สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง สิงคโปร์ กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรสิงคโปร์ไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย23/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน4/1/256326/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 1,426 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด20/4/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 2 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด21/3/2563, 27/4/2563, 6/5/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 20,799 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด5/12/25634/9/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยสิงคโปร์ไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.60,534.66,610.153,924.5
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.340.2457.5-117.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP0.08.3-8.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP24.135.3-11.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP19.127.2-8.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP70.056.413.7
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP171.167.8103.3
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม4.10.83.3
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม16.323.1-6.8
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม0.831.6-30.8
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม4.82.72.1
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม14.351.0-36.7
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม82.945.337.6
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม0.416.6-16.2
อัตราการอ่านออกเขียนได้% ต่อ คน อายุ 15-24 ปี99.998.11.8
อัตราการอ่านออกเขียนได้% ต่อ คน อายุ 15 ปีขึ้นไป97.293.83.4
จำนวนประชากรล้านคน5.669.2-63.6
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม12.317.4-5.1
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม10.611.4-0.8
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม77.171.25.9
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม13.816.1-2.3
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม29.740.5-10.8
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม15.924.4-8.5
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม100.049.250.8
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม0.050.8-50.8
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน7.22.94.3
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน2.30.61.7
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง61.1196.0-134.9
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี85.380.54.8
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี83.076.76.4
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย35.687.2-51.6
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี80.973.07.9
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน2.89.5-6.8
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด2.28.2-6.0
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.21.5-0.4
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง8.037.0-29.0
จำนวนการคลอดบุตรโดยบุคคากรทางการแพทย์ที่มีทักษะเหมาะสม% ต่อ จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด99.699.10.5

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของสิงคโปร์

สิงคโปร์มีการระบาดที่อาจแบ่งได้เป็น 5 ระลอก คือ

 • ระลอกแรก ช่วงเดือนมกราคม 2563 พบกรณีต้องสงสัยเมื่อวันที่ 4 มกราคม  และพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม  จนถึงวันที่ 30 มกราคม สิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อรวม 13 ราย ทั้งหมดเป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และพบผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวสิงคโปร์รายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นเช่นกัน
 • ระลอกที่ 2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563 เป็นการระบาดในที่ชุมชนที่กลุ่มผู้ติดเชื้อในระลอกแรกเดินทางเข้าไป
 • ระลอกที่ 3 ช่วงเดือนมีนาคม เป็นการระบาดครั้งใหญ่จากกลุ่มชาวสิงคโปร์จำนวนมากที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
 • ระลอกที่ 4 ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันจำนวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติในสิงคโปร์
 • ระลอกที่ 5 ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 2563 ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนมากได้รับเชื้อมาจากการอาศัยอยู่ชุมชนเดียวกับผู้ติดเชื้อในระลอกที่แล้ว ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อประมาณ 300 – 500 รายต่อวัน ยกเว้นวันที่ 5 ส.ค. 2563 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 908 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ

 

นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คือ การประกาศนโยบายตัดวงจรการระบาด (Circuit Breaker) ทั่วประเทศ 7 เม.ย. – 4 พ.ค. และขยายไปจนถึง 1 มิ.ย.  โดยมีมาตรการด้านนี้ที่สำคัญ คือ

 • การจำกัดการเดินทางออกนอกบ้านได้เพียงครอบครัวละ 1 คน
 • มาตรการการดำเนินการของธุรกิจประเภทต่างๆ
 • การดูแลการศึกษา โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มจากการทดลองเรียนจากบ้าน ก่อนจะประกาศให้มีการเรียนจากบ้านโดยที่โรงเรียนจะสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเด็กที่ขาดแคลน รวมถึงโรงเรียนจะยังเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ให้กับเด็กกลุ่มเล็กที่ไม่สามารถเรียนหนังสือที่บ้านได้ เช่น เด็กเล็กที่ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการแพทย์

หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดเมือง วันที่ 2 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป คณะกรรมการไตรภาคี คือ กระทรวงแรงงาน สหภาพแรงงานและสหภาพนายจ้าง ได้ประกาศมาตรการสำหรับที่ทำงานภายหลังเปิดเมือง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 • คงการทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ให้เข้าที่ทำงานเมื่อไม่มีทางเลือกเท่านั้น
 • เลี่ยงการจัดงานที่ไม่จำเป็น และมีการจ่ายชดเชยให้แรงงานที่เสียหายจากกระบวนการปรับตัว
 • หากเลี่ยงการมาที่ทำงานไม่ได้ จะต้องคงมาตรการเว้นระยะห่าง เช่น การห้ามใช้พื้นที่ส่วนรวมอย่างหนาแน่น การแบ่งเวลาพัก
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา
 • ควบคุมการเข้าออกสถานที่ทำงาน
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรเสมอ
 • ลดและละอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน
 • ทำความสะอาดสิ่งของและสถานที่อย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความร่วมมือทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง


นอกจากนี้ รัฐบาลยังบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการลงโทษบุคคลหรือสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐบาล ทั้งปรับเงินและสั่งปิดทำการเป็นการชั่วคราว อีกหนึ่งมาตรการที่มีความโดดเด่น คือ การใช้เทคโนโลยีในการติดตามการติดต่อพบปะของผู้คน (Contract Tracing) ที่ออกแบบระบบให้มีการรายงานการพบปะกันของผู้คน โดยยังคงรักษาสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน อีกทั้งในภายหลังที่พบการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ รัฐบาลก็ได้ปรับปรุงข้อกำหนดในการควบคุมการเดินทางของแรงงานข้ามชาติให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้สามารถแกะรอยและควบคุมการระบาดได้

ในส่วนของนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม สิงคโปร์ออกมาตรการช่วยเหลือที่หลากหลายไปตามกลุ่มประชากรทั้งการให้เงินช่วยเหลือ การเลื่อนการจ่ายภาษี อีกทั้งยังมีความพยายามในการทำ Travel Bubble ร่วมกับต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจต่างชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ในขณะที่มาตรการด้านวัคซีน รัฐบาลสิงคโปร์ได้เริ่มฉีดวัคซีนยี่ห้อ Pfizer ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูงในวันที่ 30 ธ.ค. 2563 และเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย ณ วันที่ 18 เม.ย. 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วกว่า 8.5 แสนราย คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรประเทศ โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกยี่ห้อวัคซีนที่ต้องการจะฉีดได้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ Pfizer และ Moderna

เรียบเรียงโดย
 ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
อัปเดตเมื่อวันที่  20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข (การระงับกิจกรรม)

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
22/04/2565ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดในชุมชนตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป สิงคโปร์จะผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดในชุมชน ดังนี้ ยกเลิกการจำกัดการรวมตัวของบุคคล จากเดิมที่สามารถรวมตัวกันได้โดยไม่เกิน 10 คน ทุกคนยังคงต้องใส่หน้ากากเมื่อเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในอาคาร รวมถึงขนส่งสาธารณะ ส่วนพื้นที่กลางแจ้ง ไม่มีการบังคับ ทุกคนสามารถกลับไปทำงานที่ทำงานได้ จากเดิมที่กำหนดให้บุคลากรร้อยละ 75 ทำงานที่บ้าน นอกจากนี้ ทุกคนยังไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/strengthening-our-precautionary-measures-against-the-omicron-variant
03/12/2564จำกัดการเดินทางจากประเทศแถบแอฟรีกาใต้เพิ่มเติมสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางจากประเทศแถบแอฟรีกาใต้เพิ่มเติม 3 ประเทศ ได้แก่ Ghana, Malawi และ Nigeria ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 64 เวลา 23.59 เป็นต้นไป โดยห้ามผู้ถือบัตรผ่านระยะยาวและนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเดินทางในประเทศดังกล่าวภายใน 14 วันที่ผ่านมา เดินทางเข้าสิงคโปร์ https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/strengthening-our-precautionary-measures-against-the-omicron-variant
26/11/2564ประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางจากประเทศแถบแอฟรีกาใต้สิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางจากประเทศแถบแอฟรีกาใต้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 23.59 เป็นต้นไป โดยห้ามผู้ถือบัตรผ่านระยะยาวและนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเดินทางใน 7 ประเทศ ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa และ Zimbabwe เดินทางเข้าสิงคโปร์ พลเมืองชาวสิงคโปร์และผู้พำนักถาวรยังคงเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ แต่ต้องกักตัวตามระเบียบที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 10 วัน https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-measures-for-travellers-from-botswana-eswatini-lesotho-mozambique-namibia-south-africa-and-zimbabwe
08/11/2564ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการระบาดในชุมชนสิงคโปร์ประกาศผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการระบาดในชุมชน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ ยินยอมให้คนที่มาจากครอบครัวเดียวกันสูงสุด 5 คน ไปรับประทานอาหารที่ร้านได้ โดยทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถเล่นกีฬาและเข้าร่วมงานประเภท MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ที่กำหนดได้ โดยก่อนเข้าร่วมงานจะต้องแสดงผลการทดสอบ Antigen Rapid Test (ART)moh.gov.sg/news-highlights/details/calibrated-adjustments-in-stabilisation-phase_8Nov2021
22/09/2564เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สิงคโปร์ ประกาศเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในสถานพยาบาล ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลชุมชน และสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการสำคัญดังนี้ • จำกัดการเยี่ยมผู้ป่วยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. – 23 ต.ค. 64 ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ผู้ป่วยวัยเด็ก มารดาที่กำลังคลอด มารดาหลังคลอด และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติมจากคนใกล้ชิด โดยสถานพยาบาลจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป • สำหรับผู้มาเยี่ยม จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและมีผลตรวจ ART หรือ PCR ภายใน 24 ชั่วโมงเป็นลบ โดยกำหนดให้ผู้ป่วยมีผู้มาเยี่ยมได้เพียง 1 คนต่อวันเท่านั้น ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่สามารถเข้าเยี่ยมได้สูงสุด 5 คนต่อวัน แต่สามารถเดินไปข้างเตียงผู้ป่วยได้ครั้งละ 2 คนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังไม่อนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมถอดหน้ากากอนามัย ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามเข้าห้องน้ำของผู้ป่วยตลอดช่วงการเยี่ยม • สำหรับแผนกฉุกเฉิน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องสังเกตอาการเป็นเวลานาน หรือกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการประเมินและ/หรือหัตถการ 15 นาทีขึ้นไป จะต้องได้รับการทดสอบ ART เสมอ โดยไม่สนใจสถานะการฉีดวัคซีนhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tightened-measures-to-reduce-hospital-covid-19-transmission-and-preserve-hospital-capacity
19/08/2564ผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 และประกาศโครงการการกักตัวผู้ป่วยที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีความทรงตัวมากขึ้น สิงคโปร์จึงจะเริ่มผ่อนปรนมาตรการระยะที่สอง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 64 เป็นต้นไป นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศวิธีการกักตัวในที่พักส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและไม่มีอาการรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 64 โดยกระทรวงสาธารณสุข (MOH) จะเริ่มโครงการการกักตัวที่บ้านนำร่อง (Home Isolation Model) สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อาการทรงตัว ทั้งนี้ ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผู้ป่วยเหล่านี้จะพักฟื้นในสถานพยาบาลเป็นเวลา 2 – 3 วัน ก่อนที่จะย้ายไปกักตัวที่บ้าน เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยในสถานพยาบาล o ระหว่างการกักตัวอยู่บ้าน ผู้ป่วยและสมาชิกในครัวเรือนจะต้องอยู่ในที่พักอาศัยเท่านั้น โดยจะถูกติดตามผ่านการระบบอิเล็กทรอนิกส์และจะต้องรายงานการเฝ้าระวังอาการป่วยผ่านทางโทรศัพท์ o ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลากักตัวนี้ โดยจะได้รับบริการทางการแพทย์ทางไกลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน o นอกจากนี้ ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ PCR ในวันที่ 9 ของการเจ็บป่วยเพื่อประเมินว่าพวกเขาสามารถออกจากการกักตัวได้หรือไม่ หากผลของผู้ป่วยเป็นลบหรือมีปริมาณไวรัสต่ำมาก ก็สามารถออกจากการกักตัวได้ o สมาชิกในครัวเรือนทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน และถูกกักกันที่บ้าน อีกทั้งยังต้องเข้ารับการทดสอบ Antigen Rapid Test (ART) ทุกวันเพื่อตรวจหาเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น กระทรวงสาธารณสุขจะติดตามผลลัพธ์ของโครงการนำร่องอย่างใกล้ชิด และศึกษาว่าผู้ป่วยได้รับประโยชน์และได้รับความปลอดภัยจากโครงการนี้หรือไม่ https://www.gov.sg/article/updates-to-singapores-covid-19-measures-from-19-august-2021
19/08/2564ปรับข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์รัฐบาลประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยอิงจากประวัติการเดินทาง 21 วันของผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ หากผู้เดินทางไปเยือนหรือเปลี่ยนเครื่องผ่านประเทศหรือภูมิภาคอื่นมาก่อน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ o กลุ่มที่ 1 จีน (ยกเว้น มณฑล Jiangsu) มาเก๊า นิวซีแลนด์ และไต้หวัน: ผู้เดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคในกลุ่มนี้สามารถเข้าประเทศสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องกักตัวตามมาตรการ Stay-Home Notice (SHN) แต่ผู้เดินทางจะต้องได้รับการทดสอบ PCR เมื่อมาถึง o กลุ่มที่ 2 มณฑลเจียงซู ประเทศจีน: ผู้เดินทางจะต้องผ่านการกักตัว 7 วัน โดยสามารถเลือกที่พักได้ตามสมัครใจ o กลุ่มที่ 3 ออสเตรีย อิตาลี นอร์เวย์ เกาหลีใต้ และสวิตเซอร์แลนด์: สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ SHN สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส สามารถเลือกที่กักตัวได้ตามสมัครใจ กลุ่มที่ 4 ประเทศอื่นๆ นอกจากกลุ่มข้างต้น (ยกเว้นบังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา ซึ่งปัจจุบันไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ): จะต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ SHNhttps://www.gov.sg/article/updates-to-vaccination-differentiated-border-measures
11/08/2564ลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโควิด-19บริษัทและบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเดินเรือ (Maritime Sector) ถูกปรับ/ระงับใบอนุญาต เนื่องจากฝ่าฝืนกฎระเบียบในช่วงโควิด-19 เช่น การประกอบกิจการเรือสำราญที่มีคนรวมตัวกันเกินขีดจำกัดสูงสุดที่รัฐบาลอนุญาต รวมทั้งหมด 54 คดี แบ่งเป็น ผู้กระทำผิดที่เป็นบริษัท 7 คดี กับผู้กระทำผิดที่เป็นบุคคลอีก 47 คดี โดยผู้ฝ่าฝืน จำนวน 52 คดี ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 300 - 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อคดี ส่วนอีก 2 คดี ถูกระงับใบอนุญาตสำหรับเรือสำราญและยานจอดเรือโดย Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/media-centre/news-releases/detail/e0f90533-7da8-4c20-bc01-9ee522cdd54c
07/08/2564ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 64 มีการผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มสถานศึกษา โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนของนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้ • กิจกรรมที่มีการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จะได้รับอนุญาตให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน • โรงเรียนมัธยมศึกษา, Junior College (JCs), Millennia Institute (MI) และ Special Education (SPED) Schools จะกลับมาทำกิจกรรมหลักสูตรร่วมแบบตัวต่อตัว (in-person Co-Curricular Activities (CCAs)) นอกจากนี้ กิจกรรมแบบตัวต่อตัวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผู้จัดจำหน่ายภายนอก (External Vendors) หรือกิจกรรมที่ดำเนินการภายนอกสถานศึกษา ก็สามารถกลับมาดำเนินต่อได้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 50 คน • โรงเรียนชั้นประถมศึกษาจะกลับมาทำกิจกรรมชั้นเรียนกลางแจ้งที่มีการสวมหน้ากากอนามัยhttps://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20210806-resumption-of-activities-in-schools-and-institutes-of-higher-learning-from-10-august
07/08/2564ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดในชุมชนรัฐบาลสิงคโปร์ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. จะมีการปรับแก้ ดังนี้ • อนุญาตให้รวมกลุ่มได้สูงสุด 5 คน • สำหรับกิจกรรมทางศาสนา อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 500 คน โดย o จำกัดที่ 50 คน หากผู้เข้าร่วมยังไม่ได้รับวัคซีน o จำกัดที่ 500 คน หากผู้เข้าร่วมได้รับวัคซีนแล้ว • อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยขณะทำการแสดงร้องเพลง และเล่นเครื่องดนตรีประเภทเป่าและเครื่องดนตรีชนิดทองเหลือง ภายใต้การทดสอบ Antigen Rapid Test (ART) • อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมในการแต่งงาน พิธีเฝ้าศพ งานศพ และพิธีรำลึกผู้เสียชีวิต มากขึ้นhttps://www.mccy.gov.sg/about-us/news-and-resources/press-statements/2021/aug/phase-two-heightened-alert-updated-measures-religious-activities
15/05/2564ควบคุมการทำกิจกรรมในชุมชนคณะทำงาน Multi-Ministry Task Force (MTF) ประกาศมาตรการควบคุมการทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 64 โดยมีมาตรการสำคัญดังนี้ 1) การแสดงสด - การแสดงสดทั้งกลางแจ้งและในอาคารจะถูกเลื่อนออกไปก่อน ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ( Ministry of Trade and Industry) - ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จำนวนผู้ชมจะถูกจำกัดให้ไม่เกิน 100 คน ในกรณีที่มีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน และไม่เกิน 50 คน ในกรณีที่ไม่มีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน ในขณะที่นักแสดงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแสดง ทั้งนี้ การแสดงที่ต้องใช้ลมหายใจมากเป็นพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเป่าเครื่องดนตรี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแสดง 2) การถ่ายงานบันทึกเทปและการฝึกซ้อม - จำกัดให้มีนักแสดงและทีมงานไม่เกิน 15 คน และจำกัดให้มีผู้ที่ไม่สวมหน้ากากสูงสุดไม่เกิน 10 คน และอนุญาตให้มีผู้ร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่าได้ไม่เกิน 2 คน 3) การเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม การบรรยาย การเสวนา และเวิร์คช็อป - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ใส่ Face Shield ทุกกรณี และไม่อนุญาตให้มีการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่า 4) พิพิธภัณฑ์ - ให้ลดจำนวนผู้เข้าชมลงร้อยละ 25 และจัดกลุ่มเดินชมพิพิธภัณฑ์ไม่เกิน 20 คนต่อกลุ่ม (ไม่รวมมัคคุเทศก์) โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการที่ปลอดภัย เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม 5) กีฬาและการออกกำลังกาย - จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 1 คนต่อ 16 ตารางเมตร หรือไม่เกิน 50 คน ทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง - กรณีเป็นกิจกรรมในร่ม กิจกรรมทั้งหมดจะต้องไม่ใช้กำลังมาก และผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้เปิดหน้ากากเพื่อสูดลมหายใจและไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน - กรณีเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง สามารถทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงได้ไม่เกิน 2 คน แต่ต้องรักษายะห่าง 2 เมตร และใส่หน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นในช่วงที่ต้องออกแรง 6) พิธีแต่งงานและพิธีทางศาสนา จำนวนผู้ชมจะถูกจำกัดให้ไม่เกิน 100 คน ในกรณีที่มีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน และไม่เกิน 50 คน ในกรณีที่ไม่มีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน และใช้ผู้จัดงานให้น้อยที่สุด โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการการจัดการที่ปลอดภัย เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-04-06-01/
24/03/2564ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 24 เม.ย. 64 โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ ได้สูงสุด 250 คนจากเดิมจำกัดไว้ 100 คน ยกเว้นงานแสดงสดที่ให้มีผู้เข้าชมได้สูงสุด 750 คน แต่ยังคงกำหนดให้ประชาชนรวมตัวในที่สาธารณะไม่เกิน 8 คนhttps://www.straitstimes.com/singapore/health/further-easing-of-covid-19-measures-in-singapore-what-you-need-to-know
30/01/2564ระงับข้อตกลง Reciprocal Green Lane Arrangementsระงับ the Reciprocal Green Lane arrangements กับ 3 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 ก.พ. 64 ทั้งนี้ ยังคง RGL กับ บรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ 6 เขตของจีนhttps://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/01/20210130-RGL-Suspension
22/01/2564รัฐบาลออกมาตรการการดูแลตนเองและคำแนะนำในช่วงเทศกาลตรุษจีนรัฐบาลปรับมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 64 การเข้าชม หรือเข้าใช้บริการ จะมีผู้เข้าใช้บริการได้ไม่ซ้ำกันจาก 8 ครัวเรือน / วัน
• สถานบริการ ร้านค้า ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้อนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการก่อนหน้า จะถูกระงับไว้ก่อน
• เลื่อนโครงการ the National School Games
นอกจากนั้นยังได้ออกคำแนะนำเพิ่มเติม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
• สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา หากไม่ได้รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำ
• หลีกเลี่ยงการใช้เสียงดังตลอดเวลา
• ต้องไม่มีการจองโต๊ะหลายโต๊ะ และไม่ร่วมรับประทานร่วมโต๊ะผู้อื่น หากไม่ได้อาศัยในบ้านพักเดียวกัน จำกัดการเข้าเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ หรือหากมีการเข้าเยี่ยม สามารถเข้าได้ไม่เกิน 2 ครัวเรือน / วัน หรือเลือกติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล
https://www.gov.sg/article/safe-management-measures-and-chinese-new-year
28/12/2563เปิดประเทศระยะที่ 3 วันที่ 28 ธ.ค. 63เปิดประเทศระยะที่ 3 วันที่ 28 ธ.ค. 63 • รวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 8 คน (จากเดิม 5 คน) • ลดขนาดพื้นที่ต่อคนในห้างสรรพสินค้าจาก อย่างน้อย 10 ตร.ม. ต่อคนเป็น 8 ตร.ม. ต่อคน • งานแต่งงานสามารถมีแขกเข้ามาร่วมแสดงความยินดีได้ไม่เกิน 8 คน • อนุญาตการแสดงดนตรีสดในงานแต่ง งานศพ แต่ห้ามกลุ่มเครื่องดนตรีที่ใช้ลม • การจัดการแสดงต่างๆ สามารถมีคนร่วมงานได้ไม่เกิน 250 คนhttps://www.straitstimes.com/singapore/spore-to-begin-phase-3-on-dec-28
21/11/2563เลื่อนวันเปิดตัวเที่ยวบินแรกจากโครงการ Air Travel Bubble กับ ฮ่องกงหลังจาก 11 พ.ย. 63 ที่ Singapore Tourism Board (STB) และ Hong Kong Tourism Board (HKTB) ประกาศความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว Air Travel Bubble ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดตัวทางการวันที่ 21 พ.ย. 63 แต่ภายหลังการประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ มีความเห็นพ้องให้เลื่อนวันประกาศเที่ยวบินแรกออกไปก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อความปลอดภัย * ประกาศเพิ่มวันที่ 1 ธ.ค. 63 การเปิดตัวยังคงถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยหลังเดือน ธ.ค. 63 Retrieved from
11 พ.ย. 63
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/STB-and-HKTB-Collaborate-to-Welcome-Travellers-on-the-Launch-of-the-Bilateral-All-Purpose-and-Quarantine-Free-Air-Travel-Bubble.html
21 พ.ย. 63
https://www.caas.gov.sg/who-we-are/newsroom/Detail/launch-of-singapore-hong-kong-air-travel-bubble-flights-to-be-deferred/
1 ธ.ค. 63
https://www.caas.gov.sg/who-we-are/newsroom/Detail/inaugural-singapore---hong-kong-air-travel-bubble-flights-to-be-further-deferred/
06/11/2563รัฐบาลประกาศมาตรการการดูแลตนเองสำหรับธุรกิจสถานประกอบการบันเทิงกลางคืนเพื่อนำร่องหรือเปิดช่องทางให้อุตสาหกรรมดำเนินต่อไปได้รัฐบาลออกมาตรการผ่อนปรนแก่สถานประกอบการบันเทิงกลางคืน โดยอนุญาติให้พร้อมกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้ง โดยสถานประกอบการต้องทำตามเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งมีเกณฑ์เบื้องต้น เช่น • การให้ผู้เข้าใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ยกเว้นขณะดื่ม-รับประทานอาหาร) • งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง 22.30 น. • ผู้ใช้บริการต้องผ่านการตรวจว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผลตรวจที่มีระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเริ่มงาน • ติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ครอบคลุมทั้งสถานประกอบการ โดยต้องเปิดใช้งานทั้งหมดทุกตัว และบันทึกไว้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 วันhttps://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/11/Selected-nightlife-businesses-to-reopen-under-pilots
01/11/2563อนุญาตกิจกรรมการล่องเรือ1 พ.ย. เป็นต้นไป รัฐบาลจะอนุญาตกิจกรรมการล่องเรือ โดยมีเงื่อนไขคือ
1. จะต้องเป็นการล่องเรือแบบไปกลับ ไม่มีการแวะพักที่ท่าเรืออื่น
2. บรรจุผู้โดยสารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของความจุเต็ม
3. เฉพาะผู้โดยสารชาวสิงคโปร์
4. มีมาตรการป้องกันการระบาด เช่น การตรวจเชื้อก่อนโดยสาร การทำความสะอาดห้องสุขาเป็นประจำ การเว้นระยะห่าง การมีมาตรการกรณีพบผู้ป่วยโควิดบนเรือ
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/safe-and-gradual-resumption-of-cruising.html
18/10/2563สั่งปิดชั่วคราวโรงแรม และสั่งปรับ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6 ร้าน บุคคลอีก 16 คน ที่ฝ่าฝืนประกาศเรื่องมาตรการโควิด
• สั่งปิดโรงแรมแห่งหนึ่ง (Hawaii Hostel) 30 วัน หลังมีหลักฐานตรวจพบว่าโรงแรมมีผู้เข้าพักจำนวนมากและไม่สามารถควบคุมมาตรการรักษาระยะห่างภายในโรงแรมได้
• สั่งปรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6 ร้านที่ไม่สามารถควบคุมมาตรการรักษาระยะห่างได้
• สั่งปรับบุคคล 16 คน เนื่องจากไม่สวมหน้ากากอนามัย
https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/hostel-ordered-to-suspend-operations-five-other-establishment-and-16-individuals-fined-for-breaching-SMMs.html
07/10/2563ประกาศอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียน• ช่วงปลาย ก.ค. ได้มีการอนุญาตให้นักเรียนในสิงคโปร์สามารถทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน (Co-Curricular Activities (CCAs) and other school activities) โดยจะมีรายการกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงในการควบคุมการระบาด
• ช่วงต้น ต.ค. มีประกาศกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม เช่น Learning Journeys, SwimSafer 2.0, MOE-run non-residential activities at MOE Outdoor Adventure Learning Centres (OALCs), Strategic-Partnership CCA (SP-CCA), Local Olympiads, Speech and Drama, The National School Games, Singapore Youth Festival Arts Presentation, Non-residential outdoor adventure learning activities conducted by Outward Bound Singapore (OBS) or external vendors at MOE OALCs and external sites.
https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/further-resumption-of-co-curricular-activities-and-school-activities
06/10/2563สั่งปิดชั่วคราวร้านอาหาร และสั่งปรับร้านอาหาร Outlet 13 ร้าน บุคคลอีก 21 คน ที่ฝ่าฝืนประกาศเรื่องมาตรการโควิด
• สั่งปิดร้านอาหารแห่งหนึ่ง (Tong Xin Ru Yi Traditional Hotpot) 10 วัน หลังมีหลักฐานตรวจพบว่าปล่อยให้มีคนนั่งในห้องส่วนตัวรวมกัน 9 คน และมีการนั่งในฝั่งตรงข้ามโต๊ะกัน
• สั่งปิดร้านอาหารแห่งหนึ่ง (Invincible Noodle House) 10 วัน หลังมีหลักฐานตรวจพบว่ามีลูกค้ากำลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 22.30
• สั่งปรับร้านอาหาร Outlet 13 ร้าน 1,000 -2,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หลังพบว่าปล่อยให้คนที่มาจากต่างครอบครัวกันนั่งรวมกันเกิน 5 คน และ/หรือ ที่นั่งห่างกันไม่ถึง 1 เมตร
• สั่งปรับลูกค้าร้านอาหารอีก 21 คน 300 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ/หรือ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
https://www.mse.gov.sg/news/two-more-food-and-beverage-premises-ordered-to-close--13-outlets-and-21-individuals-issued-fines-for-breaching-safe-management-measures
01/10/2563มาตรการควบคุมความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการจัดประชุม (MICE)• ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 Singapore Tourism Board กำหนดให้สามารถจัดงานประชุม งานนิทรรศการได้ โดยมีมาตรการควบคุมระยะห่างของผู้เข้าร่วมงานhttps://www.stb.gov.sg/content/stb/en/home-pages/advisory-for-MICE.html#MICE
03/09/2563กำหนดให้สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียม
- กำหนดให้สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียม เช่น ห้องรับแขก ห้องออกกำลังกาย สนาม สวน สระว่ายน้ำ ห้องอเนกประสงค์รวม
- โดยมี “คำแนะนำ” ให้มีควบคุมระยะห่างระหว่างบุคคล ให้บุคคลควรมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้นกิจกรรมที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ในทางปฏิบัติ จะสามารถรวมกันเป็นกลุ่มได้กลุ่มละไม่ควรเกิน 5 คน โดยไม่ควรมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มและเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่ม ยกเว้นกิจกรรมออกกำลังกายหรือกีฬาที่จะควรเว้นระยะห่างต่อกัน 2-3 เมตร
- ในพื้นที่ที่ขนาดเล็กกว่า 50 ตร.ม. ควรมีคนน้อยกว่า 5 คน ในพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้น ควรมีคนหนาแน่นไม่เกิน 1 คนต่อ 10 ตร.ม. และไม่ควรเกิน 50 คน
https://www1.bca.gov.sg/docs/default-source/bca-restart/advisory-reopening-of-condo-recre-sports-facilities-updated.PDF
31/08/2563ทำ Travel Bubble กับประเทศต่างๆ สิงคโปร์ ทำ Travel Bubble กับประเทศต่างๆ เพื่อให้นักเดินทางจากสิงคโปร์และประเทศคู่สัญญาสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้ โดยผ่านข้อตกลงที่มีเงื่อนไขแตกต่างกัน
• Fast Lane กับจีนและเกาหลีใต้
• Reciprocal Green Lane (RGL) กับ มาเลเซีย บรูไน ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย โดยจะเพิ่ม เยอรมนี ในระยะเวลาอันใกล้นี้
• Air Travel Pass กับ นิวซีแลนด์ บรูไน เวียดนามและออสเตรเลีย
• Air Travel Bubble กับ ฮ่องกงในระยะเวลาอันใกล้นี้
• Periodic Commuting Arrangement (PCA) กับมาเลเซีย
โดยแต่ละข้อตกลงและกับแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

https://www.changiairport.com/en/airport-guide/Covid-19/fast-lane-travel.html

https://safetravel.ica.gov.sg/

https://blog.wego.com/whats-a-travel-bubble/

https://dollarsandsense.sg/business/fast-lane-green-lane-air-travel-pass-what-you-need-to-know-about-travel-agreements-between-singapore-and-other-countries/

https://blog.wego.com/singapore-green-lane/
31/08/2563สั่งปิดร้านอาหารและบาร์ที่ฝ่าฝืนมาตรการการดูแลตนเอง (Safe Management Measures) ในช่วงโควิด• Singapore Food Agency (SFA) สั่งปิดชั่วคราวร้านอาหารและบาร์ 3 แห่ง ที่ฝ่าฝืนประกาศเรื่องมาตรการโควิด โดยจากรายงานพบว่ามีร้านที่ไม่จัดพื้นที่สำหรับการเว้นระยะห่าง 1 เมตร และพบการเสริฟแอลกอฮอล์หลังเวลา 22.30 น.

Singapore Food Agency. (2020). “Closure of “Whimsical Bar”, “Create Kitchen” and “S-Tripes Hotpot” for non-compliance with COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020” Retrieved from https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-media-release---closure-of-whimsical-bar-create-kitchen-and-s-tripes-hotpot-for-non-compliance-with-covid-19-(temporary-measures)-act-2020.PDF

26/08/2563เพิ่มมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้เดินทางที่มาจากเกาหลีใต้เนื่องจากมีการระบาดรอบใหม่ในเกาหลีใต้ รัฐบาลสิงคโปร์จึงกำหนดเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับผู้ที่อยู่ในเกาหลีใต้ภายใน 14 วันที่ผ่านมา โดยจะต้องกักตัว ณ สถานที่กักตัวของรัฐ ไม่ใช่ที่อยู่ส่วนตัว และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยMinistry of Health. (2020). “Updated Border Measures for Travellers from the Republic of Korea.” Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updated-border-measures-for-travellers-from-the-republic-of-korea
21/08/2563ผ่อนปรนให้ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศบรูไนและนิวซีแลนด์ไม่ต้องกักตัว และลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับบางประเทศ
รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศบรูไนและนิวซีแลนด์ไม่ต้องกักตัว 14 วันแล้ว แต่ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบิน พร้อมกับประกาศลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วันเป็น 7 วันสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย (ไม่รวมรัฐวิกตอเรีย) มาเก๊า จีน ไต้หวัน เวียดนาม และมาเลเซีย
Ministry of Health. (2020). “Updates on Border and Community Measures.” Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-and-community-measures
10/08/2563บังคับให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวในพื้นที่ส่วนบุคคลสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวนอกสถานที่ รวมถึงชาวสิงคโปร์ ต้องสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวตลอดช่วงเวลากักตัว 14 วัน ยกเว้นผู้ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณ GPS และ Bluetooth เพื่อยืนยันว่ามีการกักตัวภายในพื้นที่ส่วนบุคคลจริง
Immigration and Checkpoints Authority. (2020). “All Incoming Travellers, Including Returning Residents, Long-Term Pass Holders, Work Pass Holders And Their Dependants, Serving Their Stay-Home Notice Outside Of Dedicated Facilities To Don Electronic Monitoring Device”. Retrieved from https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/media-releases/media-release/all-incoming-travellers-including-returning-residents-long-term-pass-holders-work-pass-holders-and-their-dependants-serving-their-stay-home-notice-outside-of-dedicated-facilities-to-don-electronic-monitoring-device
04/08/2563ผ่อนคลายข้อจำกัดในการจัดงานแต่งงานและงานศพ
เพิ่มผู้เข้าร่วมงานแต่งงานได้จาก 20 คนเป็น 50 คน และสามารถจัดงานต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ส่วนผู้เข้าร่วมงานศพเพิ่มได้จาก 20 คนเป็น 30 คน
Ministry of Health. (2020). “Easing Restrictions on Key Life Events”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/easing-restrictions-on-key-life-events
08/06/2563ยืดเวลาทำการของมัสยิดเวลาทำการของมัสยิด 46 แห่งจะเพิ่มขึ้นจาก 13:00-18:00 เป็น 05:30-07:00 และ 13:00-21:00 ส่วนเวลาทำการของมัสยิดอื่นๆจะขึ้นอยู่กับความต้องการของสาธุชนIslamic Religious Council of Singapore. (2020). “Mosques Reopening Continues with Phase 1B.” Retrieved from https://www.muis.gov.sg/Media/Media-Releases/05-Jun-20-Mosques-Reopening-Continues-with-Phase-1B
02/06/2563อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Changi Airport
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Changi Airport
โดยผู้โดยสารที่มาเปลี่ยนเครื่องจะต้องแยกจากผู้โดยสารกลุ่มอื่นๆ พนักงานที่ให้บริการจะต้องสวมใส่ชุดป้องกัน และคงไว้ซึ่งมาตรการอนามัยต่างๆ
Civil Aviation Authority of Singapore. (2020). “Travellers to be Allowed to Transit Through Changi Airport”. Retrieved from https://www.caas.gov.sg/who-we-are/newsroom/Detail/travelers-to-be-allowed-to-transit-through-changi-airport/
02/06/2563ประกาศมาตรการสำหรับที่ทำงานภายหลังเปิดเมือง
คณะกรรมการไตรภาคี คือ กระทรวงแรงงาน สหภาพแรงงานและสหภาพนายจ้าง ได้ประกาศมาตรการสำหรับที่ทำงานภายหลังเปิดเมืองวันที่ 2 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
·      คงการทำงานที่บ้านให้มากที่สุด ให้เข้าที่ทำงานเมื่อไม่มีทางเลือกเท่านั้น
·      เลี่ยงการจัดงานที่ไม่จำเป็น และมีการจ่ายชดเชยให้แรงงานที่เสียหายจากกระบวนการปรับตัว
·      หากเลี่ยงการมาที่ทำงานไม่ได้ จะต้องคงมาตรการเว้นระยะห่าง เช่น การห้ามใช้พื้นที่ส่วนรวมอย่างหนาแน่น การแบ่งเวลาพัก
·      สวมหน้ากากตลอดเวลา
·      ควบคุมการเข้าออกสถานที่ทำงาน
·      เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรเสมอ
·      ลดและละอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน
·      ทำความสะอาดสิ่งของและสถานที่อย่างสม่ำเสมอ
·      ให้ความร่วมมือทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง
Ministry of Manpower. (2020). “Requirements for Safe Management Measures at the workplace”. Retrieved from https://www.mom.gov.sg/covid-19/requirements-for-safe-management-measures
02/06/2563คำแนะนำสำหรับสถานพยาบาล และ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการออกคำแนะนำหลักปฏิบัติสำหรับ สำหรับสถานพยาบาล และ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อควบคุมความเสี่ยงภายหลัง 2 มิ.ย. 63
ยืดเวลาทำการของมัสยิด
เวลาทำการของมัสยิด 46 แห่งจะเพิ่มขึ้นจาก 13:00-18:00 เป็น 05:30-07:00 และ 13:00-21:00 ส่วนเวลาทำการของมัสยิดอื่นๆจะขึ้นอยู่กับความต้องการของสาธุชน
Ministry of Health. (2020). “End of Circuit Breaker Phased Approach to Resuming Healthcare Services”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/end-of-circuit-breaker-phased-approach-to-resuming-healthcare-services
02/06/2563เปิดโรงเรียนอนุบาล
เปิดโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. (เริ่มเปิดเมือง)
โดยกำหนดหลักการที่ชื่อว่า ABC (COVID-Safe Access, COVID-Safe Behaviours, and COVID-Safe Classrooms.) ซึ่งมีการกำหนดหลักการปฏิบัติของโรงเรียน เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การจัดชั้นเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น
Early Childhood Development Agency. (2020). “Phased Reopening of Preschools and Early Intervention Centres from 2 June 2020”. Retrieved from https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/PHASED-REOPENING-OF-PRESCHOOLS-AND-EARLY-INTERVENTION-CENTRES-FROM-2-JUNE-2020.aspx
02/06/2563คำแนะนำสำหรับกิจกรรมทางศาสนา
ภายหลังเปิดเมืองวันที่ 2 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป Ministry of Culture, Community and Youth ได้ออกคำแนะนำสำหรับกิจกรรมทางศาสนา โดยมีสาระสำคัญ คือ การบันทึกข้อมูลผู้เข้าออกสถานที่พิธี การคงระยะห่างระหว่างบุคคล
Ministry of Manpower. (2020). “Additional guidance to religious organisations for permitted on-site activities”. Retrieved from https://www.mccy.gov.sg/about-us/news-and-resources/press-statements/2020/may/additional-guidance-religious-organisations-permitted-on-site-activities
12/05/2563อนุญาตให้ร้านอาหารที่ทำที่บ้าน (Home-Based Food Businesses) กลับมาเปิดดำเนินการได้
อนุญาตให้ร้านอาหารที่ทำที่บ้าน (Home-Based Food Businesses) กลับมาเปิดดำเนินการได้ แต่จะต้องดำเนินการรักษาอนามัยรายละเอียดตามที่ประกาศ โดยหากพบว่าฝ่าฝืนหรือไม่สามารถรักษามาตรฐานตามที่กำหนดได้จะต้องถูกปรับ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในการทำผิดครั้งแรก และ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในการทำผิดครั้งต่อไป
Ministry of the Environment & Water Resources. (2020). “Home-Based Food Businesses Allowed to Resume Operations From 12 May 2020”. Retrieved from https://www.mewr.gov.sg/news/home-based-food-businesses-allowed-to-resume-operations-from-12-may-2020
12/05/2563อนุญาตให้บางประเภทธุรกิจ เช่น ร้านตัดผม ร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง กลับมาดำเนินการ
อนุญาตให้บางประเภทธุรกิจ เช่น ร้านตัดผม ร้านสินค้าสัตว์เลี้ยง ร้านเบเกอรี่ขนาดเล็ก ร้านของกินขนาดเล็ก อุตสาหกรรมอาหาร กลับมาดำเนินการได้ แต่ต้องคงมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ เช่น การควบคุมระยะห่าง การกำหนดคิวรับสินค้า การควบคุมอนามัยต่างๆ
Ministry of Trade and Industry. (2020). “the Guidelines for Gradual Resumption of Business Operations”. Retrieved from https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/05/REVISED-Press-Statement-Guidelines-for-gradual-resumption-of-business-operations.pdf
07/04/2563ประกาศการตัดวงจร (Circuit Breaker) ทั่วประเทศ
ประกาศการตัดเวลาการตัดวงจร (Circuit Breaker) ทั่วประเทศ 7 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 และขยายไปจนถึง 1 มิ.ย. 63 โดยให้ประชนชน
-          อยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
-          หากต้องออกข้างนอก ให้เดินทางลำพัง อย่าเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือครอบครัว
-          การออกกำลังกายให้ทำเพียงลำพัง
-          หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น
-          การเข้าตลาดสด 4 แห่งใหญ่ของสิงคโปร์ (Geylang Serai Market, Blk 505, Jurong West St 52, Blk 20/21 Marsiling Lane, and Blk 104/105 Yishun Ring Road) จะจำกัดการเข้าโดยพิจารณาจากเลขท้ายบัตรประชาชน
o   ถ้าเลขท้ายบัตรเป็นเลขคี่ จะเข้าตลาดสดทั้ง 4 ได้ในวันคี่
o   ถ้าเลขท้ายบัตรเป็นเลขคู่ จะเข้าตลาดสดทั้ง 4 ได้ในวันคู่
o  o มาตรการนี้ยกเลิกวันที่ 12 ก.ย. 63
-          ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดจะต้องขายแบบซื้อกลับหรือส่งถึงบ้านเท่านั้น
-          ปิดร้านตัดผม
-          ร้านแว่นตารับลูกค้าที่นัดไว้เท่านั้น
-          อื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://covid.gobusiness.gov.sg/essentialservices/
Government of Singapore. (2020). “Circuit Breaker extension and tighter measures: What you need to know”.Retrieved from https://www.gov.sg/article/circuit-breaker-extension-and-tighter-measures-what-you-need-to-know?fbclid=IwAR19d-ZjY8HmXLeACZwowJwsH7tC6yaUEI6E_aLJJQ7R29b4r7PjxvHdj9M
04/04/2563กักตัวผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
มาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากประเทศอาเซียน ฝรั่งเศส อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์
Ministry of Health Singapore. (2020). “Expansion of Enhanced Stay-Home Notice Requirements to More Countries”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/expansion-of-enhanced-stay-home-notice-requirements-to-more-countries
03/04/2563ให้เรียนหนังสือจากที่บ้าน
ประกาศให้โรงเรียนเปลี่ยนการสอนเป็นเรียนที่บ้าน (home-based learning) ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 4 พฤษภาคม
-          โรงเรียนรัฐ และอุดมศึกษาเปลี่ยนเป็นเรียนที่บ้าน
-          ศูนย์ดูแลเด็ก ยกเลิกให้บริการ
-          โรงเรียนเอกชน อาจเปลี่ยนวิธีสอนหรือยกเลิกการสอน
-          พ่อแม่ที่ทำงานในส่วนที่จำเป็น เช่น โรงพยาบาล สามารถขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนได้
Ministry of Health Singapore. (2020). “Circuit Breaker to Minimise Further Spread of Covid-19”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
03/04/2563ปิดสถานที่เสี่ยง
ประกาศปิดสถานที่ทำงานที่ไม่จำเป็น
-          ให้ทำงานที่บ้าน ผ่านทางไกล
-          สถานที่จำหน่ายอาหารให้เปิดบริการเฉพาะซื้อกลับบ้านหรือบริการส่ง
-          ยกเว้นเฉพาะธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตและนำเข้าอาหารทั้งหมด ร้านขายของใช้ในชีวิตประจำวัน ร้านขายยา คลินิก บริการการเงิน ประกาศปิดสถานที่ทางศาสนา ศูนย์ประชุม และสถานที่ท่องเที่ยว (พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก และคาสิโน)
Ministry of Health Singapore. (2020). “Circuit Breaker to Minimise Further Spread of Covid-19”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
28/03/2563การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ
การเดินทางเข้าประเทศต้องได้รับการอนุมัติ
สำหรับต่างชาติที่แม้จะถือวีซ่าจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเข้าสิงคโปร์ได้
Ministry of Health Singapore. (2020). “Singapore Citizen’s Passport Cancelled, Investigated For Possible Offences For Breaching Stay-Home Notice Requirements”. Retrieved from https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/media-releases/media-release/singapore-citizen-s-passport-cancelled-investigated-for-possible-offences-for-breaching-stay-home-notice-requirements Singapore
27/03/2563ทดลองการเรียนจากที่บ้าน
โรงเรียน ทดลองเรียนที่บ้าน (home-based learning) 1 วันต่อสัปดาห์
-           ชั้นประถมศึกษา เรียนวันพุธ
-           ชั้นมัธยมศึกษา เรียนวันพฤหัสบดี
-           ชั้นสูงกว่ามัธยมศึกษา เรียนวันศุกร์
โรงเรียนจะช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล
โรงเรียนจะยังเปิด สำหรับกลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนจากที่บ้านได้ เช่น กลุ่มเด็กเล็กที่ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (ผู้ปกครองต้องแจ้งขอกับโรงเรียนก่อนเป็นรายกรณี)
Ministry of Education. (2020). “Schools to Implement One Day of Home-Based Learning a Week”. Retrieved from https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/schools-to-implement-one-day-of-home-based-learning-a-week
25/03/2563ออกคำแนะนำเทศกาลเชงเม้ง
ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเทศกาลเชงเม้ง โดยกำหนดว่าสถานที่เก็บเถ้ากระดูก (Columbaria) ของทางการจะปิดทำการในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดเทศกาลจนถึง 26 เมษายน และมีข้อกำหนดให้
-          1 ครอบครัวจะเข้าในสถานที่ฯ ได้ไม่เกินครั้งละ 4 คน
-          ห้ามนำคนชราและเด็กเข้าในสถานที่ฯ
-          ห้ามอยู่ในสถานที่ฯ เกินกำหนดเวลา
-          เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
National Environment Agency. (2020). “Public Advisory For Qing Ming Festival (25 Mar)”. Retrieved from https://www.nea.gov.sg/media/news/advisories/index/public-advisory-for-qing-ming-festival-25mar
24/03/2563ห้ามรวมตัว
ประกาศห้ามรวมตัวเกิน 10 คน ยกเว้นสถานที่ทำงานและโรงเรียน
- ห้ามรวมตัวเกิน 10 คน
- สถานบันเทิง ร้านอาหาร งานอีเว้นท์ ที่เรียนพิเศษ ต้องปิดให้บริการ
- ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
Ministry of Health. (2020). “Tighter Measures to Minimise Further Spread of Covid-19”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข (การแพทย์)

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
22/04/2565แนะนำให้ผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นสิงคโปร์แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งหายป่วยจากโควิด-19 ครบ 28 วัน รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยไม่ควรทิ้งระยะห่างเกิน 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนหลักครบโดสhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/expert-committee-on-covid-19-vaccination-recommends-a-booster-dose-of-covid-19-vaccine-for-recovered-persons
24/03/2565– แนะนำให้ประชาชนอายุ 80 ขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนกระตุ้นโดสที่สองExpert Committee on COVID-19 Vaccination (EC19V) แนะนำให้ประชาชนอายุ 80 ขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนกระตุ้นโดสที่สอง หลังจากได้รับโดสกระตุ้นโดสแรกครบ 5 เดือน โดยผู้ที่เข้าข่ายมีดังนี้ ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อโควิด-19https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/expert-committee-on-covid-19-vaccination-recommends-a-second-booster-dose-of-mrna-covid-19-vaccine-for-persons-aged-80-years-and-above-five-months-after-completion-of-the-first-booster
16/03/2565อนุมัติให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยไม่ต้องนัดหมายสิงคโปร์อนุมัติให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่ศูนย์วัคซีนที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 65 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี สามารถให้ผู้ปกครองพามาเข้ารับวัคซีน Pfizer-BioNTech/Comirnaty ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี สามารถเข้ารับวัคซีน Pfizer-BioNTech/Comirnaty ได้ด้วยตัวเอง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารีบวัคซีน mRNA ได้ด้วยตัวเองhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/all-eligible-age-groups-can-now-walk-in-for-primary-vaccination-series-and-booster-doses
24/12/2564อนุมัติให้ประชาชนบางส่วนเข้ารับวัคซีนโดสที่สามได้โดยไม่ต้องนัดหมายสิงคโปร์อนุมัติให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีน Sinovac-Coronavac เป็น 2 โดสแรก สามารถเข้ารับวัคซีน mRNA เป็นโดสที่สามได้โดยไม่ต้องนัดหมายhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/no-appointment-needed-for-persons-due-for-third-dose-of-sinovac-coronavac-vaccine
14/12/2564อนุมัติให้ใช้วัคซีนกระตุ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 29 ปีกระทรวงสาธารณสุขแห่งสิงคโปร์ ประกาศขยายให้กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 29 ปี สามารถเข้ารับวัคซีนกระตุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเข้ารับวัคซีนชนิด mRNA ได้หลังจากรับวัคซีนครบโดสมาแล้ว 5 เดือนhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/preparing-for-the-omicron-variant_14Dec2021
10/12/2564อนุมัติให้ใช้วัคซีน Pfizer ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี Health Sciences Authority (HSA) แห่งสิงคโปร์ อนุมัตืให้ใช้วัคซีน Pfizer ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเด็กแต่ละคนจะได้รับวัคซีน 2 โดส แต่ละโดสจะห่างกัน 21 วัน แต่กลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนในปริมาณต่ำ (10 ไมโครกรัม) ต่างจากกลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 30 ไมโครกรัมhttps://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/pfizercomirnaty_children
09/11/2564ยกเลิกการจ่ายค่ารักษาโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่เลือกไม่รับวัคซีนสิงคโปร์ประกาศจะไม่จ่ายค่ารักษาโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่เลือกไม่รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป และจ่ายให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดสจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เพื่อให้คนไปรับวัคซีนโดสที่สอง ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงจ่ายค่ารักษาให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ด้วยความจำเป็น จากปกติที่รัฐบาลจะรับผิดชอบต้นทุนค่ารักษาโควิด-19 ทั้งหมดให้แก่ชาวสิงคโปร์ ผู้อยู่อาศัยถาวร และผู้ถือวีซาระยะยาวทุกคนhttps://www.theguardian.com/world/2021/nov/09/singapore-to-start-charging-covid-patients-who-are-unvaccinated-by-choice
24/09/2564แนะนำให้ฉีดวัคซีนโดสที่สามแก่ผู้ที่มีอายุ 50 – 59 ปีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Expert Committee on COVID-19 Vaccination: EC19V) แนะนำให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี ควรได้รับวัคซีน Pandemic Special Access Route (PSAR) mRNA หลังจากฉีดวัคซีนสองโดส 6 เดือนhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/expert-committee-on-covid-19-vaccination-recommends-a-booster-dose-of-mrna-covid-19-vaccine-for-persons-aged-between-50-and-59-years-six-months-after-completion-of-their-primary-series_24September2021
17/09/2564ติดตั้งเครื่องแจกชุดตรวจ ART อัตโนมัติทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ติดตั้งเครื่องแจกชุดตรวจ Antigen Rapid Test (ART) อัตโนมัติทั่วประเทศ จำนวน 56 จุด ซึ่งประชาชนที่ได้รับ SMS จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารับชุดตรวจ ART ได้ที่เครื่องแจกอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยประชาชนจะได้รับชุดตรวจ ART จำนวน 1 แพ็ค (3 ชิ้น) ต่อคน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการรับได้ที่ gowhere.gov.sg/arthttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/antigen-rapid-test-kits-vending-machines-deployed-islandwide-and-updates-to-home-recovery-and-travel-classifications_17Sep2021
09/08/2564เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า• ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ชาวสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร และผู้ถือใบอนุญาตพำนักระยะยาวทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในชุมชนทั้ง 11 แห่ง เพื่อรับวัคซีน Moderna โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า • ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ชาวสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวรในสิงค์โปร์ และผู้ถือใบอนุญาตพำนักระยะยาวทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรก สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนใดก็ได้ จำนวน 26 แห่ง ที่ให้บริการวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/no-appointment-needed-at-pfizer-biontech-comirnaty-vaccination-centres
02/07/2564ฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีถิ่นพำนักถาวรและผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานระยะยาวบางส่วนรัฐบาลประกาศให้ประชาชนที่มีถิ่นพำนักถาวรและผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานระยะยาวบางส่วน ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนhttps://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-covid-19-national-vaccination-programme_24Jun2021
11/06/2564ฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 39 ปีรัฐบาลประกาศให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 39 ปี ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนhttps://www.straitstimes.com/singapore/singaporeans-aged-12-to-39-can-book-vaccination-appointments-from-friday
31/05/2564ฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษากระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการฉีดวัคซีนยี่ห้อ Pfizer (สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) และ Moderna (สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) ให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 400,000 คน โดยจะเริ่มนัดหมายกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องสอบวัดระดับชั้น (N-, O-, A- Level Exams) ในปีนี้เป็นกลุ่มแรก ซึ่งจะนัดหมายผ่านระบบ SMS ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้น 2 สัปดาห์จะทำการนัดหมายนักเรียนนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ต่อไป https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20210531-covid-19-vaccination-exercise-for-students-in-schools-and-institutes-of-higher-learning
24/03/2564ขยายเงื่อนไขอายุสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สิงคโปร์ขยายเงื่อนไขอายุสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยกำหนดให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 – 59 ปี สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป จากเดิมที่สิงคโปร์ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 60 – 69 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564https://www.todayonline.com/singapore/covid-19-vaccination-extended-those-between-45-and-59-years-old-moh
16/02/2564อนุมัติงบประมาณโครงการด้านสาธารณสุขและการเปิดเมืองรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการด้านการคลังฉบับใหม่มูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.59 แสนล้านบาท) เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยงบประมาณมูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.13 แสนล้านบาท) จะถูกนำไปใช้ในโครงการด้านสาธารณสุขและการเปิดเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงการฉีดวัคซีน การติดตามผู้ติดเชื้อ และการสนับสนุนการตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ มาตรการด้านการคลังดังกล่าวจะสนับสนุนการขยายโครงการอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการสนับสนุนค่าจ้างแรงงาน จัดหาเงินทุนให้กับภาคธุรกิจ และให้การสนับสนุนธุรกิจบางภาคการผลิต เช่น ธุรกิจการบิน และการขนส่งทางบก เป็นต้นhttp://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/16/c_139746696.htm
03/02/2564ออกคำสั่งอนุมัติให้วัคซีน Covid-19 ในสิงคโปร์เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมภายใต้ Pandemic Special Access Route (PSAR) , The Health Sciences Authority (HSA) ออกคำสั่งอนุมติให้วัคซีน Covid-19 จาก Moderna เป็นการชั่วคราว โดยแนะนำสำหรับผู้รับการฉีดที่ อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องรับการฉีด 2 โดส / คน ห่างกัน 28 วันhttps://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/hsa-grants-interim-authorisation-for-moderna-covid-19-vaccine-in-singapore#:~:text=The%20Health%20Sciences%20Authority%20(HSA,aged%2018%20years%20and%20above.
29/08/2563เพิ่มการตรวจเชื้อและออกข้อแนะนำเกี่ยวกับการใส่หน้ากากเพิ่มการตรวจเชื้อไปยังกลุ่มอาชีพคนขับรถแท็กซี่ คนขับรถเช่าส่วนตัว พนักงานส่งอาหาร ผู้ให้บริการหอพักคนงานต่างชาติ และพนักงานขายอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่มีการสัมผัสผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้ มีการออกข้อแนะนำว่าไม่ควรใช้ผ้าพันคอหรือผ้าเช็ดหน้าแทนหน้ากากอนามัยMinistry of Health. (2020). “Expanded COVID-19 testing to specific community groups and updated guidance on use of masks.” Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/expanded-covid-19-testing-to-specific-community-groups-and-updated-guidance-on-use-of-masks
24/07/2563เพิ่มการตรวจเชื้อและเฝ้าระวัง
มีการตรวจเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มสถานที่ทำงานและร้านค้าที่ตรวจเจอเชื้อโควิด เช่นการตรวจเชื้อในมากกว่า 1,300 คนที่ Keppel Shipyard และ Northpoint City นอกจากการตรวจเชื้อเชิงรุกในหอพักของแรงงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการตรวจเชื้อโควิดในการทดสอบน้ำเสียเพื่อตรวจเชื้อในย่านที่อยู่อาศัยแออัด และมีการปรับผู้คนและกิจการที่ไม่ทำตามมาตรการควบคุมการระบาด รัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการควบคุมฝูงชนและการเฝ้าระวังในพื้นที่เช่นชายหาด
Ministry of Health. (2020). “Enhancing Surveillance and Enforcement Measures to Keep Covid-19 at Bay”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/enhancing-surveillance-and-enforcement-efforts-to-keep-covid-19-at-bay
01/07/2563เพิ่มการตรวจเชื้อในผู้ที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (acute respiratory infection) และจ่ายเงินช่วยสนับสนุนคลินิกเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข (Public Health Preparedness Clinics)
เพิ่มการตรวจเชื้อสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากขึ้น โดยจะตรวจในทุกรายที่อายุมากกว่า 13 ปี จากเดิมที่ตรวจในผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไปเท่านั้น และจ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้คลินิกเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข (Public Health Preparedness Clinics) ซึ่งช่วยตรวจเชื้อและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน นอกจากนี้ มีเงินทุน 1,200 ดอลลาร์ สิงคโปร์ สำหรับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการตรวจเชื้อ Swab and Send Home Programme และให้ค่าชดเชยแก่คลินิกที่มีแพทย์ติดเชื้อโควิทหรือต้องถูกกักตัว
Ministry of Health. (2020). “Steady Progress in Dormitory Clearance; Aggressive Testing and Tracing in Phase 2”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/steady-progress-in-dormitory-clearance-aggressive-testing-and-tracing-in-phase-2
18/06/2563เข้าสู่ระยะที่สองของการเปิดเมือง
ร้านค้าและร้านอาหารเปิดให้คนรับประทานในร้านได้ รวมถึงสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ สถานเสริมความงาม สนามกีฬา สวนสาธารณะ และโรงเรียนสอนพิเศษยกเว้นโรงเรียนสอนร้องเพลง โดยทั้งหมดต้องทีการเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรตลอดเวลาและมีการจำกัดจำนวนคน
Ministry of Health. (2020). “Moving into Phase Two of Reopening”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/moving-into-phase-two-of-re-opening
17/06/2563เปลี่ยนมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ
นอกจากการกักตัว ผู้เดินทางจากทุกประเทศต้องตรวจเชื้อที่ศูนย์ตรวจเชื้อก่อนออกจากการกักตัว ซึ่งเวลาและสถานที่ตรวจจะถูกแจ้งโดยข้อความ SMS
ส่วนผู้เดินทางจากประเทศ ออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม ฮ่องกง ญี่ปุ่นมาเก๊า จีนแผ่นดินใหญ่ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนามไม่ต้องกักตัวที่ศูนย์กักตัวแล้ว
นอกจากนี้ รัฐบาลจะหยุดจ่ายค่ากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ
Ministry of Health. (2020). “Gradual Reopening of Travel and Changes to Border Measures”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/gradual-re-opening-of-travel-and-changes-to-border-measures
08/06/2563เปิดศูนย์คัดกรองภูมิภาคขึ้นเพื่อเพิ่มการตรวจหาเชื้อ
จัดตั้งศูนย์คัดกรองภูมิภาคมากขึ้นสำหรับประชากร โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อให้ผู้ทำงามในแต่ละภาคธุรกิจเข้าถึงได้ง่าย
Ministry of Health. (2020). “Regional Screening Centres Set Up to Facilitate Testing.” Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/regional-screening-centres-set-up-to-facilitate-testing
27/05/2563เปิด Application ชื่อ FWMOMCare ใช้เพื่อให้แรงงานข้ามชาติบันทึกข้อมูลตนเองและดูคำแนะนำต่างๆ
เปิด Application ชื่อ FWMOMCare ใช้เพื่อให้แรงงานข้ามชาติบันทึกข้อมูลตนเองและดูคำแนะนำต่างๆ โดยให้คำแนะนำให้แรงงานวัดอุณฆภูมิของตนเอง 2 ครั้งต่อวัน รายงานอาการต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น การหายใจติดขัด การไอ การมีเสมหะ
Application จะเป็นช่องทางให้แรงงานได้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมีให้ดาวโหลดทั้งระบบ IOS และ Android รวมถึง แนะนำให้ใช้ควบคู่กับ TRACETOGETHER เพื่อประสิทธิภาพในการทำ Contact Tracing
Ministry of Manpower. (2020). “New Resources to Provide Better Care for Migrant Workers”. Retrieved from https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0527-new-resources-to-provide-better-care-for-migrant-workers
08/05/2563สั่งการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้าน
สั่งการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้าน โดยหากพบว่าไม่สวมหน้ากากอนามัยจะถูกปรับ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในการทำผิดครั้งแรก และ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในการทำผิดครั้งต่อไป
Government of Singapore. (2020). “Charged with Attempting to Bribe a Police Officer to Avoid COVID-19 Enforcement Action”. Retrieved from https://www.sgpc.gov.sg/media_releases/cpib/press_release/P-20200508-1
06/05/2563ออกโครงการรวบรวมความเห็นจากนักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชน
ออก IMDA Launches New Open Innovation Call to Tackle COVID-19 Challenges and Beyond เพื่อรวมความเห็นจากนักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชน
Government of Singapore. (2020). “IMDA Launches New Open Innovation Call to Tackle COVID-19 Challenges and Beyond”. Retrieved from https://www.sgpc.gov.sg/media_releases/imda/press_release/P-20200506-2
27/04/2563เพิ่มการตรวจหาเชื้อ
เพิ่มการตรวจหาเชื้อ จาก 2,900 คนต่อวัน เป็น 8,000 คนต่อวัน
-          อัตราการตรวจ คือ 2,100 ต่อ 100,000 คน
-          หนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การตรวจที่หอพักของแรงงานข้ามชาติ โดยตรวจ 3,000 คนต่อวัน อัตราการตรวจ คือ 6,500 ต่อ 100,000 คน (1:15) ในกรณีที่ตรวจพบจะทำการแยกตัวทั้งผู้ติดเชื้อและเพื่อนร่วมห้องโดยทันที
Ministry of Health Singapore. (2020). “Scaling Up of Covid-19 Testing”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/scaling-up-of-covid-19-testing
09/04/2563แจกหน้ากากให้ประชาชนสำหรับการระบาดรอบ 2
แจกหน้ากากที่ใช้ซ้ำได้ให้กับประชาชนสำหรับการระบาดรอบ 2 กว่า 3.52 ล้านชิ้น โดยตรวจสอบจุดรับได้ที่ www.maskgowhere.sg
Government of Singapore. (2020). “About 3.52 Million Reusable Masks Collected During Second Wave of Mask Collection Exercise”. Retrieved from https://www.sgpc.gov.sg/media_releases/pa/press_release/P-20200409-1
03/04/2563ออกเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความเสี่ยงด้วยตนเอง
ออกเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยประเมินจากข้อมูลบุคคลและสัญญาณเสี่ยง 19 ประการ https://www.sgcovidcheck.gov.sg/
Ministry of Health Singapore. (2020). “COVID-19 Symptom Checker launched to inform and help the Singapore public navigate care options”. Retrieved from https://www.moht.com.sg/post/covid-19-symptom-checker-launched-to-inform-and-help-the-singapore-public-navigate-care-options
02/04/2563เปิดตัวช่องทางการให้ข้อมูลกับประชาชน
เปิดตัวช่องทางการให้ข้อมูลกับประชาชน ทั้ง Gov.sg., Telegram Channel, Twitter channel, Whatsapp, infographic
Minister for Communications and Information. (2020). “Gov.sg launches new channels to keep the public informed about COVID-19” . Retrieved from https://www.mci.gov.sg/pressroom/news-and-stories/pressroom/2020/4/gov-sg-launches-new-channels-to-keep-the-public-informed-about-covid-19
24/03/2563จัดตั้ง Call Center เกี่ยวกับมาตรการเว้นระยะห่างและกักตัว
จัดตั้ง Call Center เกี่ยวกับมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อให้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน
Ministry of Health. (2020). “Tighter Measures to Minimise Further Spread of Covid-19”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19
24/03/2563จัดตั้งศูนย์กักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้ว
จัดตั้งศูนย์กักตัว สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้ว และไม่จำเป็นต้องรับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลต่อไป ศูนย์ฯ รองรับได้ 500 คน
Ministry of Health. (2020). “Tighter Measures to Minimise Further Spread of Covid-19”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19
23/03/2563ขอใบรับรองแพทย์ผู้เดินทางเข้าสิงค์โปร์ทุกกรณี
ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศทุกกรณี
Ministry of Health Singapore. (2020). “All Travellers Arriving In Singapore From 27 March 2020, 0900 Hours, Must Submit Health Declaration Via The SG Arrival Card E-Service”. Retrieved from https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/media-releases/media-release/all-travellers-arriving-in-singapore-from-27-march-2020-0900-hours-must-submit-health-declaration-via-the-sg-arrival-card-e-service
20/03/2563ออก Application การติดตามโรค
ออก Application การติดตามโรค (Contact Tracing) ชื่อ TraceTogether (https://www.tracetogether.gov.sg/)
-          จากเดิมที่การติดตามทำโดยการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ
-          แอปพลิชัน ทำงานโดยการติดตามการตรวจพบสัญญาณ Bluetooth ของอุปกรณ์ใกล้เคียง โดยแอปพลิชันจะบันทึกและรายงานว่าอุปกรณ์มีการตรวจพบสัญญาณ Bluetooth จากอุปกรณ์ไหนเวลาใดบ้าง ซึ่งเป็นการรายงานว่าเจ้าของอุปกรณ์ได้พบปะใครในเวลาใดบ้าง
-          แอปพลิชันไม่บันทึกข้อมูลภูมิศาสตร์ ทำให้ไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
-          ขณะที่ข้อมูลระบุตัวตน (ID) ทั้งหมดจะถูกเก็บแยกไว้ในคลังข้อมูลที่ปลอดภัย
The Smart Nation and Digital Government Office. (2020). “Launch of New App for Contact Tracing”. Retrieved from https://www.smartnation.gov.sg/whats-new/press-releases/launch-of-new-app-for-contact-tracing
13/03/2563ปรับเกณฑ์การตรวจโรค สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ
ปรับเกณฑ์การตรวจโรค สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศที่มีอาการไข้หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต้องตรวจ swab test และกักตัว 14 วัน แม้ว่าผลเป็นลบ
Ministry of Health Singapore. (2020). “Additional Precautionary Measures to Prevent Further Importation and Spread of Covid-19 Cases“. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-precautionary-measures-to-prevent-further-importation-and-spread-of-covid-19-cases
03/03/2563แจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนทุกคน
แจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนทุกคน
-          สามารถรับแทนสมาชิกในบ้านได้ รับได้ตามจุดรับหน้ากาก
-          แจกตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
Ministry of Health Singapore. (2020). “Circuit Breaker to Minimise Further Spread of Covid-19”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/circuit-breaker-to-minimise-further-spread-of-covid-19
17/02/2563มาตรการผ่อนปรนการนำเข้าเครื่องมือการแพทย์
มาตรการผ่อนปรนการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากาก เจลล้างมือ ชุด PPE และถุงมือ (อนุญาตให้นำเข้ามาขายหรือนำมาใช้เองโดยไม่จำกัดจำนวน –เพื่อป้องกันการขาดตลาด)
Health Sciences Authority. (2020). “Import of Hand Sanitisers, Masks, Thermometers and Protective Gear”. Retrieved from https://www.hsa.gov.sg/announcements/regulatory-updates/import-of-hand-sanitisers-masks-thermometers-and-protective-gear
16/02/2563ออกคู่มือสำหรับประชาชนและธุรกิจ
Awareness Issue: Social Responsibility
หน่วยงานหลักออก SG Clean Campaign และ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำไปใช้ตามสถานการณ์
Ministry of Health Singapore. (2020). “”SG Clean Campaign Launched to Rally Public And Businesses To Work Together To Keep Singapore Clean” . Retrieved from https://www.moh.gov.sg/covid-19/past-updates
01/02/2563ออกคำแนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเอง
ออก FAQs เกี่ยวกับการป้องกันโรคและหน้ากาก
Ministry of Health Singapore. (2020). “FAQs on the COVID-19 Situation”. Retrieved from https://www.moh.gov.sg/covid-19/faqs

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านภาษี

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
26/03/2563เพิ่มส่วนคืนภาษีโรงเรือน
เพิ่มส่วนคืนภาษีโรงเรือน สำหรับที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในอัตรา 30% 60% 100% ตามประเภทของทรัพย์สิน
The Inland Revenue Authority of Singapore. (2020). “Property Tax Rebate for Non-Residential Properties in 2020” . Retrieved from https://www.iras.gov.sg/irashome/Property/Property-owners/Working-out-your-taxes/Property-Tax-Reliefs/
26/03/2563ขยายเวลาการชำระภาษี
ขยายเวลาการชำระภาษีบริษัทและกลุ่มที่เป็นนายจ้างตัวเอง (Self-employed) 3 เดือน
-          เม.ย. เป็น ก.ค.
-          พ.ค. เป็น ส.ค.
-          มิ.ย. เป็น ก.ย.
Ministry of Finance. (2020). “Annex B-4: Deferment of Income Tax Payments for Companies and Self-Employed Persons”. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/docs/default-source/budget_2020/download/pdf/supplementary_annexb4.pdf

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านแรงงาน

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
16/12/2563กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์ประกาศให้เงินช่วยเหลือสำหรับ แรงงานรายได้ต่ำถึงปานกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์ (MSF) ประกาศให้เงินช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (จาก COVID-19 Recovery Grant) โดยให้การช่วยเหลือ เช่น • ให้เงินช่วยเหลือ 700 ดอลลาร์ สิงคโปร์ / เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานเนื่องจากถูกพิจารณาเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือ ถูกบังคับให้ต้องหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 เดือน • ให้เงินช่วยเหลือ 500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ / เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับแรงงานที่ถูกลดค่าจ้างลงอย่างน้อย 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเดิม ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน หรือกลุ่มคนที่เป็นนายจ้างตนเองที่รายได้ลดลงอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกัลป์รายได้เฉลี่ยของ 2 ปีที่ผ่านมา ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน แบบฟอร์มสำหรับ โดยลงทะเบียนรับสิทธิเริ่ม 18 ม.ค. 64 จนถึง 31 ธ.ค. 64https://www.msf.gov.sg/media-room/Pages/COVID-19-Recovery-Grant-for-Lower--to-Middle-Income-Workers.aspx https://www.straitstimes.com/multimedia/the-big-story-new-covid-19-grant-launched-to-help-singapores-lower-to-middle-income
27/04/2563อุดหนุนนายจ้าง
-          กลุ่มที่เป็นนายจ้างตนเองได้รับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเป็นระยะเวลา 9 เดือน (https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2020/0406-annex-sirs-eligibility-flowchart.pdf)
-          คนขับรถรับจ้าง ได้ S$ 20 ต่อวันต่อคัน 3 เดือน
-          การลาป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ (ให้ลาติดต่อได้ 5 วัน)
-          Training Scheme สำหรับแรงงาน
-          เพิ่มการอบรมส่วนบุคคล ทั้งระยะเวลา ขยายถึงเดือนธันวาคม และ ค่าอบรม จาก S$7.5 เป็น S$10 
-          สนับสนุนตำแหน่งงานฝึกงานเพิ่มเติม 8,000 ตำแหน่งสำหรับธุรกิจรายใหญ่ รายย่อย
Ministry of Finance. (2020). “Stabilisation And Support Package”. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/budget-measures/stabilisation-and-support-package
26/03/2563โครงการ Wage Credit Scheme
โครงการ Wage Credit Scheme
รัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนด้านต้นทุนค่าจ้าง 15% แก่ผู้ประกอบการที่มีการขึ้นค่าจ้างรายเดือนอย่างน้อย 50 ดอลลาร์สิงคโปร์ ให้แก่แรงงานชาวสิงคโปร์ที่มีฐานเงินเดือนไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ จากเดิม 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
Ministry of Finance. (2020). “Stabilisation And Support Package”. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/budget-measures/stabilisation-and-support-package
26/03/2563การชดเชยรายได้
การชดเชยรายได้
-          รัฐช่วยนายจ้างจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเวลา 9 เดือน
อัตราการชดเชยขึ้นกับชนิดของงาน เช่น ด้านการบิน ท่องเที่ยว ได้ 75% ด้านการบริการอาหาร 50% ด้านอื่นๆ 25% ของรายได้ 4,600 ดอลลาร์ สิงคโปร์แรก (ส่วนที่เหลือนายจ้างยังต้องจ่ายเอง)
Ministry of Finance. (2020). “Stabilisation And Support Package”. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/budget-measures/stabilisation-and-support-package

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านครัวเรือนและบุคคล

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
01/02/2564การแก้ไขมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวรัฐบาลเตรียมมาตรการภายใต้กฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวทาง Digital ในการติดตามตัวบุคคล โดยจะใช้ TraceTogether (TT) data in criminal investigations (ซึ่งจำกัดการใช้เฉพาะคดีที่มีความผิดร้ายแรงเท่านั้น) มาช่วยในการติดตามตัวบุคคลต่างๆในช่วง Covid-19 และจะยุติการใช้ทันทีภายหลังการระบาดสิ้นสุดลงhttps://www.smartnation.gov.sg/whats-new/press-releases/amendments-in-covid-19-temporary-measures-act--on-the-use-of-personal-digital-contact-tracing-data
08/06/2563จัดตั้งกองทุน COVID-Safe Preschools fund สำหรับโรงเรียนอนุบาลเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด
สนับสนุนการป้องกันโรคโควิดด้วยมาตรการ “COVID-safe ABCs”: เข้าห้องเรียนโดยปลอดเชื้อ (COVID-safe Access) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปลอดเชื้อ (COVID-safe Behaviours) และห้องเรียนปลอดเชื้อ (COVID-safe Classrooms) โดยโรงเรียนอนุบาลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ถึง 90% สำหรับจัดตั้งระบบการปกป้องการระบาดของโรค เช่น เครื่องกดสบู่อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และแผ่นกั้นระหว่างโต๊ะเรียน โรงเรียนแบบ AOP/POP จะเบิกได้ถึง 500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ส่วนโรงเรียนปกติจะเบิกได้ถึง 1,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
Early Childhood Development Agency. (2020). “COVID-Safe Preschools Fund”. Retrieved from https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/Covid-Safe-Preschools-Fund.aspx
15/05/2563สนับสนุนทางดิจิตอลกับกิจกรรมทางสาธารณสุขและการศึกษา
The Infocomm Media Development Authority (IMDA) ให้บริการสนับสนุนทั้งการผลิตสื่อและบริการต่างๆ ให้กับธุรกิจทางด้านสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อให้ธุรกิจในกลุ่มนี้สามารถปรับตนเองสู่การใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้น
Infocomm Media Development Authority. (2020). “Healthcare and Education SMEs to Receive More Support for Digitalisation”. Retrieved from https://www.sgpc.gov.sg/media_releases/imda/press_release/P-20200515-3
03/05/2563ให้เงินค่าอาหารกลางวันแม้โรงเรียนปิด
เงินช่วยค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กในช่วง circuit breaker โดยจ่ายเข้าบัตร smartcard เดือนละ 2 ครั้ง (ช่วง รร. ปิด 5 พ.ค. – 1 มิ.ย.)
-          ประถมศึกษา ได้รับ 60 ดอลลาร์สิงคโปร์
-          มัธยมศึกษา ได้รับ 120 ดอลลาร์สิงคโปร์
Ministry of Education . (2020). “Supporting Students in Financial Need: School Meal Subsidies to Continue Till End of Circuit Breaker Extension”. Retrieved from https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/supporting-students-in-financial-need--school-meal-subsidies-to-continue-till-end-of-circuit-breaker-extension
30/04/2563คืนค่าเทอมที่จ่ายไปแล้ว
คืนค่าเทอมของศูนย์ดูแลเด็ก โดยให้เป็นสิ่งของ (in-kind) หรือเงิน (in-cash) ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ปกครอง (ช่วง รร. ปิด 5 พ.ค. – 1 มิ.ย.)
The Early Childhood Development Agency. (2020). “Advisory to Parents - Fee Offset for Extended Circuit Breaker Period (5 May – 1 June) for Those at Childcare Centres”. Retrieved from https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/Advisory-to-parents-fee-offset-for-extended-circuit-breaker-period-(5-may-1-june)-for-those-at-childcare-centres.aspx
26/03/2563แจกเงินสนับสนุนค่าครองชีพ
-          ให้ผู้ใหญ่ (อายุ 21 ปีขึ้นไป) ชาวสิงคโปร์ทุกคนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ จำนวน 900 หรือ 600 หรือ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึ้นกับรายได้ของแต่ละคน
-          พ่อแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน 20 ปีจะได้รับเพิ่มอีก 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ให้ทั้งพ่อและแม่ คนละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์)
-          โครงการ Workfare Special Payment (WSP) จะจ่ายเงินเพิ่มอีก 3,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ให้แก่ลูกจ้างและกลุ่มคนที่จ้างงานตัวเองที่เข้าเกณฑ์ (กลุ่มที่มีรายได้ต่ำ) จ่ายในเดือน ก.ค. และ ต.ค. เดือนละ 1,500 ดอลลาร์ สิงคโปร์
-          ประชาชนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในอาคารในโครงการของ Housing and Development Board (HDB) ขนาด 1-2 ห้องพัก และถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 1 ที่ จะได้รับคูปองซื้ออาหาร 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในปีนี้ และ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในปีหน้า (มีเงินช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในที่พักในโครงการ HDB)
Ministry of Finance . (2020). “Care And Support Package”. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/budget-measures/care-and-support-package

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
28/01/2564ธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีปัญหาทางการเงิน สามารถเข้าร่วมโครงการ Simplified Insolvency โดยธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมโครงการ the Simplified Insolvency Program (“SIP”) ซึ่งจะช่วยในการปรับโครงสร้างทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ของธรุกิจที่เข้าร่วม ที่มีการจัดระบบต่างๆ ให้เข้าร่วมได้ง่ายกว่าโครงการช่วยเหลือโดยปกติ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 29 ม.ค. – 28 ก.ค. 64 และอาจขยายระยะเวลาออกไปอีกหากมีความจำเป็นเพิ่มเติมhttps://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/simplified-insolvency-programme-commences
08/12/2563การท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ขยายระยะเวลา และความครอบคลุมของโครงการช่วยเหลือธุรกิจเดินเรือ การท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ (The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)) ประกาศขยายระยะเวลามาตรการภายใต้ The Maritime SG Package จากเดิมที่สิ้นสุดภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 63 ขยายเพิ่มเป็นสิ้นสุดภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 64 ซึ่งมีมาตรการย่อยทั้งส่วนลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนให้แก่ธุรกิจเดินเรือของสิงคโปร์ ทั้งประเภทขนส่งสินค้า และขนส่งผู้โดยสารhttps://seanews.co.uk/shipping/maritime-shipping/mpa-extends-support-through-maritimesg-together-package/
20/11/2563บริษัท IBM และ กสทช. ของสิงคโปร์ ลงนามสัญญาข้อตกลงด้านการจ้างงานและอบรมแรงงานสิงคโปร์บริษัท IBM ร่วมกับ The Infocomm Media Development Authority (กสทช. ของสิงคโปร์) ลงนามด้านแรงงานร่วมกัน โดย IBM จะฝึกฝน และจ้างงานแรงงานทักษะสูงชาวสิงคโปร์ จำนวน 300 คน ภายใน 4 ปี โดยครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ Digital Consultants, Big Data Engineers, Data Scientists, Cloud Architects, UX Designers and Full-Stack Digital Developers เพื่อรองรับระบบ Digital ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการมาของวิกฤต COVID-19https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/IBM-DISG-and-IMDA-collaborate-to-create-300-technology-consulting-job-opportunities
18/11/2563Changi Airport Group (CAG) และ the Singapore Tourism Board (STB) ร่วมออกแคมเปญประกันภัย COVID-19กลุ่มสนามบิน Changi และ The Singapore Tourism Board ร่วมออกแคมเปญประกันภัย COVID-19 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศสามารถซื้อประกันการเดินทางที่มีผลคุ้มครองโรค COVID-19 มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ โดยครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล มีผลเริ่ม 18 พ.ย. 63https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/New-insurance-coverage-for-inbound-travellers-to-cover-Covid-19-related-costs-in-Singapore.html
01/11/2563อุดหนุนการพัฒนาระบบดิจิตอลของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ตั้งงบประมาณ 20 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์สามารถขออุดหนุนโครงการพัฒนาระบบดิจิตอลของตนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ก่อสร้างและคนงาน โดยกำหนดให้ต้องเป็น Advanced Digital Solutions (ADS) เช่น ระบบจดจำใบหน้า อุปกรณ์สวมใส่ไร้สาย กล้องที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์
• เปิดระบบ the Intelligent National Productivity and Quality Specifications (iNPQS) ซึ่งเป็นระบบทำงานร่วมกันระหว่าง วิศวกร สถาปนิก และวิศวกรที่ปรึกษา ในสิงคโปร์ เพื่อให้ทั้ง 3 สายอาชีพมีระบบข้อมูลและระบบทำงานร่วมกัน มีการบรรจุข้อมูลข้อตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในปัจจุบัน และเป็นระบบที่งานร่วมกับเทคโนโลยี building information modeling (ระบบสร้างแบบจำลองเสมือน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นงานประมูล จากเดิมที่จะต้องมีกระบวนตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นรายครั้ง ก็สามารถใช้ระบบนี้ตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคในเบื้องต้นได้อย่างอัตโนมัติ
• อุดหนุนการลงทุนเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Facilities Management)
https://www1.bca.gov.sg/docs/default-source/docs-corp-news-and-publications/media-releases/ibew-2020_pr-annexes.pdf?sfvrsn=5fafe6d8_0
28/05/2563สนับสนุนเงินกู้และกระแสเงินสดของเจ้าของที่ดิน
รัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนเงินกู้และกระแสเงินสดของเจ้าของที่ดิน โดยเป็นมาตรการทั้งการให้สินเชื่อ การเว้นดอกเบี้ย ซึ่งรูปแบบความช่วยเหลือจะขึ้นกับขนาดของธุรกิจ
Monetary Authority of Singapore . (2020). “Additional Loan and Cashflow Support for Landlords and Businesses Affected by COVID-19”. Retrieved from https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/additional-loan-and-cashflow-support-for-landlords-and-businesses-affected-by-covid-19
28/05/2563อุดหนุนธุรกิจการกีฬา
รัฐบาลประกาศให้เงินสนับสนุนธุรกิจการกีฬาจากกองทุน Enterprise Innovation and Capacity Grant จำนวน 3 ล้าน ดอลลาร์ สรอ.
Sport Singapore . (2020). “Enhanced Support for Sport Industry to Drive Innovation and Capability Development”. Retrieved from https://www.sportsingapore.gov.sg/Newsroom/Media-Releases/2020/Enhanced-Support-for-Sport-Industry-to-Drive-Innovation-and-Capability-Development
13/05/2563เพิ่มกองทุนสนับสนุน FinTech
เพิ่มกองทุนสนับสนุน FinTech 6 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์
The Monetary Authority of Singapore . (2020). “New S$6 Million Grant Scheme to Support Singapore FinTech Firms”. Retrieved from https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/new-grant-scheme-to-support-singapore-fintech-firms
08/05/2563อุดหนุนธุรกิจ E-Commerce
Enterprise Singapore (ESG) อุดหนุนธุรกิจ E-Commerce ให้ผู้ที่ค้าขายสินค้าออนไลน์ในสิงคโปร์ โดยอุดหนุนร้อยละ 90 ของเงินค่าเงินเดือนลูกจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
Enterprise Singapore. (2020). “E-Commerce Booster Package”. Retrieved from https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/type/retail/e-commerce-booster-package
08/04/2563ตั้งกองทุนสนับสนุนสถาบันการเงิน และ FinTech
กองทุน 125 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์ สำหรับสถาบันการเงิน และ FinTech
-          90 ล้าน ดอลลาร์ สิงคโปร์ สนับสนุนการพัฒนาคน และต้นทุนด้านคน 
-          เสริมความเข้มแข็งให้กับ digitalization
-          ส่งเสริมให้บริษัทรายย่อยเข้าถึงเครื่องมือและ platform
The Monetary Authority of Singapore. (2020). “MAS Launches S$125 Million Package for Financial Institutions and FinTech Firms to Strengthen Long-Term Capabilities”. Retrieved from https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-launches-package-for-fis-and-fintech-firms-to-strengthen-long-term-capabilities
26/03/2563ยกเว้นค่าเช่าที่ของรัฐบาล
ยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าของรัฐบาล และทรัพย์สินที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
อัตราการยกเว้น ขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน (แผงขายของ ร้านค้า ทรัพย์สินอื่นๆ) และมีระยะเวลายกเว้นระหว่าง ครึ่งเดือนถึง 3 เดือน
Ministry of Finance. (2020). “Stabilisation And Support Package”. Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/budget-measures/stabilisation-and-support-package

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านการต่างประเทศ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
13/05/2563ร่วมมือกับต่างประเทศส่งเสริมธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup)
ยืนยันความร่วมมือกับเยอรมัน ในการส่งเสริมธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup) ว่าจะยังคงทำตามข้อตกลงสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงที่มีการระบาดของโรค
Ministry of Trade and Industry. (2020). “Germany and Singapore reaffirm collaboration on startups amid COVID-19”. Retrieved from https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/05/Germany-and-Singapore-reaffirm-collaboration-on-startups-amid-COVID-19
01/05/2563ลงนามความร่วมมือข้ามเขตแดน
ลงนามความร่วมมือข้ามเขตแดนกับ ออสเตรเลีย แคนาดา เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ โดยมีการกำหนดการอำนวยความสะดวกสำหรับการส่งสินค้าจำเป็น เช่น อาหารและยา การดูแลผู้เดินทางข้ามประเทศและลดผลกระทบจากการระบาดที่มีต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
Ministry of Trade and Industry . (2020). “Singapore Reaffirms Commitment To Facilitate Cross-Border Flows With Australia, Canada, Republic Of Korea And New Zealand”. Retrieved from https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/05/Press-Release-on-Joint-Statement-with-Korea-Australia-Canada-and-New-Zealand
22/04/2563เปิดรับสินค้าจำเป็นจากนิวซีแลนด์
เปิดรับสินค้าจำเป็นจากนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอาหาร เช่น เนื้อวัวและเนื้อแกะ
Ministry of Trade and Industry. (2020). “Singapore receives essential supplies from New Zealand”. Retrieved from https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/04/Singapore-receives-essential-supplies-from-New-Zealand
25/03/2563กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานที่เข้าออกสิงคโปร์-มาเลเซีย
ดำเนิน มาตรการกักตัว และการเข้าประเทศ ระหว่างมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
Ministry of Manpower. (2020). “MOM Entry Approval and Stay-Home Notice Requirements for Work Pass Holders from Malaysia”. Retrieved from https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0325-mom-entry-approval-and-stay-home-notice-requirements-for-work-pass-holders-from-malaysia
25/03/2563ส่งเสริมความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจำเป็น
เสริมความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจำเป็นกับต่างประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา บูรไน ชิลี พม่า นิวซีแลนด์  โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์
Ministry of Trade and Industry. (2020). “Joint ministerial statement by Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Myanmar, New Zealand and Singapore affirming commitment to ensuring supply chain connectivity amidst the COVID-19 situation”. Retrieved from https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2020/03/Joint-ministerial-statement-affirming-commitment