Skip to content

สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง สวีเดน กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรไทยสวีเดน
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 188 1,808
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด22/3/256324/6/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 4 115
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด4/3/25638/4/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 1,451 N/A
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด4/9/2563N/A
วันแรกที่พบผู้ป่วย13/1/256331/1/2563
วันแรกที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน26/3/256315/3/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยสวีเดนไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.53442661046832
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.53745880
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP18-7
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP2235-13
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP1327-14
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP65569
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP4468-23
ดัชนี GINI2937-7
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม716
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม1823-5
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม232-30
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม431
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม1051-41
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม804535
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม017-16
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง4870-22
จำนวนประชากรล้านคน1069-59
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม17170
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม20119
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม6371-9
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม321616
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม604019
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม28244
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม874938
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม1351-38
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน1239
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน515
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง63196-133
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี84804
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี82776
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย3987-48
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี81738
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน310-7
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด28-6
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน220
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง437-33

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของสวีเดน

            สวีเดนตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อ 31 ม.ค. 2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันรายแรกเป็นคนที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน (ขณะที่ไทยพบผู้ป่วยครั้งแรกตั้งแต่ 13 ม.ค. 63) หลังจากนั้นในช่วงประมาณหนึ่งเดือนต่อมา ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในสวีเดนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น จนกระทั่ง 26 ก.พ. 63 จึงเป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศ แต่ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าสวีเดนน่าจะมีผู้ติดเชื้อในประเทศตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. 62 แล้ว เนื่องจากพบกลุ่มบุคคลที่มีอาการป่วยที่น่าสงสัยและสืบพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เคยมีการพบปะกับกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นก่อนที่จะป่วย

            สวีเดนถือเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจยิ่งในการเลือกใช้นโยบายและมาตรการในการรับมือกับการระบาดที่ต่างจากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทย โดยสวีเดนปฏิเสธที่จะใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) และปฏิเสธมาตรการจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด โดยนโยบายและมาตรการที่ภาครัฐสวีเดนกำหนดเพื่อการควบคุมการระบาดส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือโดยสมัครใจจากประชาชนและภาคธุรกิจแทบทั้งสิ้น จากการประมวลของคณะผู้วิจัย พบว่ารัฐบาลและหน่วยงานของรัฐของสวีเดนได้มีการออกนโยบายที่เป็นการบังคับเพียงไม่กี่มาตรการ เช่น

  • • การห้ามการรวมตัวกันเกิน 500 คน เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นห้ามเกิน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 63
   • ประกาศห้ามการเฉลิมฉลองใดๆ ในบริเวณหอพักนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63 (ช่วงเทศกาลสำเร็จการศึกษา)
   • ห้ามเยี่ยมบ้านพักคนชราทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63 และได้ประกาศขยายเวลามาตรการนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 (เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และมีอัตราการติดเชื้อและการตายที่สูง)


            รัฐบาลสวีเดนเลือกกำหนดนโยบายและมาตรการในการจำกัดเสรีภาพของประชากรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขณะที่การเดินทาง การดูแลตนเอง การดำเนินการของสถานที่ทำงานต่างๆ รวมถึงโรงเรียน รัฐบาลเพียงแต่ให้คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยจากการรายงานของสื่อต่างๆ เชื่อได้ว่ารัฐบาลสวีเดนคาดหวังให้ประชากรมีการติดเชื้อมากพอจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) กับประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ รวมถึงรัฐบาลมีการให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่าการปิดเมืองและการจำกัดเสรีภาพต่างๆ อย่างเข้มงวดจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมการระบาด โดยได้ยกตัวอย่างประเทศเบลเยียมที่มีมาตรการปิดเมืองและการจำกัดเสรีภาพต่างๆ อย่างเข้มงวด แต่ในช่วงแรกก็พบตัวเลขการระบาดต่อหัวของประชากรที่สูงพอๆ กับสวีเดน (ปรีดี หงษ์สต้น, 2563) สวีเดนเปิดโรงเรียนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ด้วย ซึ่งต่อมาหลายประเทศก็เห็นด้วยหรือทำตาม การที่สวีเดนไม่ได้ใช้มาตรการปิดเมือง ปิดกิจการ และจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่รุนแรงในช่วงแรก และทำให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยในสหภาพยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวหรือย้ายถิ่นฐานมาหางานทำในสวีเดน 

            ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563 สวีเดนพบผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมกว่า 70,000 ราย (ขณะที่ไทยพบเพียง 3,000 ราย) โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงเติบโตในอัตราก้าวหน้า (ในขณะที่ที่ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเติบโตในอัตราลดน้อยถอยลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2563) มีจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น 7,000 รายต่อประชากร 1 ล้านคน (ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ 45 ราย) สวีเดนพบมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ 7.6 (ขณะที่ประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 1.8) โดยส่วนหนึ่งเนื่องจากการที่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ดังจะเห็นว่าภาวการณ์ระบาดและการเสียชีวิตของสวีเดนมีความรุนแรงมากกว่าไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเขตสแกนดิเนเวียอย่างนอเวย์และเดนมาร์ก

            กระทั่ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงต้นมกราคม 2564 สวีเดนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยวันที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุด คือ วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ที่พบมากถึง 32,485 ราย และวันที่ 5 ม.ค. 2564 ที่พบมากถึง 32,369 ราย รัฐบาลจึงมีมาตรการสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์หลัง 22.00 น. ห้ามรวมตัวกันเกินกว่า 8 คน และให้โรงเรียนบางแห่งหันไปสอนในรูปแบบออนไลน์ แล้วกลับมาเปิดเรียนในเดือนมกราคม 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลยังแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

            หลังจากนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ค่อนข้างคงที่ แต่บางวันยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักหนึ่งหมื่นราย รัฐบาลสวีเดนจึงตัดสินใจออกคำสั่งให้เทศบาลทั่วประเทศจำกัดปริมาณผู้เข้าใช้บริการพื้นที่สาธารณะและสถานที่บางแห่ง เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ร้านค้า ยิม เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2564 แม้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จะมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวบ้าง แต่ยังคงจำกัดปริมาณผู้ใช้บริการเช่นเดิม เนื่องจากสวีเดนยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 15,000 – 20,000 รายในบางวัน มาตรการดังกล่าวจึงยังคงถูกบังคับใช้อยู่มาจนจวบปัจจุบัน

            ส่วนมาตรการด้านวัคซีน รัฐบาลได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2563 โดยระยะแรกจะฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูง ระยะที่สองจะฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ผู้บกพร่องทางร่างกาย และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ระยะที่สามจะฉีดให้กลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ และระยะที่สี่จะฉีดให้กับประชาชนทุกคน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่แนะนำให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ฉีดวัคซีน เว้นแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสไปแล้วกว่า 7.56 แสนราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของประชากรประเทศ โดยวัคซีนที่ประชาชนจะได้รับการฉีดประกอบด้วย ยี่ห้อ Pfizer ยี่ห้อ Moderna และยี่ห้อ AstraZeneca

            แม้ว่าในช่วงแรกจะดูเหมือนว่า การดำเนินนโยบายที่ไม่มีการปิดเมืองและไม่จำกัดเสรีภาพอย่างเข้มงวด (ซึ่งแลกมาด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่สูง) จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่เมื่อมีการระบาดที่รุนแรงขึ้น เศรษฐกิจของสวีเดนก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประเทศอื่นในยุโรป โดย The National Institute of Economic Research (NIER) ของสวีเดนคาดการณ์ว่าปี 2563 GDP ของสวีเดนจะติดลบร้อยละ 7 และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 10.2 ขณะที่ The European Commission คาดการณ์ว่า GDP ของยุโรปปี 63 จะติดลบประมาณร้อยละ 7.4

            สวีเดนมีนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมในการช่วยเหลือประชากรและภาคธุรกิจในประเทศหลากหลายมาตรการเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีตัวอย่างนโยบายและมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

  • • อัดฉีดเงินให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น ธุรกิจสายการบิน รัฐวิสาหกิจสนามบิน
   • เพิ่มวงเงินสินเชื่อ และวงเงินการลงทุนกับสถาบันการเงินภาครัฐเพื่อกระตุ้นการลงทุน
   • ขยายวงเงินการการันตีการส่งออกและวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก
   • เพิ่มวงเงินช่วยเหลือประกันสังคม และการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การรับความช่วยเหลือ เช่น การยกเว้นการยื่นใบรับรองแพทย์ การให้เงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่ต้องหยุดงาน
   • เพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   • เพิ่มที่นั่งในสถานศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูหลังภาวะการระบาด


            การที่สวีเดนประสบปัญหาการระบาดที่รุนแรง ทำให้หลายฝ่าย รวมทั้งสื่อและหน่วยงานวิจัยจำนวนหนึ่งสรุปผลว่า การไม่ปิดเมืองและไม่จำกัดเสรีภาพของบุคคลของสวีเดนเป็นการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด ทำให้สวีเดนมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและส่งผลเสียกับเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบตัวเลขทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศที่มีการปิดเมืองและควบคุมเสรีภาพของประชาชนอย่างเข้มงวด ซึ่งแม้ว่าคงจะมีส่วนจริง แต่ก็อาจเป็นการสรุปที่เร็วเกินไป ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ชี้เช่นกันว่ามาตรการแนะนำให้ประชาชนเลือกทำตามความสมัครใจของสวีเดน (ซึ่งหลายมาตรการไม่ได้ต่างจากมาตรการที่ประเทศอื่นบังคับให้ประชาชนใช้) น่าจะมีส่วนช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาการระบาดอาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการดังกล่าว หรือเทียบกับกรณีใช้มาตรการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่รุนแรงกว่านั้นดังเช่นในประเทศอื่นในยุโรป และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่ยืนยันได้ว่าถ้าหากสวีเดนใช้มาตรการปิดเมืองและจำกัดเสรีภาพอย่างเข้มงวด จะทำให้สวีเดนมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ควรต้องคำนึงถึงด้วยก็คือการส่งออกของสวีเดนมีมูลค่าสูงถึงเกือบร้อยละ 50 ของ GDP ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของสวีเดนมีโอกาสสูงที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากอุปสงค์ที่ลดลงในต่างประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดที่รุนแรงของโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

เรียบเรียงโดย
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
อัปเดตเมื่อวันที่  20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
09/02/2565ยกเลิกมาตรการคุมเข้มการระบาดทั้งหมดสวีเดนประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มการระบาด ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ขั้น ดังนี้ ขั้นแรก จะยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ทั้งมาตรการจำกัดการรวมตัวหรือการทำกิจกรรมสาธารณะ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม งานจัดแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ขั้นที่สอง รัฐบาลจะยกเลิกข้อแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 หรือปรับข้อแนะนำไปตามอัตราการแพร่เชื้อ ความแออัดการบริการสุขภาพ และอัตราการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รัฐบาลจะยังคงข้อแนะนำในการเข้ารับวัคซีนต่อไปhttps://www.government.se/articles/2022/02/majority-of-covid-19-restrictions-to-be-removed-on-9-february-2022/
13/01/2565เพิ่มมาตรการคุมเข้มการระบาดสวีเดนประกาศเพิ่มมาตรการคุมเข้มการระบาดตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ซึ่งมีมาตรการเพิ่มเติมที่สำคัญ ดังนี้ การรวมตัวหรือการทำกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน ต้องแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน และสามารถรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 8 คน โดยแต่ละกลุ่มต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้น การทำกิจกรรมทางศาสนา สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดให้ลูกค้ารวมตัวกันได้ไม่เกิน 8 คนต่อกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมีระยะห่างกัน 1 เมตร และร้านจะต้องปิดก่อนเวลา 23.00 น. สำหรับงานจัดแสดงสินค้า หากผู้ร่วมงานเกิน 50 คน จะต้องเว้นพื้นที่ 10 ตารางเมตรต่อคนhttps://www.government.se/articles/2021/12/more-infection-control-measures-to-be-introduced-on-23-december-2021
23/12/2564เพิ่มมาตรการคุมเข้มการระบาดสวีเดนประกาศเพิ่มมาตรการคุมเข้มการระบาดตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ การรวมตัวหรือการทำกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน ต้องมีการระบุที่นั่งชัดเจน ไม่ว่าจะมีเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนหรือไม่ และสามารถรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 8 คน โดยแต่ละกลุ่มต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้น การทำกิจกรรมทางศาสนา การรวมตัวหรือการทำกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน และสามารถรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 8 คน โดยแต่ละกลุ่มต้องห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรhttps://www.government.se/articles/2021/12/more-infection-control-measures-to-be-introduced-on-23-december-2021/?fbclid=IwAR2mkjIfmAVhW2a1H-E9nkdNOd868gAs2gaMng1FH0QsMcxnxfdVbMn8H_k
23/12/2564ขยายการจำกัดการเดินทางจากสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปสวีเดนประกาศขยายระยะเวลาการจำกัดการเดินทางจากสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 65 โดยนักเดินทางจากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสวีเดน จากเดิมที่สามารถใช้เพียงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนหรือเอกสารยืนยันการหายป่วยจากโควิด-19http://www.news.cn/english/europe/2021-09/29/c_1310215890.htm
08/12/2564ประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด สวีเดนประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 3 ขั้น ตามอัตราการแพร่เชื้อ (transmission rates) และความแออัดของระบบบริการสุขภาพ โดยแผนดังกล่าวจะถูกใช้ในวันที่ 8 ธันวาคม 64 ซึ่งในขั้นแรกจะเป็นการให้คำแนะนำเพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ดังนี้ นายจ้าง ควรหลีกเลี่ยงมิให้มีการรวมตัวกันในร่มกันเป็นจำนวนมาก ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสม หรือให้ทำงานที่บ้าน สถาบันการศึกษาขั้นสูง ควรจัดให้มีการศึกษาแบบเจอหน้ากันต่อไป ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด โรงเรียน ควรใช้มาตรการป้องกันโรค เช่น การเว้นระยะห่าง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความแออัดของฝูงชน และใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น ทางรัฐบาลจะยกระดับแผนไปขั้นที่สองและสาม พร้อมทั้งมีการปรับมาตรการต่อไปhttp://www.news.cn/english/europe/2021-09/29/c_1310215890.htm
08/12/2564ประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด สวีเดนประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 3 ขั้น ตามอัตราการแพร่เชื้อ (transmission rates) และความแออัดของระบบบริการสุขภาพ โดยแผนดังกล่าวจะถูกใช้ในวันที่ 8 ธันวาคม 64 ซึ่งในขั้นแรกจะเป็นการให้คำแนะนำเพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ดังนี้ นายจ้าง ควรหลีกเลี่ยงมิให้มีการรวมตัวกันในร่มกันเป็นจำนวนมาก ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสม หรือให้ทำงานที่บ้าน สถาบันการศึกษาขั้นสูง ควรจัดให้มีการศึกษาแบบเจอหน้ากันต่อไป ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด โรงเรียน ควรใช้มาตรการป้องกันโรค เช่น การเว้นระยะห่าง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความแออัดของฝูงชน และใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น ทางรัฐบาลจะยกระดับแผนไปขั้นที่สองและสาม พร้อมทั้งมีการปรับมาตรการต่อไปhttp://www.news.cn/english/europe/2021-09/29/c_1310215890.htm
01/12/2564ผ่อนปรนข้อจำกัดการรวมตัวกันและเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะสวีเดนผ่อนปรนข้อจำกัดการรวมตัวกันและเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้จัดกิจกรรมในร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีน ยกเว้น ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์https://www.government.se/articles/2021/12/decision-on-vaccination-certificates-for-public-gatherings-and-events-applies--as-of-1-december-2021/?fbclid=IwAR3zr44Nct5he7V1TjZeEt2db4t_ym4DesiM5Jt3OKhe-FmehNHxSbrPqw0
01/12/2564ผ่อนปรนข้อจำกัดการรวมตัวกันและเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะสวีเดนผ่อนปรนข้อจำกัดการรวมตัวกันและเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้จัดกิจกรรมในร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีน ยกเว้น ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์https://www.government.se/articles/2021/12/decision-on-vaccination-certificates-for-public-gatherings-and-events-applies--as-of-1-december-2021/?fbclid=IwAR3zr44Nct5he7V1TjZeEt2db4t_ym4DesiM5Jt3OKhe-FmehNHxSbrPqw0
29/09/2564รายงานพบแอนติบอดีลดลงอย่างรวดเร็วหลังฉีดวัคซีนครบโดสจากการศึกษากลุ่มบุคลากร จำนวน 460 ราย จาก 2,000 กว่าราย ของสถานพยาบาลในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน พบว่า แม้บุคลากรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดสแล้ว แต่ระดับแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานโควิด-19 กลับลดลงอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน ระดับแอนติบอดีจะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 85 หลังฉีดวัคซีนครบ 2 โดสเป็นเวลา 7 เดือน ส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca จะลดลงเร็วกว่านั้น อย่างไรก็ดี ระดับแอนติบอดีในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนรับวัคซีน จะลดลงช้ากว่าเป็นอย่างมากhttp://www.news.cn/english/europe/2021-09/29/c_1310215890.htm
08/09/2564ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการรวมกลุ่มเกือบทั้งหมดสวีเดนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการรวมกลุ่มเกือบทั้งหมดในวันที่ 29 ก.ย. 64 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรการที่สำคัญ ดังนี้ • การจำกัดจำนวนคนในการรวมตัวในที่สาธารณะและในการทำกิจกรรมต่างๆ จะถูกยกเลิก • การจำกัดจำนวนคนในการรวมตัวในพื้นที่ส่วนตัวจะถูกยกเลิก • การจำกัดเกี่ยวกับสถานที่จัดเลี้ยง เช่น การจำกัดปริมาณคนที่มาร่วมงานสังสรรค์ การกำหนดระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมงาน จะถูกยกเลิก • คำแนะนำในการให้ทำงานจากที่บ้านจะถูกยกเลิก และอนุญาตให้คนกลับไปทำงานที่ทำงานได้ตามปกติhttps://www.government.se/articles/2021/09/more-restrictions-to-be-removed-from-29-september/
26/08/2564ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงสวีเดนแนะนำให้ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมจากสองโดสที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ • ผู้ที่ได้ปลูกถ่ายอวัยวะสำเร็จและมีการใช้ยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง • ผู้ที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบ Allogeneic เสร็จสิ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือ ผู้ที่มีโรคที่เกิดจากการปลูกถ่ายอวัยวะกับอาการไอ (GvH) ที่ต้องรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน • ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วย CAR T-cell • ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องขั้นรุนแรง • ผู้ที่เข้ารับการบำบัดด้วยยากดภูมิคุ้มกันและได้รับวินิจฉัยว่ามีโรคมะเร็ง โดยมีผลกระทบร้ายแรงต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง • ผู้ที่เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น ผู้ที่มีโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง • ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 • ผู้ป่วยเอชไอวีระยะที่ 3 หรือ 4 (Advanced HIV Infection) • กรณีที่แพทย์ประจำตัวผู้ป่วย วินิจฉัยว่า โควิด-19 มีผลกระทบร้ายแรงต่อระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มข้างต้น ทั้งนี้ วัคซีนกระตุ้นนั้นควรเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวกันกับวัคซีนที่ฉีดครั้งก่อน ยกเว้น ผู้ที่เคยฉีดวัคซีน AstraZeneca มาก่อน จะแนะนำให้ใช้วัคซีน mRNA แทน เนื่องจาก AstraZeneca จะถูกระงับใช้ในสวีเดน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไปhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-covid-19-vaccin-till-personer-med-immunbrist/
03/08/2564ศึกษาแนวทางการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ประชาชนได้รับภายในปี 65สวีเดนกำลังศึกษาโครงการฉีดวัคซีนระยะยาว และประเมินความพร้อมในการสำรองวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนกระตุ้นภายในปี 65 อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจลดทอนประสิทธิผลของวัคซีนได้https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/augusti/tredje-dos-mot-covid-19-troligen-nasta-ar
14/07/2564ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติมรัฐบาลประกาศยกเลิกข้อจำกัดจำนวนหนึ่งในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 64 ตามแผนของรัฐบาลในการยุติข้อจำกัดต่างๆ ขั้นที่สาม • ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะทางไกลจะสามารถกลับมาให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ • ประชาชนสามารถเดินทางไปในพื้นที่แออัดบางแห่งได้ • มาตรการเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนคนต่อตารางเมตรในศูนย์การค้า โรงยิม พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก ฯลฯ จะถูกยกเลิกhttps://www.government.se/articles/2021/07/modified-restrictions-as-of-15-july/
29/06/2564ผ่อนปรนมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 64 เป็นต้นไป รัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นดังนี้ • อนุญาตให้รวมตัวกันในสถานที่ในร่มได้ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร โดยไม่จำกัดปริมาณคน รวมถึงศูนย์จัดประชุมและสถานที่จัดกิจกรรม โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องนั่งเท่านั้น • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในสถานที่กลางแจ้งที่ปกติรองรับผู้เข้าชมได้สูงสุด 40,000 คน จะได้รับอนุญาตให้มีผู้เข้าชมได้สูงสุดร้อยละ 25 ของความจุปกติ โดยต้องมีการออกบัตรเข้าชม มีเลขที่นั่ง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด • ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดงานศพก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก และบังคับใช้มาตรการจำกัดความหนาแน่นให้ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร แทน • ข้อจำกัดอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการรวมตัวในที่พักอาศัยไม่เกิน 20 คน และชุมนุมกลางแจ้งไม่เกิน 20 คน ยังคงบังคับใช้เช่นเดิมhttps://www.nsw.gov.au/media-releases/further-covid-19-restrictions-set-to-ease-from-1-july
21/06/2564ขยายเวลาปิดเขตแดนเชื่อมเม็กซิโกและแคนาดากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security; DHS) ขยายระยะเวลามาตรการจำกัดการเดินทางที่ไม่จำเป็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกและแคนาดาไปถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 64https://thehill.com/policy/national-security/559363-border-closures-with-canada-mexico-extended-through-july-21?rl=1
28/05/2564รัฐบาลกลางประกาศแผนคลายล็อกดาวน์ 5 ขั้นรัฐบาลกลางประกาศแผนคลายล็อกดาวน์ 5 ขั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ • ขั้นที่หนึ่ง คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ยกเลิกการจำกัดผู้ใช้บริการสถานที่บางแห่ง เช่น สวนสนุก ตลาด เป็นต้น พร้อมทั้งขยายเวลาเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มไปถึง 22.30 น. นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้มีการแข่งขันกีฬากลางแจ้งอีกด้วย • ขั้นที่สอง คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ค. 64 เพิ่มขีดจำกัดจำนวนผู้รวมตัวในที่สาธารณะหรือผู้เข้าร่วมการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ยกเลิกข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการทั้งหมด ขยายเวลาเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มออกไปอีก ยกเลิกข้อบังคับจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการสถานที่กลางแจ้ง ยกเลิกคำแนะนำเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ในแวดวงจำกัด แต่ยังคงแนะนำให้พบปะกลางแจ้ง นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกคำแนะนำในการเข้าร่วมคลับและสมาคม พร้อมทั้งให้จัดประชุมได้ตามปกติ แต่ยังควรเว้นระยะห่างทางสังคม • ขั้นที่สาม คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 15 ก.ค. 64 ยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางทางไกลด้วยขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งยกเลิกการจำกัดจำนวนคนต่อตารางเมตรทั้งพื้นที่กลางแจ้งและในร่ม • ขั้นที่สี่ คาดว่าจะเริ่มในเดือน ก.ย. 64 ยกเลิกขีดจำกัดจำนวนผู้รวมตัวในที่สาธารณะ การทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมถึงการพบปะสังสรรค์ในกลุ่มส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนปรนขีดจำกัดปริมาณลูกค้าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ขั้นที่ห้า ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอน ข้อจำกัดทั้งหมดจะถูกยกเลิก https://www.government.se/articles/2021/05/government-plan-for-phasing-out-restrictions/
20/05/2564เปลี่ยนข้อกำหนดวิธีการเก็บรักษาวัคซีนไฟเซอร์องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration; FDA) ค้นพบว่า วัคซีนยังคงมีประสิทธิภาพแม้เก็บไว้ในตู้เย็นที่ระดับอุณหภูมิ 1.67 – 7.78 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน จึงเปลี่ยนข้อกำหนดวิธีการเก็บรักษาวัคซีนไฟเซอร์จากเดิมที่ให้เก็บได้เพียง 5 วัน เป็น 1 เดือนhttps://thehill.com/policy/healthcare/554531-fda-allowing-longer-refrigerator-storage-for-pfizer-biontech-vaccines?rl=1
12/05/2564อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปี เพื่อให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้เช่นเดิมhttps://www.nytimes.com/2021/05/12/health/coronavirus-vaccine-children.html
27/04/2564ผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) ผ่อนปรนให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ ยกเว้นในสถานที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น คอนเสิร์ต งานแข่งขันกีฬา เป็นต้น ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในบางกรณี เช่น การออกไปทำกิจกรรมที่ทำคนเดียวหรือทำกับครอบครัว (เดินเล่น ขี่จักรยาน วิ่ง ฯลฯ)https://apnews.com/article/cdc-mask-wearing-guidance-d373775ddcf237764c19ff9428b59634
04/02/2564รัฐบาลสวีเดนเตรียมออกเอกสารใบรับรองออนไลน์สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19รัฐบาลสวีเดนเตรียมออกเอกสารใบรับรองออนไลน์สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแห่งสวีเดน (Agency for Digital Government; DIGG) จะเป็นผู้ดูแลโครงการร่วมกับสำนักงานสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งสวีเดน (eHealth Agency) หน่วยงานสาธารณสุขแห่งสวีเดน (Public Health Agency) และ Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแล้วhttps://www.krisinformation.se/en/news/2021/february/sweden-is-making-plans-for-an-online-vaccination-certificate
02/02/2564หน่วยงานสาธารณสุขแห่งสวีเดนออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัคซีนจาก AstraZenecaหน่วยงานสาธารณสุขแห่งสวีเดน (Public Health Agency of Sweden) ให้คำแนะนำสำหรับการใช้วัคซีนจาก AstraZeneca โดยให้ใช้วัคซีนดังกล่าวแก่ผู้มีอายุระหว่าง 18 – 64 ปี เท่านั้น ส่วนกลุ่มประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป แนะนำให้รับวัคซีนจาก Pfizer และ Moderna แทนhttps://www.krisinformation.se/en/news/2021/february/astra-zeneca-vaccine-should-not-be-given-to-the-elderly
15/01/2564วัคซีนจาก Moderna ถูกจัดให้อยู่ภายใต้ระบบ Pharmaceutical Insurance Schemeรัฐบาลอนุมัติให้วัคซีนจาก Moderna อยู่ภายใต้ระบบประกันของภาครัฐแล้ว จากเดิมที่ระบบดังกล่าวยังไม่ได้ครอบคลุมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19https://www.krisinformation.se/en/news/2021/january/nytt-avtal-tecknat-for-eventuella-skador-av-vaccin-mot-covid-19
09/01/2564รัฐบาลสวีเดนออกมาตรการเกี่ยวกับสถานศึกษารัฐบาลสวีเดนออกมาตรการให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7–9) สามารถจัดการศึกษาทางไกล เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความแออัดทั้งภายในสถานศึกษาและระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ม.ค. 64https://www.krisinformation.se/en/news/2021/january/distance-education-possible-in-high-schools
08/01/2564รัฐสภาสวีเดนอนุมัติกฎหมายชั่วคราวเกี่ยวกับ COVID-19 ฉบับใหม่รัฐสภาสวีเดนอนมุติกฎหมายชั่วคราวเกี่ยวกับ COVID-19 ฉบับใหม่ โดยให้อำนาจตัวกฎหมายเพิ่มขึ้นกว่าฉบับก่อน ซึ่งสามารถสั่งเปิด/ปิดกิจการได้หลากหลายประเภทมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถบังคับช่วงเวลาเปิด/ปิดกิจการ หรือกำหนดจำนวนผู้เข้าสถานประกอบการนั้นๆ ได้ โดยตัวกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้ 10 ม.ค. ถึงสิ้นเดือน ก.ย. 64https://www.krisinformation.se/en/news/2021/january/parliament-says-yes-to-new-pandemic-law
01/11/2563รัฐบาลประกาศไม่ยกเลิกมาตรการการห้ามชุมนุมเกิน 50 คน และจำกัดให้การจัดงานทำได้ในขนาดไม่เกิน 300 ที่นั่ง• ประกาศไม่ยกเลิกมาตรการการห้ามชุมนุมเกิน 50 คน
• จำกัดให้การจัดงานทำได้ในขนาดไม่เกิน 300 ที่นั่งแต่ต้องมีการจัดที่นั่งที่ห่างกันมากกว่า 1 เมตร
• การจัดงานที่มีการเต้นรำ (เช่น ไนต์คลับ) ห้ามมีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน
https://www.government.se/press-releases/2020/10/changes-to-the-ordinance-prohibiting-the-holding-of-public-gatherings-and-events/
01/10/2563ยกเลิกข้อห้ามการเยี่ยมบ้านพักคนชรารัฐบาลประกาศยกเลิกข้อห้ามการเยี่ยมบ้านพักคนชรา โดยออกคำแนะนำดังนี้ 1. อาศัยอยู่บ้านหากพบว่ามีอาการป่วย 2. ล้างมือก่อนและหลังการเยี่ยม 3. รักษาระยะห่าง 4. จำกัดการสัมผัสร่างกายระหว่างการเยี่ยม 5. สอบถามข้อปฏิบัติต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ประจำบ้านพักคนชราSwedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Travel advisory changes.” Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/august/travel-advisory-changes
01/10/2563ทุกคนในครัวเรือนต้องอยู่บ้านหากพบว่ามีคนในครัวเรือนป่วยเป็นโควิดประกาศให้ทุกคนในบ้าน ต้องอยู่บ้าน หากพบว่ามีคนในครัวเรือนป่วยเป็นโควิด
ยกเว้น
• นักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
• คนที่มีผลตรวจเป็นบวก หรือ มีผลยืนยันว่ามี antibody ภายใน 6 เดือนก่อนหน้า
https://www.krisinformation.se/en/news/2020/october/stay-at-home-if-anyone-in-the-household-has-covid-19
20/08/2563ขยายมาตรการสั่งห้ามการเยี่ยมบ้านพักคนชราทั่วประเทศ
รัฐบาลขยายมาตรการสั่งห้ามการเยี่ยมบ้านพักคนชรา จนถึง 30 ก.ย. 63 และสั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติทบทวนว่า การห้ามเยี่ยมบ้านคนชราควรถูกขยายต่อไปหลังจากวันที่ 30 กันยายนหรือไม่
Ministry of Social Affairs. (2020). “Översyn av besöksförbudet på äldreboenden.” Retrieved from https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/oversyn-av-besoksforbudet-pa-aldreboenden/
20/08/2563สวีเดนเข้าร่วมข้อตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
รัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปและบริษัทยาสวีเดน-อังกฤษ Astra Zeneca เกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีน 300 ล้านโดสจาก Astra Zeneca ซึ่งหากวัคซีนประสบความสำเร็จ ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลงก็จะได้รับวัคซีนตามจำนวนประชากร สำหรับสวีเดนจะได้รับจำนวน 6 ล้านโดส
Ministry of Social Affairs. (2020). “Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin.” Retrieved from https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/sverige-ingar-eu-gemensamt-avtal-om-covid-19-vaccin/
12/08/2563ปรับเปลี่ยนคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกคำแนะนำเดิมที่ขอให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปประเทศอันดอร์รา เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี โครเอเชีย ลักเซมเบิร์ก โมนาโก นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส ซานมาริโน สวิตเซอร์แลนด์ สเปน เช็ก เยอรมนี ฮังการี และนครวาติกัน และขยายคำแนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นสำหรับประเทศอื่นๆ ใน EU EEA เชงเก้น และสหราชอาณาจักร จนถึง 26 ส.ค. 63
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Travel advisory changes.” Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/august/travel-advisory-changes
05/08/2563ตัดประเทศแอลจีเรียออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศที่ถูกยกเว้นในการเดินทางเข้าสวีเดน
ผู้เดินทางจากประเทศแอลจีเรียไม่สามารถเข้าประเทศสวีเดนและสหภาพยุโรปแล้ว ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มยกเว้น
Ministry of Justice. (2020). “Change to the temporary ban on entry into Sweden”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/08/change-to-the-temporary-ban-on-entry-into-sweden/
30/07/2563ออกคำแนะนำให้ทำงานจากบ้านต่อถ้าเป็นไปได้
แนะนำให้ผู้ที่สามารถทำงานที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าที่ทำงาน เพื่อลดจำนวนคนในรถสาธารณะ ยกเว้นผู้ที่จำเป็นต้องเข้าที่ทำงาน เช่นบุคลากรทางแพทย์
Public Health Agency of Sweden. (2020). “Continue to work from home if possible”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/july/continue-to-work-from-home-if-possible
30/07/2563ยกเลิกคำแนะนำที่ขอให้งดการเดินทางไปบางประเทศ
ยกเลิกคำแนะนำเดิมที่ขอให้งดการเดินทางไปประเทศ เดนมาร์ก นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ และเช็ก กรณีประเทศอื่นๆ ใน EU EEA เชงเก้น และสหราชอาณาจักร ขยายคำแนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น จนถึง 12 ส.ค. 63 กรณีประเทศอื่นๆ นอก EU EEA เชงเก้น และสหราชอาณาจักร ยังคงคำแนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น จนถึง 31 ส.ค. 63
Ministry for Foreign Affairs. (2020). “Changes to the advice against non-essential travel to a number of countries in Europe”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/07/changes-to-the-advice-against-non-essential-travel-to-a-number-of-countries-in-europe/
04/07/2563ขยายเวลาการจำกัดการเดินทางเข้าสหภาพยุโรปผ่านสวีเดน และผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับชาวสวีเดนที่เดินทางเข้าประเทศ
ขยายเวลาการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศถึงวันที่ 31 ส.ค. และอนุญาติให้ชาวสวีเดนและสหภาพยุโรปสามรถเดินทางเข้าสวีเดนได้ด้วยสาเหตุอื่น นอกจากการกลับภูมิลำเนา และเพิ่มกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศได้ เช่น นักศึกษา
Ministry of Justice. (2020). “Extension of temporary entry ban to Sweden until 31 August 2020 and easing of restrictions for more travellers”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/07/extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-31-august-2020-and-easing-of-restrictions-for-more-travellers/
01/07/2563จ่ายเงินให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
รัฐบาลจ่ายเงินสูงสุดถึง 804 โครน ต่อวันสำหรับผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าผู้อื่นที่หยุดทำงานเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อของตนเองหรือผู้คนในครอบครัว
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “About the COVID-19 virus: for older people, people with health conditions and health and social care staff, 24 June”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/07/about-the-covid-19-virus-for-older-people-people-with-health-conditions-and-health-and-social-care-staff-24-june/
25/06/2563ขยายเวลาการจำกัดการเดินทางเข้าสหภาพยุโรปผ่านสวีเดน
ยืดข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศถึงวันที่ 7 ก.ค. สำหรับผู้เดินทางจากประเทศนอกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และสวิตเซอร์แลนด์ ข้อจำกัดนี้ไม่มีผลกระทบกับผู้เดินทางชาวสวีเดนหรือการเดินทางภายในสหภาพยุโรป
Ministry of Justice. (2020). “Temporary entry ban to the EU via Sweden extended until 7 July 2020”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/06/temporary-entry-ban-to-the-eu-via-sweden-extended-until-7-july-2020/
24/06/2563เพิ่มเงินทุนสำหรับเขตเทศบาล
รัฐบาลจัดเงินทุน 30 ล้านโครนสำหรับเขตเทศบาลเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่นในการให้บริการเทคโนโลยี และมีเงินทุนอีก 50 พันล้านโครนเพื่อขยายการตรวจและติดตามเชื้อ และเงินทุน 82 ล้านโครนเพื่อกำกับและดูแลการควบคุมการติดเชื้อในร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเขตเทศบาล
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “About the COVID-19 virus: for older people, people with health conditions and health and social care staff, 24 June”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/07/about-the-covid-19-virus-for-older-people-people-with-health-conditions-and-health-and-social-care-staff-24-june/
18/06/2563ชุมชนและอาสาสมัครจะให้ความช่วยเหลือซื้ออาหารและรับยาให้กับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
·      ชุมชนและอาสาสมัครจะให้ความช่วยเหลือช่วยออกไปซื้ออาหารและรับยา และนำมาส่งที่บ้านกับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่สะดวกหรือมีความเสี่ยงสูงในการออกไปซื้ออาหารและยา
Public Health Agency of Sweden. (2020). “Behöver du hjälp?”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/om-du-behover-hjalp
17/06/2563ยกเลิกคำแนะนำที่ขอให้งดการเดินทางไปบางประเทศ
·      ยกเลิกคำแนะนำที่เคยขอให้งดการเดินทางไปประเทศต่อไปนี้ เบลเบี่ยม โครเอเชีย ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส สเปนและสวิสแลนด์ โดยให้เดินทางได้ตามปกติภายหลังวันที่ 30 มิ.ย. 63
·      กรณีประเทศอื่นๆ ใน EU และ EEA ยังคงคำแนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น จนถึง 15 ก.ค. 63
·      กรณีประเทศอื่นๆ นอก EU และ EEA ขยายคำแนะนำให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น จนถึง 31 ส.ค. 63
Public Health Agency of Sweden.. (2020). “The MFA has extended the advice against travel to countries outside the EU, the EEA and the Schengen area until 31 August, and will remove the advice against travel to a number of countries in the EU, the EEA and the Schengen area as of 30 June”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/06/the-mfa-has-extended-the-advice-against-travel/
15/06/2563ยกเลิกข้อแนะนำปิดโรงเรียนเด็กโต
·      ก่อนหน้ามีการออกข้อแนะนำให้โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจัดการสอนทางไกล
·      15 มิ.ย. เป็นต้นไปรัฐบาลขอยกเลิกคำแนะนำข้างต้น ให้โรงเรียนดำเนินการได้ปกติ โดยยังขอให้เลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก และยังคงห้ามการจัดงานเลี่ยงฉลองบริเวณที่พักนักศึกษา
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Regeringen: Gymnasieskolan kan öppna igen”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/maj/gymnasieskolan-oppnar-igen
13/06/2563ยกเลิกคำแนะนำที่ให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น
·      เดิม Swedish Public Health Agency ได้เคยออกประกาศให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น
·      โดยตั้งแต่ 13 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ได้แนะนำให้ผู้ที่ไม่มีอาการเสี่ยงสามารถเดินทางได้โดยปกติ โดยขอให้คงการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น
Public Health Agency of Sweden. (2020). “Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande”. Retrieved from https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/insatser-kravs-for-dampad-smittspridning-vid-okat-resande/
10/06/2563ลดงานแถลงข่าวเรื่องโควิด-19
·      จากเดิมที่ the Swedish Public Health Agency, the National Board of Health and Welfare and the Swedish Agency for Civil Protection and Emergency Planning (MSB) จะแถลงข่าวสถานการณ์ต่างๆ ทุกวัน
·      นับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป จะแถลงข่าวเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกอาทิตย์
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Färre pressträffar om covid-19 under sommaren”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/juni/farre-presstraffar-under-sommaren
04/06/2563อนุญาตให้แรงงานเฉพาะฤดูกาลเข้ามาทำงานในสวีเดนได้เป็นกรณีพิเศษ
·      อนุญาตให้แรงงานเฉพาะฤดูกาลเข้ามาทำงานในสวีเดนได้เป็นกรณีพิเศษ จากเดิมที่มีการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าสวีเดน
·      โดยอนุญาตเฉพาะแรงงานภาคเกษตร และป่าไม้
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Gratis tester för covid-19”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/june/freetest
15/05/2563ประกาศห้ามการเฉลิมฉลองใดๆ บริเวณหอพักนักเรียนนักศึกษา
·      ประกาศห้ามการเฉลิมฉลองใดๆ บริเวณหอพักนักเรียนนักศึกษา (ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลจบการศึกษา ที่โดยปกติจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง)
·      ห้ามตั้งแต่ 15 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Transportstyrelsen: Firande på studentflak förbjuds”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/maj/firande-pa-studentflak-forbjuds
11/05/2563เพิ่มการให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์
·      รัฐบาลเพิ่มงบประมาณ 24 ล้านโครนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “About COVID-19: For older people, people with health conditions and health care and social services staff”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/05/about-covid-19--for-older-people-people-with-health-conditions-and-health-care-and-social-services-staff/
01/05/2563ยกเว้นการขออนุญาตในการก่อตั้งโรงพยาบาลสนาม
·      การก่อตั้งโรงพยาบาลสนามสามารถทำได้เลย โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจาก the National Board of Housing, Building and Planning
·      โดยตัวโรงพยาบาลสนามจะเป็นเต็นท์หรือสิ่งก่อสร้างชั่วคราวอื่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย
·      มีผลบังคับ 1 พ.ค. 63
Ministry of Finance. (2020). “Field hospitals to be exempted from building permit requirement due to COVID-19”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/field-hospitals-to-be-exempted-from-building-permit-requirement-due-to-covid-19/
27/04/2563แถลงปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการไม่ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้สูงอายุ
·      Swedish National Board of Health and Welfare แถลงว่าข่าวลือเกี่ยวกับการไม่ให้การรักษาอย่างใกล้ชิด (Intensive care) กับผู้สูงอายุไม่เป็นเรื่องจริง โดยการให้ลำดับความสำคัญจะไม่เกี่ยวกับอายุ สถานะทางสังคม
·      ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถให้การรักษาอย่างใกล้ชิดได้กับผู้ป่วยทุกคนพร้อมกันได้ การจัดลำดับความสำคัญจะพิจารณาจากโอกาสการรอดชีวิต (Priority is given on the basis of the patient(s) with the greatest chance of survival)
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Age does not determine the right to healthcare”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/april/age-does-not-determine-the-right-to-healthcare
23/04/2563ประกาศเตือนการฉลองเทศกาล Walpurgis Night
·      Public Health Agency of Sweden ประกาศเตือนการฉลองเทศกาล Walpurgis Night ว่าจะต้องเคารพกฎหมายที่ประกาศไม่ให้ชุมนุมรวมกันเกิน 50 คน
·      และมีการเตือนไปถึงเทศกาลอื่นๆ เช่น Ramadan with Eid al-Fitr
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Public Health Agency of Sweden: Different Walpurgis Night this year”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/april/walpurgis
22/04/2563แถลงต่อต้านชุดตรวจโรคด้วยตนเองที่มีขายในอินเตอร์เน็ต และประกาศให้ผิดกฎหมายในเวลาต่อมา
·      Swedish Medical Products Agency ออกมาแถลงต่อต้านชุดตรวจโรคด้วยตัวเอง ที่กำลังขายในอินเตอร์เน็ต โดยแจ้งว่าเป็นชุดตรวจที่เชื่อถือไม่ได้ และส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงจากข้อสรุปการตรวจที่ไม่ถูกต้อง
·      เมื่อ 8 มิ.ย. 63 ได้มีประกาศให้สินค้าเหล่านี้ผิดกฎหมาย
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “The Swedish Medical Products Agency advises against self-testing for COVID-19”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/april/the-medical-products-agency-advises-against-self-testing-for-covid-19
17/04/2563รัฐบาลประกาศขยายศักยภาพการตรวจเป็น 150,000 รายต่ออาทิตย์
·      รัฐบาลประกาศขยายศักยภาพการตรวจเป็น 150,000 รายต่ออาทิตย์ จากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ 50,000 รายต่ออาทิตย์
·      โดยการรวบรวมบุคลากรทางการแพทย์และห้องทดลองต่างๆ เข้ามาทำงานด้านนี้เพิ่มขึ้น
·      กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้สูงอายุ
Public Health Agency of Sweden. (2020). “Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19”. Retrieved from https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nationell-strategi-for-att-utoka-provtagningen-for-covid-19/
03/04/2563ออกแถลงแนะนำไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น
·      กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงแนะนำไม่ให้ผู้ที่พำนักในสวีเดนเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็นไปจนถึง 15 มิ.ย. 63
·      13 พ.ค. ประกาศขยายมาตรการเป็น 15 ก.ค. 63
·      17 มิ.ย. มีการประกาศยกเลิกคำแนะนำในกรณีบางประเทศ
Ministry for Foreign Affairs. (2020). “The Ministry for Foreign Affairs advises against travel to all countries up to 15 June 2020”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/the-ministry-for-foreign-affairs-advises-against-travel-to-all-countries-up-to-15-june-2020/
01/04/2563Public Health Agency of Sweden (“Folkhälsomyndigheten”) ออกคำแนะนำประชาชน
·      Public Health Agency of Sweden (“Folkhälsomyndigheten”) ออกคำแนะนำประชาชน ดังนี้
·      แนะนำให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายต่างๆ ออกไป
·      ควรเลื่อนการประชุมต่างๆ หากจำเป็นต้องเป็นการประชุมในสถานที่เดียวกัน
·      ควรจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งต่างๆ
·      ลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ที่ทำงานควรมีมาตรการเพื่อคุมระยะห่างระหว่างบุคคล
·      ร้านค้าควรมีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเข้าร้าน
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Public Health Agency of Sweden: Advice for reducing infection”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/april/public-health-agency-of-sweden-advice-for-reducing-infection
01/04/2563เพิ่มเงื่อนไขในการซื้อยา ให้ซื้อยาได้สำหรับไม่เกิน 3 เดือน
·      รัฐบาลออกกฎให้การออกใบจ่ายยาสำหรับใช้ซื้อยาของคนไข้ จะจ่ายยาสำหรับบริโภคภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
·      ขณะที่ใบจ่ายยาใหม่จะออกได้ ก็ต่อเมื่อยาชุดก่อนหน้าบริโภคไปแล้วอย่างน้อย 2 ใน 3 ของปริมาณยาเดิม
·      ทั้งนี้ เพื่อรอบรับภาวะที่ความต้องการยาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการระบาด
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Limitations concerning prescripted medications”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/april/limited-quantity-of-medications
01/04/2563ห้ามการเยี่ยมบ้านพักคนชราทั่วประเทศ
·      รัฐบาลประกาศห้ามการเยี่ยมบ้านพักคนชราทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยง
·      หากต้องการเยี่ยม สถานที่จะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อควบคุมความเสี่ยงของการระบาด
·      ณ 15 มิ.ย. 63 ได้มีประกาศขยายนโยบายไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “National ban on visiting retirement homes”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/march/national-ban-on-visiting-retirement-homes
29/03/2563ออกกฎห้ามชุมนุมในที่สาธารณะเกิน 50 คน
•        ออกกฎห้ามชุมนุมในที่สาธารณะเกิน 50 คน (เดิมเคยห้ามที่ 500 คน)
•        ตั้งแต่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป
•        กำหนดโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Prohibition of public gatherings with more than 50 people”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/march/further-restriction-of-gatherings
25/03/2563กำหนดมาตรการพิเศษสำหรับร้านอาหาร บาร์และคาเฟ่
·      the Public Health Agency of Sweden ประกาศคำสั่งให้ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ โรงอาหาร รวมถึงกิจการจัดเลี้ยงต่างๆ
·      โดยควบคุมระยะห่างของผู้ซื้ออาหาร
·      ผู้ซื้ออาหารจะต้องนั่งที่โต๊ะหรือซื้อกลับบ้านเท่านั้น
·      งดการยืนทานอาหารที่บาร์
·      ร้านแบบซื้อกลับสามารถดำเนินการได้ปกติตราบใดที่ไม่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก
·      มีผล 25 มี.ค. เป็นต้นไป
Swedish Civil Contingencies Agency. (2020). “Public Health Agency of Sweden: Ban on crowding in restaurants, cafés and bars”. Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/march/public-health-agency-of-sweden-ban-on-crowding-in-restaurants-cafes-and-bars
19/03/2563จำกัดการเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้น EEA และ สวิสเซอร์แลนด์
·      ประกาศจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้น ประชาชนจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EEA) และ สวิสเซอร์แลนด์
·      ประชาชนชาวสวีเดนยังมีสิทธิในการเดินทางกลับประเทศตามปกติ รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานสวีเดนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มนักการทูต กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ ยังคงเดินทางเข้าสวีเดนได้อย่างเสรี
·      มีผล 19 มี.ค. – 18 เม.ย. 63
·      ต่อมาวันที่ 16 เม.ย. 63 ได้มีประกาศขยายมาตรการนี้ไปจนถึง 15 พ.ค. 63
Ministry of Justice. (2020). “Temporary ban on travel to the EU via Sweden due to COVID-19”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/temporary-ban-on-travel-to-sweden-due-to-covid-19/
17/03/2563ออกคำแนะนำให้ปิดโรงเรียนสำหรับเด็กโต
·      รัฐบาลออกคำแนะนำให้ปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาของผู้ใหญ่ โดยแนะนำให้จัดการเรียนการสอนระยะไกลแทน
·      รัฐบาลแถลงว่าไม่มีแผนจะปิดโรงเรียนของเด็กนักเรียนในระดับเตรียมก่อนการศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ (จนถึงเกรด 9 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นในไทย)
·      ออกคำแนะนำให้งดการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหากไม่มีการจัดการเรียนการสอน
·      ยกเลิกเกณฑ์เพดานรายได้ของนักเรียนที่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา
Ministry of Education and Research. (2020). “The Government's work in the area of education in response to the coronavirus”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/03/the-governments-work-in-the-area-of-education-in-response-to-the-coronavirus/
12/03/2563ออกกฎห้ามชุมนุมในที่สาธารณะเกิน 500 คน
•        ออกกฎห้ามชุมนุมในที่สาธารณะเกิน 500 คน ตั้งแต่ 12 มีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งรวมถึงห้องเรียน ตลาด งานแฟร์ต่างๆ
•        จนถึง 29 มี.ค. 63 ได้มีประกาศใหม่ ปรับเป็นห้ามเกิน 50 คน
Ministry of Justice. (2020). “Ordinance on a prohibition against holding public gatherings and events”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/03/ordinance-on-a-prohibition-against-holding-public-gatherings-and-events/
12/03/2563หน่วยงานรัฐเข้ามาควบคุมให้มีการมอบหน้ากากอนามัยเพิ่มให้สถานพยาบาล สั่งการเพิ่มจำนวนเตียง เจรจากับธุรกิจผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 กับบุคคลากรทางการแพทย์
·      the National Board of Health and Welfare เซ็นสัญญากับบริษัทผลิตหน้ากากอนามัยให้ผลิตหน้ากากเพิ่ม 200,000 ชิ้นเพื่อส่งมอบให้กับสถานพยาบาล เพื่อการันตีว่าจะมีหน้ากากอนามัยเพียงพอใช้
·      the National Board of Health and Welfare ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้หาทางสำรวจและเพิ่มจำนวนเตียงในสถานพยาบาลทั่วประเทศ
·      รวมถึงเข้าเจรจากับกลุ่มบริษัทผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีเครื่องมือใช้อย่างเพียงพอ
·      และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 กับบุคคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ช่วยในสถานพยาบาลและบุคคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุ
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “Work in the areas of public health, medical care, social care and social insurance with regard to the COVID-19 virus”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/03/s-work-in-the-areas-of-public-health-medical-care-social-care-and-social-insurance-with-regard-to-the-covid-19-virus/

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
06/09/2563ประกาศขยายมาตรการช่วยเหลือ ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563ประกาศขยายมาตรการช่วยเหลือ ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 1. เงินชดเชยรายได้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบให้ต้องหยุดงานจากโควิด วันละ 804 โครน (ประมาณ 2,800 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน ต่อ 3.54 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย. 63) 2. เงินชดเชยรายได้กลุ่มนายจ้างตนเอง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด วันละ 804 โครน สำหรับ 14 วันแรกที่ได้รับผลกระทบ 3. เงินอุดหนุนแก่นายจ้าง ที่ธุรกิจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่สูงกว่าช่วงปกติ 4. ขยายระยะเวลาการลาป่วยโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ จาก 8 เป็น 15 วัน 5. เงินชดเชยรายได้กรณีที่ต้องหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่โรงเรียนถูกสั่งปิดSwedish Civil Contingencies Agency. (2020). “The Swedish government proposing extension of corona measures” Retrieved from https://www.krisinformation.se/en/news/2020/september/the-swedish-government-is-extending-corona-measures
07/07/2563จ่ายเงินชดเชยสำหรับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
เนื่องจากความต้องการปลาได้ลดลงในสวีเดนและต่างประเทศเพราะการระบาดของเชื้อโควิด จึงมีเงินทุนแก่ธุรกิจของชาวประมงให้ปิดชั่วคราวได้ ซึ่งจะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายที่คงที่และเงินเดือนพนักงาน
Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “Compensation for temporary suspension of fishing activities to support commercial fishing”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/07/compensation-for-temporary-suspension-of-fishing-activities-to-support-commercial-fishing/
17/06/2563รัฐบาลอัดฉีดเงินให้ Swedavia (รัฐวิสาหกิจบริหารสนามบินของสวีเดน)
·      รัฐบาลอัดฉีดเงินให้ Swedavia (รัฐวิสาหกิจบริหารสนามบินของสวีเดน) เป็นเงินรวม 3,150 ล้านโครน
Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “The Government proposes a capital injection of SEK 3 150 million to Swedavia”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/06/the-government-proposes-a-capital-injection-of-sek-3-150-million-to-swedavia/
17/06/2563รัฐบาลอัดฉีดเงินให้ Lernia (บริษัทด้านการศึกษาและอบรมแรงงาน)
·      รัฐบาลอัดฉีดเงินให้ Lernia (บริษัทด้านการศึกษาและอบรมแรงงานของสวีเดน) เป็นเงินรวม 150 ล้านโครน
Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “The Government proposes a capital injection of SEK 150 million to Lernia”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/06/the-government-proposes-a-capital-injection-of-sek-150-million-to-lernia/
01/05/2563ปรับเงื่อนไขการลงทุนของ Almi Invest
·      Almi Invest ส่วนหนึ่งของ Almi Företagspartner AB ทำหน้าที่ลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรม โดยมีเงื่อนไขร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
·      ปรับเงื่อนไขการลงทุนจากเดิมที่ร่วมลงทุนได้มากสุดร้อยละ 50 มาเป็นลงทุนได้มากสุดถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมในภาวะวิกฤต
Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “Greater scope for Almi Invest to be an active investor in innovative companies”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/greater-scope-for-almi-to-be-an-active-investor-in-innovative-companies/
30/04/2563ให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจโดยพิจารณาจากยอดขาย (Turnover) และต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ที่ไม่ใช่ค่าจ้าง
·      ให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจโดยพิจารณาจากยอดขาย (Turnover) และต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ที่ไม่ใช่ค่าจ้าง
·      เงื่อนไข คือ
o   1. ธุรกิจจะต้องมียอดขายอย่างน้อย 250,000 โครน ในปีก่อน
o   2. ยอดขายเฉลี่ยเดือน มี.ค. และ เม.ย. ของปีนี้ น้อยกว่าปีที่แล้วอย่างน้อยร้อยละ 30
o   3. ให้การสนับสนุนร้อยละ 22.5 – 75 ของต้นทุนคงที่ของธุรกิจ (ไม่รวมค่าจ้างแรงงาน) ขึ้นกับร้อยละของยอดขายที่ลดลง แต่รวมมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านโครน
o   4. ช่วยเหลือเดือน มี.ค. – เม.ย.
·      มูลค่าการช่วยเหลือรวม 39 พันล้านโครน คาดว่าจะมีธุรกิจที่เข้าเกณฑ์รวม 180,000 แห่ง
·      ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเช่าต่างๆ
Ministry of Finance. (2020). “Businesses to receive support based on loss of turnover”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/businesses-to-receive-support-based-on-loss-of-turnover/
15/04/2563เพิ่มเงินอุดหนุนชุมชนและท้องถิ่น
·      รัฐบาลกลางประกาศเพิ่มเงินอุดหนุนรัฐบาลชุมชนและท้องถิ่น จากเดิม 5 พันล้านโครน เป็น 20 ล้านโครน เพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นนำเงินไปใช้ในการจัดบริการสาธารณสุข การศึกษา ขนส่งสาธารณะ และบริการสาธารณะต่างๆ
·      เงินที่เพิ่มขึ้นมา 12.5 พันล้านโครน จาก 15 พันล้านโครน จะเป็นการเพิ่มแบบถาวร หมายความว่าในปีต่อๆ ไป รัฐบาลท้องถิ่นจะได้รับเงินงบประมาณ 5+12.5 พันล้านโครนในทุกๆ ปี
Ministry of Finance. (2020). “Further additional funding to municipalities and regions”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/further-additional-funding-to-municipalities-and-regions/
01/04/2563สนับสนุนส่วนลดค่าเช่าที่
·      รัฐบาลประกาศให้เงินอุดหนุนส่วนลดค่าเช่ากับกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของ
·      โดยจ่ายเงินอุดหนุนให้เจ้าของที่ ร้อยละ 50 ของค่าเช่าที่ลดลงไป แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าเช่าเดิม
·      ระยะเวลา 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 63
·      วงเงินงบประมาณรวม 5 พันล้านโครน
Ministry of Enterprise and Innovation and Ministry of Finance. (2020). “Crisis package for small enterprises in Sweden”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprises-in-sweden/
27/03/2563รัฐบาลประเทศเขต Nordic-Baltic ขอให้ the Nordic Investment Bank (NIB) ขยายวงเงินสินเชื่อ โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
·      รัฐบาลประเทศเขต Nordic-Baltic ขอให้ the Nordic Investment Bank (NIB) ขยายวงเงินสินเชื่อ โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
·      NIB จะพิจารณาการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ประกอบ เพื่อยังคงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการธนาคารที่ดี
Ministry of Finance. (2020). “Nordic-Baltic Ministers invite the Nordic Investment Bank, to take action”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/nordic-baltic-ministers-invites-the-nordic-investment-bank-to-take-action/
23/03/2563ให้วงเงินกู้และการการันตีวงเงินกู้กับภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และธุรกิจส่งออก
·      Almi Företagspartner AB (องค์กรด้านการลงทุนของรัฐบาลสวีเดน) ได้รับเงินทุนเพิ่ม 3 พันล้านโครน เพื่อปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
·      The Swedish Export Credit Corporation ได้รับการเพิ่มวงเงินทุนจาก 125 พันล้านโครน เป็น 200 พันล้านโครน เพื่อทั้งอุดหนุนและให้วงเงินกู้กับบริษัทส่งออกของสวีเภดน
·      The Swedish Export Credit Agency ให้วงเงินการันตีเครดิตเพิ่มขึ้นรวม 500 พันล้านโครน สำหรับธุรกิจที่สั่งซื้อสินค้าจากสวีเดน โดยทำให้ธุรกิจส่งออกของสวีเดนได้รับการชำระเงินที่เร็วขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น
Ministry of Enterprise and Innovation, Ministry of Finance, and Ministry for Foreign Affairs. (2020). “Increased loan facilities and credit guarantees for Swedish businesses”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/increased-loan-facilities-and-credit-guarantees-for-swedish-businesses/
20/03/2563ตั้งกองทุนเงินเยียวยาธุรกิจวัฒนธรรมและการกีฬา รวม 1 พันล้านโครน
·      ตั้งกองทุนเงินเยียวยาธุรกิจวัฒนธรรมและการกีฬา รวม 1 พันล้านโครน (ประมาณ 3.4 พันล้านบาท) เพื่อชดเชยให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะ
·      500 ล้านโครน สำหรับธุรกิจด้านวัฒนธรรม
·      500 สำหรับธุรกิจด้านการกีฬา
Ministry of Culture. (2020). “SEK 1 billion to culture and sport as a result of the impact of the COVID-19 virus”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/sek-1-billion-to-culture-and-sport-as-a-result-of-the-impact-of-the-covid-19-virus/
13/03/2563ชุดนโยบายการเงิน
·      ลดอัตราเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคารเหลือร้อยละ 0.2 (ลดลงมา 55 Basis Point)
·      ขยายวงเงินสินเชื่อธนาคาร
·      เข้าซื้อสินทรัพย์ ธนบัตรต่างๆ
·      ประกาศลดขั้นตอนและผ่อนคลายกฎระเบียบระหว่างธนาคาร
IMF. (2020). “Policy Responses to Covid-19”. Retrieved from https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
12/03/2563ค้ำประกันสินเชื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน วงเงินรวม 5 พันล้านโครน
•        รัฐบาลสวีเดนค้ำประกันสินเชื่อให้สายการบินกว่า 20 รายเป็นวงเงินจำนวนรวม 5 พันล้านโครน (ประมาณ 16.89 พันล้านบาท)
•        เฉพาะสายการบินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสวีเดน หรือมีการดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในสวีเดน
•        วงเงิน 1.5 พันล้านโครน (ประมาณ 5.06 พันล้านบาท) จากวงเงินรวมข้างต้น เป็นวงเงินให้กับ Scandinavian Airlines (SAS)
Ministry of Finance and Ministry of Infrastructure. (2020). “State credit guarantees to airlines and expanded credit guarantee framework for the Swedish Export Credit Agency to mitigate the effects of SARS-CoV-2”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/state-credit-guarantees-to-airlines-and-expanded-credit-guarantee-framework-for-the-swedish-export-credit-agency-to-mitigate-the-effects-of-sars-cov-2/

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสังคม

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
01/11/2563ยกเลิกมาตรการยกเว้นการยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อหยุดงานและรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม• ช่วงก่อนหน้าอนุญาตให้แรงงานเบิกเงินชดเชยการหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยที่เกินจาก 15 วันจากประกันสังคม รวมถึงอนุญาตให้ลาเพื่อดูแลบุตรที่ป่วยได้เกิน 8 วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
• หลัง 1 พ.ย. 63 แรงงานต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อขอเบิกเงินชดเชยการหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยที่เกินจาก 15 วัน และ ใบรับรองแพทย์เพื่อขอสิทธิลาดูแลบุตรที่ป่วยเกิน 8 วัน
https://www.krisinformation.se/en/news/2020/october/medical-certificates
07/07/2563เพิ่มการลงทุนในมหาวิทยาลัย Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) เพื่อเพิ่มโปรแกรมเรียนรู้ในอาชีพที่ขาดแคลนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพิ่มเงินทุน 6.6 ล้านโครนสำหรับโปรแกรมเรียนรู้ในอาชีพที่ขาดแคลนในปี 2564 และ 1.7 ล้านโครนสำหรับโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อช่วยพัฒนาแรงงานสำหรับโลกหลังโควิด
Ministry of Education and Research, Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “The Government decides on an additional investment in the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in view of COVID-19”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/07/the-government-decides-on-an-additional-investment-in-the-swedish-university-of-agricultural-sciences-slu-in-view-of-covid-19/
12/05/2563จ้างแรงงานที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม
·      รัฐบาลจ้างแรงงานที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม โดยนับเป็นชั่วโมงการทำงาน
·      โดยรัฐบาลหวังเพิ่มแรงจูงใจให้แรงงานเข้ามาทำงานในภาคนี้มากขึ้น
Ministry of Finance. (2020). “New measures to strengthen care of the elderly and health care during the COVID-19 crisis”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/05/new-measures-to-strengthen-care-of-the-elderly-and-health-care-during-the-covid-19-crisis/
11/05/2563รัฐบาลกลางยกเว้นการส่งเอกสารกับหน่วยงานควบคุมรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
·      รัฐบาลกลางยกเว้นการส่งเอกสารกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (the Swedish Association of Local Authorities (SALAR)) บางรายการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินในพื้นที่
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “About COVID-19: For older people, people with health conditions and health care and social services staff”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/05/about-covid-19--for-older-people-people-with-health-conditions-and-health-care-and-social-services-staff/
07/05/2563สนับสนุนเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่ต่อต้านความรุนแรง
·      National Board of Health and Welfare สนับสนุนเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่ต่อต้านความรุนแรงและให้ความช่วยเหลือกับเด็ก สตรี ผู้สูงวัย LGBT และผู้พิการ
·      วงเงินรวม 100 ล้านโครน
Ministry of Employment. (2020). “Measures to address increased vulnerability due to the coronavirus”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/05/measures-to-address-increased-vulnerability-due-to-the-coronavirus/
07/05/2563ประกาศขยายเงินช่วยเหลือการตกงานและการหยุดงาน
·      ขยายเพดานเงินช่วยเหลือผู้ตกงานในวันที่ 101 เป็นต้นไปจาก 760 โครน เป็น 1,000 โครน มาตรการ 29 มิ.ย. 63 – 3 ม.ค. 63
·      ผู้ที่ต้องหยุดงานจากการเจ็บป่วย จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกของการลด วันละ 804 โครน โดยเฉลี่ย มาตรการ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
Ministry of Finance. (2020). “Reinforced measures for employees and businesses”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
24/04/2563มหาวิทยาลัยลงทุนเพื่อขยายสาขาที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวหลังภาวะการระบาด
·      The Swedish University of Agricultural Sciences ลงทุนเพื่อขยายสาขาที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวหลังภาวะการระบาด
·      โดยเพิ่มที่นั่งนักศึกษากว่า 100 ที่นั่งในสาขาต่างๆ เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความมั่นคงห่วงโซ่อาหาร
·      ใช้เงินงบประมาณ 14 ล้านโครน (ประมาณ 47 ล้านบาท)
·      โดยเป็นทั้งคอสเรียนระยะสั้นในฤดูร้อน และคอสเรียนเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่จะถึง
Ministry of Education and Research และ Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “New places at Swedish University of Agricultural Sciences to meet increased need for transition in wake of COVID-19”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/new-places-at-swedish-university-of-agricultural-sciences-to-meet-increased-need-for-transition-in-wake-of-covid-19/
20/04/2563สนับสนุนการจ้างงานในอุตสาหกรรมสีเขียว
·      The Swedish Forest Agency ประกาศใช้งบ 150 ล้านโครน (ประมาณ 500 ล้านบาท) จ้างงานคนที่ตกงานจากโควิด-19 ให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้
Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “Green jobs important measure to tackle unemployment during COVID-19 crisis”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/04/green-jobs-important-measure-to-tackle-unemployment-during-covid-19-crisis/
15/04/2563เพิ่มศักยภาพบริการสายด่วน และลดขั้นตอนการทำงานขององค์กรภาครัฐ
·      รัฐบาลเพิ่มเงิน 15 ล้านโครนเพื่อเพิ่มศักยภาพบริการสายด่วนภาครัฐ เพื่อรอบรับความต้องการใช้บริการ
จัดระบบราชการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ ดดยเฉพาะองค์กรรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การลดขั้นตอนเอกสารต่างๆ
Ministry of Finance. (2020). “Further additional funding to municipalities and regions”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/04/further-additional-funding-to-municipalities-and-regions/
06/04/2563รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของประเทศในยุโรปประชุม VDO Call สรุปบทบาทกองกำลังในยุโรป
·      รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของประเทศในยุโรปประชุม VDO Call สรุปบทบาทกองกำลังติดอาวุธในยุโรปในประเทศต่างๆ ในวิธีการการสนับสนุนกิจการทางการแพทย์ในภาวะการระบาด เช่น การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การสนับสนุนจากกองแพทย์ในกองทัพ การช่วยเหลือจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
Ministry of Defence. (2020). “Video conference of EU defence ministers on responses to COVID-19”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/04/video-conference-of-eu-defence-ministers-on-responses-to-covid-19/
12/03/2563เรียกประชุมและออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร
·      12 มี.ค. 63 รัฐมนตรีกระทรวงการชนบทเรียกประชุมผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพิจารณาภาพรวมความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
·      ออกแภลงการณ์กับประชาชน โดยยืนยันว่าสวีเดนมีความมั่นคงทางอาหาร ไม่มีเหตุผลจะต้องกักตุนสินค้า แต่แนะนำให้ทุกบ้านมีอาหารแห้งเผื่อไว้เสมอกรณีฉุกเฉิน
Ministry of Enterprise and Innovation. (2020). “Information about Sweden’s food security in light of the COVID-19 virus”. Retrieved from https://www.government.se/articles/2020/03/information-about-swedens-food-security-in-light-of-the-covid-19-virus/
11/03/2563อนุญาตให้แรงงานที่ลาป่วยต่อเนื่องเกิน 8 วัน ไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์
·      อนุญาตให้แรงงานที่ลาป่วยต่อเนื่องเกิน 8 วัน ไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ จากเดิมที่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์สำหรับการป่วยในวันที่ 8 เป็นต้นไป สำหรับการลาป่วยแต่ละครั้ง
·      ระยะเวลา 13 มี.ค. 63 จนกว่าจะประกาศยกเลิก
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “Medical certificate requirement during sick pay period to be suspended”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/medical-certificate-requirement-during-sick-pay-period-to-be-suspended/
11/03/2563ประกันสังคมจะชดเชยรายได้ให้กับแรงงาน สำหรับการหยุดงานจากการเจ็บป่วย ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน
•        นายจ้างหักเงินค่าจ้างเมื่อแรงงานไม่มาทำงานตามปกติ
•        ประกันสังคมจะชดเชยรายได้ให้แรงงาน ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานหากแรงงานแจ้งว่าหยุดเนื่องจากเจ็บป่วย
•        กลุ่มที่เป็นนายจ้างตนเองจะได้รับการชดเชยวันที่ทำงานไม่ได้ด้วย
•        ระยะเวลา 11 มี.ค. 63 – 11 พ.ค. 63
•        (12 มี.ค. 63) ต่อมาขยายเป็น 11 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63
•        (7 พ.ค. 63) ต่อมาขายเป็นจนถึง 30 ก.ย. 63
Ministry of Health and Social Affairs. (2020). “Sickness benefit standard deduction temporarily discontinued”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/sickness-benefit-qualifying-day-temporarily-discontinued/
01/03/2563ลดจำนวนเงินส่งเข้าประกันสังคม ทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง
·      นายจ้าง และ ลูกจ้างได้ลดจำนวนเงินส่งเข้าประกันสังคม
·      สำหรับลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 โครนต่อเดือน จะได้รับส่วนลดค่าประกันสังคม 5,300 โครนต่อเดือน
·      ระยะเวลา มี.ค.-มิ.ย. 63
Ministry of Enterprise and Innovation and Ministry of Finance. (2020). “Crisis package for small enterprises in Sweden”. Retrieved from https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprises-in-sweden/
Copy link
Powered by Social Snap