สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง ญี่ปุ่น กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรญี่ปุ่นไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย16/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน20/3/256326/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 743 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด4/11/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 49 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด5/4/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 11,443 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด28/4/25634/9/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยญี่ปุ่นไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.38,805.46,610.132,195.3
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.4,919.3457.54,461.8
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP1.28.3-7.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP29.035.3-6.3
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP20.727.2-6.5
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP69.256.412.9
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP17.567.8-50.3
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม2.80.82.0
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม24.623.11.5
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม3.531.6-28.1
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม2.02.7-0.8
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม10.451.0-40.6
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม71.945.326.6
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม2.316.6-14.3
จำนวนประชากรล้านคน126.869.257.6
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม12.817.4-4.6
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม27.111.415.6
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม60.171.2-11.1
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม45.116.129.0
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม66.440.525.9
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม21.324.4-3.1
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม91.549.242.3
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม8.550.8-42.3
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน11.52.98.6
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน2.40.61.8
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง67.5196.0-128.5
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี87.280.56.8
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี84.176.77.4
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย36.387.2-50.9
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี81.173.08.1
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน2.69.5-6.9
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด1.98.2-6.3
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.41.5-0.1
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง5.037.0-32.0

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ในช่วงแรก ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นก็อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้มีมาตรการตรวจ/ตามหาผู้ติดเชื้ออย่างแข็งขันนัก โดยรัฐบาลกำหนดขอบเขตการตรวจหาผู้ติดเชื้อไว้ในวงแคบๆ และเน้นการดูแลรักษาผู้ที่มีอาการรุนแรงเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก็มีกรณีเรือสำราญ Diamond Princess ที่เข้ามาเทียบท่าที่โยโกฮาม่า และญี่ปุ่นใช้มาตรการกักตัวผู้โดยสารไว้บนเรือ ต่อมาพบผู้ติดเชื้อบนเรือ 712 คนจากทั้งหมด 3,711 คน ซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่น่าจะเกิดระหว่างการกักตัวบนเรือ ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นถูกวิจารณ์เป็นอย่างมาก
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบการระบาดเพิ่มขึ้นในเกาะฮอกไกโด ทำให้รัฐบาลประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดฮอกไกโดเป็นแห่งแรกของประเทศ แต่ต่อมารัฐบาลเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีสัญญาณที่ดีขึ้น จึงประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดฮอกไกโด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2563 ยอดผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเป็นลำดับ เริ่มจากการประกาศ “ล็อกดาวน์ขั้นเบา” บริเวณกรุงโตเกียว ต่อมาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในอีกหลายเมือง ไปจนถึงการล็อกดาวน์ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ พร้อมทั้งใช้มาตรการเชิงรุกในการตรวจเชื้อและติดตามผู้ติดเชื้อ หลังจากนั้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีแนวโน้มลดต่ำลงเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองใน 39 จังหวัดจากทั้งหมด 47 จังหวัด (ยกเว้นใน กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดคานางาวะ จังหวัดเฮียวโกะ จังหวัดฮอกไกโด และจังหวัดชิบะ)

ต่อมา วันที่ 14 มิถุนายน 2563 กรุงโตเกียวมีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน 47 คน ซึ่งเกินวันละ 40 คนเป็นครั้งแรกนับจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 18 คนที่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนในย่านชินจูกุ วันก่อนหน้าที่มีรายงานพบผู้ป่วยใหม่ 24 คน ก็มีผู้ติดเชื้อ 4 คนที่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิงย่านชินจูกุเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดการระบาดดังกล่าว วันที่ 19 มิถุนายน 2563 รัฐบาลกรุงโตเกียวก็ได้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มสถานบันเทิงยามค่ำคืนลงตามแผน
จนกระทั่ง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กรุงโตเกียวมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวน 107 ราย นับเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับแต่ประกาศผ่อนคลายล็อกดาวน์ ซึ่งต้นตอของเชื้อก็ยังคงมาจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวจึงออกมาเตือนไม่ให้ประชาชนไปเที่ยวเขตสถานบันเทิงยามค่ำคืนในช่วงนี้ โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว หลังจากนั้นก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นเกิดการระบาดระลอกใหม่แล้ว ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ฐานทัพอเมริกันในจังหวัดโอกินาวาก็พบทหารอเมริกันติดเชื้อโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 130 นาย จนนำไปสู่การสั่งปิดฐานทัพ 2 แห่ง และต่อมา จังหวัดโอกินาวาก็ออกมาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

หลังจากช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563 สถานการณ์เริ่มทรงตัวได้ไม่นาน สถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่นก็กลับทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2563 จนเกิดเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายสถิติการแพร่ระบาดในระลอกก่อนๆ ส่งผลให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเริ่มขาดแคลน โดยคาดว่าเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ทำให้เชื้อโควิด-19 คงทนและแพร่กระจายได้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ญี่ปุ่นจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ และจังหวัดคานางาวะ และวันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มในอีก 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดเฮียวโงะ จังหวัดไอจิ จังหวัดกิฟุ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดของตน งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ส่วนร้านอาหารและบาร์ในพื้นที่จะต้องปิดก่อนเวลา 21.00 น. แต่หากร้านใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปิดก่อนเวลา 20.00 น.

ต่อมา วันที่ 22 ม.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 โดยกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นลูกจ้าง จะดำเนินการลงโทษผ่านนายจ้างด้วยการลดชั่วโมงการทำงานลง ส่วนกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนายจ้าง จะถูกปรับเป็นเงินราว 300,000 เยน (90,000 บาท) หากอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้ม (intensive measures) และปรับเงินราว 500,000 เยน (150,000 บาท) หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่เข้ารับรักษาหากติดเชื้อ โดยสั่งจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน (300,000 บาท)

ในด้านนโยบายและมาตรการรับมือกับผลกระทบของ COVID-19 นั้น ญี่ปุ่นใช้นโยบายการคลังด้านการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นเครื่องมือหลักในการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ COVID-19 ออกมาแล้ว 3 แผน นอกจากนี้ยังมีแผนฟื้นฟูวิกฤตซับไพรม์ที่ยังมีผลมาถึงปัจจุบันอีก 1 แผน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ญี่ปุ่นมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะนำมาใช้ในปีงบประมาณ 2020 รวมทั้งสิ้น 4 แผน รวมเป็นวงเงินงบประมาณที่อนุมัติไปแล้วรวม 117.1 ล้านล้านเยน (35 ล้านล้านบาท) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบวิกฤตทางการเงินโลก (“วิกฤตซับไพรม์” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2550–2552) อนุมัติงบฟื้นฟูในวงเงิน 29.6 ล้านล้านเยน (8.76 ล้านล้านบาท) (ธ.ค. 2562)
  • แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่หนึ่ง อนุมัติวงเงินงบประมาณ 5 แสนล้านเยน (1.48 แสนล้านบาท) เพื่อให้เงินสนับสนุนธุรกิจ SME และธุรกิจในภาคการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว (13 ก.พ. 2563)
  • แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สอง อนุมัติวงเงินงบประมาณ 1.6 ล้านล้านเยน (4.7 แสนล้านบาท) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่เจ้าของธุรกิจ SME ทั่วประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนรายได้ (10 มี.ค. 2563)
  • แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สาม อนุมัติวงเงินงบประมาณ 86.4 ล้านล้านเยน (25.5 ล้านล้านบาท) รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม และช่วยเหลือครอบครัวที่รายได้ลดลงครัวเรือนละ 3 แสนเยน (90,000 บาท) (7 เม.ย. 2563) (มาตรการช่วยเหลือครัวเรือนถูกแก้ไขในวันที่ 16 เม.ย. 2563)
  • แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สาม (เพิ่มเติม) อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณอีก 8 ล้านล้านเยน (2.6 ล้านล้านบาท) สาเหตุหลักของการเพิ่มวงเงินครั้งนี้เป็นผลจากการที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนมาตรการให้เงินช่วยเหลือประชาชน จากเดิมที่จะให้เงินครัวเรือนละ 3 แสนเยน (90,000 บาท) เปลี่ยนเป็นให้เงินประชาชนทุกคน (รวมคนต่างชาติ) คนละ 1 แสนเยน (30,000 บาท) (7 เม.ย. 2563)
  • แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สาม (เพิ่มเติม) อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ 8.8 ล้านล้านเยน (2.6 ล้านล้านบาท) สาเหตุหลักของการเพิ่มวงเงินครั้งนี้เป็นผลจากการที่รัฐบาลปรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือประชาชน จากเดิมที่จะให้เงินครัวเรือนละ 3 แสนเยน (90,000 บาท) เปลี่ยนเป็นให้เงิน “พลเมือง” ทุกคน คนละ 1 แสนเยน (30,000 บาท) (20 เม.ย. 2563)

หลังจากมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเงินชดเชยสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ความร่วมมือในการลดระยะเวลาเปิดให้บริการ จากเดิมร้านละ 40,000 เยนต่อวัน (12,000 บาทต่อวัน) เป็น 60,000 เยนต่อวัน (18,000 บาทต่อวัน) พร้อมทั้งมีมาตรการให้เงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1) ให้เงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เตียงละ 4.5 ล้านเยน (1.35 ล้านบาท) และสำหรับผู้ป่วยหนักเตียงละ 20 ล้านเยน (6 ล้านบาท)
2) ให้เงินอุดหนุนพนักงานที่ต้องหยุดงานทั้งพนักงานประจำและพาร์ทไทม์ จำนวน 15,000 เยนต่อวัน (4,500 บาทต่อวัน)
3) ให้เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาการหมุนเวียนเงินในธุรกิจ รายละไม่เกิน 1.4 ล้านเยน (4.2 แสนบาท)
4) ปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน จำนวน 40 ล้านเยน (12 ล้านบาท)

ส่วนมาตรการด้านวัคซีน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทุกคนฟรี พร้อมชดเชยให้ผู้ผลิตวัคซีน หากวัคซีนเกิดผลข้างเคียงรุนแรง โดยวางแผนจะตราเป็นกฎหมายในวันที่ 5 ธ.ค. 2563 และเริ่มแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 6.71 แสนล้านเยน (1.93 แสนล้านบาท) ไว้สำหรับจัดซื้อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca PLC ประเทศอังกฤษ จำนวน 120 ล้านโดส และบริษัท Pfizer Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกจำนวน 120 ล้านโดส หากวัคซีนได้รับการพัฒนาจนสำเร็จ ต่อมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Pfizer เพิ่มเติมเพื่อรองรับประชากรเพิ่มอีก 12 ล้านคน ทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นจัดหาวัคซีนไว้แล้วทั้งหมด 310 ล้านโดส เพียงพอกับประชากรจำนวน 72 ล้านคน (ร้อยละ 57 ของประชากรทั้งหมด) โดยตัววัคซีนจาก Pfizer มีแนวโน้มจะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ ภายในกลางเดือน ก.พ. 2564

กระทั่งล่าสุด ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีผู้ดูแลโครงการฉีดวัคซีน ชี้แจงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Pfizer โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนคือ บุคลากรทางการแพทย์ ราว 40,000 คน จากสถานพยาบาล 100 แห่ง ซึ่งจะได้รับวัคซีนโดสแรกในวันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 และจะได้รับโดสที่ 2 ในวันที่ 10 มี.ค. 2564 กลุ่มต่อไปคือ ผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้รับอย่างเร็วที่สุดในช่วง 1 เม.ย. 2564 และประชาชนทั่วไปกลุ่มที่เหลือจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นทางการในลำดับต่อไป

เรียบเรียงโดย
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อัปเดตเมื่อวันที่  20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
20/04/2565อนุมัติการใช้วัคซีนยี่ห้อ Novavaxญี่ปุ่นอนุมัติการใช้วัคซีนยี่ห้อ Novavax ซึ่งนับเป็นยี่ห้อที่ 4 ต่อจาก AstraZeneca, Pfizer และ Moderna โดยคาดว่าจะเริ่มแจกจ่ายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565https://apnews.com/article/covid-technology-business-health-japan-541c0682f462fc97ef6dc72cff140771
11/04/2565ยกเลิกคำสั่งซื้อวัคซีน Astrazeneca 40 ล้านโดสญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งซื้อวัคซีน Astrazeneca 40 ล้านโดส ที่เคยได้ตกลงไว้เมื่อปี 2564 https://www.japantimes.co.jp/news/2022/04/11/national/science-health/astrazeneca-vaccine-japan-cancel/
01/04/2565ผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแก่ผู้ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแก่ผู้ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว โดยเพิ่มขีดจำกัดการเดินทางจาก 7,000 คน เป็น 10,000 คน เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น ผู้เดินทางที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวรายใหม่ และนักเรียนนักศึกษาชาวต่างขาติที่เข้ามาเรียนในญี่ปุ่นhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/04/01/national/travel-guidelines-japan/
24/03/2565อนุมัติการฉีดวัคซีนโดสที่สี่ให้แก่ประชาชนญี่ปุ่นอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นวัคซีนโดสที่สี่ให้แก่ประชาชน แต่ยังไม่มีการกำหนดกลุ่มผู้ที่จะได้รับวัคซีนโดสที่สี่อย่างชัดเจนhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/24/national/fourth-dose-booster-covid-vaccine/
23/03/2565ปรับลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการฉีดวัคซีนโดสที่สามญี่ปุ่นปรับลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการฉีดวัคซีนโดสที่สามจาก 18 ปี เป็น 12 ปี โดยกลุ่มผู้มีอายุ 12 – 17 ปี จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นโดสที่สามhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/23/national/science-health/covid-booster-japan-children/
20/03/2565ยกเลิกมาตรการ Quasi-emergency ทุกจังหวัดทั่วประเทศรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการ Quasi-emergency ใน 18 จังหวัดที่เหลือ ทำให้มาตรการดังกล่าวถูกยกเลิกแล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/16/national/coronavirus-emergency-travel-cases/
11/03/2565ปรับลดเงื่อนไขในการยกเลิกมาตรการ Quasi-emergencyรัฐบาลญี่ปุ่น ปรับลดเงื่อนไขในการยกเลิกมาตรการ Quasi-emergency โดยอนุมัติให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวได้ หากระบบบริการสุขภาพยังไม่เกินขีดจำกัด ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และจำนวนเตียงว่างรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เหลือมากกว่าร้อยละ 50 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง จำนวนเตียงว่างรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่จำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านลดลงhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/11/national/quasi-emergency-measures-revised/
18/02/2565ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นต้นใน 17 จังหวัดญี่ปุ่นขยายสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นต้น (pre-emergency stage) ใน 17 จังหวัด ไปจนถึงวันที่ 6 มี.ค. 65 ในขณะที่อีก 5 จังหวัดได้แก่ Yamagata, Shimane, Yamaguchi, Oita และ Okinawa จะถูกยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นต้นในวันที่ 19 ก.พ. 65 ซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นมีจังหวัดที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว 31 จังหวัดhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/18/national/quasi-emergency-prefectures/
10/02/2565อนุมัติการใช้ยาเม็ดรักษาโควิด-19 “Paxlovid” ของไฟเซอร์ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น อนุมัติการใช้ยาเม็ดรักษาโควิด-19 “Paxlovid” ของไฟเซอร์ เป็นวาระเร่งด่วน นับเป็นยาเม็ดรักษาโควิด-19 ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการอนุมัติ หลังจาก “Molanupiravir”https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/10/national/science-health/pfizer-drug-approval/
15/01/2565ลดระยะเวลากักตัวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน ญี่ปุ่นประกาศลดระยะเวลากักตัวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน จากเดิมที่ให้กักตัว 14 วันhttps://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/15/national/quarantine-period-shorten/
11/01/2565เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในกรุงโตเกียวญี่ปุ่นประกาศเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในกรุงโตเกียว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 โดยจำกัดให้ประชาชนรับประทานอาหารเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 4 คนต่อโต๊ะ ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้ว สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่จำกัด แต่สถานประกอบการที่ยังไม่ผ่านการรับรอง ต้องงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 21.00 น.https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/11/national/tokyo-group-dining-limit-omicron
07/01/2565ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางส่วนใน 3 จังหวัด เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ญี่ปุ่นจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบางส่วน (quasi-state of emergency) ใน 3 จังหวัด ได้แก่ Okinawa Hiroshima และ Yamaguchi โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 ม.ค. 65 ทั้งนี้ รัฐท้องถิ่นไม่สามารถบังคับให้สถานประกอบการปิดทำการชั่วคราวได้ แต่สามารถกำหนดให้ลดระยะเวลาทำการ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 เยน โดยปัจจุบัน จังหวัด Okinawa สั่งให้ร้านอาหารปิดทำการก่อน 21.00 น. ส่วนจังหวัด Hiroshima และ Yamaguchi สั่งให้ร้านอาหารปิดทำการก่อน 20.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/07/national/okinawa-covid-cases-japan-omicron-us-military/
20/12/2564เปิดตัวพาสปอร์ตดิจิทัลแสดงสถานะการได้รับวีคซีนญี่ปุ่นเปิดตัวพาสปอร์ตดิจิทัลแสดงสถานการณ์ได้รับวีคซีน เพื่อให้นักเดินทางสามารถเดินทางเข้าหรืออกประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชัน 2 แอปฯ คือ COVID-19 Vaccination Certificate Application สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นที่ต้องการแสดงสถานะยืนยันการได้รับวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ ณ ประเทศปลายทาง อีกทั้งยังสามารถใช้เมื่อต้องเดินทางภายในประเทศ เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมในญี่ปุ่นที่ต้องมีการยืนยันการได้รับวัคซีนได้อีกด้วย Visit Japan Web สำหรับนักเดินทางที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเดินทางสามารถอัปโหลดหลักฐานต่างๆ ผ่านแอปฯ ดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ต้องใช้หลักฐานเอกสารจำนวนมากในกระบวนการเดินทางเข้าประเทศ https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/20/national/japan-digital-vaccine-passport-app-explainer/
15/12/2564อนุมัติให้วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนกระตุ้นกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้อนุมัติการใช้วัคซีนยี่ห้อ Moderna เป็นวัคซีนกระตุ้น ซึ่งเป็นยี่ห้อที่สองต่อจากยี่ห้อ Pfizer ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะเริ่มกระจายวัคซีนกระตุ้นไปยังโครงการฉีดวัคซีนในที่ทำงานในช่วงเดือนมีนาคม 65 ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นให้แก่บุคลากรสาธารณสุขไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 64https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/15/national/science-health/health-ministry-backs-moderna-vaccine-booster/
01/12/2564งดจองเที่ยวบินตรงเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicorn รัฐบาลประกาศงดเปิดให้จองเที่ยวบินตรงเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 เดือน พร้อมทั้ง ห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายชื่อดังนี้เดินทางเข้าประเทศ South Africa Eswatini (หรือ Swaziland) Zimbabwe Namibia Botswana Lesotho Mozambique Malawi Zambia Angola https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/01/national/incoming-flight-ban-japan/
26/11/2564ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดในร้านอาหารในกรุงโตเกียวหลังจากผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวมีแนวโน้มลดลง รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดในร้านอาหาร โดยอนุญาตให้กลุ่มคนไม่เกิน 8 คน รับประทานอาหารที่ร้านอาหารร่วมกันได้ จากเดิมที่จำกัดไว้ไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 จนถึง 16 ม.ค. 65 https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/26/national/tokyo-dining-guidelines-coronavirus/
19/11/2564เยียวยาร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19ญี่ปุ่นใช้งบประมาณ 6 หมื่นล้านเยน ในปีงบประมาณ 64 เพื่อเยียวยาร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รวมถึงขยายโครงการ Go To Eat โครงการ Go To Eat เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยรัฐบาลจะขายพรีเมียมคูปอง ที่สามารถใช้แทนเงินสดซื้ออาหาร โดยที่รัฐช่วยออก 25% นอกจากการขายพรีเมียมคูปองแล้ว รัฐบาลยังมอบส่วนลดให้แก่ผู้ที่จองร้านอาหารออนไลน์ โดยรับส่วนลดเพิ่มเติม 500 เยน ต่อการจองมื้อกลางวัน และ 1,000 เยน ต่อการจองมื้อเย็น จากเดิมที่โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปแล้วใน 12 จังหวัด กำลังจะสิ้นสุดในสิ้นปี 64 ใน 28 จังหวัด และถูกระงับในอีก 7 จังหวัดที่ยังมีการแพร่ระบาดรุนแรง รัฐบาลคาดว่าจะขยายโครงการดังกล่าวออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 65https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/19/business/economy-business/japan-%C2%A560-billion-go-to-eat-campaign/
16/11/2564อนุญาตให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังจากได้รับวัคซีนโดสที่สองครบ 6 เดือนรัฐบาลอนุญาตให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังจากได้รับวัคซีนโดสที่สองครบ 6 เดือน โดยวัคซีนที่จะเป็นโดสกระตุ้น ประกอบด้วย วัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตราเซนากา หลังจากมีงานศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนจะลดลงประมาณร้อยละ 50 หลังฉีดไปแล้วครึ่งปีhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/16/national/japan-coronavirus-booster-six-months
10/11/2564แจกเงินให้ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 9.6 ล้านเยน/ปีรัฐบาลมีมติเห็นพ้องเรื่องแจกเงินให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 9.6 ล้านเยนต่อปี หรือประมาณ 2.78 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก จะแจกเป็นเงินสดรวม 50,000 เยน ในระยะเวลาหนึ่งปี และ ระยะที่สอง จะแจกเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 50,000 เยน สำหรับชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี โดยโครงการนี้จะเริ่มในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 65https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/15/national/japan-stimulus-mixed-response/
10/11/2564อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปีกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปีhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/10/national/pfizer-vaccine-approval-children
08/11/2564ทบทวนการประเมินสถานการณ์โควิด-19ญี่ปุ่นทบทวนการประเมินสถานการณ์โควิด-19 โดยจะหันไปให้ความสำคัญกับศักยภาพของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ (hospital capacity) และความก้าวหน้าของอัตราการฉีดวัคซีนมากขึ้น ความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากเดิม 4 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ ระดับที่ 0 หมายถึง ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เลย ระดับที่ 1 หมายถึง ระบบการดูแลสุขภาพยังคงรับมือไหว ระดับที่ 2 หมายถึง การระบาดเพิ่มขึ้นจนทำให้ระบบทางการแพทย์เริ่มติดขัด ระดับที่ 3 หมายถึง ควรประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ระดับที่ 4 หมายถึง สถานพยาบาลไม่สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อีกต่อไปhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/08/national/science-health/coronavirus-assessment-japan
13/09/2564ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและอีก 18 จังหวัดรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง จากประกาศเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ย. 64 ขยายเป็นวันที่ 30 ก.ย. 64 โดยจะมีผลบังคับใช้ในกรุงโตเกียว ไซตามะ ชิบะ คานางาวะ โอซากา เกียวโต เฮียวโงะ ฮอกไกโด โอกินาวา ไอจิ ฟุกุโอกะ กิฟุ กุนมะ ฮิโรชิมา อิบารากิ มิเอะ ชิงะ ชิซูโอกะ และโทจิงิ โดยมาตรการคุมเข้มสำคัญคือ ร้านอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปิดทำการภายในเวลา 20.00 น. และห้ามให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์https://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/13/national/state-of-emergency-extended-tokyo/
01/09/2564เปิดโรงเรียนให้นักเรียนกลับมาเรียนที่ห้องเรียนได้ตามปกติในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โรงเรียนประถมและมัธยมหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มเปิดเทอมโดยให้นักเรียนกลับมาเรียนที่ห้องเรียนได้ตามปกติ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่ยังคงทวีความรุนแรง ประกอบกับข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 ที่มีรายงานพบเด็กอายุไม่เกิน 19 ปี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 64 สูงถึง 6 เท่า จาก 5,535 ราย เป็น 30,427 ราย ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายรายจึงยังไม่ตัดสินใจส่งลูกหลานไปโรงเรียน https://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/01/national/japan-school-restart-coronavirus/
31/08/2564ยืนยันตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Mu เป็นครั้งแรกกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ยืนยันตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Mu หรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.621 เป็นครั้งแรก หลังตรวจลักษณะพันธุกรรมของเชื้อที่เก็บตัวอย่างมาจากหญิงอายุ 40 ปี ซึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 และหญิงวัย 50 ปี ที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 ด้วยเหตุนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ญี่ปุ่นจึงยังคงใช้มาตรการตรวจ PCR แก่นักเดินทางทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและรอจนกว่าผลทดสอบจะปรากฏ หากผลเป็นบวก นักเดินทางจะต้องกักตัวในสถานที่ที่จัดไว้ให้หรือที่สถานพยาบาลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ อย่างไรก็ตาม แม้ผลตรวจจะออกมาเป็นลบ นักเดินทางยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยรัฐจะให้กักตัวที่บ้านหรือในสถานที่ที่จัดไว้ให้นั้นขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางที่เดินทางมาhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/02/national/japan-coronavirus-mu-variant/
17/08/2564ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปถึงวันที่ 12 ก.ย. 64 หลังจากในตอนแรกวางแผนจะยุติสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 31 ส.ค. 64 ทั้งนี้ก็เพื่อพยายามยับยั้งการระบาดของสายพันธุ์ Deltahttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/17/national/delta-surge-expanded-emergency/
21/06/2564ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่กำลังใช้ใน 9 จังหวัด (กรุงโตเกียว โอซากา เกียวโต เฮียวโงะ ไอจิ ฟุกุโอกะ ฮอกไกโด โอกายามะ และฮิโรชิมะ) แต่ยังคงใช้มาตรการฉุกเฉินบางส่วน (Quasi-emergency measure) ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว โอซากา เกียวโต เฮียวโงะ ไอจิ ฟุกุโอกะ และฮอกไกโด ไปจนถึงวันที่ 11 ก.ค. 64 โดยร้านอาหารยังคงเปิดทำการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึง 19.00 น.https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/17/national/soe-lifting-nine-prefectures/
17/06/2564ฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่กรุงโตเกียวและโอซากา เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนยี่ห้อ Moderna ให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยประชาชนสามารถนัดหมายฉีดวัคซีนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม แอปพลิเคชัน “ไลน์” หรือโทรศัพท์ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนไว้ที่ 10,000 คนต่อวัน สำหรับศูนย์ฯ ที่กรุงโตเกียว และ 5,000 คนต่อวัน สำหรับศูนย์ฯ ที่โอซากา https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/17/national/vaccinations-18-plus/
23/05/2564ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินที่กำลังใช้ใน 9 จังหวัด (กรุงโตเกียว โอซากา เกียวโต เฮียวโงะ ไอจิ ฟุกุโอกะ ฮอกไกโด โอกายามะ และฮิโรชิมะ) ไปถึงวันที่ 20 มิ.ย. 64 พร้อมทั้งบังคับใช้เพิ่มในจังหวัดโอกินาวะด้วย ทั้งนี้ ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการในกรุงโตเกียวและโอซากา โดยอนุญาตให้สถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ เปิดทำการได้จนถึงเวลา 21.00 น. และอนุญาตให้แหล่งการค้าขนาดใหญ่ เปิดทำการได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ และปิดภายในเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไปhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/23/national/okinawa-state-emergency-official/
21/05/2564อนุมัติให้ใช้งานวัคซีนยี่ห้อ Moderna และ AstraZenecaกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอนุมัติให้ใช้งานวัคซีนยี่ห้อ Moderna และ AstraZeneca โดยวางแผนฉีดวัคซีน Moderna ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่มีแผนใช้วัคซีน AstraZeneca เนื่องจากรัฐบาลยังมีความกังวลต่อปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/21/national/moderna-astrazeneca-formal-ok/
16/05/2564ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 พร้อมทั้งบังคับใช้เพิ่มในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฮอกไกโด โอกายามะ และฮิโรชิมะ https://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/16/national/coronavirus-emergency-quasi-japan/
23/04/2564ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. – 11 พ.ค. 64 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว โอซากา เกียวโต และเฮียวโงะ ซึ่งภายหลังได้ประกาศเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ ไอจิและฟุกุโอกะด้วย โดยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และย่านการค้าขนาดใหญ่จะต้องปิดทำการ ในขณะที่ร้านอาหารจะต้องปิดก่อนเวลา 20.00 น. พร้อมทั้งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามเปิดบริการร้องคาราโอเกะ โดยคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกบังคับใช้กับร้านอาหารในจังหวัดรอบกรุงโตเกียว 3 จังหวัด ได้แก่ ชิบะ คานางาวะ และไซตามะ ด้วยhttps://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/23/national/suga-state-of-emergency/
12/04/2564ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีน Pfizer ให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นับเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนกลุ่มที่สอง ถัดจากกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขและกลุ่มประชาชนที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน ซึ่งได้รับวัคซีนไปตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 64 รวมแล้วกว่า 1.1 ล้านราย https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/12/national/coronavirus-japan-vaccines-elderly/
09/04/2564ประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 แบบเข้มงวดเพิ่มอีก 3 แห่งรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 แบบเข้มงวด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดโอกินาวะ และจังหวัดเกียวโต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. – 5 พ.ค. 64https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/09/national/tokyo-kyoto-okinawa-covid-19-measures/
05/04/2564ประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 แบบเข้มงวดใน 3 จังหวัดรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 แบบเข้มงวด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโงะ และจังหวัดมิยางิ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 5 พ.ค. 64 โดยร้านอาหารและบาร์จะต้องปิดทำการไม่เกินเวลา 20.00 น. และต้องปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หากร้านใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 200,000 เยน (60,000 บาท)https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/05/national/osaka-hyogo-miyagi-stronger-measures-start/
22/03/2564ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงรัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ และจังหวัดคานางาวะ แต่ยังคงสั่งให้ร้านอาหารและบาร์ในพื้นที่ดังกล่าวปิดทำการภายใน 21.00 น. จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64https://www.japantimes.co.jp/news/2021/03/22/national/japan-tokyo-coronavirus-emergency-lifted/
05/03/2564ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียงรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินต่ออีก 2 สัปดาห์ ในกรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ และจังหวัดคานางาวะ โดยคำสั่งจะสิ้นสุดในวันที่ 21 มี.ค. 64https://www.japantimes.co.jp/news/2021/03/05/national/suga-two-week-state-of-emergency/
26/02/2564ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินใน 6 จังหวัดรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยืนยันยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดเฮียวโงะ จังหวัดไอจิ จังหวัดกิฟุ และจังหวัดฟุกุโอกะ โดยสถานการณ์ฉุกเฉินจะสิ้นสุดในวันที่ 7 มี.ค. 64https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/26/national/state-of-emergency-lifting/
16/02/2564ชี้แจงแผนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทาโร โคโนะ รัฐมนตรีผู้ดูแลโครงการฉีดวัคซีน ชี้แจงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Pfizer โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนคือ บุคลากรทางการแพทย์ ราว 40,000 คน จากสถานพยาบาล 100 แห่ง ซึ่งจะได้รับวัคซีนโดสแรกในวันพุธที่ 17 ก.พ. 64 และจะได้รับโดสที่ 2 ในวันที่ 10 มี.ค. 64 กลุ่มต่อไปคือ ผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้รับอย่างเร็วที่สุดในช่วง 1 เม.ย. 64 และประชาชนทั่วไปกลุ่มที่เหลือจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นทางการในลำดับต่อไปJapan Times. (2021). “Vaccination of health care workers to begin in Japan, with older people slated for April”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2021/02/16/national/health-care-worker-vaccination-begin/
02/02/2564ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินใน 6 จังหวัดรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินต่ออีก 1 เดือนใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดเฮียวโงะ จังหวัดไอจิ จังหวัดกิฟุ และจังหวัดฟุกุโอกะ โดยคาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 7 มี.ค. 64 ส่วนจังหวัดโทชิงิ ไม่รวมอยู่ในประกาศดังกล่าว ทำให้จังหวัดโทชิงิถูกยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนับแต่นี้เป็นต้นไปhttps://www.dw.com/en/coronavirus-digest-japan-extends-state-of-emergency-months-before-olympics/a-56411830
28/01/2564จัดหาเครื่องเก็บความเย็นเพื่อรองรับการขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19รัฐบาลญี่ปุ่นจัดหาตู้เก็บความเย็นจำนวน 10,000 ตู้ สำหรับลำเลียงขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer ซึ่งต้องได้รับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิติดลบ 70 องศาเซลเซียส โดย 1 ตู้ สามารถบรรจุวัคซีนสำหรับคนได้ราว 8,500 คนJapan Times. (2021). “Japanese makers boosting output of vaccine freezers”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/28/national/science-health/freezer-production-increase/
25/01/2564ซ้อมแผนการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีผู้ดูแลโครงการฉีดวัคซีน เตรียมซ้อมแผนการฉีดวัคซีนในจังหวัด คาวาซากิ (Kawasaki) และจังหวัดคานางาวะ (Kanagawa) ในวันที่ 27 ม.ค. 64 เพื่อเตรียมความพร้อมและประเมินขนาดระบบและเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด ก่อนถึงกำหนดการจริงในเดือน ก.พ. 64Japan Times. (2021). “Japan to hold coronavirus vaccination simulation”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/25/national/coronavirus-vaccine-simulation/
22/01/2564ออกร่างกฎหมายเพิ่มเติมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 โดยกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นลูกจ้าง จะดำเนินการลงโทษผ่านนายจ้างด้วยการลดชั่วโมงการทำงานลง ส่วนกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนายจ้าง จะถูกปรับเป็นเงินราว 300,000 เยน หากอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้ม (intensive measures) และปรับเงินราว 500,000 เยน หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่เข้ารับรักษาหากติดเชื้อ โดยสั่งจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยนJapan Times. (2021). Japanese Cabinet OKs bills for penalizing rejection of antivirus steps”. Retrieve from https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/22/national/virus-measures-punishment-bill/
21/01/2564จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมรัฐบาลญี่ปุ่นจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Pfizer เพิ่มเติมเพื่อรองรับประชากรเพิ่มอีก 12 ล้านคน ทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นจัดหาวัคซีนไว้แล้วทั้งหมด 310 ล้านโดส เพียงพอกับประชากรจำนวน 72 ล้านคน (ร้อยละ 57 ของประชากรทั้งหมด) โดยตัววัคซีนจาก Pfizer มีแนวโน้มจะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ ภายในกลางเดือน ก.พ. 64Japan Times. (2021). “Japan to secure 310 million doses of COVID-19 vaccine, Suga says”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/21/national/science-health/japan-agrees-pfizer-virus-vaccine-72-million-people/
12/01/2564ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีก 7 จังหวัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงและจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเริ่มขาดแคลน ญี่ปุ่นจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มในอีก 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดโอซากา (Osaka) จังหวัดเกียวโต (Kyoto) จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) จังหวัดไอจิ (Aichi) จังหวัดกิฟุ (Gifu) จังหวัดโทชิงิ (Tochigi) และจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 7 ก.พ. 64 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดของตน งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ส่วนร้านอาหารและบาร์ในพื้นที่จะต้องปิดก่อนเวลา 21.00 น. แต่หากร้านใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปิดก่อนเวลา 20.00 น.Japan Times. (2021). “Japan set to expand COVID-19 emergency to seven more prefectures”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/12/national/kansai-state-of-emergency-japan/
30/11/2563เพิ่มภาษาที่สามารถรองรับได้ในการให้บริการสายด่วนโควิด-19กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเพิ่มภาษาที่สามารถรองรับได้ในการให้บริการสายด่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (coronavirus telephone helpline) โดยในวันที่ 1 ธ.ค. 63 สายด่วนดังกล่าวสามารถรองรับภาษาได้รวมทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม ทั้งนี้ สายด่วนดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น. ยกเว้นภาษาไทย ใช้ได้ในช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น. และภาษาเวียดนาม ใช้ได้ในช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น.Japan Times. (2020). “Japan to offer multilingual service for coronavirus helpline”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/30/national/science-health/multilingual-service-coronavirus-helpline/
30/10/2563ยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางบางกลุ่มรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน ในกลุ่มนักท่องเที่ยวธุรกิจจากต่างประเทศ ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่มีบัตรอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) สำหรับชาวญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศไม่เกิน 7 วัน 2) ผู้เดินทางจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR Tests ที่สนามบินและได้ผลตรวจเป็นลบ 3) ผู้เดินทางจากจะต้องส่งแผนการทำกิจกรรมในญี่ปุ่นในช่วง 2 สัปดาห์ 4) ห้ามมิให้ผู้เดินทางใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ใดที่ได้รับผลตรวจเป็นบวก ยังคงต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วันหรือถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหากแสดงอาการรุนแรงJapan Times. (2020). “Japan to ease entry rules for business travelers and returnees”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/30/national/japan-exempt-returning-residents-quarantine/
27/10/2563ผ่านร่างกฎหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทุกคนฟรีรัฐบาลผ่านร่างกฎหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนทุกคนฟรี พร้อมชดเชยให้ผู้ผลิตวัคซีน หากวัคซีนเกิดผลข้างเคียงรุนแรง โดยวางแผนจะตราเป็นกฎหมายในวันที่ 5 ธ.ค. 63 และเริ่มแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 64 ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 6.71 แสนล้านเยน (1.93 แสนล้านบาท) ไว้สำหรับจัดซื้อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca PLC ประเทศอังกฤษ จำนวน 120 ล้านโดส และบริษัท Pfizer Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกจำนวน 120 ล้านโดส หากวัคซีนได้รับการพัฒนาจนสำเร็จJapan Times. (2020). “Japan approves bill to offer all residents free COVID-19 vaccines”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/27/national/science-health/japan-bill-residents-free-coronavirus-vaccines/
06/10/2563เปิดระบบออนไลน์จองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักธุรกิจรัฐบาลเปิดระบบออนไลน์จองการตรวจ Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ผ่านศูนย์ COVID-19 Testing Center for Overseas Travelers (TeCOT) เพื่อรองรับนักธุรกิจที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศและต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีสถาบันทางการแพทย์รองรับกว่า 305 แห่ง สามารถตรวจได้สูงสุดวันละ 8,000 ครั้ง Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan. (2020). “Operation of COVID-19 Testing Center for Overseas Travelers (TeCOT) to Start”. Retrieved from https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1006_001.html
23/09/2563ผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าประเทศรัฐบาลวางแผนที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ให้บริการทางการแพทย์ หรือดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา อีกทั้งยังวางแผนผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนด้วยเงินทุนตัวเองอีกด้วย ทั้งนี้ ญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าจะรับผู้โดยสารชาวต่างชาติจาก 16 ประเทศ (ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม บรูไน ลาว กัมพูชา มองโกเลีย มาเก๊า และฮ่องกง) จำนวน 1,600 คนต่อวัน และรับผู้โดยสารชาวต่างชาติจากภูมิภาคอื่นอีกจำนวน 1,000 คนต่อวันJapan Times. (2020). “Japan to loosen border enforcement measures to allow in new arrivals”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/23/national/japan-coronavirus-entry-curbs/ International Study Institute. (2020). “Phased Measures for Resuming Cross-Border Travel・Schedule for the new semester in October”. Retrieved from https://www.isi-education.com/th/info/20200928/
02/09/2563สำรองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนรัฐบาลใช้เงินทุนสำรองจากปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 64 ในการสำรองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคน โดยได้ทำข้อตกลงกับบริษัท แอสตราเซเนกา พีแอลซี (AstraZeneca Plc.) ผู้ผลิตยาของอังกฤษ เพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 120 ล้านโดส ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด รวมถึงข้อตกลงกับบริษัท ไฟเซอร์ อิงก์ (Pfizer Inc.) และบริษัท ไบโอเอ็นเทค เอสอี (BioNTech SE) พันธมิตรสัญชาติเยอรมัน ในการขอรับวัคซีนอีกจำนวน 120 ล้านโดส หากการพัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จXinhuathai. (63). “ญี่ปุ่นเล็งฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ ให้ประชาชนฟรี”. Retrieved from https://www.xinhuathai.com/high/135642_20200902
01/09/2563ผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวและนักท่องเที่ยวธุรกิจระยะสั้นจากบางประเทศเดินทางเข้าประเทศรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการคุ้มเข้มการเดินทางเข้าประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวและนักท่องเที่ยวธุรกิจระยะสั้นจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน กัมพูชา ลาว มาเซีย และเมียนมา ตั้งแต่ 8 ก.ย. 63 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันThe Japan Times. (2020). “Japan and Taiwan to reopen borders for long-term residents from Sept. 8”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/01/national/japan-taiwan-reopen-borders-coronavirus/
28/08/2563ผ่อนปรนให้ผู้อาศัยชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการคุ้มเข้มการเดินทางระหว่างประเทศของผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ ตั้งแต่เดือนกันยายน 63 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้ผู้อาศัยชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยตามกฎหมาย สามารถเดินทางข้ามประเทศได้อย่างอิสระและเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันThe Japan Times. (2020). “All Japan’s foreign residents can travel in and out from September”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/28/national/social-issues/japan-stranded-foreign-residents-free/
18/08/2563ใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนตรวจสอบสถานะทางสุขภาพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน
รัฐบาลเตรียมใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแทนการคุยทางโทรศัพท์ ในการประเมินสถานะทางสุขภาพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เลือกกลับไปรักษาตัวที่บ้านของตน เพื่อลดภาระงานของศูนย์บริการสาธารณสุข จากเดิมที่แอปพลิเคชันนี้ถูกใช้แค่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวในโรงแรมที่รัฐจัดหาไว้ให้ โดยผู้ติดเชื้อจะต้องส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯ ทุกวัน วันละสองครั้ง เช่น อุณหภูมิร่างกาย ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด อาการผิดปกติเด่นชัด เป็นต้น
The Japan Times. (63). “Tokyo to use app to check on coronavirus patients who choose to recover at home”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/18/national/tokyo-coronavirus-app-recovery/
01/08/2563ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอกินาวา
เดนนี ทามากิ ผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอกินาวา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มสูงขึ้นจนโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ถูกพบในฐานทัพของสหรัฐฯ ภาครัฐจึงขอความร่วมมือประชาชนและภาคธุรกิจให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็น พร้อมทั้งจำกัดเวลาทำการของร้านอาหารด้วย
ไทยรัฐ. (63). “ญี่ปุ่นป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล 'โอกินาวา' ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน”. จาก https://www.thairath.co.th/news/foreign/1901819
29/07/2563ร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดโควต้าพิเศษให้นักเดินทางธุรกิจเดินทางเข้า-ออกประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 63 รัฐบาลญี่ปุ่นริเริ่มปรึกษาหารือกับประเทศที่ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี ได้แก่ เวียดนาม ไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กัมพูชา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า บรูไน มาเลเซีย มองโกเลีย ลาว และไต้หวัน เพื่อเปิดโควต้าพิเศษให้นักเดินทางธุรกิจในประเทศของตนเดินทางเข้า-ออกประเทศคู่ความร่วมมือได้ กระทั่งวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 63 รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มสร้างความร่วมมือกับไทยและกับเวียดนามเป็นสองประเทศแรก โดยใช้มาตรการประเภท “Residence Track” กล่าวคือ นักเดินทางธุรกิจจะต้องกักตัว ณ ประเทศต้นทาง 14 วัน พร้อมทำการตรวจ PCR Testing ก่อนเดินทาง จากนั้น เมื่อถึงประเทศปลายทาง ให้ทำการตรวจ PCR Testing อีกครั้ง และกักตัว ณ ประเทศปลายทางอีก 14 วันด้วย
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020). “Phased Measures for Resuming Cross-Border Travel”. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
02/07/2563เตือนไม่ให้ประชาชนไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน
กรุงโตเกียวมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวน 107 ราย โดยมีต้นตอมาจากสถานบันเทิงยามค่ำคืน ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวจึงออกมาเตือนไม่ให้ประชาชนไปเที่ยวเขตสถานบันเทิงยามค่ำคืนในช่วงนี้ โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว
The Mainichi. (2020). “Tokyo logs 107 more COVID-19 cases, biggest daily rise in 2 months”. Retrieved from https://mainichi.jp/english/articles/20200702/p2g/00m/0na/067000c
19/06/2563ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มสถานบันเทิงในกรุงโตเกียว
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 63 กรุงโตเกียวมีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน 47 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 18 คนที่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิงยามค่ำคืนในย่านชินจูกุ วันก่อนหน้าที่มีรายงานพบผู้ป่วยใหม่ 24 คน ก็มีผู้ติดเชื้อ 4 คนที่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิงย่านชินจูกุเช่นเดียวกัน แม้จะเกิดการระบาดดังกล่าว รัฐบาลกรุงโตเกียวก็ยังคงดำเนินการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มสถานบันเทิงยามค่ำคืนลงตามแผน มีเพียงการประกาศแนวทางการรับมือ คือ ให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลติดต่อของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
The Japan Times. (2020). “Tokyo reports 47 new COVID-19 cases, highest since May 5”. Retrieved from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/15/national/tokyo-47-covid-19-cases/
14/05/2563ประกาศยกเลิก “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ใน 39 จังหวัด
นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ประกาศยกเลิก “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ใน 39 จังหวัดจากทั้งหมด 47 จังหวัด จังหวัดที่ยังคงอยู่ใน “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ จังหวัดโอซาก้า จังหวัดเกียวโต จังหวัดคานางาวะ จังหวัดเฮียวโกะ จังหวัดฮอกไกโด และจังหวัดชิบะ
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
07/05/2563ร่นเวลาประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ”
รัฐบาลระบุว่า อาจยกเลิก “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ก่อนวันที่ 31 พ.ค. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
03/05/2563ขยายเวลาประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ”
รัฐบาลขยายเวลาประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ให้สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. แต่เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
23/04/2563ให้ประชาชนเดินตลาดเพียง 3 วัน 1 ครั้ง
Yuriko Koike ผู้ว่าราชการโตเกียว เรียกร้องให้ประชาชนในเขตเมือง เดินตลาดเพียง 1 ครั้งเว้นระยะ 3 วัน เพื่อลดความแออัดของผู้คน
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
20/04/2563ใช้ห้องพักโรงแรมเป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย
Yasutoshi Nishimura รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Economic Revitalization Minister) กล่าวว่า รัฐบาลได้ใช้ห้องพักโรงแรม 210,000 ห้องทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
16/04/2563ขยายขอบเขต “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ”
นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ประกาศให้ “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่เจ็ดจังหวัดอีกต่อไป โดยยังคงมีผลถึงวันที่ 6 พ.ค. เช่นเดิม
Minister of Health, Labour and Welfare of Japan. (2020). “[COVID-19] Declaration of a State of Emergency in response to the Novel Coronavirus Disease”. Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624434.pdf
13/04/2563ประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ในจังหวัดอิชิกาวะ
Masanori Tanimoto ผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิกาวะ ประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” นอกขอบเขตของ “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” เช่นกัน โดยจะมีผลถึงวันที่ 6 พ.ค.
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
12/04/2563ประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ในจังหวัดฮอกไกโด เป็นครั้งที่สอง
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังน่ากังวลอยู่ Naomichi Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด และ Katsuhiro Akimoto นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโร จึงเห็นตรงกันว่าควรประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็นครั้งที่สอง ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของ “สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. ถึง 6 พ.ค.
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
10/04/2563ปิดกั้นการประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ในจังหวัดไอจิ
Hideaki Omura ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ท้าทายรัฐบาลแห่งชาติด้วยการออกแถลงการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดตัวเอง ทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง Yasutoshi Nishimura ชี้แจงว่า “การติดเชื้อยังไม่ถึงขั้นรุนแรง” ในจังหวัดไอจิ เกียวโต และกิฟุ ดังนั้น คำร้องดังกล่างจึงถูกปัดตกไปด้วยสถานะทางกฎหมาย
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
07/04/2563ประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ในเขตการปกครอง 7 แห่ง
นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตการปกครอง 7 แห่ง ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดคานางาวะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ จังหวัดโอซาก้า จังหวัดเฮียวโกะ และจังหวัดฟุกุโอกะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
03/04/2563ปิดเส้นทางการเดินทางในญี่ปุ่นและกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
รัฐบาลเริ่มปิดเส้นทางการเดินทางในญี่ปุ่น และกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ เป็นเวลาสองสัปดาห์
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
02/04/2563จัดหาหน้ากากอนามัยให้ครัวเรือน
รัฐบาลประกาศว่าจะจัดหาหน้ากากอนามัยให้ครัวเรือนละ 2 ชิ้น ภายใต้กฎหมายบรรเทาทุกข์จากโรคโควิด-19
Satoshi Kamayachi จากสมาคมการแพทย์ของญี่ปุ่น (Japan Medical Association) กล่าวว่า “สมาชิกส่วนใหญ่” ของคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Shinzo Abe’s panel of medical advisors) เชื่อว่า เขาควรประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” เพราะเกรงว่าจะสายเกินไปที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
31/03/2563จัดทำแบบสำรวจระดับชาติต่อการรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 ครั้งที่ 1
กระทรวงสาธารณสุขใช้แอปพลิเคชัน LINE เพื่อส่ง “แบบสำรวจระดับชาติต่อการรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19” ครั้งที่ 1
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
25/03/2563ประกาศ “ล็อกดาวน์ขั้นเบา” เฉพาะเขตเมือง
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวแซงจังหวัดฮอกไกโด ทำให้กรุงโตเกียวกลายเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดและกลายเป็นศูนย์กลางหลักของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว Yuriko Koike ประกาศ “ล็อกดาวน์ขั้นเบา” เฉพาะเขตเมืองจนถึงวันที่ 14 เม.ย. พร้อมสั่งงดการจัดกิจกรรมสาธารณะ การแสดงดนตรีสด ฯลฯ
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
18/03/2563ประกาศยกเลิก “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ในจังหวัดฮอกไกโด
Naomichi Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดประกาศยกเลิก “สถานการณ์ฉุกเฉิน” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในเมืองดูเหมือนจะควบคุมได้
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
04/03/2563ส่งหน้ากากอนามัยไปยังเมืองชนบทในจังหวัดฮอกไกโด
ส่งหน้ากากอนามัยไปยังเมืองนากะฟุราโนะ (Nakafurano) และเมืองคิตามิ (Kitami) จังหวัดฮอกไกโด
Minister of Health, Labour and Welfare of Japan. (2020). “中富良野町、北見市へのマスクの優先配布について(詳細)”. Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09967.html
27/02/2563สั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว
นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe สั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อชะลอการแพร่กระจายของการติดเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
25/02/2563รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคโควิด-19
รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานหยุดงานหากมีไข้หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และสนับสนุนให้ทำงานทางไกล
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น
Minister of Health, Labour and Welfare of Japan. (2020). “Basic Policies for Novel Coronavirus Disease Control (Tentative translation)”. Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000603610.pdf
22/02/2563ขอให้สหพันธรัฐธุรกิจญี่ปุ่นสนับสนุนให้บริษัทใช้มาตรการทำงานทางไกล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข Katsunobu Kato ขอให้สหพันธรัฐธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) สนับสนุนให้บริษัทแต่ละแห่งใช้มาตรการทำงานทางไกล
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
20/02/2563เรียกร้องให้บริษัทหันมาใช้มาตรการทำงานทางไกล
ผู้ที่เคยโดยสารเรือ Diamond Princess สองคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมในญี่ปุ่นกลายเป็นสามคน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe กล่าวว่า คนที่มีอาการคล้ายหวัดไม่ควรไปทำงานและเรียกร้องให้บริษัทหันมาใช้มาตรการทำงานทางไกล (teleworking)
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
18/02/2563สนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงสิ่งแวดล้อมทำงานจากที่บ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม Shinjiro Koizumi สนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงฯ ทำงานจากที่บ้าน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของโรคโควิด-19
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
14/02/2563จัดหาสมาร์ทโฟนและให้คำปรึกษาทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชันแก่ผู้โดยสารเรือ Diamond Princess
จัดหาสมาร์ทโฟนให้แก่ผู้โดยสาร เรือ Diamond Princess ทุกห้อง พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันที่สามารถกดเรียกขอรับยา ขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์ และขอรับการรักษาสุขภาวะทางจิตได้
Minister of Health, Labour and Welfare of Japan. (2020). “ダイヤモンド・プリンセス号の乗客・乗員に対するスマートフォン及びアプリの提供について”. Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09536.html
07/02/2563เปิดเบอร์สายด่วนฟรีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare ; MHLW) เปิดเบอร์สายด่วนฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19
Minister of Health, Labour and Welfare of Japan. (2020). “About Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
31/01/2563สั่งห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางไปมณฑลหูเป่ยภายใน 14 วันเข้าประเทศ
รัฐบาลสั่งห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางไปมณฑลหูเป่ยภายใน 14 วันเข้าประเทศญี่ปุ่น
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan
28/01/2563สั่งอพยพคนญี่ปุ่นในอู่ฮั่นกลับประเทศ พร้อมบรรจุโรคโควิด-19 เป็นโรคที่จำเป็นต่อการรักษาเร่งด่วน
เมืองนารา (Nara) มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกที่เป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ รัฐบาลส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปที่อู่ฮั่นเพื่ออพยพคนญี่ปุ่นหลายร้อยคนกลับประเทศ คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการจำแนกโรคปอดบวมที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “โรคติดเชื้อที่อยู่ในเงื่อนไข (designated infectious disease)” เพื่อให้โรงพยาบาลบรรจุโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องรักษาโดยเร่งด่วน
Shingetsu News Agency. (2020). “Working Timeline of Covid-19 in Japan”. Retrieved from http://shingetsunewsagency.com/2020/04/25/working-timeline-of-covid-19-in-japan

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
30/04/2563ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจ SME
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจ SME เพื่อให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะให้เงินทุนสูงสุด 2 ล้านเยน (600,000 บาท) สำหรับธุรกิจ SME และเงินทุนสูงสุด 1 ล้านเยน (300,000 บาท) สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขดังนี้
1) รายรับต่อเดือนลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว
2) ธุรกิจดำเนินมาตั้งแต่ปี 2019 หรือก่อนหน้านั้น และมีแนวโน้มว่าจะดำเนินกิจการต่อไป
3) มูลค่าเงินทุนของบริษัทน้อยกว่า 1 พันล้านเยน (300 ล้านบาท) หรือมีลูกจ้างประจำน้อยกว่า 2,000 คน
White & Case. (2020). “COVID-19: Japanese Government Financial Assistance Measures”. Retrieved from https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-japanese-government-financial-assistance-measures
16/04/2563ให้เงินช่วยเหลือ “พลเมือง” ทุกคน
รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ “พลเมือง” ทุกคน คนละ 100,000 เยน (30,000 บาท)
(ในการประกาศครั้งแรก รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 300,000 เยน (90,000 บาท) หากมีบุตรจะได้อีก 10,000 เยน (3,000 บาท) ต่อบุตรหนึ่งคนด้วย แต่มาตรการมีความคลุมเครือและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก)
Mainichi Shimbun. (2020). “Japan enacts 25.69 trillion yen extra budget for coronavirus package”. Retrieved from https://mainichi.jp/english/articles/20200430/p2g/00m/0na/100000c
10/04/2563ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
รัฐบาลกรุงโตเกียวให้เงินแบบครั้งเดียว (one-time payment) แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่จำเป็นต้องปิดทำการเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานบันเทิง มหาวิทยาลัย โรงเรียน ร้านค้าขายสินค้าไม่จำเป็น โดยมีเงื่อนไขการรับเงินคือ ธุรกิจต้องปิดตามคำเรียกร้องของรัฐบาล หากผู้ประกอบการมีธุรกิจหนึ่งแห่งจะได้รับเงิน 500,000 เยน (150,000 บาท) แต่หากมีตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะได้รับเงิน 1 ล้านเยน (300,000 บาท)
Cushman & Wakefield. (2020). “POLICY WATCH TOKYO APRIL 27”. Retrieved from https://www.cushmanwakefield.com/en/japan/insights/policy-watch-report-2020-april-27
07/04/2563ประกาศใช้แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สาม
รัฐบาลประกาศใช้แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สาม มูลค่า 108 ล้านล้านเยน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ GDP โดยเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2020). “[COVID-19] Press Conference by the Prime Minister Regarding the Declaration of a State of Emergency”. Retrieved from https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/202004/_00001.html
07/04/2563ให้เงินช่วยเหลือคุ้มครองการจ้างงานในธุรกิจทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ
ในช่วงแรก รัฐบาลวางแผนให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือคุ้มครองการจ้างงาน (Employment Adjustment Subsidies) เฉพาะบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจีน แต่ในระยะต่อมา รัฐบาลได้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมทั้งปรับอัตราอุดหนุนเพิ่มจาก 2/3 เป็น 4/5 สำหรับธุรกิจ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 20 คน และเพิ่มจาก 1/2 เป็น 2/3 สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งนี้ หากเจ้าของธุรกิจมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพิเศษ เช่น ไม่ไล่พนักงานออก เป็นต้น อัตราอุดหนุนจะเพิ่มเป็น 10/10 หรือร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับธุรกิจ SME และเพิ่มเป็น 3/4 สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ โดยไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อวัน โดยจะให้เงินชดเชยสำหรับการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
Cushman & Wakefield. (2020). “POLICY WATCH TOKYO APRIL 27”. Retrieved from https://www.cushmanwakefield.com/en/japan/insights/policy-watch-report-2020-april-27
07/04/2563ยกเว้นภาษีโรงเรือนและภาษีผังเมือง
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเว้นภาษีโรงเรือน (property tax) และภาษีผังเมือง (city planning tax) ให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่มียอดขายลดลงมากกว่าร้อยละ 50 มาเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ไม่จำเป็นต้องติดต่อกัน) ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2563 ส่วนธุรกิจที่ยอดขายลดลงร้อยละ 30–50 จะได้รับการลดภาษีดังกล่าวร้อยละ 50
ในอีกทางหนึ่ง กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry; METI) กำหนดให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งยังยื่นขอผ่อนผันการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆ ออกไปได้เป็นเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ในกรณีที่ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Teleworking จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วย
Cushman & Wakefield. (2020). “POLICY WATCH TOKYO APRIL 27”. Retrieved from https://www.cushmanwakefield.com/en/japan/insights/policy-watch-report-2020-april-27
10/03/2563ประกาศใช้แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สอง
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่สอง มูลค่า 1.6 ล้านล้านเยน
Cushman & Wakefield. (2020). “POLICY WATCH TOKYO APRIL 27”. Retrieved from https://www.cushmanwakefield.com/en/japan/insights/policy-watch-report-2020-april-27
13/02/2563ประกาศใช้แผน COVID-19 Emergency Response Package ครั้งที่หนึ่ง
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการ COVID-19 Emergency Response Package ครั้งแรก มูลค่า 5 แสนล้านเยน เพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
Cushman & Wakefield. (2020). “POLICY WATCH TOKYO APRIL 27”. Retrieved from https://www.cushmanwakefield.com/en/japan/insights/policy-watch-report-2020-april-27

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสังคม

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
31/05/2563ให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
รัฐบาลอนุมัติให้เงินช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวละ 50,000 เยน (15,000 บาท) ในกรณีที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่ม 30,000 เยน (9,000 บาท) ต่อคน และหากครอบครัวได้รับรายได้ลดลงจากวิกฤตโควิด-19 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 50,000 เยน (15,000 บาท) ด้วย
The Japan Times. (2020). “Single-parent support group in Japan urges more aid to offset income drops from pandemic”. Retrieve from https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/31/national/single-parent-support-group-japan-more-aid-income-drops-coronavirus/
27/05/2563ให้เงินช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษา
รัฐบาลอนุมัติให้เงินช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา 7 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา (เฉพาะนักเรียนชั้นปีที่ 4 – 5 และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร) และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไข คือ เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ชำระค่าเล่าเรียนเองด้วยเงินจากการทำงานพาร์ทไทม์ และครอบครัวมีรายได้ลดลง โดยรัฐบาลจะให้นักเรียนนักศึกษาคนละ 100,000 เยน (30,000 บาท) แต่ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเสียภาษีที่อยู่อาศัยจะได้รับเงินคนละ 200,000 เยน (60,000 บาท)
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Government of Japan. (2020). “Emergency Student Support Handout for Continuing Studies: Application Guide (for Students)”. Retrieve from https://www.mext.go.jp/content/20200527_mxt_gakushi_01_000007490_01.pdf
20/04/2563ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบทางรายได้
รัฐบาลท้องถิ่นจะรับผิดชอบชำระค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่ได้รับรายได้ลดลงภายใน 2 ปี เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากงานหรือกิจการถูกสั่งให้ปิด จนทำให้ไม่มีความสามารถที่จะชำระค่าเช่าที่อยู่อาศัยได้ โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าโดยตรงเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat, Government of Japan. (2020). “Information on Support Measures Related to COVID-19”. Retrieve from https://corona.go.jp/en/toppage/pdf/support_measures_20200626.pdf
07/04/2563ให้เงินช่วยเหลือหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้ลดลง
หัวหน้าครอบครัวของครัวเรือนใดที่มีรายได้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน สามารถยื่นเอกสารสำคัญแสดงหลักฐานการลดลงของรายได้ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อรับเงินโอนโดยตรง
Delhi Policy Group. (2020). “DPG POLICY BRIEFS Japan’s COVID-19 Stimulus”. Retrieve from https://www.delhipolicygroup.org/publication/policy-briefs/japans-covid-19-stimulus.html
31/03/2563เลื่อนการชำระค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MLIT) เรียกร้องให้เจ้าของที่ดินที่เป็นสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของตึกให้เลื่อนการชำระค่าเช่าไปก่อน โดยเฉพาะผู้เช่าที่เป็นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
Cushman & Wakefield. (2020). “POLICY WATCH TOKYO APRIL 27”. Retrieved from https://www.cushmanwakefield.com/en/japan/insights/policy-watch-report-2020-april-27