณ สถานที่ที่กำหนด
- คูปอง 100 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการขายสินค้าเกษตรกรรม เช่น ศูนย์ขายสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกรท้องถิ่น
(นอกจากนี้ยังมีแผนการแจกคูปองอีกรอบหลังวันที่ 22 ก.ค. 2563 โดยรอบใหม่นี้จะแจกให้ทั้งชาวไต้หวัน และชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่กำหนด)
https://focustaiwan.tw/business/202006100021
01/04/2563มาตรการเยียวยาธุรกิจระยะแรก
รัฐบาลอนุมัติงบจำนวน 34.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ กระตุ้นเศรษฐกิจ และให้ภาคธุรกิจกู้ยืม
https://focustaiwan.tw/politics/202004010013
27/03/2563ปรับดอกเบี้ยการนำเข้าวัสดุผลิตหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เข้มข้นสูง
ปรับดอกเบี้ยการนำเข้าวัสดุผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เหลือร้อยละ 10 และวัสดุผลิตหน้ากากอนามัยเป็นศูนย์
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taiwan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
16/03/2563ชะลอการเก็บภาษีเงินได้
อนุมัติให้บุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอเลื่อนการจ่ายภาษีเงินได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือขอแบ่งจ่าย 36 เดือน แต่ยังต้องยื่นภาษีตามกำหนดการเดิม
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3898536
04/03/2563จำกัดการส่งออกอุปกรณ์วัดไข้ทุกรูปแบบ
ห้ามส่งออกอุปกรณ์วัดไข้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเศรษฐกิจ
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taiwan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
04/03/2563เตรียมงบช่วยอุตสาหกรรมการบิน
เตรียมงบ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยอุดหนุนค่าลงจอด (landing fees) และค่าเช่าพื้นที่และบริการต่างๆ
https://focustaiwan.tw/business/202003040008
04/03/2563เตรียมงบ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลังการระบาดชะลอตัว จะออกคูปองมูลค่า 600-800 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวันที่สามารถใช้กับธุรกิจร้านค้า 350,000 แห่ง กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
https://focustaiwan.tw/business/202003040011
04/03/2563งบอุดหนุนการอบรมแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่ง
500 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวันสำหรับอบรมแรงงานในภาคการท่องเที่ยว และ 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวันสำหรับแรงงานในภาคขนส่ง
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/04/2003732046
15/01/2563ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 200 สำหรับค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานบางคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-taiwan-tax-relief-includes-tax-return-filing-payment-deferrals-covid-19.html

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านแรงงาน

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
11/05/2563มาตรการสนับสนุนการอบรม
อุดหนุนบริษัทที่จัดการอบรมทักษะไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน/โปรแกรม
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taiwan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
11/05/2563เลื่อนการจ่ายเงินค่าประกันและบำนาญ
เลื่อนจ่ายประกันแรงงานและเงินสมทบบำนาญโดยไม่ต้องรับโทษ
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taiwan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
11/05/2563เงินสนับสนุนสมดุลชีวิตและการทำงาน
อุดหนุนค่าจ้างคนดูแลรายชั่วโมง วงเงินไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/taiwan-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
13/03/2563หางานพาร์ทไทม์ในหน่วยงานรัฐให้แรงงานอิสระ
จัดสรรตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ในหน่วยงานราชการที่มีชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 72 ชั่วโมง/เดือนแรงงานอิสระที่มีชั่วโมงการทำงานลดลงเพราะการระบาดของโรคโควิด-19
https://focustaiwan.tw/business/202003120016
13/03/2563สนับสนุนการพัฒนาทักษะระหว่างพักงาน
ให้เงินอุดหนุนจำนวนไม่เกิน 18,960 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวันกับคนที่โดนพักงานสำหรับสมัครคอร์สอบรมที่ชั่วโมงอบรมไม่เกิน 120 ชม.
https://focustaiwan.tw/business/202003120016
13/03/2563รับรองเงินเดือนสำหรับคนที่โดนพักงาน
หากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการสั่งพักงาน บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและจ่ายเงินเดินให้อย่างน้อย 18,960 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน ระหว่างการพักงาน
https://focustaiwan.tw/business/202003120016
06/03/2563มาตรการกระตุ้นการจ้างงาน
จ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนให้ผู้ว่าจ้างจำนวน 5,000 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน/คนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน สำหรับจ้างคนที่ตกงานอย่างน้อย 30 วัน
เงินอุดหนุนจำนวน 9,000 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน/คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนสำหรับจ้างคนที่ตกงานอย่างต่ำ 3 เดือน
เงินอุดหนุนจำนวน NT$11,000 ถึง NT$13,000 เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน สำหรับจ้างพนักงานสูงอายุหรือพนักงานที่ด้อยโอกาส
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2020/03/06/2003732165
06/03/2563มาตรการเยียวยาพนักงานที่ถูกสั่งพักงาน
พนักงานที่มีลูกเรียนมัธยม จะได้รับเงินอุดหนุน NT$4,000 และ NT$6,000 ต่อคน หากลูกเรียนมหาวิทยาลัย จะได้รับเงินอุดหนุน NT$13,600 and NT$24,000 ต่อบุตร 1 คน
ยื่นเรื่องขอรับเงินอุดหนุนรายเดือนร้อยละ 50 ของส่วนต่างระหว่างเงินเดือนปกติและค่าแรงขั้นต่ำ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2020/03/06/2003732165
06/03/2563เงินอุดหนุน 6-9 เดือนสำหรับคนที่ตกงานช่วงโควิด-19
พนักงานที่ถูกไล่ออกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะได้รับเงินอุดหนุนสำหรับคนว่างงานรายเดือน จำนวนร้อยละ 60 ของเงินเดือนที่ระบุในแผนประกันภัยแรงงาน (labor insurance plan)
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2020/03/06/2003732165
04/03/2563สนับสนุนการอบรมแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่ง
จัดสรรงบ 800 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวันเพื่อสนับสนุนการอบรมแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและขนส่ง (รวมไกด์และคนขับแท็กซี่) โดยจะให้เงินอุดหนุนกับผู้ว่าจ้างที่จ้างงานต่อ แทนไล่ออก ส่วนแรงงานอิสระจะได้รับเงินอุดหนุนโดยตรง
กระทรวงการท่องเที่ยวและการสื่อสารประสานกับสมาคมธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวและสหภาพแรงงานในภาคบริการให้จัดการอบรมในหลายๆ พื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายอีกทาง
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/03/04/2003732046

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านครัวเรือนและบุคคล

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
16/03/2563ชะลอการเก็บภาษีเงินได้
บุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอเลื่อนการจ่ายภาษีเงินได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือขอแบ่งจ่าย 36 เดือน แต่ยังต้องยื่นภาษีตามกำหนดการเดิม
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3898536
11/03/2563ให้เงินชดเชยแก่คนที่กักตัว
ให้ชาวไต้หวันที่กักตัวอยู่บ้านและคนที่ลางานเพื่อดูแลคนที่กักตัว โดยจ่ายให้ตลอด 14 วันของวันกักตัว วันละ 33.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,000 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2%2C6%2C10%2C15%2C18&post=173220

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
29/03/2564รัฐบาลเตรียมร่างอนุมัติโครงการ Travel bubble กับประเทศปาเลา(Palau)รัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการ Travel bubble กับประเทศปาเลา (Palau) ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนชาวปาเลา สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์จากไต้หวันได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวhttps://focustaiwan.tw/politics/202103290014
12/06/2563ยกเลิกงานคอมพิวเตอร์ Computex 2020
Taipei Computer Associations (TCA) ประกาศยกเลิกการจัดงาน Computex 2020 หนึ่งในงานแสดงสินค้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
https://focustaiwan.tw/sci-tech/202006120019
01/04/2563มาตรการเยียวยาธุรกิจระยะแรก
รัฐบาลอนุมัติงบจำนวน 34.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ ในจำนวนนี้แบ่งเป็นงบพิเศษสำหรับเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 1.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้สำหรับภาคธุรกิจ จำนวน 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
https://focustaiwan.tw/politics/202004010013
27/03/2563Taiwan Industry Innovation Platform Program
Taiwan Industry Innovation Platform Program
อุดหนุนร้อยละ 50 ของงบด้านวิจัยและพัฒนา ในอุตสาหกรรมการผลิตและผู้ให้บริการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันโรคระบาด การเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิต
https://www.taxathand.com/article/13339/Taiwan/2020/Relief-measures-announced-to-help-industries-affected-by-COVID-19
27/03/2563อุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดั้งเดิม
การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Conventional Industry Technology Development: CITD) อุดหนุนร้อยละ 50 ของงบด้านวิจัยและพัฒนา ในวงเงินอุดหนุนไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน ให้ SME ที่ทำผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันโรคระบาด หรือชิ้นส่วนที่สำคัญ หรือมีแผนการเปลี่ยนผ่านซัพพลายเชนเป็นแบบดิจิทัลหรือนำเครื่องจักรมาทดแทน
https://www.taxathand.com/article/13339/Taiwan/2020/Relief-measures-announced-to-help-industries-affected-by-COVID-19
27/03/2563A+ Industrial Innovative R&D Program
A+ Industrial Innovative R&D Program
อุดหนุนร้อยละ 49 ของงบด้านวิจัยและพัฒนา โดยวงเงินอุดหนุนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน ให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการบริการที่ต้องการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันโรคระบาด
https://www.taxathand.com/article/13339/Taiwan/2020/Relief-measures-announced-to-help-industries-affected-by-COVID-19
27/03/2563การวิจัยนวัตกรรมของธุรกิจขนาดเล็ก
การวิจัยนวัตกรรมของธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Innovation Research: SBIR)
อุดหนุนร้อยละ 50 ของงบด้านวิจัยและพัฒนา โดยวงเงินอุดหนุนไม่เกิน 1.5 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน ให้ SME เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านเทคนิคและพัฒนาบริการด้านนวัตกรรม
https://www.taxathand.com/article/13339/Taiwan/2020/Relief-measures-announced-to-help-industries-affected-by-COVID-19
25/03/2563ลดค่าเช่าที่ทรัพย์สินของรัฐบาลท้องถิ่น
ผู้เช่าที่ทรัพย์สินของรัฐบาลท้องถิ่นได้รับส่วนลดร้อยละ 50 ของค่าเช่ารายเดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.ถึงพ.ค. และอาจยืดระยะเวลาให้อีก หากการระบาดยังไม่สิ้นสุด
https://focustaiwan.tw/politics/202003250020
25/03/2563อุดหนุนค่าดำเนินงานของโรงแรมที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ
ลดค่าน้ำร้อยละ 15 สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และร้อยละ 50 สำหรับโรงแรมที่ร่วมเป็นโรงแรมกักตัว
https://focustaiwan.tw/politics/202003250020
06/03/2563ปลดล็อกเงื่อนไขขอเงินอุดหนุนเริ่มธุรกิจ
เปิดโอกาสให้คนที่อายุ 20 ขึ้นไปที่จะเริ่มต้นธุรกิจขอรับเงินอุดหนุนได้ 66,725 ดอลลาร์สหรัฐ
https://thediplomat.com/2020/03/taiwan-braces-for-economic-impact-of-global-coronavirus-outbreak/
04/03/2563เตรียมงบช่วยอุตสาหกรรมการบิน
เตรียมงบ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยอุดหนุนค่าลงจอด (landing fees) และค่าเช่าพื้นที่และบริการต่างๆ
https://focustaiwan.tw/business/202003040008
30/01/2563เพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทั่วประเทศต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัฐบาล และกระทรวงเศรษฐกิจทำสัญญาซื้ออุปกรณ์การผลิตหน้ากากจากโรงงานเพื่อเพิ่มสายการผลิตอีก 60 สาย
https://verfassungsblog.de/taiwans-proactive-prevention-of-covid-19-under-constitutionalism/
24/01/2563ห้ามส่งออกหน้ากาก
สั่งห้ามการส่งออกหน้ากาก N95 และ หน้ากากอนามัยเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่ 24 ม.ค.
https://verfassungsblog.de/taiwans-proactive-prevention-of-covid-19-under-constitutionalism/
15/01/2563ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 200 สำหรับค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานบางคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-taiwan-tax-relief-includes-tax-return-filing-payment-deferrals-covid-19.html

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านต่างประเทศ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
17/03/2564รัฐบาลไต้หวันอนุญาตธุรกิจจัดทัวร์ท่องเที่ยว สามารถดำเนินกิจการได้รัฐบาลไต้หวันอนุญาตให้บริษัททัวร์ท่องเที่ยวสามารถจัดกรุ๊ปทัวร์ให้นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันไปยังประเทศปาเลา และรับนักท่องเที่ยวจากปาเลาเข้าไต้หวันได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ภายรัฐกำหนด เริ่ม 17 มี.ค. 2564 https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/r3UpyIWAVGZ2Nn23eiWDNw?typeid=158
09/09/2563ทูตไต้หวันประจำฝรั่งเศสได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับวุฒิสภาฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนายอู๋จื้อจงผู้แทนทูตไต้หวันประจำฝรั่งเศสได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับวุฒิสภาฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก เพื่อ แบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคโควิด 19 ของไต้หวันต่อที่ประชุม (ร่วมกับทูตอีกท่าน คือ ทูตจากเกาหลีใต้)Focus Taiwan. (2020). “Taiwan's envoy to share COVID-19 success at French Senate”. Retrieved from https://focustaiwan.tw/politics/202009090006
24/05/2563ทำข้อตกลงกับหน่วยงานในฟิลิปปินส์ในการพัฒนาวัคซีน
ไต้หวันทำข้อตกลงกับหน่วยงานในฟิลิปปินส์ (The Philippine Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases) ในการพัฒนาวัคซีน โดยให้ความร่วมมือเข้าร่วมการทดสอบวัคซีนที่กำลังทำการทดลอง
https://focustaiwan.tw/sci-tech/202005240013
21/03/2563โครงการอาสากลับประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยเกินอายุวีซ่า
โครงการอาสากลับประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยเกินอายุวีซ่า (Expanded Overstayers Voluntary Departure Program)
ชาวต่างชาติที่อยู่เกินเวลากำหนดวีซ่าและมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. ถึง 30 มิ.ย. ไม่โดนจับหรือห้ามเข้าประเทศ และลดค่าปรับลงเหลือเท่ากับอัตราต่ำสุด
https://www.immigration.gov.tw/5475/5478/141457/142068/217277/
21/03/2563ยืดอายุวีซ่า
ชาวต่างชาติที่เข้าไต้หวันก่อนวันที่ 21 มี.ค. มีวีซ่าและไม่ได้อยู่เกินเวลาที่กำหนด จะได้รับยืดอายุวีซ่าออกไป 30 วันโดยอัตโนมัติ
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/flash-alert-2020-177.html
19/03/2563ห้ามชาวต่างชาติเข้าไต้หวัน/มาตรการปิดประเทศ
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน ยกเว้นชาวต่างชาติที่ถือหนังสือรับรองการมีถิ่นที่พักอาศัยในไต้หวัน เจ้าหน้าที่ด้านการทูตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลที่มีภารกิจด้านติดต่อการค้าหรือสัญญา และบุคคลที่มีหนังสืออนุญาตพิเศษ บุคคลที่เดินทางเข้ามาแล้วต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
(ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน)
https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&sms=5B9044CF1188EE23&s=1816E365AF525FDD
Copy link
Powered by Social Snap