“สุขภาพประชาชน VS เศรษฐกิจของประเทศ”
ในภาวะโควิด-19 ได้อย่างต้องเสียอย่างเสมอ ?

เรียบเรียงโดย วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์ และ อรุณ สถิตพงศ์สถาพร [1]
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “โครงการประเมินผลกระทบของ โควิด–19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม” ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [2]

             ในช่วงภาวะการระบาดที่เกิดขึ้น นโยบายควบคุมการระบาดมักเกี่ยวข้องกับการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การสั่งปิด/ควบคุมการให้บริการของธุรกิจ การสั่งกักตัว การห้ามการเดินทางต่างๆ ทำให้หลายฝ่ายเชื่อ หรือ มีข้อสมมติ (Assumption) ที่ว่า “ประเทศจะต้องตัดสินใจเลือกหาจุดสมดุล ระหว่าง การป้องกันสุขภาพประชาชน กับ การรักษาเศรษฐกิจของประเทศ” เมื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องยอมลดหรือเสียอีกอย่างเสมอ

             บทความ “Which countries have protected both health and the economy in the pandemic?” ของ Joe Hasell [3] ได้แสดงสถิติ (ตามกราฟด้านล่าง) สัดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดต่อประชากรหนึ่งล้านคน (แกนตั้ง) และ อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว (แกนนอน)

          จากสถิติ พบว่ามีหลายประเทศที่สามารถควบคุมภาวะการระบาดของตน ทำให้มีอัตราการตายที่ต่ำ พร้อมๆ กับ การมีเศรษฐกิจที่ถดถอยเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟินแลนด์ ลิทัวเนียและอินโดนีเซีย ในทางกลับกัน ก็พบประเทศที่ทั้งมีอัตราการตายที่สูง พร้อมๆ กับ การมีเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างหนัก เช่น เปรู อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และเม็กซิโก

          แน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริง ยังมีปัจจัยอีกจำนวนมากที่ส่งผลต่ออัตราการตายฯ และการถดถอยทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปรียบเทียบผลของนโยบายต่อเศรษฐกิจอาจจะต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงมากกว่านี้ (การทำ Impact Evaluation) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่แสดงก็พอจะบอกได้ว่า เรายังไม่มีหลักฐานใดยืนยันข้อสมมติที่ว่า “เราจะต้องแลกได้แลกเสียระหว่าง สุขภาพประชาชน VS เศรษฐกิจของประเทศ เสมอ” 


[1] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

[2] ข้อเสนอต่างๆ ในบทความนี้ เป็นข้อเสนอเชิงหลักการในเบื้องต้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ซึ่งประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นความเห็นเชิงวิชาการและผลการวิจัยเบื้องต้น  รายละเอียดและข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อที่จะนำเสนอมาตรการที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

[3] https://ourworldindata.org/covid-health-economy