สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง เกาหลีใต้ กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรเกาหลีใต้ไทย
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 851 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด3/3/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 9 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด24/3/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 7,362 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด3/11/25634/9/2563
วันแรกที่พบผู้ป่วย20/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน26/2/256326/3/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยเกาหลีไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.29,571.36,610.122,961.2
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.1,521.7457.51,064.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP2.08.3-6.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP35.435.30.0
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP27.227.20.0
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP53.456.4-3.0
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP43.167.8-24.7
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม3.70.83.0
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม25.123.12.0
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม4.931.6-26.7
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม5.92.73.2
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม25.351.0-25.7
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม70.045.324.7
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม4.216.6-12.5
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง48.369.8-21.5
จำนวนประชากรล้านคน51.469.2-17.8
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม13.217.4-4.1
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม13.911.42.4
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม72.971.21.7
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม19.016.12.9
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม37.240.5-3.3
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม18.224.4-6.2
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม81.549.232.3
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม18.550.8-32.3
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน6.92.94.0
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน2.30.61.7
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง81.2196.0-114.7
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี85.680.55.1
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี82.576.75.8
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย33.287.2-54.0
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี79.673.06.6
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน3.39.5-6.2
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด2.88.2-5.4
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.11.5-0.5
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง11.037.0-26.0

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของเกาหลีใต้

เกาหลีใต้พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 และพบผู้แพร่เชื้อรายสำคัญคนแรก (1st Super Spreader) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการชุมนุมทำกิจกรรมทางศาสนา การควบคุมโรคโควิด-19 ในประเทศเกาหลีใต้เน้นการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างขนานใหญ่ (โดยเฉพาะการตรวจแบบ drive-thru) เช่นการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างรวดเร็ว รวมทั้งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวบนสมาร์ทโฟนทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และสั่งให้ทุกคนกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมรายงานอาการผ่านแอปพลิเคชันทุกวัน จนกว่าจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ลบแอปพลิเคชันทิ้งได้ หากผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องใส่สายรัดข้อมือติดตามตัว (Location-Tracking Bracelet) ที่จะส่งสัญญาณเตือนทันทีหากมีการงัดแงะหรือตัดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลด้านสิทธิส่วนบุคคล ทำให้ในระยะหลังสายรัดข้อมือจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยให้ความยินยอมเท่านั้น

            นอกจากนี้ เกาหลีใต้ซึ่งได้พัฒนาเมืองต่างๆ ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ที่มีความก้าวหน้าในด้านระบบข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในด้านการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  ได้ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครือข่ายการติดตามตัว มาช่วยในการแกะรอยเส้นทางการระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้งติดตามผู้สัมผัสเชื้อ (Contact Tracing) อย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เทปบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบประวัติการเดินทาง ประวัติการใช้บัตรเครดิตในสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อ รวมทั้งการแจ้งเตือนสถานการณ์การติดเชื้อและสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปให้ประชาชนทุกคนทราบทางข้อความ (SMS) ในโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งทำให้เกาหลีใต้สามารถติดตามและควบคุมการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีโดยไม่จำเป็นต้องปิดเมือง (lockdown) ในระดับเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ที่มีมาตรการห้ามออกจากบ้าน (curfew) ด้วย

            อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 พ.ค. รัฐบาลกรุงโซลประกาศปิดให้บริการสถานบริการบันเทิง (ผับ บาร์) อีกครั้งหนึ่ง หลังพบการระบาดรอบใหม่ในย่านสถานบันเทิงอีแตวอน (Itaewon) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. และในวันที่ 20 พ.ค. หลังจากเริ่มเปิดโรงเรียนมัธยมเพียงไม่กี่ชั่วโมง โรงเรียนมัธยม 75 แห่งในเกาหลีใต้ต้องส่งนักเรียนกลับบ้านตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน หลังพบนักเรียน 2 คนของโรงเรียนระดับมัธยมในเมืองอินชอน มีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกในตอนเช้าของวันนั้น

            หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เกาหลีใต้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 79 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศมากถึง 67 ราย โดยครั้งนี้มีศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซ “คูแปง (Coupang)” เมืองพูชอน (Bucheon) รัฐบาลจึงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่มหานครอีกครั้ง โดยสั่งปิดทำการพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และหอศิลป์ จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2563 พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนเหลื่อมเวลาทำงาน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันหรือไปสถานที่ที่แออัด นอกจากนี้ การแพร่ระบาดดังกล่าวยังส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องเลื่อนแผนการเปิดโรงเรียนออกไปก่อนด้วย

            กระทั่งวันที่ 27 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา ศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด-19 แห่งใหม่ของเกาหลีใต้เกิดขึ้นที่วัดควังรึก (Gwangreuk Temple) เมืองกวางจู (Gwangju) จังหวัดช็อลลาใต้ (South Jeolla) ส่งผลให้รัฐท้องถิ่นจำเป็นต้องยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับหนึ่งเป็นระดับสอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 ก.ค. 2563 โดยมีมาตรการสำคัญ คือ ห้ามประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก บังคับให้ประชาชนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ ปิดทำการห้องสมุดสาธารณะและพิพิธภัณฑ์เป็นการชั่วคราว ลดขนาดห้องเรียน และห้ามธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเปิดทำการโดยเด็ดขาด

            ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เกาหลีใต้ต้องประสบกับภาวะการระบาดระลอกใหม่ หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินหลักร้อยรายมาตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ที่แล้วรวมกว่า 1,300 ราย โดยผู้ติดเชื้อกว่า 400 ราย มีความเกี่ยวโยงกับผู้ที่เดินทางไปโบสถ์ซารางเซอิล กรุงโซล ทางรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในเมืองหลวงให้อยู่แต่ในบ้านในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า และแนะนำให้ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น พร้อมกันนั้น รัฐบาลยังได้สั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน และในพื้นที่กลางแจ้งที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน และสั่งปิดกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น ไนต์คลับ ห้องคาราโอเกะ ร้านอาหารบุฟเฟต์ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 ส.ค. 2563 ในขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้ก็ประกาศปิดโรงเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 689 แห่ง ในกรุงโซลและอีก 5 แห่งในภูมิภาคอื่น ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2563 เป็นต้นมา ทว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ทางกระทรวงฯ จึงประกาศปิดโรงเรียนเพิ่มเป็น 1,845 แห่ง ในทุกระดับชั้น ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายเวลาปิดโรงเรียนและให้นักเรียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปจนถึงวันที่ 11 ก.ย. 2563

            เนื่องจากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง รัฐบาลเกาหลีใต้จึงประกาศผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับ 2.5 เป็นระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กันยายน 2563 โดยอนุญาตให้ร้านอาหารกลางคืนกลับมาเปิดได้ตามปกติ และอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งทานในร้านกาแฟได้ นอกจากนี้ กระทรวงการศึกษายังได้ประกาศให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ คาราโอเกะ และร้านอาหารบุฟเฟต์ยังคงปิดให้บริการ ต่อมา รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง โดยยกเลิกกฎห้ามรวมตัวกันในร่มตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และกฎห้ามรวมตัวกันกลางแจ้งตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป แต่ยังขอให้งดเว้นหากไม่มีความจำเป็น พร้อมทั้งยังอนุญาตให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง เช่น โรงยิม อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหารบุฟเฟต์ รวมถึงโรงเรียนกวดวิชาที่มีผู้สมัครเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ทั้งนี้ ทุกแห่งยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคระบาดของส่วนกลาง นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์และโรงเรียนอนุบาลก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งด้วย

            พร้อมกันนั้น หน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ (Korea Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ประกาศใช้มาตรการลงโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ เช่น ขนส่งสาธารณะ ขบวนประท้วง รวมถึงสถานบริการทางการแพทย์ต่างๆ ด้วยการปรับเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 วอน (2,750 บาท) โดยมีระยะผ่อนผันคือ ช่วงวันที่ 13 ต.ค. – 13 พ.ย. 2563 และจะเริ่มบังคับใช้จริงในวันที่ 14 พ.ย. 2563 ทั้งนี้ กฎดังกล่าวจะไม่บังคับใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี และผู้ที่ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังสั่งให้สถานบันเทิงในกรุงโซลย่านอิแทวอน (Itaewon) ย่านฮงแด (Hongdae) และย่านกังนัม (Gangnam) ปิดทำการชั่วคราว ในช่วงวันหยุดเทศกาลฮาโลวีน ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2563

            หลังจากนั้น ในช่วงกลางเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2563 เกาหลีใต้ได้เผชิญกับการระบาดระลอกที่สาม โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุหลักพันรายต่อวันเป็นครั้งแรกและพบผู้ติดเชื้อหลักพันยาวนานกว่าสองสัปดาห์ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงโซลไว้ที่ระดับ 2.5 โดยมีมาตรการเพิ่มเติม คือ สั่งห้ามรวมตัวกันในผับประเภท “Hold’em Pubs” สั่งห้ามนั่งหรือดื่มกาแฟในคาเฟ่ประเภทบริการตนเอง (Self-service Café) แนะนำไม่ให้จัดงานสังสรรค์หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คน เปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้ความรู้เป็นการอบรมแบบไม่พบปะหน้ากัน (Non-face-to-face) ขอความร่วมมือให้บริษัทเอกชนลดความแออัดในที่ทำงาน และขอความร่วมมือให้ประชาชนทำพิธีกรรมหรือทำกิจกรรมทางศาสนาแบบไม่พบปะหน้ากัน

            พร้อมกันนั้น กรมควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ (Korea Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ได้ปรับแนวทางปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมาตรการคุมเข้มระดับ 2 ขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี แม้ว่าจะไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและไม่แสดงอาการใดๆ เลยก็ตาม กระทั่งช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 การระบาดดังกล่าวได้ทุเลาลงบ้างแล้ว แต่ยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 400 – 700 รายต่อวันจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าว มีการพบเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มก้อนในบริเวณสถานที่ทำงานที่มีแรงงานต่างชาติอยู่หนาแน่น ทางเกาหลีใต้จึงเน้นกวาดตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงโซล โดยออกเป็นกฎหมายบังคับให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

            ในด้านมาตรการด้านเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยการแจกเงินที่จำกัดให้ผู้รับเงินใช้เงินภายในท้องถิ่นของตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้จ่ายในสถานบันเทิงต่างๆ โดยรัฐบาลให้เงินในรูปของบัตรของขวัญ (Gift Card) บัตรเติมเงิน (Prepaid Card) บัตรกำนัล (Voucher) และคะแนนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ที่สามารถจำกัดให้ใช้แต่ภายในท้องถิ่นได้ ส่วนด้านการเยียวยาธุรกิจ รัฐบาลให้ความสนใจทั้งผู้ค้ารายย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก SME และธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีมาตรการที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การให้สินเชื่อ ลดหย่อนภาษี ลดค่าไฟ และให้บัตรกำนัลแก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance) ตามลำดับเหตุการณ์ดังนี้คือ

  • o Covid-19 Support Package 28 ก.พ. 2563 มูลค่า 20 ล้านล้านวอน (5.2 แสนล้านบาท)
  • o 2020 Supplementary Budget 17 มี.ค. 2563 มูลค่า 10.9 ล้านล้านวอน (2.8 แสนล้านบาท)
  • o 1st Crisis Management Meeting 18 มี.ค. 2563
  • o Financial Support Package 19 มี.ค. 2563 มูลค่า 50 ล้านล้านวอน (1.3 ล้านล้านบาท)
  • o 2nd Crisis Management Meeting 25 มี.ค. 2563
  • o Government to Ease FX Market Stability Rules 26 มี.ค. 2563
  • o Emergency relief payment for the Disaster 30 มี.ค. 2563
  • o 2nd Supplementary Budget of 2020 30 เม.ย. 2563
  • o 3rd Supplementary Budget of 2020 3 ก.ค. 2563
  • o 4th Supplementary Budget of 2020 22 ก.ย. 2563
  • o 2021 Supplementary Budget 25 มี.ค. 2564


            
สำหรับมาตรการด้านวัคซีน หลังรัฐบาลเกาหลีใต้ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 10 ล้านโดส ผ่านโครงการ COVAX แล้ว ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 รัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัท AstraZeneca ภายในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 จำนวน 10 ล้านโดส และมีวัคซีนที่รอเซ็นสัญญานำเข้าอีก 24 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนจากบริษัท Pfizer และ Modena บริษัทละ 10 ล้านโดส และจากบริษัท Modena อีก 4 ล้านโดส 

            ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้
• ไตรมาสที่ 1 – ฉีดให้กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น บ้านผู้ป่วยสูงอายุ สถานพยาบาล หน่วยปฏิบัติงานทางการแพทย์
• ไตรมาสที่ 2 – ฉีดให้กลุ่มแรงงานที่ทำงานสนับสนุนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
• ไตรมาสที่ 3 – ฉีดให้กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 64 ปี และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวและผู้พิการ
• ไตรมาสที่ 4 – ฉีดให้กลุ่มคนที่จำเป็นต้องรับวัคซีนโดสที่ 2 และกลุ่มคนที่ตกหล่นไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

 

เรียบเรียงโดย

ชวัลรัตน์ บูรณะกิจ
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อัปเดตเมื่อวันที่  20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
06/04/2565ปรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเกาหลีใต้ปรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงวันที่ 4 – 17 เม.ย. 2565 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ การรวมกลุ่มส่วนตัว ไม่เกิน 10 คน กำหนดให้ธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืน ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านคาราโอเกะ ห้องอาบน้ำ/ซาวน่า ลานกีฬาในร่ม สถาบันกวดวิชา อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โรงภาพยนตร์ สถานที่แสดงสด ร้านตู้เกม คาสิโน ห้องจัดปาร์ตี้ ร้านนวด ปิดทำการไม่เกินเที่ยงคืน การรวมตัวทำกิจกรรม ไม่เกิน 299 คน ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน 300 คนขึ้นไป เช่น งานจัดแสดงพิเศษ การแข่งขันกีฬา เทศกาล สามารถจัดได้ โดยต้องผ่านความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องhttp://ncov.mohw.go.kr/en/tcmBoardView.do?brdId=12&brdGubun=125&dataGubun=&ncvContSeq=370966&contSeq=370966&board_id=1365&gubun=
29/03/2565ขยายศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านเกาหลีใต้ขยายศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านไปยังคลินิกและโรงพยาบาล หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องการการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้ามากขึ้น โดยผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาได้ที่คลินิกและโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการใกล้บ้านhttp://ncov.mohw.go.kr/en/tcmBoardView.do?brdId=12&brdGubun=125&dataGubun=&ncvContSeq=370944&contSeq=370944&board_id=1365&gubun=
23/03/2565อนุมัติให้ใช้ยา Molnupiravir ยามฉุกเฉินเกาหลีใต้อนุมัติให้ใช้ยาต้านโควิด-19 “Molnupiravir” ของบริษัท Merck & Co แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในยามฉุกเฉิน ยกเว้นหญิงมีครรภ์ นับเป็นยาชนิดที่สองถัดจาก Paxlovid ของบริษัท Pfizer ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเกาหลีใต้https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-idINKCN2LK0H1
09/02/2565ปรับกระบวนการกักตัวก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ปรับกระบวนการกักตัวก่อนเดินทางเข้าประเทศ โดยนักเดินทางชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่ไม่มีหลักฐานการยืนยันผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ในกรณีที่เป็นชาวเกาหลี หากเดินทางเข้าประเทศมาแล้ว หลักฐานการตรวจหาเชื้อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด นักเดินทางจะต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนดไว้เป็นเวลา 5 วัน โดยออกค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง และกักตัวที่บ้านเพิ่มอีก 2 วันhttp://ncov.mohw.go.kr/en/infoBoardView.do?brdId=14&brdGubun=141&dataGubun=&ncvContSeq=6366&contSeq=6366&board_id=&gubun=
17/01/2565ปรับข้อกำหนดการแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ปรับข้อกำหนดการแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง จากเดิมที่กำหนดไว้ 72 ชั่วโมงhttp://ncov.mohw.go.kr/en/infoBoardView.do?brdId=14&brdGubun=141&dataGubun=&ncvContSeq=6296&contSeq=6296&board_id=&gubun=&
31/12/2564ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎเว้นระยะห่างทางสังคมเกาหลีใต้ประกาศขยายระยะเวลาการใช้กฎเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งจะถูกบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 16 ม.ค. 2565 โดยกำหนดให้รวมตัวกันในพื้นที่ส่วนตัวได้ไม่เกิน 4 คน และสถานประกอบการประเภทร้านอาหารและคาเฟ่ต้องปิดทำการภายในเวลา 21.00 น.https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-lifestyle-health-europe-f5d14367d8a8a196f1a0d8e5759212b7?fbclid=IwAR0BY1K764bse7SoIyIOSuhqpRLa5hmOE0MvzqPiD6oaaoqXaqK29duMAUw
26/11/2564ประกาศเลื่อนแผนการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศเลื่อนแผนการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติออกไปจนถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2564 จากเดิมที่มีแผนจะะผ่อนปรนมาตรการคุมการระบาดในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 เพื่อก้าวสู่แผนการขั้นที่สองของการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติhttps://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1021433.html
03/09/2564ขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและเพิ่มมาตรการพิเศษในช่วงเทศกาลวันหยุดชูซอก (Chuseok)เกาหลีใต้ประกาศขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไปอีกหนึ่งเดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 3 ต.ค. 2564 พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการพิเศษ ในช่วงเทศกาลชูซอก (Chuseok) ระหว่างวันที่ 17 – 26 ก.ย. ดังนี้ - การชุมนุมในครอบครัว สามารถรวมตัวกันได้สูงสุด 4 คน (แม้จะเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว) - รถไฟฟ้า จะขายตั๋วเฉพาะที่นั่งที่ติดริมหน้าต่าง - ระหว่างเดินทาง ห้ามรับประทานอาหารในที่พักริมทาง - เรือโดยสารชายฝั่ง อนุญาตให้มีผู้โดยสารได้ร้อยละ 50 ของความจุปกติ - การเข้าเยี่ยมในสถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ต้องจองผ่านระบบจองล่วงหน้า และรับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นhttp://ncov.mohw.go.kr/en/infoBoardView.do?brdId=14&brdGubun=141&dataGubun=&ncvContSeq=5910&contSeq=5910&board_id=&gubun=
26/05/2564ผ่อนปรนให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะรัฐบาลประกาศผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัย โดยให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปhttps://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/05/119_309410.html
11/05/2564ชดเชยเงินให้แก่ผู้ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการได้รับวัคซีนกรมควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ (Korea Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ประกาศว่ารัฐบาลจะให้เงินชดเชยสูงสุด 10 ล้านวอน (284,000 บาท) แก่ผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการได้รับวัคซีน แม้จะพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่ ยกเว้นกรณีที่อาการไม่พึงประสงค์เป็นผลข้างเคียงของโรคประจำตัวหรือความเจ็บป่วยที่ผู้ได้รับวัคซีนมีอยู่ก่อนแล้ว ก็จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชย โดยมาตรการนี้จะเริ่มใช้วันที่ 17 พ.ค. 2564 แต่มาตรการดังกล่าวก็มีผลย้อนหลังสำหรับผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงก่อนหน้านี้ด้วยhttp://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/05/11/2021051101205.html
02/04/2564เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันแสดงใบรับรองยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19รัฐบาลเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับแสดงใบรับรองยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบดิจิทัล ภายในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนในการเดินทางข้ามประเทศได้ โดยรูปแบบของใบรับรองดิจิทัลถูกดัดแปลงมาจากใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เกาหลีใต้ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการป้องกันการถูกดัดแปลงและปลอมแปลงด้วยhttp://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202104021606497&code=710100
16/03/2564ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุหลังจากเกาหลีใต้ได้ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า 670,000 คน เช่น ผู้ป่วยโควิด-19 บุคลากรสาธารณสุข แรงงานที่มีความสำคัญ เป็นต้น เกาหลีใต้ได้ประกาศแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไป โดยจะเริ่มฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุในเดือนเมษายน 2564 โดยแบ่งแผนการฉีดออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ช่วงเดือนเมษายน 2564 จะฉีดวัคซีนของ Pfizer ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป (ประมาณ 3.64 ล้านคน) และ 2) ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จะฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65 – 74 ปี (ประมาณ 4.94 ล้านคน) นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังวางแผนฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรในศูนย์ดูแลผู้ป่วยและสถานศึกษาเพิ่มเติมด้วยhttp://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/987017.html
08/03/2564ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างชาติในจังหวัดคย็องกีหลังมีการพบเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มก้อนในบริเวณสถานที่ทำงานที่มีแรงงานต่างชาติอยู่หนาแน่น ทางเกาหลีใต้จึงออกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติทุกคนที่ทำงานอยู่ในจังหวัดคย็องกี ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่สถานีตรวจหาเชื้อแบบชั่วคราวใกล้บ้านภายในวันที่ 22 มี.ค. 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 2 – 3 ล้านวอน (56,000 – 84,000 บาท) นอกจากนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนและตรวจพบเชื้อในภายหลัง รัฐบาลมีสิทธิสั่งให้ผู้นั้นรับผิดชอบจ่ายค่าตรวจหาเชื้อ สืบสวนโรค และรักษาโรคให้รัฐบาลได้ ทั้งนี้ ผู้ใดที่ได้รับการตรวจหาเชื้อหลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวhttps://en.yna.co.kr/view/AEN20210308005800315?section=coronavirus/news
07/02/2564อนุมัติให้ยา CT-P59 ของบริษัท Celltrion สามารถใช้รักษาอาการติดโควิด-19 ได้ตามเงื่อนไขกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา เกาหลีใต้ (Ministry of Food and Drug Safety – MFDS) อนุมัติให้ยา CT-P59 ของบริษัท Celltrion สามารถใช้รักษาอาการติดโควิด-19 ได้ตามเงื่อนไข ซึ่งการประกาศอนุมัติใช้ยา CT-P59 ครั้งนี้ถือเป็นยาตัวแรกที่ผลิตในประเทศที่สามารถใช้รักษาการติดเชื้อโควิด-19 ได้ โดยการใช้รักษาจะใช้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นKorean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from a1ee379e-1445-48a0-9b60-079fa5af44b3 (admiralcloud.com)
01/02/2564ประกาศมาตรการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อโควิด-19กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท เกาหลีใต้ (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs: MAFRA) ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในประเทศ ทั้งสุนัขและแมว ที่มีประวติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะต้องเข้ารับการกักตัว (home-quarantine) เช่นกัน ทั้งนี้ หากพบว่ามีการติดเชื้อ จะต้องกักตัวในที่พักอาศัย ซึ่งต้องมีครอบครัวของเจ้าของเป็นผู้ดูแล 1 คนKorean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from 2675cf37-51b7-4186-b7fc-b4a37d23c137 (admiralcloud.com)
28/01/2564ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแนวทางเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้
• ไตรมาสที่ 1 – ฉีดให้กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น บ้านผู้ป่วยสูงอายุ สถานพยาบาล หน่วยปฏิบัติงานทางการแพทย์
• ไตรมาสที่ 2 – ฉีดให้กลุ่มแรงงานที่ทำงานสนับสนุนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
• ไตรมาสที่ 3 – ฉีดให้กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 19 – 64 ปี และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวและผู้พิการ
• ไตรมาสที่ 4 – ฉีดให้กลุ่มคนที่จำเป็นต้องรับวัคซีนโดสที่ 2 และกลุ่มคนที่ตกหล่นไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยมีขั้นตอนแผนการคร่าวๆ คือ
- แจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ
- ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์
- แจ้งผลการลงทะเบียน
- บันทึกประวัติการรับวัคฉีดโดสแรก
- ติดตามและดำเนินการรับวัคซีนโดสที่ 2
- ออกใบรับรองผ่านการรับวัคซีนครบ 2 โดส
Korean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from 2675cf37-51b7-4186-b7fc-b4a37d23c137 (admiralcloud.com)
21/01/2564จัดเตรียมสถานที่สำหรับเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19รัฐบาลเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วประเทศราว 250 แห่ง เบื้องต้นคาดจัดตั้งจังหวัดละ 1 จุด และอาจพิจารณาเพิ่มอีก 1 จุดต่อเมือง หรือภายในจังหวัดเดียวกัน หากที่แห่งนั่นมีความหนาแน่นประชากรเกิน 500,000 คนขึ้นไป ซึ่งคาดว่าแต่ละจุดจะรองรับการบริการมากกว่า 3,000 คนต่อวันKorean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from 4ec2121d-44f0-4198-9f22-98f530b91ca7 (admiralcloud.com)
21/01/2564จัดทีมสนับสนุนงานบริการขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19รัฐบาลและกองทัพเตรียมจัดทีมสนับสนุนงานด้านการขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 41 นาย (41-member coronavirus vaccine logistics support team) เพื่อจัดส่งวัคซีนให้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดภายในเดือน ก.พ. 2564Korean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from 4ec2121d-44f0-4198-9f22-98f530b91ca7 (admiralcloud.com)
18/01/2564ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวต่างชาติภายในประเทศฟรีรัฐบาลเกาหลีใต้ชี้แจงว่า ชาวต่างชาติที่พักอาศัยภายในประเทศจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรีเช่นเดียวกับชาวเกาหลีใต้ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่าหมายรวมถึงกลุ่มคนที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติและกลุ่มคนที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายด้วยหรือไม่Korean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from 289571e1-aeca-4ee5-a2a5-3e31330662ce (admiralcloud.com)
21/12/2563นำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัท AstraZenecaรัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัท AstraZeneca ภายในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 จำนวน 10 ล้านโดส และมีวัคซีนที่รอเซ็นสัญญานำเข้าอีก 24 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนจากบริษัท Pfizer และ Modena บริษัทละ 10 ล้านโดส และจากบริษัท Modena อีก 4 ล้านโดสKorean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: December 23, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/8ca7e204-4b86-4a27-8b51-d3d5ec4dfa00?Expires=1609937579&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=tZCmI0nzevsvCMrr5RueDnbtgJkhkRVQb-23hTmCt48nHvD2wq8Fs6IIWpwIQi0NmvKsEoE1uwpCZejCXLGKYbMcOXQHVO--R8n1bpQQcF5gyVSw0uROR~POlktVuZfLgH3lqScnKHk1l9FQt-b5zvnWmS4entKZd8hLDD-gx0wdzksOf6J~MZ0Xi2byWtDpQntWKUmAGJqdNSAlVeVWuiyNb0a1H8ULHdFLW9jrCgY2MS~zH2k3~Y64I2R1wkxZNUSlZogh1RD-8aKcbYkCA~T08LfEoM9AqYUFtxc3Am5yqA5vxY8btRhmfghWDHuSvx19u5W7HaaxjOgQfkmapA__
17/12/2563เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงโซลรัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงโซล โดยยังคงระดับความเข้มงวดไว้ที่ระดับ 2.5 แต่มีมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 1) สั่งห้ามรวมตัวกันในผับประเภท “Hold’em Pubs” ที่ผู้คนมักเข้าไปเล่นเกมการ์ดพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มไปด้วย เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ธันวาคม 2563 2) สั่งห้ามนั่งหรือดื่มกาแฟในคาเฟ่ประเภทบริการตนเอง (Self-service Café) เช่นเดียวกับที่เคยสั่งห้ามคาเฟ่ทั่วไปไปแล้วก่อนหน้านี้ 3) แนะนำไม่ให้จัดงานสังสรรค์หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คน 4) เปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออฟไลน์ (Offline Education Program) ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ สถาบันของรัฐ และรัฐท้องถิ่น เป็นการอบรมแบบไม่พบปะหน้ากัน (Non-face-to-face) พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้บริษัทเอกชนเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เช่น ฝึกพนักงานใหม่ เป็นการอบรมแบบไม่พบปะหน้ากันเช่นเดียวกัน 5) ขอความร่วมมือให้บริษัทเอกชนลดความแออัดในที่ทำงาน โดยนำระบบการทำงานที่บ้าน (Home-office System) มาใช้และให้เหลื่อมเวลาทำงานกัน 6) ขอความร่วมมือให้ประชาชนทำพิธีกรรมหรือทำกิจกรรมทางศาสนาแบบไม่พบปะหน้ากันKorean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: December 17, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/d242948b-393f-4654-a542-c96a86b25168?Expires=1609942439&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=Y4XjOWHWaCDZKepPg7pHL0559RY4S0pdOjed-GsntAnOoDrEbBUTsTZKLJYXp13tyMdoNRt7BjDa8zjt~N8IGwZmJ9dtI~s4gG0XXaPcmoJQFTMAos3Ci2uoPSRK7mSEqmX0O7F2V1mNNzS1W8npZ-oTN43HS270hCN5GP8mnGeE05~~jVuajGdYVPdMQWkFqMiEa6xbizXdxjpEvJ-5VwxrwMFQ~-dmMjUCQMS3bGkzkyAexiqbI-hJaoeHxqE3IayTWPJsEyBoivJaRZpyddLb0ofpWmF6yEuce5vhkS778i6lUup87Y7UP8EXcfRDzSmt5qhj0Ov2nzgsqiQMaw__
10/12/2563ขยายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกรมควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ (Korea Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ปรับแนวทางปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมาตรการคุมเข้มระดับ 2 ขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี แม้ว่าจะไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและไม่แสดงอาการใดๆ เลยก็ตาม โดยเข้ารับบริการได้ที่คลินิกคัดกรอง (Screening Clinics) จำนวน 221 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโซล จำนวน 69 แห่ง จังหวัดคย็องกี จำนวน 110 แห่ง และเมืองอินชอน อีก 32 แห่ง ทั้งนี้ ทาง KDCA ได้ประกาศเพิ่มคลินิกคัดกรองในจุดที่มีการรวมตัวของวัยรุ่น อีกจำนวน 150 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัย สถานีรถไฟหลักของกรุงโซล โดยจะเริ่มทดลองตรวจคัดกรองในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้าPulse. (2020). “Korea expands free testing as infections near spring peak”. Retrieved from https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800022&year=2020&no=1268478
18/11/2563จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมหลังรัฐบาลเกาหลีใต้ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 10 ล้านโดส ผ่านโครงการ COVAX รัฐบาลตั้งเป้าจัดเตรียมหาวัคซีนเพิ่มอีก 20 ล้านโดส เพื่อกระจายวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 30 ล้านคนทั่วประเทศ Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: November 23, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/ad1ea930-f197-4bf5-9290-9eddcc167307?Expires=1606234499&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=Y9LQT~J3gP-84GlILo9QA1Xkp-A42lAy81YK1h0wFaVw4vGEBOubaKKqyYCbR8jgptYK8KLZ-OfvSrbtB2sj3zk8Ekg-sFAFJwoZxbcTjbVr3sI73w1tX7W8zweoRxoxNGquNTnG7q90R7jpE4hyWcIsIZ2fpagHGrHWLbzcWW3KbD7cuvlB3ejBwc-lP1FDPJIP6Ul05JUuyTSUjG-Sr32U9COzUYpRFl7ZV74-gkOMq38W6TjsXWbdVqdXnypaaq~3S7bggofd7bHyW7AXqSOyO2ew04pOhGAz8Udm~Oc1EXeJ6Fp6sZqGKKfqarckQpwSKVQ~AP9~eWnKsSLpXA__
03/11/2563ปรับหลักเกณฑ์การเว้นระยะห่างทางสังคมจาก 3 ระดับเป็น 5 ระดับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเปลี่ยนเกณฑ์การเว้นระยะห่างทางสังคมจากเดิม 3 ระดับ (ระดับ 1/2/3) เป็น 5 ระดับ (ระดับ 1/1.5/2/2.5/3) เริ่มใช้วันที่ 7 พ.ย. 2563 โดยจะแบ่งประเทศเป็น 7 โซนและบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงในแต่ละโซน ซึ่งจะอิงตามยอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ดังเงื่อนไขต่อไปนี้ 1) ระดับ 1 เว้นระยะห่างตามปกติ – กรณีในกรุงโซลมีผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยน้อยกว่า 100 คน พื้นที่อื่นน้อยกว่า 30 คน หรือจังหวัดกังวอน (Gangwon) กับเกาะเชจู (Jeju-island) น้อยกว่า 10 คน 2) ระดับ 1.5 เริ่มแพร่กระจายในภูมิภาค – กรณีในกรุงโซลมีผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยมากกว่า 100 คน พื้นที่อื่นมากกว่า 30 คน หรือจังหวัดกังวอน (Gangwon) กับเกาะเชจู (Jeju-island) มากกว่า 10 คน 3) ระดับ 2 แพร่กระจายในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว/เริ่มแพร่กระจายทั่วประเทศ – หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยสูงกว่าสองเท่าของเกณฑ์ในระดับ 1.5 (2) การแพร่ระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 โซน (3) ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่า 300 คน 4) ระดับ 2.5 แพร่กระจายไปทั่วประเทศ – ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่า 400 – 500 คน (หรือยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าของวันก่อนหน้า) 5) ระดับ 3 ระบาดไปทั่วประเทศ – ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่า 800 – 1,000 คน (หรือยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าของวันก่อนหน้า)Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Revision of Social Distancing Measures in South Korea: November 3, 2020”. Retrieved from https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0ac29df0-1392-4efc-8361-a5487c198f88
28/10/2563สั่งปิดธุรกิจสถานบันเทิงย่านชื่อดังในกรุงโซลช่วงวันหยุดเทศกาลฮาโลวีนรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งให้สถานบันเทิงในกรุงโซลย่านอิแทวอน (Itaewon) ย่านฮงแด (Hongdae) และย่านกังนัม (Gangnam) ปิดทำการชั่วคราว ในช่วงวันหยุดเทศกาลฮาโลวีน ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 2563Yonhap News. (2020). “Popular Seoul clubs to close on Halloween weekend”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20201028002553315?section=coronavirus/news
12/10/2563ผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับ 2 เป็นระดับ 1รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับ 2 เป็นระดับ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง โดยยกเลิกกฎห้ามรวมตัวกันในร่มตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และกฎห้ามรวมตัวกันกลางแจ้งตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป แต่ยังขอให้งดเว้นหากไม่มีความจำเป็น พร้อมทั้งยังอนุญาตให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง เช่น โรงยิม อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหารบุฟเฟต์ รวมถึงโรงเรียนกวดวิชาที่มีผู้สมัครเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ทั้งนี้ ทุกแห่งยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคระบาดของส่วนกลาง นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์และโรงเรียนอนุบาลก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งด้วย Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: October 14, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/a1e63965-3990-4ba9-87f0-2ab2d094a1b4?Expires=1603881359&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=FuCgENFaCxQu5KUvLVHi0E9~qa90sRyVZG00ZCxnn4YWYtdMwBddrADETGWkky~kZlEeim0tnaq22Y2qoeBaYe431JtvF31RfJxzSm4NC29412s9Ye~GvqqcGhpHEnEj1wrLsG0mi4LUjJKNkgVuDvnO73zFEDx3KGX4GtnlkhQh7gzXtzopUyDcqc3lyaEG6MnMzum7wPSRa3wBb-pmiHPqoa6ivsZCdqGadCi~B10fKGQzxx6vbHmKaVG~g7jSzzDLx6l7AHZach34DWzLZf2E5wfpwTYMrvsZxF8OpuLXe3jxPcdWHYK4LGCZrbU7Acfjd~pt6V4-xxsjBow8Tw__
04/10/2563กำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ (Korea Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ประกาศใช้มาตรการลงโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ เช่น ขนส่งสาธารณะ ขบวนประท้วง รวมถึงสถานบริการทางการแพทย์ต่างๆ ด้วยการปรับเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 วอน (2,750 บาท) โดยมีระยะผ่อนผันคือ ช่วงวันที่ 13 ต.ค. – 13 พ.ย. 2563 และจะเริ่มบังคับใช้จริงในวันที่ 14 พ.ย. 2563 ทั้งนี้ กฎดังกล่าวจะไม่บังคับใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี และผู้ที่ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ Yonhap News. (2020). “S. Korea to impose face mask fine starting Nov. 13”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20201004004351320?section=search
15/09/2563ผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับ 2.5 เป็นระดับ 2รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับ 2.5 เป็นระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กันยายน 2563 เนื่องจากสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง โดยอนุญาตให้ร้านอาหารกลางคืนกลับมาเปิดได้ตามปกติ และอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งทานในร้านกาแฟได้ นอกจากนี้ กระทรวงการศึกษายังได้ประกาศให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ คาราโอเกะ และร้านอาหารบุฟเฟต์ยังคงปิดให้บริการPulse. (2020). “S. Korea eases social distancing amid virus slowdown”. Retrieved from https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800018&year=2020&no=946560 The Korea Herald. (2020). “In-person classes to resume at all schools next week: Education Ministry”. Retrieved from http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200915000838
09/09/2563สายการบินเกาหลีใต้ปรับเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าหลังจากได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม บริษัท Korean Air Lines Co. ได้ดัดแปลงเครื่องบินรุ่น B777-300ER จำนวน 2 ลำ ให้กลายเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะด้วยการติดตั้งที่นั่งแบบกระเป๋าขนส่งสินค้า (cargo seat bags) หรือนำที่นั่งทั้งหมดออก เพื่อใช้ขนส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา Yonhap. (2020). “Korean Air begins using converted planes to transport cargo”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200909003100320
07/09/2563สนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้และความสำเร็จในการรับมือกับโควิด-19 ของเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีจัดสรรงบประมาณ 6.96 แสนล้านวอน (1.84 หมื่นล้านบาท) ของปี 2564 ให้เป็น “K+X budget” หรืองบประมาณเพื่อการสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีหรือ K-Pop รวมถึงบทเรียนการกักตัวของเกาหลี (K-Quarantine Model) เช่น การตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธีการแกะรอยผู้ติดเชื้อ อันเป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกาหลีประสบความสำเร็จในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศผ่านช่องทางออนไลน์หรือกิจกรรมแบบไม่พบปะเจอหน้ากัน เช่น การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ เป็นต้นPulse. (2020). “Korea to build on BTS success by launching online K-pop concert platform”. Retrieved from https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=922752
02/09/2563เปิดช่องทางพิเศษแก่นักธุรกิจเดินทางระหว่างเกาหลีใต้และสิงคโปร์รัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมมือกับสิงคโปร์เปิดช่องทางพิเศษ (fast-track entry system) แก่นักธุรกิจให้สามารถเดินทางเข้าประเทศกันและกันได้ โดยนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้จะต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ และได้รับบัตรผ่านการเดินทาง (travel pass) จากรัฐบาลสิงคโปร์ จึงจะสามารถเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยสรุปแล้ว ณ วันที่ 2 ก.ย. 2563 ประเทศเกาหลีใต้เปิดช่องทางพิเศษแล้วทั้งหมด 4 ได้แก่ สิงคโปร์ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินโดนีเซียYonhap News. (2020). “(LEAD) S. Korea, Singapore agree on 'fast-track' entry program for biz people amid COVID-19”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200902009351325?section=coronavirus/news
25/08/2563ปิดโรงเรียนและให้นักเรียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบอีกครั้ง
หลังจากกระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้ประกาศปิดโรงเรียนทุกระดับชั้น 689 แห่ง ในกรุงโซลและภูมิภาคอื่นอีก 5 แห่งตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2563 เป็นต้นมา แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ทางกระทรวงฯ จึงประกาศปิดโรงเรียนเพิ่มเป็น 1,845 แห่ง ในทุกระดับชั้น ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายเวลาปิดโรงเรียนและให้นักเรียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปจนถึงวันที่ 11 ก.ย. 2563
Yohap. (2020). “Three-month high of 689 schools closed nationwide due to coronavirus”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200819007700315?section=coronavirus/news
20/08/2563เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นระดับ 2
หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินหลักร้อยรายมาตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ที่แล้วรวมกว่า 1,300 ราย โดยผู้ติดเชื้อกว่า 400 ราย มีความเกี่ยวโยงกับผู้ที่เดินทางไปโบสถ์ซารางเซอิล กรุงโซล ทางรัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในเมืองหลวงให้อยู่แต่ในบ้านในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า และแนะนำให้ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น พร้อมกันนั้น รัฐบาลยังได้สั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ร่มที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน และในพื้นที่กลางแจ้งที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน และสั่งปิดกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น ไนต์คลับ ห้องคาราโอเกะ ร้านอาหารบุฟเฟต์ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ส.ค. 2563 ทั้งนี้ อาจขยายเวลาหรือเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นระดับ 3 หากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังไม่ลดลง
The Standard. (2563). “เกาหลีใต้เตือนโควิด-19 เวฟใหม่ ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน ส่วนใหญ่เชื่อมโยงโบสถ์ในกรุงโซล”. จาก https://thestandard.co/south-korea-warned-coronavirus-new-wave-hit-highest-infection-rate-in-5-months/?fbclid=IwAR3gDL2hhAzzxGJ4xuzIO9DfKZzB6_JHdYt65GyyToWae0coPFehEWpXPBc
26/07/2563ปิดทำการสระว่ายน้ำและสวนน้ำริมแม่น้ำฮัน กรุงโซล ตลอดช่วงฤดูร้อน
รัฐบาลสั่งปิดทำการสระว่ายน้ำและสวนน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮัน (Han River) กรุงโซล ตลอดช่วงฤดูร้อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: July 29, 2020”. Retrieved from https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/News/COVID19/Update_COVID-19_07_29.pdf
24/07/2563อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันในสนามเบสบอลและสนามฟุตบอล
รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าชมการแข่งขันเบสบอลและฟุตบอลได้ในวันที่ 26 ก.ค. และ 1 ส.ค. 2563 ตามลำดับ โดยกำหนดให้มีผู้เข้าชมร้อยละ 10 ของความจุปกติ ทั้งนี้ ผู้เข้าชมต้องทำการซื้อตั๋วออนไลน์และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสุขภาพและความปลอดภัย เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และไม่รับประทานอาหารขณะชมการแข่งขัน
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: July 29, 2020”. Retrieved from https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/News/COVID19/Update_COVID-19_07_29.pdf
05/07/2563ยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นระดับสองในเมืองกวางจู จังหวัดช็อลลาใต้
ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา เมืองกวางจู (Gwangju) จังหวัดช็อลลาใต้ (South Jeolla) ได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด-19 แห่งใหม่ของเกาหลีใต้ โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับวัดควังรึก (Gwangreuk Temple) รัฐท้องถิ่นจึงยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจากระดับหนึ่งเป็นระดับสอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 ก.ค. 2563 โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้
1) ห้ามรวมตัวกันเป็นจำนวน 50 คนขึ้นไปในพื้นที่ในร่ม
2) ห้ามรวมตัวกันเป็นจำนวน 100 คนขึ้นไปในพื้นที่กลางแจ้ง
3) บังคับให้ประชาชนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ
4) ปิดทำการห้องสมุดสาธารณะและพิพิธภัณฑ์เป็นการชั่วคราว
5) ห้ามธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น ยิม คลับ ร้านอินเทอร์เน็ต ห้องคาราโอเกะ เปิดทำการโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 3 ล้านวอน (78,200 บาท)
นอกจากนี้ ทางภาครัฐได้ประกาศให้โรงเรียนในเมืองทั้ง 438 แห่ง หยุดเรียนวันที่ 2 – 3 ก.ค. 2563 พร้อมทั้งให้โรงเรียนใช้มาตรการลดขนาดห้องเรียนให้เหลือหนึ่งในสามของความจุปกติสำหรับชั้นประถมกับชั้นมัธยมต้น โรงเรียน และเหลือสองในสามของความจุปกติสำหรับชั้นมัธยมปลาย ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 ก.ค. 2563
Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “The updates on COVID-19 in Korea as of 5 July”. Retrieved from https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=&bid=0030&act=view&list_no=367712&tag=&nPage=1
21/06/2563ห้ามนักท่องเที่ยวจากปากีสถานและบังกลาเทศเดินทางเข้าประเทศ
เนื่องจากวันที่ 20 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 67 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 23 รายที่เป็นนักท่องเที่ยวจากปากีสถานและบังกลาเทศ ส่งผลให้รัฐบาลสั่งห้ามนักท่องเที่ยวจากปากีสถานและบังกลาเทศเข้าประเทศทันที
Bangkok Post. (2563). “S. Korea limits entry for some foreigners after new virus cases” จาก https://www.bangkokpost.com/world/1938608/s-korea-limits-entry-for-some-foreigners-after-new-virus-cases
29/05/2563ปิดทำการพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และหอศิลป์อีกครั้ง
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เกาหลีใต้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 79 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศมากถึง 67 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน โดยครั้งนี้มีศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซ “คูแปง (Coupang)” เมืองพูชอน (Bucheon) รัฐบาลจึงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่มหานครอีกครั้ง โดยสั่งปิดทำการพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และหอศิลป์ จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2563 พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนเหลื่อมเวลาทำงาน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันหรือไปสถานที่ที่แออัด นอกจากนี้ การแพร่ระบาดดังกล่าวยังส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องเลื่อนแผนการเปิดโรงเรียนออกไปก่อนด้วย
Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “The updates on COVID-19 in Korea as of 28 May”. Retrieved from https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&tag=&act=view&list_no=367349
20/05/2563ปิดโรงเรียนมัธยมตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน หลังพบนักเรียนเชื้อโควิด-19
โรงเรียนมัธยม 75 แห่งในเกาหลีใต้ต้องส่งนักเรียนกลับบ้านไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเพิ่งกลับมาเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 20 พ.ค. หลังพบนักเรียน 2 คนของโรงเรียนระดับมัธยมในเมืองอินชอน มีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกในตอนเช้าของวันนั้น
ผู้จัดการออนไลน์. (2563). “เปิดไม่ทันไร!! เกาหลีใต้ต้องปิดโรงเรียนแทบทันที หลังพบเด็กติดเชื้อโควิด-19” จาก https://mgronline.com/around/detail/9630000052823
09/05/2563ประกาศปิดสถานบริการบันเทิงอีกครั้ง
รัฐบาลกรุงโซลประกาศปิดให้บริการสถานบริการบันเทิง (ผับ บาร์) อีกครั้ง หลังพบการระบาดรอบใหม่ในย่านสถานบันเทิงอีแตวอน (Itaewon) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2563
Yonhap News Agency. (2020). “Seoul city orders clubs, bars to close following group infection in Itaewon”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200509001400315
06/05/2563เปิดพิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ และห้องสมุด
รัฐบาลกรุงโซลประกาศว่าจะเปิดพิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ และห้องสมุด ในวันที่ 6 พ.ค. แต่กำหนดให้ประชาชนเข้าใช้ได้เพียงครึ่งหนึ่งของความจุปกติ และต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
Yonhap News Agency. (2020). “Seoul reopens public institutions, prepares to allow spectators at baseball games”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200506007000315
04/05/2563ประกาศแผนเปิดโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการประกาศแผนเปิดโรงเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน โดยเริ่มจากนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของมัธยมปลายและมัธยมต้นก่อน
Ministry of Education. (2020). “유·초·중·고·특수학교 등교수업 방안 발표”. Retrieved from https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=80510&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N
24/04/2563ประกาศข้อแนะนำในการเว้นระยะห่างทางสังคม (ฉบับคลายล็อก)
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศข้อแนะนำในการเว้นระยะห่างทางสังคมฉบับแก้ไขให้ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อเริ่มเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม (ข้อแนะนำ social distancing in everyday life)
Ministry of Health and Welfare. (2020). “Regular Briefing of Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters on COVID-19”. Retrieved from https://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=354205
11/04/2563มาตรการการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
รัฐบาลประกาศมาตรการการเลือกตั้งรัฐสภา โดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่หน่วยเลือกตั้ง ตรวจวัดไข้ แจกถุงมือ เจ้าหน้าที่สวมชุด PPE และจัดหน่วยเลือกตั้งสำหรับประชาชนที่อยู่ในช่วงกักตัวแยกกับผู้อื่น โดยกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในช่วงกักตัวต้องเดินหรือขับรถส่วนบุคคลเท่านั้น
บีบีซีไทย. (2020). “โควิด-19: ท่ามกลางในวิกฤตไวรัสโควิด-19 เกาหลีใต้จัดการเลือกตั้งอย่างไร”. จาก www.bbc.com/thai/international-52305466
09/04/2563ขยายวันหมดอายุวีซ่าชาวต่างชาติ
กระทรวงยุติธรรมประกาศขยายวันหมดอายุวีซ่าชาวต่างชาติเพื่อลดการเดินทางไปต่ออายุ
Yonhap News Agency. (2020). “Seoul extends expiring visas as pandemic continues”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200409003700315
03/04/2563มาตรการด้านสุขภาพจิต
ทดสอบสภาพจิดใจ และจัดหากิจกรรมบำบัดจิตใจให้เด็ก 1,200 คน
Ministry of Health and Welfare. (2020). “보건복지부, 생활시설 아동의 마음 상처 치료한다”. Retrieved from http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=2&CONT_SEQ=354333
01/04/2563รณรงค์ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม
รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม ให้บริษัทเลื่อมเวลาทำงาน และยกเลิกการจัดพิธีกรรมทางศาสนา
Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “The updates on COVID-19 in Korea as of 31 March”. Retrieved from https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=366691&tag=&nPage=4
31/03/2563ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวเอง
รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวเอง 14 วัน โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 10 ล้านวอน (8,000 USD)
Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “The updates on COVID-19 in Korea as of 31 March”. Retrieved from https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=366691&tag=&nPage=4
24/03/2563ข้อกำหนดที่เข้มข้นขึ้นสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศข้อกำหนดที่เข้มข้นขึ้นสำหรับโรงเรียนกวดวิชา ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จัดเตรียมเจลล้างมือ และให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย โรงเรียนที่ฝ่าฝืนจะโดนบทลงโทษเท่ากับการชุมชุมในที่สาธารณะ เป็นค่าปรับไม่เกิน 3 ล้านวอน (78,000 บาท)
Yonhap News Agency. (2020). “Gov’t tightens virus guidelines against cram schools”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200324003600315
17/03/2563คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศที่สนามบิน
คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศที่สนามบิน โดยวัดไข้ ขอข้อมูลการติดต่อ และให้รายงานอาการทุกวันเป็นเวลา 14 วันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “Updates on COVID-19 in Republic of Korea(as of 17 March)”. Retrieved from cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=366578&tag=&nPage=2
12/03/2563ประกาศแนะนำแนวทางปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศแนะนำแนวทางปฏิบัติในสถานที่ทำงาน เช่น ตรวจวัดไข้วันละ 2 รอบ เหลื่อมเวลาทำงาน และเพิ่มการทำงานจากบ้าน
Ministry of Health and Welfare. (2020). “Regular Briefing of Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters on COVID-19”. Retrieved from http://www.mohw.go.kr/eng/nw/nw0101vw.jsp?PAR_MENU_ID=1007&MENU_ID=100701&page=1&CONT_SEQ=353543
06/03/2563แนะนำให้โรงเรียนกวดวิชาเลื่อนการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการแนะนำให้โรงเรียนกวดวิชาเลื่อนการเรียนการสอนชั่วคราว
Ministry of Education. (2020). “2020년 제2차 포용국가 실현을 위한 사회관계장관회의 개최(코로나19)”. Retrieved from https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=79972&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=7&s=moe&m=020402&opType=N
03/03/2563เลื่อนสอบข้าราชการ
เลื่อนสอบข้าราชการไปจนถึงเดือน พ.ค. เป็นอย่างต่ำ
Ministry of Personnel Management. (2020). “국가공무원 9급 공채시험 잠정 연기”. Retrieved from http://www.mpm.go.kr/mpm/comm/newsPress/newsPressRelease/?boardId=bbs_0000000000000029&mode=view&cntId=2935&category=&pageIdx=2
28/02/2563แจกหน้ากากอนามัย
แจกหน้ากากอนามัย 7 ล้านชิ้นให้ประชาชนให้เมืองแดกูและชองโด
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
27/02/2563ตั้งจุดตรวจเชื้อแบบ Drive-thru
จัดตั้งจุดตรวจเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบ Drive-thru
CCTV Video News Agency. (2020). “South Korea Introduces Drive-through Sampling Sites for Coronavirus Tests”. Retrieved from youtube.com/watch?v=Fz7nVEEMTCo
21/02/2563ประกาศห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะของเมืองหลวง
รัฐบาลกรุงโซลประกาศห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะ 3 แห่งได้แก่ Seoul plaza, Cheonggye plaza, Gwanghwamun plaza โดยมีโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนเป็นค่าปรับไม่เกิน 3 ล้านวอน (2,500 USD)
Yonhap News Agency. (2020). “Seoul city to ban rallies, Shincheonji church services to curb virus” Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200221003200315
15/02/2563ปิดทำการสถานศึกษา
รัฐบาลประกาศปิดทำการสถานศึกษา พร้อมเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจะเริ่มจากนักเรียนปีสุดท้ายของมัธยมปลายและปีสุดท้ายของมัธยมต้นในวันที่ 9 เม.ย. มัธยมอื่นและประถมปลายวันที่ 16 เม.ย. และประถมต้นวันที่ 20 เม.ย. แต่อนุบาลยังคงไม่มีการเรียนการสอนต่อไป
Ministry of Education. (2020). “The New School Year Begins with Online Classes”. Retrieved from http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=265&boardSeq=80297&lev=0&searchType=null&statusYN=C&page=1&s=english&m=0301&opType=N
15/02/2563ลดเวลาให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
ลดเวลาให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยปิดให้บริการเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมง (จาก 1.00 เป็น 0.00)
Yonhap News Agency. (2020). “Seoul subway to run reduced services starting in April” Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200330005500315
11/02/2563สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
รัฐบาลเริ่มส่งข้อความไปทางโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่ผู้ติดเชื้ออาศัยหรือได้เดินทางไป เพื่อให้เฝ้าระวังอาการและกักตัวเอง (Self-Isolation)
SmartCitiesWorld. (2020). “South Korea to step-up online coronavirus tracking”. Retrieved from https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-tracking-5109
04/02/2563อนุมัติการผลิตชุดตรวจเชื้อโควิด-19
รัฐบาลอนุมัติการผลิตชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ที่บริษัท Kogene Biotech Co. Ltd. พัฒนาได้สำเร็จ ซึ่งสามารถตรวจและทราบผลได้ภายใน 6 ชั่วโมง และต่อมาบริษัทอื่นๆ ก็ได้พัฒนาชุดตรวจออกมาเพิ่มเติม ทำให้ผลิตได้รวมประมาณ 135,000 ชุดต่อวัน สามารถตรวจเชื้อได้ 15,000 คนต่อวัน หรือจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจเชื้อแล้วต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 1 : 119 หรือ 8.40 คนต่อพันคน  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 63)
เอชโฟกัส เจาะลึกระบบสุขภาพ. (2563). “ตรวจโควิด-19 แบบ “ปูพรม” ทั่วประเทศ มาตรการที่ไทยไปไม่ถึง”. จาก hfocus.org/content/2020/04/18879
29/01/2563สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาโรค
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาโรค โดยชุดตรวจที่พัฒนาและผลิตในเกาหลีใต้ ทำให้มีปริมาณมากและต้นทุนไม่สูงเหมือนในประเทศที่ต้องนำเข้า
Yonhap News Agency. (2020). “State to cover all treatment costs of Wuhan virus-infected patients”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200128009400320
27/01/2563พัฒนาชุดตรวจเชื้อ
กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์ของเกาหลีใต้ในการพัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 โดยกระทรวงการความปลอดภัยด้านอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) มีนโยบายอนุมัติชุดตรวจอย่างเร่งด่วนภายในเวลาไม่กี่วัน (ไม่ต้องรอหลายเดือนเหมือนปกติ)
เอชโฟกัส เจาะลึกระบบสุขภาพ. (2563). “Seegene ช่วยหยุด วิกฤตโควิด-19 ในเกาหลีใต้ได้อย่างไร”. จาก hfocus.org/content/2020/04/18879
03/01/2563เฝ้าระวังกลุ่มคนที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น
เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นด้วยเทอร์โมสแกนที่สนามบิน หากมีไข้จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อกักตัวและเข้ารับการตรวจ
Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2020). “The first imported case of the novel coronavirus (2019-nCoV) in Korea”. Retrieved from www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=365797&tag=&nPage=24

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านภาษี

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
28/02/2563ลดภาษีการบริโภคในการซื้อรถยนต์
ลดภาษีการบริโภค (Consumption Tax) ในการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 70% เมื่อซื้อในช่วงเดือน มี.ค. ถึง มิ.ย. 2563
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
28/02/2563ลดภาษีเงินได้ 50% ให้นายทุนที่ลดค่าเช่า
ลดภาษีเงินได้ 50% ให้นายทุนที่ลดค่าเช่าต่างๆ ให้ผู้ประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
28/02/2563งดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
งดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 60 ล้านวอนต่อปี
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านครัวเรือนและบุคคล

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
30/03/2563ขยายเวลาการชำระค่าไฟ
ขยายเวลาการชำระค่าไฟให้ครัวเรือนรายได้ต่ำจำนวน 1.57 ล้านครัวเรือน เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.)
Ministry of Economy and Finance. (2020). “Government Announces Emergency Relief Payment”. Retrieved from http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4869
30/03/2563ขยายเวลาการจ่ายเงินประกันสังคม
ขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-          กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: ขยายเวลาให้ 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.) และลดเบี้ยประกัน 30% ให้กับผู้ที่อยู่ในช่วงรายได้ด้านล่าง 40% ทั้งประเทศ และผู้ที่อยู่ในช่วงรายได้ด้านล่าง 50% ในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (พื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (Hard-hit areas) เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง ได้แก่ เมืองแทกูและจังหวัดคย็องซังเหนือ)
-          กองทุนบำนาญ: ผ่อนชำระได้นานขึ้น 60 เดือน 
-          ประกันการว่างงาน: ขยายเวลาให้ 3 เดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (มีพนักงานต่ำกว่า 30 คน)
-          ประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงาน: ขยายเวลาให้ 3 เดือน สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ถือประกันรายบุคคล และลดเบี้ยประกัน 30% เป็นเวลา 6 เดือน
Ministry of Economy and Finance. (2020). “Government Announces Emergency Relief Payment”. Retrieved from http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4869
30/03/2563ให้เงินเยียวยากับครัวเรือนเกาหลี
ประกาศให้เงินเยียวยากับครัวเรือนเกาหลี ยกเว้นครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด 30% ของประเทศ   โดยจ่ายในรูปแบบบัตรของขวัญ บัตรเติมเงิน (prepaid card) หรือคะแนนบัตรเดบิต/เครดิตที่สามารถใช้ได้ตามร้านค้าท้องถิ่นของผู้ถือบัตรเท่านั้น ไม่สามารถใช้จ่ายออนไลน์ ห้าง/ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ หรือสถานบันเทิงได้ และจ่ายตามขนาดครัวเรือน
-          ครัวเรือนขนาด 1 คน ให้ 400,000 วอน (10,400 บาท)
-          ครัวเรือนขนาด 2 คน จ่าย 600,000 วอน (15,600 บาท)
-          ครัวเรือนขนาด 3 คน จ่าย 800,000 วอน (20,800 บาท)
-          ครัวเรือนขนาด 4 คนขึ้นไป จ่าย 1,000,000 วอน (26,000 บาท)
ต้องลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบัตรเดบิต/เครดิต เริ่มวันที่ 11 พ.ค. หรือลงทะเบียนที่ศูนย์ชุมชนทั่วประเทศหรือธนาคารที่เข้าร่วมสำหรับบัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน เริ่มวันที่ 18 พ.ค.
ในขณะที่กลุ่มเปราะบาง 2.8 ล้านครัวเรือนไม่ต้องลงทะเบียนและจะได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกโดยโอนเงินเข้าบัญชีรับความช่วยเหลือที่มีอยู่แล้ว
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2nd Round of 2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4880
04/03/2563ให้บัตรกำนัลแก่ผู้ปกครอง
ประกาศให้บัตรกำนัล (voucher) แก่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852
04/03/2563ขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุในโครงการของรัฐบาล
ประกาศขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุในโครงการของรัฐบาล 20% ในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมรับ 30% ของเงินเดือนในรูปของบัตรของขวัญเพื่อซื้อสินค้าในท้องถิ่น
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852
04/03/2563แจกคูปองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ
รัฐบาลประกาศแจกคูปองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย (consumption coupon) 5 ประเภท   ได้แก่ คูปองการจ้างงาน คูปองวันหยุดนักขัตฤกษ์ คูปองวัฒนธรรม คูปองการท่องเที่ยว และคูปองเด็กแรกเกิด โดยจะแจกให้เฉพาะครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำสุดร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
Ministry of Economy and Finance. (2020). “Tackling COVID-19: Health, Quarantine and Economic Measures of South Korea”. Retrieved from https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/News/COVID19/20200331_Tackling_COVID-19.pdf
04/03/2563สนับสนุนค่าครองชีพและค่าจ้าง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแก่ผู้ที่ต้องกักตัว (quarantined) หรือหากเป็นแรงงานก็จะได้ค่าจ้างแม้อยู่ในช่วงลาป่วย (paid leave)
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852
28/02/2563คืนเงิน 10% สำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
คืนเงิน 10% สำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในบ้าน
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
28/02/2563ให้วันหยุดกับผู้ปกครองเพื่อเลี้ยงดูเด็ก
ให้วันหยุดกับผู้ปกครองเพื่อเลี้ยงดูเด็ก 5 วัน พร้อมกับเงิน 50,000 วอนต่อวัน
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านแรงงาน

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
27/01/2564กระตุ้นการจ้างงานผ่านโครงการสนับสนุนเงินทุนโดยภาครัฐ รัฐบาลเตรียมแผนการจ้างงานเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ผ่านโครงการสนับสนุนเงินทุนโดยภาครัฐ (government-funded projects) โดยเตรียมการจ้างงานไว้ที่ 830,000 อัตรา ควบคู่กับงานบริการสังคมที่ 28,000 อัตรา เริ่มจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่เริ่มทำการจ้างงานแล้ว ในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2564Korean-German Chamber of Commerce and Industry Retrieved from 4ec2121d-44f0-4198-9f22-98f530b91ca7 (admiralcloud.com)
30/09/2563จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19รัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ปี 2020 มูลค่า 7.8 ล้านล้านวอน (2.15 แสนล้านบาท) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 โดยรัฐบาลจะจัดสรรให้แก่ชาวเกาหลีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นหลัก ทั้งนี้ ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลชูซ็อก (Chuseok) รัฐบาลได้โอนเงินงบประมาณจำนวน 5.4 ล้านล้านวอน (1.49 แสนล้านบาท) ไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหลายแล้ว ส่วนงบประมาณอีกประมาณ 3.3 ล้านล้านวอน (6.6 หมื่นล้านบาท) รัฐบาลจะแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเร่งด่วน ซึ่งมีประมาณ 7.4 ล้านคน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม มูลค่า 2 ล้านล้านวอน (5.5 หมื่นล้านบาท) จะแจกจ่ายให้ชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1.86 ล้านคน - เงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูบุตร มูลค่า 1 ล้านล้านวอน (2.75 หมื่นล้านบาท) จะแจกจ่ายให้ชาวเกาหลีใต้ประมาณ 5.08 ล้านคน - เงินสนับสนุนการจ้างงานฉุกเฉิน มูลค่า 0.3 ล้านล้านวอน (8,250 ล้านบาท) จะแจกจ่ายให้ชาวเกาหลีใต้ประมาณ 450,000 คน - เงินสนับสนุนการหางาน มูลค่า 20,500 ล้านบาท (563.79 ล้านบาท) จะแจกจ่ายให้ชาวเกาหลีใต้ประมาณ 41,000 คน - เงินอุดหนุนให้ธุรกิจที่ปิดตัวลงกลับมาเปิดอีกครั้ง มูลค่า 2,900 ล้านบาท (79.79 ล้านบาท) จะแจกจ่ายให้ชาวเกาหลีใต้ประมาณ 6,000 คนKorean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: October 07, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/a447fbe7-dbea-41ba-8c76-2ba593326478?Expires=1603881539&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=uRsWBvYg4bzdCSpJ7jiIjexd3jWsjnYuJMEwC0I6OgN-VrLd1pYL9OUGdo9P~idmtGRUBvC2mLwBBcV10ElffNnVR4R9Oh02STEq1hpdg7USplU62DV3at7IlgBtdNx0~LXLwerQAe75gnkbPirwM~dFEDJZS4Y1SqoX3Qnnh1BkFfhxMgdtIn9l-2TItCvKLgL7DoVIL1MlJsQbY7yfnbjyL1bDWqaUVCsuFffh42VHK5OGq62ASfXaEEbXlsECwKnThUHGd2EpdVjAPov25WHtMP8qExOlrUVnssSIWotzJQ3vThKEDZR0qACRMB5Z-NH7csFdyNMD8ahKe0HLoQ__
24/08/2563ขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างที่จำเป็นต้องลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานของเกาหลีใต้ ประกาศขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือลูกจ้างที่จำเป็นต้องลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 สำหรับมาตรการนี้ รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือลูกจ้าง 50,000 วอน (1,300 บาท) ต่อวันต่อคน สูงสุดเป็นเวลา 10 วัน เมื่อลูกจ้างมีความจำเป็นต้องลาหยุดไปดูแลเด็กเล็กที่บ้าน เนื่องจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในช่วงโควิด-19
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: August 25, 2020”. Retrieved from https://korea.ahk.de/fileadmin/AHK_Korea/Navigation_menu/News/COVID19/Update_COVID-19_08_25.pdf
22/04/2563ผ่อนปรนเงื่อนไขมาตรการรักษาเสถียรภาพการจ้างงานของบริษัทบางประเภท
รัฐบาลผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับการยื่นขอทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน โดยให้ทุนช่วยเหลือลูกจ้างเพิ่มเติมจำนวน 52,000 คน ด้วยการพัฒนาระบบการสนับสนุนให้ลางานโดยได้รับค่าจ้าง จัดทำระบบกู้ยืมเพื่อกองทุนการรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน และปรับขอบเขตของมาตรการให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายประเภทมากขึ้น จากเดิมที่สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจการแสดง และธุรกิจการต่อเรือ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 รัฐบาลจะสนับสนุนอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 4 ประเภท คือ ธุรกิจการบินในส่วนการบริการภาคพื้นดิน ธุรกิจขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ และธุรกิจบริการรับส่งผู้เดินทางระหว่างสนามบินกับโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางอื่น
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for
04/03/2563สนับสนุนค่าจ้างให้นายจ้าง สำหรับการลางานแบบได้รับเงินเดือน
สนับสนุนค่าจ้างให้นายจ้าง สำหรับการลางานแบบจ่ายเงิน เช่น การลางานเพื่อกักตัวเพราะเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อ
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852
04/03/2563สนับสนุนการจ้างงานสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
ให้เงินอุดหนุนเพื่อรักษาให้พนักงานไม่ต้องออกจากองค์กร (Employment Maintenance (Retention) Subsidies; EMS) แก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตโควิด-19 มูลค่าร้อยละ 75 ของต้นทุนการจ้างงาน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน และวงเงินไม่เกิน 66,000 วอน (1,700 บาท) ต่อวันต่อคน ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ แต่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิง จะได้วงเงินไม่เกิน 70,000 วอน (1,800 บาท) ต่อวันต่อคน โดยมีเงื่อนไขว่า ธุรกิจจะต้องยังคงจ้างพนักงานตามปกติและใช้มาตรการช่วยเหลืออย่างน้อยหนึ่งเดือน เช่น การให้พนักงานลาหยุดโดยได้ค่าจ้างขณะที่ธุรกิจต้องปิดทำการชั่วคราว การลดเวลาการทำงานของพนักงานมากกว่าร้อยละ 20 ของเวลาทำงานปกติ เป็นต้น   
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
25/03/2564เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือธุรกิจและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มงบประมาณ 15 ล้านล้านวอน (4.2 แสนล้านบาท) เพื่อเยียวยาร้านค้าและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยมีแผนช่วยเหลือดังนี้ - ให้เงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเกษตรที่ครอบครองที่ดินน้อยกว่า 0.5 เฮกตาร์ (5,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 3 ไร่) จำนวน 300,000 วอน (8,400 บาท) ต่อครัวเรือน - ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 – 5 ล้านวอน (28,000 – 140,000 บาท) ขึ้นอยู่กับผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อยอดขาย - ปรับเพดานการให้เงินช่วยเหลือธุรกิจ (เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว) ที่มียอดขายลดลงมากกว่าร้อยละ 60 จาก 2 ล้านวอน (52,000 บาท) เป็น 3 ล้านวอน (84,000 บาท) - ขยายให้เงินช่วยเหลือแก่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถโดยสารประจำทาง ฟรีแลนซ์ ผู้รับเหมาอิสระ เป็นต้นhttps://m.pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800025&year=2021&no=285065
21/12/2563ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในสถานประกอบการ รองรับการเติบโตของบริษัทในยุคหลังโควิด-19รัฐบาลเกาหลีประกาศ “แผนการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในสถานประกอบการ” ที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท จำนวน 5,000 แห่ง ในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 และเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในสถานประกอบการ เช่น - ให้ทุนอบรมด้านเทคนิค - สนับสนุนให้บริษัทจัดชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น - สนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานที่ใดก็ได้ (Remote-working) - สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน (Digital Workplace) - ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการรับมือโควิด-19 ที่น่าสนใจKorean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: December 17, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/d242948b-393f-4654-a542-c96a86b25168?Expires=1609942439&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=Y4XjOWHWaCDZKepPg7pHL0559RY4S0pdOjed-GsntAnOoDrEbBUTsTZKLJYXp13tyMdoNRt7BjDa8zjt~N8IGwZmJ9dtI~s4gG0XXaPcmoJQFTMAos3Ci2uoPSRK7mSEqmX0O7F2V1mNNzS1W8npZ-oTN43HS270hCN5GP8mnGeE05~~jVuajGdYVPdMQWkFqMiEa6xbizXdxjpEvJ-5VwxrwMFQ~-dmMjUCQMS3bGkzkyAexiqbI-hJaoeHxqE3IayTWPJsEyBoivJaRZpyddLb0ofpWmF6yEuce5vhkS778i6lUup87Y7UP8EXcfRDzSmt5qhj0Ov2nzgsqiQMaw__
19/11/2563เปิดเที่ยวบินเที่ยวชมต่างประเทศโดยไม่ลงจอดรัฐบาลได้วางแผนเปิดโครงการ “เที่ยวบินเที่ยวชมต่างประเทศโดยไม่ลงจอด (International Sightseeing Flight)” เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจการบินเผชิญในช่วงโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่จะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นการกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวปกติ ที่อนุญาตให้ซื้อสินค้าไม่เกิน 600 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ขวด (ไม่เกิน 1 ลิตรและไม่เกิน 400 ดอลลาร์สหรัฐ) น้ำหอมไม่เกิน 60 มิลลิลิตร และบุหรี่ไม่เกิน 200 มวน Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: November 23, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/ad1ea930-f197-4bf5-9290-9eddcc167307?Expires=1606234499&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=Y9LQT~J3gP-84GlILo9QA1Xkp-A42lAy81YK1h0wFaVw4vGEBOubaKKqyYCbR8jgptYK8KLZ-OfvSrbtB2sj3zk8Ekg-sFAFJwoZxbcTjbVr3sI73w1tX7W8zweoRxoxNGquNTnG7q90R7jpE4hyWcIsIZ2fpagHGrHWLbzcWW3KbD7cuvlB3ejBwc-lP1FDPJIP6Ul05JUuyTSUjG-Sr32U9COzUYpRFl7ZV74-gkOMq38W6TjsXWbdVqdXnypaaq~3S7bggofd7bHyW7AXqSOyO2ew04pOhGAz8Udm~Oc1EXeJ6Fp6sZqGKKfqarckQpwSKVQ~AP9~eWnKsSLpXA__
19/11/2563สนับสนุนทางการเงินแก่ภาคการผลิตที่ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจแบบไม่ต้องเผชิญหน้ากัน รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศสนับสนุนภาคการผลิตที่ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากัน (Non-face-to-face Sector) โดยจะใช้เงินลงทุนมูลค่า 1.6 ล้านล้านวอน (43,726 ล้านบาท) ใน พ.ศ. 2564 กระจายสู่ 8 ภาคการผลิต ดังนี้ - การเงิน - การแพทย์ - การศึกษาและอาชีวศึกษา - ระบบงาน (Work System) - ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก - การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ - สื่อดิจิทัล - ภาคการบริหารKorean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: November 23, 2020”. Retrieved from https://mediafra.admiralcloud.com/customer_609/ad1ea930-f197-4bf5-9290-9eddcc167307?Expires=1606234499&Key-Pair-Id=APKAI2N3YMVS7R4AXMPQ&Signature=Y9LQT~J3gP-84GlILo9QA1Xkp-A42lAy81YK1h0wFaVw4vGEBOubaKKqyYCbR8jgptYK8KLZ-OfvSrbtB2sj3zk8Ekg-sFAFJwoZxbcTjbVr3sI73w1tX7W8zweoRxoxNGquNTnG7q90R7jpE4hyWcIsIZ2fpagHGrHWLbzcWW3KbD7cuvlB3ejBwc-lP1FDPJIP6Ul05JUuyTSUjG-Sr32U9COzUYpRFl7ZV74-gkOMq38W6TjsXWbdVqdXnypaaq~3S7bggofd7bHyW7AXqSOyO2ew04pOhGAz8Udm~Oc1EXeJ6Fp6sZqGKKfqarckQpwSKVQ~AP9~eWnKsSLpXA__
18/10/2563แจกคูปองส่วนลดบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดง บัตรชมภาพยนตร์ และบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬารัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มจากจ่ายชุดคูปองเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมงานแสดงต่างๆ ภาพยนตร์ และกีฬา ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงโควิด-19 โดยรายละเอียดดังนี้ 1) คูปองส่วนลดงานจัดแสดงต่างๆ ซึ่งจะแจกในวันที่ 22 ต.ค. 2563 - คูปองส่วนลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 40% - คูปองส่วนลดค่าเข้าชมงานจัดแสดงศิลปะ มูลค่า 1,000 – 3,000 วอน (27.5 – 82.5 บาท) - คูปองส่วนลดค่าเข้าชมการแสดงสด มูลค่า 8,000 วอน (220 บาท) 2) คูปองส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ มูลค่า 6,000 วอน (165 บาท) ซึ่งจะแจกในวันที่ 28 ต.ค. 2563 และใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 3) ผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พ.ย. 2563 รวมมูลค่ามากกว่า 80,000 วอน (2,200 บาท) มีโอกาสลุ้นรับเงินคืนมูลค่า 30,000 วอน (825 บาท) จากการจับสลากYonhap News. (2020). “S. Korea to resume distribution of coupons for museums, theaters, sports facilities”. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20201018004151325?section=coronavirus/news
15/09/2563ให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อมและบริษัทในอุตสาหกรรมที่ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19รัฐบาลประกาศแพ็คเกจเงินสนับสนุนช่วยธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบริษัทในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การจัดแสดงสินค้า และอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ดังนี้ - สนับสนุนเพื่อเอาชนะวิกฤต 1) เลื่อนนัดชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs เป็นเวลา 3 เดือน 2) ปรับค่าเช่าที่ลดลงร้อยละ 50 สำหรับนิคมอุตสาหกรรม และลดลงสูงสุดเต็มจำนวนสำหรับผู้อยู่อาศัยซึ่งทำงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวพันกับกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน เป็นเวลา 3 เดือน - สร้างอุปสงค์ในภาครัฐ 1) จัดสรรงบ 4.3 พันล้านวอน (116.5 ล้านบาท) ลงทุนในหน่วยงานภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้าง 2) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐรับสมัครพนักงานประมาณ 5,000 คนในช่วงครึ่งปีหลังด้วยวิธีที่ไม่ต้องพบปะหน้ากัน - สนับสนุนการส่งออก โดยการขยายวงเงินการรับประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกสำหรับ SMEs จาก 5 พันล้านวอน (135.4 ล้านบาท) เป็น 1 หมื่นล้านวอน (270.8 ล้านบาท) - สนับสนุนอุตสาหกรรม 1) ให้ความช่วยเหลือพิเศษทางด้านการเงิน มูลค่า 3 แสนล้านวอน (8.12 พันล้านบาท) สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและเครื่องบิน 2) ผ่อนปรนเงื่อนไขการค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Performance Guarantee) ของบริษัทในอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 3) สนับสนุนงานจัดแสดงสินค้าออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมจัดแสดงสินค้า 4) จัดงานส่งเสริมการขายครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่แบรนด์เสื้อผ้าและสิ่งทอกว่า 150 แบรนด์ ในเดือนตุลาคมKorean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Update COVID-19 in South Korea: September 16, 2020”. Retrieved from https://filehub.admiralcloud.com/v5/deliverFile/4a2a5c7d-7258-4f17-ba8f-3137465794ad
31/08/2563จ่ายเงินเยียวยาแก่พ่อค้าแม่ค้าและธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกที่สองรัฐบาลประกาศขยายงบประมาณแผนการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับลดเวลาเปิดทำการ เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่สอง โดยขยายงบประมาณจากเดิม 2 พันล้านวอน (52 ล้านบาท) เป็น 3 พันล้านวอน (78 ล้านบาท) และจะประกาศใช้มาตรการเยียวยาในช่วงก่อนเทศกาลชูซ็อกที่จะมึขึ้นในวันที่ 30 ก.ย – 4 ต.ค. 2563Pulse. (2020). “Korean gov’t squeezing out another COVID-19 relief aid worth $2.5 bn”. Retrieved from https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=894966
20/05/2563เยียวยาอุตสาหกรรมหลัก
รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจการบิน ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ที่มีภาระหนี้สินมากกว่า 500 ล้านวอน (13 ล้านบาท) และมีลูกจ้างมากกว่า 300 คนขึ้นไป โดยรัฐบาลจัดตั้งโปรแกรมเยียวยาผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier Relief Programs) มูลค่า 1 พันล้านวอน (26 ล้านบาท) เพื่อให้ความช่วยเหลือธุรกิจในการปรับสภาพคล่องและปรับฐานการเงิน (Recapitalization) ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ธุรกิจเหล่านี้จะต้องรักษาการจ้างพนักงานไว้ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับเงินทุน
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for
23/04/2563เยียวยาและสนับสนุนธุรกิจยานยนต์
รัฐบาลยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Fee) พร้อมกับเลื่อนกำหนดการจ่ายภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์ออกไป 9 เดือนและขยายได้สูงสุด 12 เดือน อีกทั้งยังขยายระยะเวลาให้สามารถจัดเก็บชิ้นส่วนยานยนต์ในพื้นที่ทัณฑ์บนได้นาน 1 ปี นอกจากนี้ รัฐบาลยังทำการสั่งซื้อยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 8,700 คัน โดยชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ 70 เพื่อสนับสนุนธุรกิจยานยนต์ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้
Pulse. (2020). “Seoul to expand tax reliefs, make early purchases of EVs to aid auto industry”. Retrieved from https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=423901
01/04/2563ยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาภาพยนตร์
รัฐบาลยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาภาพยนตร์ (Movie Development Fund) โดยมีผลย้อนหลังถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อีกทั้งยังให้เงินชดเชยค่าสนับสนุนการทำการตลาดของภาพยนตร์ 20 เรื่องที่ถูกเลื่อนฉายหรือยกเลิกการฉาย รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จำนวน 400 คนด้วย
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for
30/03/2563ขยายเวลาการชำระค่าไฟให้ธุรกิจขนาดเล็ก
ขยายเวลาการชำระค่าไฟให้ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 3.2 ล้านแห่ง เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.)
Ministry of Economy and Finance. (2020). “Government Announces Emergency Relief Payment”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4869
19/03/2563ให้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
ให้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
-         สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงทางศิลปะและการแสดง และสนับสนุนค่าเข้าชม
-         เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจส่งออก
-         ส่งเสริมการหาเงินทุนในรูปแบบ Account Receivable Financing หรือการขายหนี้ค้างชำระของลูกหนี้บริษัทให้สถาบันการเงิน โดยที่บริษัทจะได้รับเงินทันที ไม่ต้องรอลูกหนี้ชำระหนี้
-         รัฐบาลค้ำประกันความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินที่เข้าไปซื้อหนี้ค้างชำระ
Ministry of Economy and Finance. (2020). “50 Trillion Won Support Package to Combat COVID-19”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4862
18/03/2563ส่งเสริมธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว และการส่งออก
-         ลดค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน อาคารผู้โดยสาร และทางด่วน ให้สายการบิน และรถโดยสารสาธารณะ
-         ให้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
o   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงทางศิลปะและการแสดง และสนับสนุนค่าเข้าชม
-         เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจส่งออก
o   ส่งเสริมการหาเงินทุนในรูปแบบ account receivable financing หรือการขายมูลค่าค้างชำระของลูกหนี้บริษัทให้สถาบันการเงิน โดยที่บริษัทจะได้รับเงินทันที ไม่ต้องรอลูกหนี้ชำระหนี้ ส่วนสถาบันการเงินจะได้ส่วนต่าง และแบกรับความเสี่ยงที่ลูกหนี้อาจไม่ชำระหนี้ตามกำหนด
o   รัฐบาลค้ำประกันความเสี่ยงนี้ให้กับสถาบันการเงินที่จะเข้าซื้อมูลค่าค้างชำระ
Ministry of Economy and Finance. (2020). “1st Crisis Management Meeting”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4859
12/03/2563ส่งเสริมระบบตรวจสอบทางระบาดวิทยาด้วยเทคโนโลยี Smart City
แผนส่งเสริมหน่วยงานที่พัฒนา AI Algorithm หรือทางออกใดๆ เกี่ยวกับ Covid-19
-          จัดหา High-Performance Computing Resourses และ Data Vouchers ให้
-          เริ่มสนับสนุน Cloud Service สิ้นเดือน มี.ค.
เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคม และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค จะจัดการระบบตรวจสอบทางระบาดวิทยาด้วยเทคโนโลยี Smart City
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for
04/03/2563สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับการดำเนินธุรกิจ
เพิ่มสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับการดำเนินธุรกิจ และให้การสนับสนุนการลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ SME ในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
Ministry of Economy and Finance. (2020). “2020 Supplementary Budget Proposal”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852
28/02/2563แจกคูปองส่วนลด
แจกคูปองส่วนลดงานศิลปวัฒนธรรม ผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้กับประชาชน
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
28/02/2563เพิ่มบัตรกำนัลสำหรับซื้อของในท้องถิ่น
เพิ่มบัตรกำนัลสำหรับซื้อของในท้องถิ่น (Local Gift Certificate) 1.5 ล้านล้านวอน (3.9 หมื่นล้านบาท) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและตลาดการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Market)
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
28/02/2563อุดหนุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อย
เพิ่มงบอุดหนุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อยจาก 1.2 ล้านล้านวอน(3.1 หมื่นล้านบาท) เป็น 4.6 ล้านล้านวอน (1.2 แสนล้านบาท) และ SME จาก 3 หมื่นล้านวอน (780 ล้านบาท) เป็น 6.3 แสนล้านวอน (1.6 หมื่นล้านบาท)
Ministry of Economy and Finance. (2020). “COVID-19 Support Package”. Retrieved from english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4849
26/02/2563สินเชื่อพิเศษให้ธุรกิจภาคกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดหาสินเชื่อพิเศษ 2 หมื่นล้านวอนให้ธุรกิจภาคกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเปิดบริการให้คำปรึกษาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยทำการตลาดโดยมีแผนจะจัดงานอีเวนท์ในอนาคตให้ฟรีสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for
04/02/2563จัดสรรงบค้ำประกันสินเชื่อและแหล่งเงินทุนฉุกเฉินให้ธุรกิจ SMEs
กระทรวง SMEs และ Startups (The Ministry of SMEs and Startups) จัดสรรงบ 250 ล้านวอน (ประมาณ 6,550 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อและเป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉินให้ธุรกิจ SMEs
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for
03/02/2563สนับสนุนทางการเงินกับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปจีนและที่มีฐานการผลิตในจีน
ให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปจีนและที่มีฐานการผลิตในจีน
-          เสริมสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นด้วยงบประมาณ 4 แสนล้านวอน (10,400 ล้านบาท)
-          ส่งเสริมการตลาดโดยการจัด Video Conference แทนงานแสดงสินค้าตามปกติ
Korean-German Chamber of Commerce and Industry. (2020). “Summary of support measures of the Korean government for