สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง เยอรมนี กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรเยอรมนีไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย27/1/256313/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน3/8/256326/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 6,933 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด27/3/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 333 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด4/8/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 72,865 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด4/6/25634/9/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยเยอรมนีไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.44,647.36,610.138,037.2
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.3,690.4457.53,232.8
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP0.88.3-7.5
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP27.535.3-7.9
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP20.627.2-6.6
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP61.856.45.4
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP46.967.8-20.9
ดัชนี GINI31.936.6-4.7
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม3.80.83.0
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม27.423.14.3
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม1.331.6-30.3
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม4.32.71.6
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม10.251.0-40.8
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม71.345.326.0
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม0.416.6-16.3
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง38.769.8-31.1
จำนวนประชากรล้านคน82.669.213.4
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม13.517.4-3.9
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม21.411.49.9
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม65.271.2-6.0
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม32.816.116.7
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม53.540.513.0
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม20.724.4-3.7
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม77.349.228.1
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม22.750.8-28.1
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อ 1,000 คน13.22.910.3
จำนวนแพทย์ต่อ 1,000 คน4.20.63.6
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง88.3196.0-107.7
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี83.480.53.0
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี81.076.74.3
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย48.887.2-38.4
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี78.773.05.7
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน3.79.5-5.8
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด3.28.2-5.0
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.61.50.0
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง6.037.0-31.0

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของเยอรมนี

            เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 โดยรัฐบาลของเยอรมนีดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของ Robert Koch Institute (RKI) ซึ่งในช่วงแรก เยอรมนีเรียกช่วงนี้ว่าช่วงวิกฤติการณ์ในระดับต้น (Containment Stage) รัฐบาลของเยอรมนีจะยังประกาศให้โรค COVID-19 เป็นการระบาดที่มีความเสี่ยงต่ำ ควบคุมการระบาดโดยการให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเอง และยังไม่มีมาตรการจำกัดอิสรภาพของประชาชน จนกระทั่งสถานการณ์การระบาดในเยอรมนีหนักขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ทำให้ในแต่ละรัฐเริ่มดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การปิดโรงเรียน สถานที่สาธารณะ โดยเยอรมนีได้ประกาศยกระดับมาตรการ (Protection Stage) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการสั่งปิดโรงเรียน การงดการเยี่ยมบ้านพักคนชรา การปิดพรมแดน จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวเพื่อชาติในวันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยจำกัดการออกจากบ้านเฉพาะให้เดินทางเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 2 คน แม้จะมาจากครัวเรือนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว เยอรมนียังมีอัตราการติดเชื้อและการตายที่ต่ำกว่าประเทศอื่นในยุโรป เช่น อิตาลี โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ประมาณ 2,000 – 7,000 รายต่อวัน ทั้งนี้ นอกจากมาตรการต่างๆ สาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ ความพร้อมของระบบสาธารณสุขของเยอรมนีที่อยู่ในระดับที่สูง และวัฒนธรรมที่ชาวเยอรมันไม่นิยมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่ค่อยมีบ้านที่มีคนสองรุ่นอาศัยร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวในชนบท ทำให้ไม่มีการแพร่เชื้อไปถึงกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุ

            หลังจากการระบาดระลอกแรก นับแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เยอรมนีก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1,000 รายต่อวัน เสียเป็นส่วนใหญ่ พบสูงสุดไม่เกิน 2,000 รายต่อวันเท่านั้น รัฐบาลจึงมีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ กระทั่งช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีแนวโน้มทะยานพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง นับเป็นสัญญาณการก้าวเข้าสู่การระบาดระลอกที่สอง รัฐบาลจึงออกมาประกาศชุดมาตรการเพิ่มเติมในวันที่ 28 ส.ค. 2563 ไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมือประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 เมตร ใช้มาตรการบังคับให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้มาตรการห้ามประชาชนทำกิจกรรมที่มีผู้คนมารวมตัวกันหนาแน่น 

            ทว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในเดือนตุลาคม 2563 มีรายงานพบผู้ติดเชื้อทะลุหลักหมื่นรายต่อวัน ทำให้รัฐบาลออกมาประกาศล็อกดาวน์บางส่วน (partial lockdown) เป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยสั่งให้ร้านอาหารและบาร์ปิดทำการชั่วคราว แต่ยังสามารถสั่งกลับบ้านได้ สั่งยกเลิกการจัดงานขนาดใหญ่ แนะนำไม่ให้เดินทางโดยไม่จำเป็น สั่งห้ามค้างพักแรมเพื่อท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โดยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 20,000 – 30,000 รายต่อวัน รัฐบาลจึงประกาศล็อกดาวน์ประเทศครั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 10 ม.ค. 2564 เป็นอย่างน้อย โดยสั่งปิดร้านค้า โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ครอบครัวรวมตัวกันไม่เกิน 2 ครอบครัวหรือไม่เกิน 5 คน อีกด้วย

            หลังจากนั้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 แม้การระบาดจะมีแนวโน้มลดลง โดยพบผู้ติดเชื้อในระดับ 5,000 – 10,000 รายต่อวัน แต่สถานการณ์ก็ถือว่ายังคงรุนแรงกว่าการระบาดในระลอกแรก รัฐบาลกลางจึงได้ขยายระยะเวลามาตรการล็อกดาวน์ต่อไปอีก 2 รอบ โดยรอบแรก รัฐบาลประกาศขยายมาตรการไปถึง 14 ก.พ. 2564 และรอบที่สอง ขยายมาตรการต่อไปจนถึงวันที่ 7 มี.ค. 2564 ต่อมาในวันที่ 3 มี.ค. 2564 รัฐบาลได้ออกมายืนยันว่าจะดำเนินการคลายล็อกดาวน์ในวันที่ 5 เม.ย. 2564 หากสถานการณ์ดีขึ้น ทว่า การระบาดในช่วงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 กลับเพิ่มสูงขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ระดับ 20,000 – 30,000 รายต่อวัน นับเป็นการเข้าสู่ภาวะการระบาดระลอกที่สามของเยอรมนี ทำให้รัฐบาลกลางยังคงมาตรการล็อกดาวน์ต่อไป

             โดยปกติเยอรมนีเป็นอีกประเทศที่มีระบบความคุ้มครองทางสังคมที่เข็มแข็ง โดยมีระบบประกันสังคม ระบบแรงงานที่มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ จำนวนมาก ในภาวการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือในขั้นแรกจึงเป็นการช่วยเหลือจากระบบต่างๆ ที่มี ขณะที่รัฐบาลยังกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การอุดหนุนค่าจ้างให้กับพนักงาน (ทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว) ที่ได้รับผลกระทบจากรายได้และชั่วโมงการทำงานที่ลดลง (ไม่ใช่แค่การตกงาน) เป็นจำนวนร้อยละ 60 ของค่าจ้าง และเพิ่มเป็นร้อยละ 67 หากพนักงานมีบุตรอย่างน้อย 1 คน การช่วยจ่ายเงินสมทบค่าประกันสังคม รวมถึงมาตรการเยียวยาธุรกิจต่างๆ

            ส่วนมาตรการด้านวัคซีน รัฐบาลได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2563 ด้วยวัคซีน 3 ยี่ห้อ ได้แก่ Pfizer Moderna และ AstraZeneca โดยสถาบันโรแบร์ต ค็อก (Robert Koch Institute: RKI) รายงานว่า ณ วันที่ 29 เม.ย. 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสไปแล้วกว่า 6.38 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของประชากรทั้งประเทศ แม้อาจมีอุปสรรคจากการที่เยอรมนีมีรายงานพบผู้ป่วยมีอาการลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca จำนวน 31 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย จนทำให้ทางการเยอรมนีได้สั่งระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ก็ตาม
 

เรียบเรียงโดย

ณัฐนันท์ อมรานันทศักดิ์
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
อัปเดตเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
03/05/2565ปรับลดระยะเวลากักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เหลือ 5 วันเยอรมนีปรับลดระยะเวลากักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เหลือ 5 วัน จากเดิม 7 วัน อย่างไรก็ตาม หากผลตรวจหาเชื้อยังเป็นบวก รัฐบาลแนะนำให้กักตัวต่อไปจนกว่าผลจะเป็นลบhttps://www.xinhuathai.com/high/280555_20220504
06/04/2565ยกเลิกการบังคับให้ผู้ติดเชื้อกักตัวหลังจากวันที่ 1 พ.ค. 65 เยอรมนีประกาศยกเลิกการบังคับให้ผู้ติดเชื้อกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ติดเชื้อสามารถกักตัว 5 วันหรือไม่ก็ได้ตามสมัครใจhttps://www.dw.com/en/covid-germanys-health-minister-drops-voluntary-quarantine-plan/a-61374467
28/03/2565ขยายมาตรการควบคุมการระบาดออกไป 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยเยอรมนีประกาศบังคับใช้กฎหมาย Infection Protection Act ต่อไปอีก 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ทำให้มาตรการควบคุมการระบาด เช่น 3G และ 2G ยังคงดำเนินต่อไปhttps://www.thelocal.de/20220328/german-health-ministers-want-covid-rules-extended-until-may/
20/03/2565ยกเลิกมาตรการ Work from Home และ เพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดในที่ทำงานเยอรมนีประกาศยกเลิกมาตรการ Work from Home และเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดในที่ทำงาน โดยบริษัทต่างๆ จะต้องมีมาตรการที่สำคัญดังนี้ มาตรการ “AHA+L Rule” เป็นการย่อคำศัพท์ภาษาเยอรมัน 4 คำ ที่หมายถึง การเว้นระยะห่าง (Abstand halten) การรักษาสุขอนามัย (Hygiene beachten) การสวมใส่หน้ากาก (Alltag mit Maske) และการทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก (Lüften) มาตรการลดการสัมผัสใกล้ชิดในบริษัท มาตรการจัดให้มีที่ตรวจหาเชื้อภายในบริษัทhttps://dwfgroup.com/it-it/news-and-insights/insights/2022/3/return-to-office-life-after-the-end-of-compulsory-remote-work-in-germany
07/01/2565ยกระดับมาตรการคุมการระบาดในบาร์และร้านอาหารรัฐบาลเยอรมนีประกาศยกระดับมาตรการคุมการระบาดในบาร์และร้านอาหาร โดยผู้ใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนโดสกระตุ้นหรือผลตรวจหาเชื้อเป็นลบhttps://www.dw.com/en/germany-tightens-covid-19-restrictions-on-bars-and-restaurants/a-60355944
02/12/2564จำกัดการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรัฐบาลเยอรมนีประกาศจำกัดการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ผ่านนโยบาย 2G คือ Genesen หมายถึง ผู้ที่หายจากโควิด-19 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และ Geimpft หมายถึง ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว โดยประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถใช้บริการร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และร้านค้าต่างๆ ได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะถูกจำกัดให้พบปะเฉพาะกับบุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลอื่นนอกครัวเรือนไม่เกิน 2 คนhttps://www.bbc.com/news/world-europe-59502180?fbclid=IwAR2LpJOY8X8QxLtI3YKkuYVgOrNmkIMNxpov_geCGdf2LgGxq90Yo5-yym0
12/11/2564แจกชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนอีกครั้งหลังเยอรมนีพบการระบาดครั้งใหม่ รัฐบาลก็ได้ประกาศแจกชุดตรวจแบบเร่งด่วนอีกครั้ง โดยจะแจกให้ประชาชนทุกคนคนละ 1 ชุดต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ เยอรมนีเคยใช้มาตรการนี้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 กระทั่งถูกยกเลิกในเดือนตุลาคม 2564 เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ มีต้นทุนในการตรวจหาเชื้อ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหันไปเข้ารับวัคซีนกันมากขึ้นhttps://www.nytimes.com/live/2021/11/12/world/covid-vaccine-boosters-mandates/covid-germany-tests
15/09/2564เพิ่มตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศรัฐบาลเยอรมนีประกาศเพิ่มตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือ “จำนวนประชาชนที่ต้องการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล” จากเดิมที่ใช้ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) อัตราอุบัติการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 7 วัน จำแนกตามอายุ 2) ขีดความสามารถในการรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก 3) จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19http://www.news.cn/english/2021-09/16/c_1310190011.htm
01/07/2564แนะนำให้ประชาชนวัยหนุ่มสาวที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ในโดสแรก รับวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้ออื่นในโดสที่สองคณะกรรมการประจำด้านการฉีดวัคซีนของเยอรมนี (Standing Commission on Vaccination; STIKO) ออกคำแนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca โดสแรก เลือกรับวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้ออื่นอย่าง Pfizer หรือ Moderna ในโดสที่สอง เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การได้รับวัคซีน AstraZeneca ในโดสแรกกับวัคซีน mRNA ยี่ห้ออื่นในโดสที่สอง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาได้ดีกว่าการได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 โดส ทั้งนี้ คำแนะนำดังกล่าวใช้ได้กับประชาชนวัยหนุ่มสาวเท่านั้นhttps://www.thelocal.de/20210701/german-experts-recommend-mrna-covid-vaccine-after-astrazeneca
02/06/2564เบรกฉุกเฉินทั่วประเทศครั้งใหม่รัฐบาลประกาศแผนเบรกฉุกเฉินทั่วประเทศ (nationwide emergency brake) อีกครั้ง โดยให้เมืองที่มีอัตราอุบัติการณ์ในช่วง 7 วันล่าสุดสูงกว่า 100 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ใช้มาตรการเคอร์ฟิวช่วงกลางคืน ปิดโรงเรียน จำกัดการพบปะรวมกลุ่ม รวมถึงระงับกิจกรรมด้านกีฬา การพักผ่อน และการค้า ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564https://www.dw.com/en/merkel-covid-emergency-brake-can-expire-as-planned-at-end-of-june/a-57734661
28/05/2564ฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกกลุ่มที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปรัฐบาลประกาศยกเลิกการจำกัดสิทธิฉีดวัคซีนให้เฉพาะกลุ่ม พร้อมกับอนุมัติให้ผู้ที่มีอายุ 12 – 15 ปี สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ได้ หลังจากได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency ส่งผลให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถนัดหมายฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไปhttps://www.iamexpat.de/expat-info/german-expat-news/children-aged-12-15-eligible-covid-jabs-june-7-germany
24/04/2564ประกาศแผนเบรกฉุกเฉินทั่วประเทศรัฐบาลประกาศแผนเบรกฉุกเฉินทั่วประเทศ (nationwide emergency brake) โดยให้เมืองที่มีอัตราอุบัติการณ์ในช่วง 7 วันล่าสุดสูงกว่า 100 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ติดต่อกันสามวัน ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ดังนี้ • อนุญาตให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวพบปะได้หนึ่งคน (ไม่นับรวมเด็กอายุน้อยกว่า 14 ปี) ยกเว้นการพบปะคู่สมรสหรือพันธมิตรทางการค้า รวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิการดูแลและเข้าถึง • ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 21.00 – 5.00 น. ยกเว้นการเดินและวิ่งออกกำลังกายจนถึงเที่ยงคืน และยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เหตุผลทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความจำเป็น • กำกับให้ร้านค้าทั่วไปให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ และมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น หากอัตราอุบัติการณ์สูงกว่า 150 ให้ลูกค้าสั่งสินค้าล่วงหน้าแล้วเดินทางมารับเท่านั้น • หากอัตราอุบัติการณ์สูงกว่า 165 ให้งดการเรียนการสอนแบบพบปะหน้ากันที่โรงเรียน ยกเว้นชั้นเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาและโรงเรียนพิเศษ หากอัตราอุบัติการณ์อยู่ระหว่าง 100 – 165 ให้เหลื่อมเวลาเข้าเรียน • จำกัดผู้ร่วมงานศพไม่เกิน 30 คนhttps://www.dw.com/en/coronavirus-germanys-emergency-brake-rules-take-effect/a-57321750 https://www.cnbc.com/2021/04/26/german-coronavirus-new-lockdown-rules-could-last-until-june.html?fbclid=IwAR0c_4oGVUcQb66aL2_qDhf0sB0Bf2z-d0AAYtRhHz8OVTgBPWfiDbV5qbo
13/04/2564ขยายมาตรการล็อกดาวน์รัฐบาลประกาศขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 9 พ.ค. 2564 โดยอนุญาตให้ครอบครัวสองครอบครัวรวมตัวกันได้ไม่เกิน 5 คน (ไม่นับรวมเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 ปี) และในช่วงเวลา 21.00 – 05.00 น. อนุญาตให้คนรวมตัวกันในที่สาธารณะได้ไม่เกิน 2 คน นอกจากนี้ ร้านอาหารยังคงต้องปิดทำการ โดยให้สั่งกลับบ้านหรือส่งอาหารแบบเดลิเวอรีเท่านั้น รวมถึงโรงแรมที่เปิดให้พักเพื่อการท่องเที่ยวยังคงถูกสั่งห้ามเช่นกันhttps://www.thelocal.de/20210413/berlin-extends-lockdown-measures-by-three-weeks/
23/03/2564ขยายมาตรการล็อกดาวน์และเพิ่มมาตรการบางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังรุนแรง โดยอัตราการติดเชื้อสูงถึง 107 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ทำให้รัฐบาลต้องขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย. 2564 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนงดใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะและปิดทำการร้านค้าส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่ 1 – 3 เม.ย. 2564 และใช้มาตรการระงับการรวมตัวกันในที่สาธารณะตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เม.ย. 2564https://abcnews.go.com/Health/wireStory/germany-set-extend-lockdown-measures-76600707
03/03/2564ประกาศแผนคลายล็อกดาวน์ 5 ขั้นรัฐบาลกลางประกาศแผนคลายล็อกดาวน์ 5 ขั้น ภายใต้เงื่อนไขอัตราการติดเชื้อที่กำหนด ดังนี้ • ขั้นที่หนึ่ง อนุญาตให้โรงเรียนบางชั้นเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และร้านตัดผมเปิดทำการ ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 • ขั้นที่สอง อนุญาตให้ร้านหนังสือและร้านดอกไม้เปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค. 2564 แต่กำหนดให้มีจำนวนลูกค้าไม่เกิน 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร • ขั้นที่สาม หากอัตราผู้ติดเชื้อสะสมมีจำนวนน้อยกว่า 50 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน จะอนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ และสวนไม้ รวมถึงร้านค้าปลีก (โดยให้มีจำนวนลูกค้าไม่เกิน 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร) เปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค. 2564 และอนุญาตให้เล่นกีฬากลางแจ้งที่ไม่มีการสัมผัสกันได้ไม่เกิน 10 คน แต่หากอัตราอุบัติการณ์ (incidence rate) มีค่าอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 ร้านค้าต่างๆ เหล่านั้นจะต้องให้ลูกค้าสำรองที่นั่งล่วงหน้าเสมอ โดยกำหนดให้ลูกค้าเข้าร้านได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 40 ตารางเมตร • ขั้นที่สี่ หากอัตราอุบัติการณ์น้อยกว่า 50 จะอนุญาตให้ร้านอาหารกลางแจ้ง โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต และโรงละครโอเปราเปิดทำการในวันที่ 22 มี.ค. 2564 แต่หากอัตราอุบัติการณ์มีค่าอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 จะอนุญาตให้เพียงร้านอาหารกลางแจ้งเปิดทำการ โดยต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า • ขั้นที่ห้า หากอัตราอุบัติการณ์น้อยกว่า 50 จะอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีการรวมตัวกันไม่เกิน 50 คน และข้อจำกัดเรื่องการเล่นกีฬาจะถูกยกเลิก แต่หากอัตราอุบัติการณ์มีค่าอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 ร้านค้าต่างๆ จะเปิดทำการได้ในวันที่ 5 เม.ย. 2564 ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีลูกค้าไม่เกิน 1 คนต่อ 10 ตารางเมตรhttps://www.dw.com/en/coronavirus-germany-extends-lockdown-with-plan-to-relax-restrictions/a-56763824
11/02/2564ขยายมาตรการ Lock down จนถึง 7 มี.ค. 64รัฐบาลกลาง และ มลรัฐ เห็นชอบขยายมาตรการ Lock down จนถึง 7 มี.ค. 64 • กฎข้อบังคับเดิมก่อนหน้ายังคงบังคับใช้ต่อไป • สถานดูแลเด็กช่วงกลางวัน และสถานศึกษา จะทยอยเปิดบริการอีกครั้ง โดยพิจารณาจากยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่นั้นๆ • ร้านตัดผม เปิดบริการ 1 มี.ค. 64 กิจการนอกเหนือจากนี้จะพิจารณาเปิดอีกครั้ง หากยอดผู้ติดเชื้อในจำนวนที่เหมาะสม https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
29/01/2564อนุมัติแจกจ่ายหน้ากากอนามัยรัฐบาลกลาง และ มลรัฐ เตรียมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย FFP2 แก่ประชาชนราว 5 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเอกสารจากบริษัทประกันสุขภาพ และสามารถยื่นเอกสาร พร้อมบัตรประชาชนเพื่อรับหน้ากากได้ที่ร้านขายยาhttps://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
07/12/2563ปรับนโยบายสถานดูแลเด็กช่วงกลางวัน และสถานศึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขเผยในอนาคตเตรียมอนุมัติให้ สถานดูแลเด็กช่วงกลางวัน และสถานศึกษา สามารถใช้งาน rapid tests ตรวจสอบโรคเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรบhttps://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
26/11/2563ขยายระยะเวลามาตรการระยะห่างทางสังคมเพิ่มเติมรัฐบาลกลาง และ มลรัฐ เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มเติม จากเดิมที่ 28 ต.ค. 63 เป็น 20 ธ.ค. 63 มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
• การรวมตัวพบปะทำได้สูงสุดไม่เกิน 5 คน การรวมตัวพบปะกับเพื่อน ญาติ คนรู้จักจำกัดที่มาจากต่างครัวเรือนได้อีก 1 ครัวเรือน (บางประเทศเรียกว่า bubble)
• การสวมใส่หน้ากากอนามัยยังคงบังคับใช้ต่อไป
• เฉพาะสำหรับวันคริสต์มาสการรวมตัวกันทั้งในอาคาร และนอกสถานที่ สามารถทำได้ตั้งแต่ 23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 การรวมตัวกันของเครือญาติ และเพื่อนสนิทใกล้ชิด สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 10 คน
• มาตรการต่างๆทั้ง the Rules concerning distance, hygiene measures, everyday masks, Corona Warn App ยังคงดำเนินการต่อไป
Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from Corona: Germany Measures of the Federal Government (deutschland.de)
16/11/2563รัฐเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อสนับสนุนรับมือ Covid-19รัฐบาลเยอรมนีประกาศเพิ่มจำนวนบุคลากร (ทหาร) เป็น 20,000 นาย เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบางานจากบุคลากรทางการแพทย์ตามหน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มเติมCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
09/11/2563รัฐปรับปรับเพิ่มรูปแบบสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออก ประเทศรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข ประกาศใช้แบบฟอร์มออนไลน์ ในการลงทะเบียนสำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสียงไม่เกิน 10 วันCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
27/10/2563รัฐบาลประกาศแจ้งลดการติดต่อสื่อสารโดยการพบปะโดยตรงเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาดหนักขึ้นในโซนประเทศ EU รัฐบาลจึงปรับลดจำนวนคนในการประชุม และเข้าร่วมงานประชุมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อาทิ การประชุมแก้ปัญหาวิกฤต Covid-19 ฯลฯCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
20/10/2563Application แจ้งเตือน Covid-19 (Corona Warning App)ในเยอรมนีประชาชนสามารถใช้งาน Application แจ้งเตือน Covid-19 โดยการเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนเข้ากับ Application แจ้งเตือนอื่นๆของประเทศใน EU ซึ่งตอนนี้มี Italy และ Ireland ที่เริ่มใช้ ส่วนประเทศอื่นๆใน EU จะทยอยตามเข้าร่วมในไม่ช้านี้Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
16/10/2563รัฐบาลอนุมัติให้แรงงานลาป่วยด้วยการโทรลาหากมีไข้รัฐบาลเยอรมนีอนุมัติให้แรงงานสามารถโทรแจ้งลางาน/ลาป่วยได้ทันที หากมีอาการไข้เป็นระยะเวลา 7 วัน และโทรเพื่อขยายวันลาเพิ่มได้อีก 7 วัน โดยบังคับใช้ทั่วประเทศทันทีในสัปดาห์หน้า (วันจันทร์ที่ 19) มีผลถึงสิ้นปี 63 ในส่วนของบุคคลากรแพทย์แนะใช้การโทรสอบถามติดตามอาการกับผู้ป่วยอีกทางCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
15/10/2563รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมรับฤดูกาลไข้หวัด (Flu season มักจะเริ่ม ม.ค. จนถึงต้น เม.ย.) ที่กำลังจะมาถึง โดยกระทรวงได้เตรียมวัคซีนไว้ถึง 26 ล้านโดส ซึ่งมากกว่าทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงหายที่อาจจะซ้ำเติมผลจากโควิดCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
09/10/2563รัฐบาลเยอรมนี จ่าย 3,000 ล้านยูโร เพื่ออุดหนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบดิจิทัลของโรงพยาบาล รัฐบาลเยอรมนี จ่าย 3,000 ล้านยูโร เพื่ออุดหนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบดิจิทัลของโรงพยาบาล เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขยายความสามารถในการให้บริการCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
09/10/2563รัฐบาลเยอรมนี จ่าย 750 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนรัฐบาลเยอรมนี จ่าย 750 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนให้กับ CureVac, BioNTech and IDT BiologikaCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
24/09/2563ปรับปรุงระบบอากาศภายในสถานที่สาธารณะรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 500 ล้านยูโร เพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ (HVAC systems) ของสถานที่สาธารณะ หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อยกระดับสุขอนามัยทางด้านอากาศในพื้นที่อาคารCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
07/09/2563ขยายตำแหน่งงานและค่าตอบแทนบุคคลากรสาธารณสุขรัฐบาลขยายตำแหน่งงานและค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข • ประกาศตั้งเป้าขยายตำแหน่งงานบุคลากรสาธารณสุข ทั้ง หมอพยาบาล เจ้าหน้าที่ เพิ่ม 1,500 ตำแหน่งภายในปี 2563 และขยายเป็น 3500 ตำแหน่งภายในปี 2564 • เพิ่มเงินโบนัสให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดอีก 1,000 ยูโร Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
28/08/2563ประกาศชุดมาตรการเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลประกาศชุดมาตรการเพิ่มเติมโดย 1. ยังคงดำเนินมาตรการตรวจเชื้อและกักตัวต่อไป 2. หลัง 1 ต.ค. ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัวทันที (เดิมคือใช้ผลตรวจที่ตรวจภายใน 48 ชั่วโมงมายืนยันเพื่อไม่ต้องกักตัวได้) โดยจะต้องกักตัวจนกว่าจะมีผลตรวจเชื้อยืนยันว่าปลอดภัย ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นสุดคือ 5 วัน หลังเดินทางเข้าเยอรมนี 3. 15 ก.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงจะต้องเสียค่าตรวจเอง 4. ประกาศขอให้หลีกเลี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยไม่จำเป็น 5. ประกาศขอความร่วมมือเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 6. ประกาศบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย โทษปรับขั้นต่ำที่ 50 ยูโร 7. ประกาศแบนกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวกันหนาแน่นต่อไปจนถึงสิ้นปีCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
26/08/2563ประกาศพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม และมาตรการตรวจเชื้อกักตัวThe Robert Koch Institute (RKI) ประกาศให้ Paris และ Provence-Alpes-Côte d'Azur เป็นพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมจากที่ประกาศก่อนหน้า รัฐบาลประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะเข้าประเทศได้ ต้องมีผลตรวจที่ยืนยันว่าปลอดเชื้อ โดยตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศ หรือเลือกเข้ารับการตรวจเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้าสู่ประเทศ โดยผู้เดินทางจะต้องกักตัวที่ที่พักของตนจนกว่าจะมีผลตรวจเชื้อยืนยันว่าปลอดเชื้อ โดยรัฐบาลจัดบริการการตรวจให้ฟรีCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
21/08/2563ประกาศคำเตือนสำหรับผู้ที่เดินทางไปในบางพื้นที่ของโครเอเชียและโรมาเนีย
รัฐบาลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจาก Šibenik-Knin และ Split-Dalmatia ในโครเอเชีย และภูมิภาค Vâlcea ในโรมาเนีย พร้อมกันนั้น ได้ประกาศคำเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็น
Deutschland. (2020). “The Federal Government Informs About the Corona Crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
08/08/2563ตรวจเข้มผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยง
รัฐบาลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเชื้อผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง โดยทุกคนสามารถรับการตรวจไม่มีค่าใช้จ่าย หากเข้ารับการตรวจภายในสามวันที่สนามบินหรือศูนย์ตรวจเชื้อ
Deutschland. (2020). “Start for Corona Test Obligation”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations
04/08/2563ประกาศเพิ่ม 5 ภาษาในแอปพลิเคชัน “Corona-Warn-App”
ภาครัฐมีการเพิ่มภาษาในเแอปพลิเคชัน “Corona-Warn-App” ที่มีไว้ติดตามตัวและประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ใช้งาน โดยเพิ่มจำนวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาโปแลนด์ ภาษาบัลแกเรีย ภาษาโรมาเนีย และภาษารัสเซีย จากเดิมที่มีเพียงภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ และภาษาตุรกี
Deutschland. (2020). “Corona-Warn-App will be available in five more languages”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations
03/08/2563สนับสนุนให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทุกคนสามารถรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี แม้ไม่ได้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือแสดงอาการป่วย แต่สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องเลือกระหว่างเข้ารับการตรวจเชื้อหรือกักตัวภายในประเทศเป็นเวลา 14 วัน
Deutschland. (2020). “The Federal Government Informs About the Corona Crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
07/07/2563เปิดเมืองในย่าน Gütersloh
ศาลเยอรมนีมีคำสั่งให้เปิดเมืองในย่าน Gütersloh หลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 44 คน ซึ่งต่ำกว่าข้อจำกัดของนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นปิดเมืองถ้ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คน ต่อ 100,000 คนในระยะเวลา 7 วัน ส่งผลให้ร้านอาหาร บาร์ และโรงยิมในย่าน Gütersloh สามารถกลับมาเปิดทำการได้ปกติอีกครั้ง อีกทั้งยังผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้ไม่เกิน 10 คน
BBC. (2020). “Coronavirus: Gütersloh lockdown lifted after German court ruling”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-53319435
24/06/2563ประกาศปิดเมืองอีกรอบในสองอำเภอที่ภาค North Rhine-Westphalia หลังจากการติดเชื้อระลอกใหม่ที่เริ่มในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
ปิดอำเภอ Gütersloh ซึ่งเป็นที่อยู่ของโรงงาน และอำเภอ Warendorf ที่อยู่ติดกันเพราะมีพนักงานหลายคนอาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากตรวจเจอเชื้อในพนักงานมากกว่า 1,500 คน ทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบต่อผู้คน 640,000 รายเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์
Deutschland. (2020). “Regional lockdown in two districts in North Rhine-Westphalia”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/coronavirus-in-germany-informations
15/06/2563เปิดพรมแดนให้กับทุกประเทศในกลุ่ม schengen countries
ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เยอรมนีเปิดพรมแดนอนุญาตให้ผู้พำนักในกับทุกประเทศในกลุ่ม schengen countries สามารถเดินทางเข้าเยอรมนีได้ตามปกติ โดยประกอบด้วย 26 ประเทศ คือ เบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก กรีซ โปรตุเกส สเปน เยอรมนี ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ มอลตา สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการีโปแลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และโมนาโก
ขณะที่การเดินทางด้วยเครื่องบินสู่เยอรมนีจะกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในวันที่ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป
โดยการเดินทางยังคงต้องมีมาตรการแยกตัว และ การตรวจที่พรมแดนและสนามบิน
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Ende der Binnengrenzkontrollen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
15/06/2563เปิดตัว Application สำหรับการทำ Contact Tracing
เปิดตัว Application สำหรับการทำ Contact Tracing
·      Application ชื่อ “The Corona-Warn-App”
·      พัฒนาโดยบริษัทไอทีชั้นนำของเยอรมนีอย่าง SAP Deutsche Telekom
·      Application จะเก็บข้อมูลบุคคลรวมถึงข้อมูลผลการตรวจโรค สถานะการติดเชื้อ ไว้ที่หน่วยงานที่ 3 เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
·      Application ทำงานผ่านระบบ Bluetooth โดยจะแจ้งเตือนบุคคลหากอยู่ใกล้บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตร เกิน 15 นาที โดยจะไม่ได้บอกว่าผู้ติดเชื้อคือใคร
·      จากการรายงานข่าวพบว่า App มีการดาวน์โหลดสูงถึง 6.5 ล้านครั้งในวันแรกที่เปิดตัว
Computerweekly. (2020). “Data privacy fears emerge as German contact-tracing app downloaded 6.5 million times in first day”. Retrieved from https://www.computerweekly.com/news/252484779/Data-privacy-fears-emerge-as-German-contact-tracing-app-downloaded-65m-times-in-first-day
03/06/2563อุดหนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ขยายศักยภาพการให้บริการ การพัฒนาวัคซีนและการป้องกัน
รัฐบาลประกาศลงทุน
·      อุดหนุนธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นเงินรวม 7 พันล้านยูโร
·      ลงทุนเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการของสถานพยาบาลเป็นเงินรวม 1 พันล้านยูโร
·      อุดหนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาวัคซีนเป็นเงินรวม 750 ล้านยูโร
·      ลงทุนเพื่อขยายคลังอุปกรณ์ป้องกัน (PPE’s) ของประเทศเป็นเงินรวม 1 พันล้านยูโร
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Milliardenhilfen beschlossen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
30/05/2563ฟิตเนส สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งไม่เกิน 10 คน ผับ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการจัดงานขนาดใหญ่
ฟิตเนส สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งไม่เกิน 10 คน สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 30 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ภายใต้การควบคุมทางสุขอนามัย
ผับ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ 2 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
การจัดงานขนาดใหญ่จะยังถูกสั่งห้ามจนถึง 31 ส.ค. 63
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Weitere Lockerungen treten in Kraft”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/weitere-lockerungen-1757154
15/05/2563คลายมาตรการพรมแดนระหว่างประเทศ
เปิดพรมแดนของประเทศให้กับประเทศต่างๆ อย่าง ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก ตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 แต่ยังคงปิดกับประเทศที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ดีนักอย่าง ฝรั่งเศส ออสเตรียและสวิสเซอแลนด์ จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 63
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Lockerung der Grenzkontrollen beschlossen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/grenzkontrollen-gelockert-1752514
15/05/2563อนุญาตให้สอนพลศึกษาในโรงเรียน
อนุญาตให้สอนพลศึกษาในโรงเรียน โดยจะต้องควบคุมสุขอนามัยของผู้เรียน และพยายามจัดการเรียนในที่แจ้งหากเป็นไปได้
Ministry of Education, Youth and Sport. (2020). “Sportunterricht darf unter Voraussetzungen wieder in der Halle stattfinden”. Retrieved from https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/sportunterricht-darf-unter-voraussetzungen-wieder-in-der-halle-stattfinden/
06/05/2563คลายมาตรการปิดเมือง
เริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์ ห้องภาพ สวนสาธารณะ ร้านตัดผมและร้านค้า โดยยังต้องใช้มาตรการป้องกัน
The Independent. (2020). “Coronavirus: Germany reopens museums, galleries and gardens to the public”. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-coronavirus-lockdown-lift-open-museums-galleries-gardens-shops-a9501111.html
04/05/2563ประกาศจำกัดการรวมกลุ่ม
4 พ.ค. 63 ประกาศจำกัดการรวมกลุ่ม ในที่ปิดไม่เกิน 30 คน ในที่เปิดไม่เกิน 50 คน
Thuringian Ministry of Labor, Social Affairs, Health, Women and Family. (2020). “Neue Verordnung Zur Eindämmung Des Coronavirus Tritt Am Montag In Kraft”. Retrieved from https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/neue-verordnung-zur-eindaemmung-des-coronavirus-tritt-am-montag-in-kraft
22/04/2563ข้อบังคับการใส่หน้ากากอนามัยในขนส่งมวลชน
ทุกมลรัฐบังคับการใส่หน้ากากอนามัยในขนส่งมวลชน และเกือบทุกมลรัฐบังคับให้ใส่ตอนซื้อของ
The Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Länder und Kommunen setzen auf Alltagsmasken”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/empfehlung-schutzmasken-1745224
16/04/2563มาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19
กระทรวงแรงงานออกมาตรฐาน ข้อที่ที่ทำงานต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น
1.      พนักงานต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร หากไม่สามารถทำได้ต้องมีมาตรการอื่นทดแทน เช่น การมีแผงกั้น
2.      ต้องมีสบู่และผ้าเช็ดมืออย่างเพียงพอ ทำความสะอาดประตูอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการต่อแถวในโรงอาหาร และควรมีการขยายเวลาพักเพื่อให้พนักงานรักษาระยะห่างต่อกันได้
3.      ปรับปรุงระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสม
4.      รักษาระยะห่างของการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล และทำความสะอาดพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
5.      การใช้พื้นที่ส่วนรวมต้องพยายามควบคุมกลุ่มคนให้เล็กที่สุด
6.      ส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน
7.      ลดจำนวนการติดต่อและการประชุมตัวต่อตัวให้มากที่สุด
8.      ส่งเสริมระยะห่างระหว่างพนักงานในทุกพื้นที่ เช่น ลิฟต์ บันได ควรมีการทำเครื่องหมายเพื่อให้รับรู้ถึงระยะห่าง 1.5 เมตร
9.      อุปกรณ์การทำงานควรจัดไว้เป็นของส่วนบุคคล ขณะที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันต้องมีมาตรการระวังการแพร่เชื้อ เชน การบังคับสวมถุงมือ
10.   จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) อย่างเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องติดต่อประสานงานพบปะผู้คน
The Federal Ministry for Labour and Social Affairs. (2020). “SARS-CoV-2 Occupational Safety and Health Standard (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)”. Retrieved from https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2
15/04/2563เพิ่มกำลังการตรวจหาคนที่สัมผัสกับผู้ป่วย
เพิ่มงบการจ้างเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ให้ได้อย่างน้อย 5 คน/ทีม/ผู้อาศัยจำนวน 20,000 คน ในพื้นที่ที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูง ส่งทีมจากรัฐบาลกลางและทหารที่มีทักษะลงไปช่วยเพิ่ม
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563อนุญาตเปิดร้านทำผม
เปิดร้านทำผมได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. โดยต้องใช้มาตรการสุขอนามัย จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการและการต่อแถว และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโรค มีการตรวจประเมินโดยรัฐ
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563แนะนำให้ใส่หน้ากากเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน
แนะนำให้ชาวเยอรมันใส่หน้ากาก (ผ้าหรือทางการแพทย์ก็ได้) ทุกวันเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน เช่น ขนส่งมวลชน ซื้อของในร้านค้า
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563เปิดโรงเรียนบางส่วน
เปิดสถานดูแลเด็กได้ จัดการสอบได้ เปิดโรงเรียนสำหรับนักเรียนปีสุดท้าย ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ ที่ต้องสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในปีถัดไป นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการสอบหรือคอร์สภาคปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยได้ เปิดห้องสมุดและห้องเก็บเอกสารสำคัญ (archives) โดยต้องมีมาตรการที่เหมาะสม
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563ห้ามจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก มาชุมนุมกันจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563สนับสนุนการใช้แอปติดตามผู้เข้าใกล้เชื้อโควิด-19
สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งสัญญาณบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของโทรศัพท์ผู้อาจเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อแบบ PEPP-PT
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563เปิดร้านค้าบางส่วน
เปิดร้านค้าที่มีขนาดไม่เกิน 800 ตารางเมตร
และร้านขายรถ จักรยาน และหนังสือโดยไม่มีเงื่อนไขขนาดร้าน
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563เพิ่มข้อจำกัดการเดินทาง
ห้ามชาวเยอรมันเดินทางภายในและระหว่างประเทศ ที่พักเปิดให้ได้เฉพาะคนที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และบุคคลที่เดินทางกลับมาเยอรมันต้องกักตัว
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563ขอความร่วมมือให้บริษัทใช้มาตรการทางสุขอนามัย
ให้บริษัทใช้มาตรการตามแผนรับมือโรคระบาดของบริษัท และสนับสนุนให้ทำงานที่บ้าน
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563จัดตั้งจุดรับเรื่องบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโซ่อุปทานระดับโลก
เพื่อรับประกันว่าการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นยังดำเนินการได้
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563พัฒนาฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
สถาบันวิจัยส่วนกลางและระดับรัฐร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลที่เก็บและประเมินแนวทางการรักษาผู้ป่วย (part of WHO solidarity trial)
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
15/04/2563ขยายมาตรการจำกัดการเดินทางและปิดร้านค้า
ขยายมาตรการจำกัดการเดินทาง การเว้นระยะห่างทางสังคม และปิดร้านค้าที่เคยออกไว้ จนถึง 3 พ.ค.
The Federal Cabinet or Federal Government. (2020). “Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1
09/04/2563จัดตั้งหน่วยพิเศษดูแลเรื่องกำลังและกระบวนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
สร้างห่วงโซ่การผลิตชุด PPE ชุดตรวจ และวัตถุดิบที่จำเป็นต่างๆ ในระดับชาติและในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สนับสนุนให้เอกชนลงทุนการผลิตเพิ่ม โดยให้เงินอุดหนุนการลงทุน
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200409-federal-government-fosters-and-boots-production-of-medical-personal-protection-equipment.html
01/04/2563คำแนะนำรับมือข่าวเท็จและการให้ข้อมูลผิด
รัฐให้ข้อมูลชี้แจงการแยกข้อมูลทางการจากข้อมูลเท็จ และนำเสนอความรู้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง
The Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Antworten auf häufige Zweifel und Mythen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/falschmeldungen-erkennen-1738120
30/03/2563เร่งรัดการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
จัดตั้งหน่วยชั่วคราวสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคทางการแพทย์
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Bundesregierung stärkt Aufbau und Ausbau der Produktion von medizinischer Schutzausrüstung”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200409-bundesregierung-staerkt-aufbau-und-ausbau-der-produktion-von-medizinischer-schutzausruestung.html
27/03/2563มาตรการสนับสนุนพนักงานและผู้ป่วยในสถานพักฟื้น
ตรวจสอบอาการผู้ป่วยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอแทนการเข้าตรวจตัวต่อตัว ลดจำนวนการตรวจเยี่ยม เพิ่มกำลังคน
The Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Informationen für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/krankenhaeuser-medizin-pflege-1734982
27/03/2563อนุญาตให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีอาญา
ศาลสามารถเลื่อนพิจารณาคดีอาญาได้นานสุด 3 เดือน 10 วัน หากการพิจารณาจำต้องหยุดชะงักเพราะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2020). “Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht”. Retrieved from https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
27/03/2563จ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล
รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและหมอที่เพิ่มขึ้นจากการรักษาโรคโควิด-19 นอกจากนี้ โรงพยาบาลจะได้รับเงิน 560 ยูโร/วัน/เตียงว่าง หากมีเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก ได้โบนัส 50,000 ยูโร
The Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Informationen für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/krankenhaeuser-medizin-pflege-1734982
25/03/2563ปิดพรมแดน
ปิดพรมแดน ห้ามแรงงานตามฤดูกาล เกษตรกร และผู้เคยลงทะเบียน เข้าประเทศ
The Federal Ministry of the Interior, Building and Community. (2020). “Coronavirus: Fragen und Antworten”. Retrieved from https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
25/03/2563แก้ไขระเบียบการประชุมสภา
จำกัดการเดินทางเข้าร่วมประชุมของ สส. เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ปรับองค์ประชุมเป็น 1 ใน 4 และอนุญาตให้ สส.เข้าประชุมหรือโหวตทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันได้
Jenny Gesley. (2020). “Germany: Parliament Changes Rules of Procedure to Ensure Functioning During COVID-19 Pandemic”. Retrieved from https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-parliament-changes-rules-of-procedure-to-ensure-functioning-during-covid-19-pandemic/
24/03/2563จัดงานแฮคคาธอนระดมสมองหาทางออก
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานแฮคคาธอน (Hackathon) ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนสี่หมื่นกว่าคนจากหลากหลายประเทศช่วยกันคิดทางออกสำหรับต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19
Philipp Grüll. (2020). “German COVID-19 Hackathon delivers more than 800 projects”. Retrieved from https://www.euractiv.com/section/digital/news/german-covid19-hackathon-deliver-800-projects/
23/03/2563ลดความซับซ้อนของระเบียบการการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ลดความซับซ้อนของระเบียบการการจัดซื้ออุปกรณ์ในโรงพยาบาลและหน่วยงานสถาบันต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรคระบาด
ไม่ต้องทำสัญญาในกรณีที่เร่งด่วนมาก สามารถติดต่อด้วยการโทรและส่งอีเมล
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen und Unterstützung für Unternehmen”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
22/03/2563จำกัดจำนวนคนที่ออกจากบ้าน
เดินทางในที่ชุมชนได้เพียงครั้งละ 2 คน หรือเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
The Federal Ministry of the Interior, Building and Community. (2020). “Uups, diese Seite ist leider nicht auffindbar”. Retrieved from https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/hinweis-einschraenkung-soziale-kontakte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
22/03/2563มาตรการปิดเมืองบางส่วน (partial lockdown)
อนุญาตให้ออกจากบ้านแค่เฉพาะคนทำงาน พบแพทย์ด่วน ซื้อของใช้จำเป็น ประชุม การนัดหมายที่จำเป็น หรือสอบ และเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน ให้ยืนห่างกัน 1.5 เมตร
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
22/03/2563มาตรการติดตามคนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
รัฐบาลขอความร่วมมือให้บริษัทโทรคมนาคมแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ของโทรศัพท์
Kelly Servick. (2020). “Cellphone tracking could help stem the spread of coronavirus. Is privacy the price?”. Retrieved from https://www.sciencemag.org/news/2020/03/cellphone-tracking-could-help-stem-spread-coronavirus-privacy-price
20/03/2563จำกัดจำนวนด่านพรมแดน
เปิดด่านพรมแดนเพียงบางส่วน บุคคลที่เดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นจะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้อีก แต่ยังอนุญาตการเดินทางกลับประเทศ ขนส่งสินค้า หรือเพื่อทำงาน
The Federal Ministry of the Interior, Building and Community. (2020). “Coronavirus: Fragen und Antworten”. Retrieved from https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
18/03/2563งดรับเที่ยวบินจากประเทศในสหภาพยุโรป
งดรับเที่ยวบินจากประเทศอิตาลี สเปน ออสเตรีย ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก และสวิสเซอร์แลนด์
ขอความร่วมมือชาวเยอรมันไม่เดินทางโดยไม่จำเป็น
The Federal Ministry of the Interior, Building and Community. (2020). “Coronavirus: Fragen und Antworten”. Retrieved from https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
17/03/2563จำกัดการเดินทางทางอากาศและทะเลเฉพาะสำหรับประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป
ยกเว้นมาตรการดังกล่าวกับชาวเยอรมัน
คนจากกลุ่มประเทศใน EU และสหราชอาณาจักร ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตล์ นอร์เวย์ และสวิสเซอร์แลนด์ ยังเดินทางกลับประเทศหรือแวะพักเปลี่ยนเครื่องได้
The Federal Ministry of the Interior, Building and Community. (2020). “Coronavirus: Information from the Federal Ministry of the Interior”. Retrieved from https://www.bmi.bund.de/EN/home/home_node.html
17/03/2563หยุดรับผู้ลี้ภัย
งดรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชั่วคราว ทั้งที่กำลังจะเกิดและได้วางแผนไว้แล้ว
The Federal Office for Migration and Refugees. (2020). “Informationen in Bezug auf COVID-19 (Corona-Virus) zu den Themen”. Retrieved from https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
16/03/2563สั่งปิดโรงเรียน
การเปิด-ปิดโรงเรียนให้เป็นการตัดสินใจระดับมลรัฐ แต่บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภายในช่วง 14 วันไม่ควรไปโรงเรียน
The Federal Ministry of Health. (2020). “Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
16/03/2563ปิดพรมแดน
ปิดพรมแดนห้ามชาวต่างชาติเข้าออก ยกเว้นการเดินทางเพื่อมาทำงาน
ปิดพรมแดนกับฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก สวิสเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก
Tagesschau. (2020). “Kampf gegen Coronavirus Freie Fahrt nur für Pendler und Waren”. Retrieved from https://www.tagesschau.de/inland/corona-grenzschliessung-deutschland-101.html
16/03/2563สั่งปิดธุรกิจและอาคารที่ไม่มีความจำเป็น
อนุญาตให้เปิดร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ร้านขายอาหาร ตลาดนัดรายสัปดาห์ บริการส่งและรับของ ร้านขายยา ธนาคาร โดยต้องมีมาตรการรักษาความสะอาดและงดการต่อคิว
The Federal Ministry of Health. (2020). “Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
12/03/2563มาตรการกักตัวนักท่องเที่ยว
บังคับใช้มาตรการกักตัวกับนักท่องเที่ยวจากออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์
The Federal Ministry of Health. (2020). “Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus”. Retrieved from https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
10/03/2563จำกัดการรวมตัวกัน
ยกเลิกงานที่มีคนมาชุมนุมกันเกิน 1,000 คน
The Federal Ministry of Health. (2020). “Gemeinsamer Krisenstab BMI/BMG fällt weitere Beschlüsse”. Retrieved from https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2020/1-quartal/krisenstab-bmg-bmi-sitzung-5.html
กำหนดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต้องชี้แจงสถานะสุขภาพ
นักท่องเที่ยวจากจีน เกาหลี อิตาลี ญี่ปุ่น และอิหร่านต้องต้องชี้แจงสถานะสุขภาพก่อนเข้าเมือง
The Federal Ministry of Health. (2020). “Krisenstab des BMI und BMG beschließt Maßnahmen zur Gesundheitssicherheit gegen Corona-Infektionen”. Retrieved from https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2020/1-quartal/krisenstab-bmg-bmi.html

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านภาษีและการคลัง

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
17/12/2563อนุมัติเงินทุนช่วยเหลือธุรกิจทางการแพทย์รัฐบาลกลางอนุมัติเงินทุนช่วยเหลือ สำหรับโรงงานผลิตสินค้าทางการแพทย์ rapid tests โดยธุรกิจจะได้รับเงินทุนสนับสนุน 30% จากการลงทุน และจำกัดวงเงินไม่เกิน 30 ล้านยูโร ต่อการขอทุน 1 ธุรกิจ ซึ่งโครงการมีทุนพร้อมสนับสนุนที่ 200 ล้านยูโรhttps://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
04/12/2563อนุมัติเงินทุนช่วยเหลือธุรกิจใหญ่ด้านการท่องเที่ยวคณะกรรมการกองทุนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อนุมัติเงินช่วยเหลือ Tui AG (บริษัทด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเยอรมนี มีทั้งธุรกิจโรงแรม สายการบิน การนำเที่ยว ฯลฯ) ด้วยวงเงิน 1.1 พันล้านยูโรhttps://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
01/07/2563ลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 19% เป็น 16%
ลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 19% เป็น 16% ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 จนถึง 31 ธ.ค. 63
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Milliardenhilfen beschlossen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
27/04/2563รัฐค้ำประกันให้บริษัทการบิน Condor กู้ยืม
รัฐค้ำประกันเงินกู้จำนวน 500 ล้านยูโรของสายการบินเช่าเหมาลำ Condor
European Commission. (2020). “State aid: Commission approves €550 million German State-guaranteed loan to compensate airline Condor for damage caused by coronavirus outbreak”. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_752
16/04/2563ทำข้อตกลงกับออสเตรียเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน
รายละเอียดใกล้เคียงกับข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว แต่เพิ่มการรับมือกับสถานการณ์ที่คนทำงานที่บ้าน รับเงินเดือนโดยไม่ได้ทำงาน หรือรับเงินประกันสังคมโดยไม่ได้ทำงาน
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
09/04/2563มาตรการทางภาษีสนับสนุนการบริจาค
คลายข้อบังคับเรื่องวิธีการรับบริจาค การนำเงินบริจาคไปใช้
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1
06/04/2563ทำข้อตกลงกับเนเธอร์แลนด์เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน
รายละเอียดใกล้เคียงกับข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว แต่เพิ่มการรับมือกับสถานการณ์ที่คนทำงานที่บ้าน รับเงินเดือนโดยไม่ได้ทำงาน หรือรับเงินประกันสังคมโดยไม่ได้ทำงาน
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande vom 6. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Niederlande/2020-04-08-DBA-Niederlande-Konsultationsvereinbarung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
03/04/2563ทำข้อตกลงกับลักเซมเบิร์กเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน
รายละเอียดใกล้เคียงกับข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว แต่เพิ่มการรับมือกับสถานการณ์ที่คนทำงานที่บ้าน รับเงินเดือนโดยไม่ได้ทำงาน หรือรับเงินประกันสังคมโดยไม่ได้ทำงาน
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Verständigungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg vom 3. April 2020”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Luxemburg/2020-04-06-entlastung-der-grenzueberschreitend-taetigen-arbeitnehmer-innen-im-hinblick-auf-die-massnahmen-zur-bekaempfung-der-Covid-19-pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
01/04/2563เพิ่มการสนับสนุนเงินทุนธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
ใช้งบ 2 พันล้านยูโรขยายช่วงเวลาระดมทุน (venture capital financing) ของสตาร์ทอัพ บริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่ม และ SME
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Start-ups bekommen 2 Milliarden Euro: Maßgeschneiderte Unterstützung in der Corona-Krise”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200401-sart-ups-bekommen-2-milliarden-euro.html
27/03/2563ตั้งกองทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ตั้งกองทุนมูลค่าไม่เกิน 600 พันล้านยูโร 100 พันล้านสำหรับช่วยปรับโครงสร้างหนี้ 400 พันล้านสำหรับการค้ำประกันบริษัทที่มีปัญหาสภาพคล่อง และ 100 พันล้านสำหรับสนับสนุนการดำเนินมาตรการต่างๆ ของธนาคารเพื่อการพัฒนา
KPMG International Cooperative. (2020). “”. Retrieved from https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/germany-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
19/03/2563เลื่อนจ่ายภาษีเงินได้
บุคคล บริษัท เจ้าของกิจการ และแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอเลื่อนจ่ายภาษี โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานแบบละเอียดเพื่อยืนยันสถานการณ์
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2)”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
11/03/2563อุดหนุนงบวิจัยพัฒนาวัคซีน
อุดหนุนงบวิจัยพัฒนาวัคซีน จำนวน 145 ล้านยูโร
The Donor Tracker. (2020). “Germany commits additional funding to CEPI in support of vaccine development for COVID-19”. Retrieved from https://donortracker.org/German-funding-CEPI-vaccine-development-efforts-COVID-19

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านแรงงาน

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
09/09/2564ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือบริษัทและแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19รัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายเวลามาตรการช่วยเหลือบริษัทและแรงงานที่เป็นนายจ้างตนเองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ Bridging Assistance III Plus ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยรัฐบาลจะให้เงินทุนเยียวยาบริษัทที่มียอดขายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 อันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 ส่วนแรงงานอิสระที่ไม่สามารถประกอบการได้ตามปกติในช่วงโควิด-19 สามารถขอทุน "Restart Assistance Plus" เพื่อรับเงินช่วยเหลือสูงสุด 4,500 ยูโร (ประมาณ 175,000 บาท)https://www.thelocal.de/20210909/germany-extends-financial-aid-for-pandemic-hit-businesses-and-the-self-employed/
11/12/2563รัฐบาลกลางขยายระยะเวลาโครงการ "Securing Training Jobs"รัฐบาลกลางขยายระยะเวลา "Securing Training Jobs" ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานจากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดระยะโครงการภายในปี 63 เป็นกลางปี 64https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
23/11/2563รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษารัฐบาลตัดสินใจขยายระยะเวลาเงินช่วยเหลือจาก The bridging aid กับนักเรียน-นักศึกษา จนสิ้นสุดภาคเรียนฤดูหนาว (1 ต.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64) Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
22/09/2563ประกาศลงทุนระบบการศึกษาดิจิทัลประกาศลงทุนระบบการศึกษาดิจิทัล • งบรวม 6.5 พันล้านยูโร • โดยใช้จัดซื้ออุปกรณ์ให้ครูเพื่อจัดระบบการสอนออนไลน์ จัดซื้ออุปกรณ์ให้นักเรียนสามารถใช้ยืมเพื่อเรียนออนไลน์ และทีมเทคนิคเพื่อให้การช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายต่างๆCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
08/09/2563ให้เงินช่วยเหลือเยาวชนรวม 300 ยูโร (Child Bonus)ให้เงินช่วยเหลือเยาวชนรวม 300 ยูโร (Child Bonus) • ให้เยาวชนทุกคน รวมกว่า 18 ล้านคน (อายุไม่เกิน 18 ปี หรือ 25 ปี กรณียังอยู่ระหว่างการศึกษา) • เดือน ก.ย. จ่าย 200 ยูโร • เดือน ต.ค. จ่าย 100 ยูโร • จ่ายผ่าน family insurance funds Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
31/08/2563ตั้งกองทุน 100 ช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อเด็กและเยาวชนรัฐบาลตั้งกองทุน 100 ช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ที่พักและหอพักสำหรับเยาวชน ศูนย์ให้การศึกษาเยาวชน สถานที่กิจกรรมครอบครัว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือกว่า 2,000 องค์กร ซึ่งมีเตียงรวมกันกว่า 200,000 เตียงCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
24/08/2563ขยายการให้ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารัฐบาลเยอรมนีประกาศให้ทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ในเยอรมนี • ทุนช่วยเหลือให้เปล่า ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ย. • ให้ KfW student loan 650 ยูโรต่อเดือน ตั้งแต่ พ.ค. 63-มี.ค. 64 โดยเป็นเงินกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ย นักศึกษาชาวต่างชาติในเยอรมนีสามารถสมัครตั้งแต่ มิ.ย. เป็นต้นมาCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
01/08/2563จัดตั้งโครงการสนับสนุนการอบรมแรงงาน “Securing Training Places” ให้แก่ SME ในประเทศ
SME ในเยอรมนีที่มีแรงงานไม่เกิน 249 คนและได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 สามารถรับเงินอุดหนุนค่าอบรมแรงงานภายใต้โครงการ “Securing Training Places” โดยมีเงินงบประมาณรวม 500 ล้านยูโร ซึ่งมีแผนการจ่าย ดังนี้
·      อุดหนุน 2,000 ยูโร (73,900 บาท) ต่อสัญญาการอบรม กรณีเป็นการอบรมตามแผนดำเนินการปกติของบริษัทในปี 2020/21
·      อุดหนุน 3,000 ยูโร (110,900 บาท) ต่อสัญญาการอบรม กรณีเป็นการอบรมที่จัดขึ้นเพิ่มเติมจากแผนปกติ
·      บริษัทจะได้รับเงินเพิ่ม 3,000 ยูโร (110,900 บาท) ต่อการรับพนักงานฝึกงาน 1 คน ที่มาจากบริษัทที่ล้มละลายในช่วงวิกฤตโควิด-19
Deutschland. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
03/07/2563ซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนทางไกลให้กับโรงเรียน
รัฐบาลกลางและท้องถิ่นของเยอรมนีลงทุนรวม 550 ล้านยูโร เพื่อทั้งสำหรับลงทุนระบบต่างๆ และซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พกพาที่จะให้โรงเรียนไว้ให้นักเรียนยืมไปใช้สำหรับเรียนทางไกล
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “550 Millionen Euro für digitales Lernen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/digitalpakt-schule-1753220
06/06/2563ผู้ปกครองจะได้รับเงินสนับสนุน 300 ยูโร ต่อ บุตร 1 คน
ผู้ปกครองจะได้รับเงินสนับสนุน 300 ยูโร ต่อ บุตร 1 คน โดยเป็นเงินโอนช่วยเหลือครั้งเดียว
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Milliardenhilfen beschlossen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
27/05/2563บริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินค่าตรวจโควิด-19
รัฐบาลออกกฎให้บริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินค่าตรวจโควิด-19 แม้ผู้ประกันตนจะยังไม่มีอาการแสดงว่าเป็นโควิด-19
Ministry of Health. (2020). “Aktuelle Informationen zum Coronavirus”. Retrieved from https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
20/05/2563เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองที่ยังทำงานตามปกติไม่ได้
โดยปกติผู้ปกครองสามารถลาเพื่อดูแลบุตรและได้รับการจ่ายโดยปกติได้เป็นเวลา 6 อาทิตย์ โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจึงประกาศขยายระยะเวลาจาก 6 เป็น 10 อาทิตย์ ในขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้รับการขยายเป็น 20 อาทิตย์
Ministry of Labor, Social Affairs, Health, Women and Family in Thuringia. (2020). Thüringer Krankenhäuser Kehren Schrittweise Zum Regelbetrieb Zurück”. Retrieved from https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/thueringer-krankenhaeuser-kehren-schrittweise-zum-regelbetrieb-zurueck
15/05/2563ทำเว็บเพจของรัฐบาลเพื่อแจ้งการรายงานข่าวปลอมต่างๆ
รัฐบาลกาลพัฒนาเว็บเพจของรัฐบาลเพื่อแจ้งการรายงานข่าวปลอมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไม่หลงเชื่อการให้ข้อมูลเท็จที่มีอยู่มากในปัจจุบัน
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Seriösen Informationen vertrauen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/serioese-informationen-1753160
10/05/2563ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในร้านอาหารทั่วประเทศจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 7 เป็นเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). “Key country policy responses”. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses
09/04/2563ไม่คิดภาษีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.ถึง 31 ธันวาคม ผู้ว่าจ้างสามารถช่วยเหลือลูกจ้างด้วยการให้เงินหรือสวัสดิการที่มีจำนวนไม่เกิน 1,500 ยูโร โดยที่เงินส่วนนี้จะไม่ถูกคิดคำนวณภาษี
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitnehmer;
01/04/2563คลายเกณฑ์รับสวัสดิการทางสังคม
ไม่ใช้จำนวนทรัพย์สินและขนาดอพาร์ทเม้นเป็นเกณฑ์พิจารณาสวัสดิการ เช่น รายได้ขั้นต่ำสำหรับคนที่หางาน เป็นเวลา 6 เดือน
The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). “Key country policy responses”. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses
01/04/2563ขยายเวลารับสวัสดิการสำหรับคนตกงาน
ขยายเวลารับสวัสดิการสำหรับคนตกงานที่จะสิ้นสุดระหว่าง พ.ค. ถึง ธ.ค. เพิ่มออกไปอีก 3 เดือน
The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). “Key country policy responses”. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses
25/03/2563มาตรการจูงใจรับงานเสริมในอุตสาหกรรมที่จำเป็น
สร้างแรงจูงใจให้คนทำงานเสริมในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม และอาหาร
DescriptionThe Federal Ministry for Labour and Social Affairs. (2020). “Das Sozialschutz-Paket Erleichterter Zugang zu Sozialleistungen”. Retrieved from https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-paket.html#doc866034bodyText10
25/03/2563อุดหนุนเงินเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวรายได้ต่ำ
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำสามารถขอรับค่าเลี้ยงดูบุตร วงเงินไม่เกิน 185 ยูโร พิจารณาจากรายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน อายุของเด็ก และขนาดครอบครัว
The Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. (2020). “Finanzielle Unterstützung”. Retrieved from https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung
25/03/2563ปิดพรมแดน
ห้ามแรงงานตามฤดูกาล เกษตรกร และ ผู้เคยลงทะเบียน เข้าประเทศ
The Federal Ministry of the Interior, Building and Community. (2020). “Coronavirus: Fragen und Antworten”. Retrieved from https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
25/03/2563โครงการทำงานระยะสั้น
เพิ่มจำนวนเงินชดเชยที่บริษัทต้องจ่ายให้พนักงาน หากระยะเวลาการทำงานสั้นลง โดยสามารถยื่นเรื่องให้รัฐสนับสนุนบางส่วนได้ และปรับแก้เกณฑ์เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึง
The Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. (2020). “Finanzielle Unterstützung”. Retrieved from https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung
25/03/2563ผ่อนปรนข้อบังคับการจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของแรงงานระยะสั้น
แรงงานที่มีระยะการจ้างงาน 115 วัน - 5 เดือนไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
DescriptionThe Federal Ministry for Labour and Social Affairs. (2020). “Das Sozialschutz-Paket Erleichterter Zugang zu Sozialleistungen”. Retrieved from https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-paket.html#doc866034bodyText10
25/03/2563เพิ่มการเข้าถึงสิทธิรายได้ขั้นต่ำ
ยื่นเรื่องขอรับรายได้ขั้นต่ำได้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 มิถุนายน โดยต้องแสดงหลักฐานทรัพย์สิน
The Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. (2020). “Finanzielle Unterstützung”. Retrieved from https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung
25/03/2563สนับสนุนแรงงานอิสระที่ชั่วโมงการทำงานลดลง
รัฐให้เงินอุดหนุนเจ้าของกิจการและบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 10 คนในวงเงินไม่เกิน 15,000 ยูโร
The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). “Key country policy responses”. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses
25/03/2563จ่ายเงินชดเชยพนักงานที่รับผลกระทบจากการปิดสถานเลี้ยงเด็ก
จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 67 ของเงินเดือน โดยวงเงินที่จ่ายไม่เกิน 2,016 ยูโร ชดเชยให้พนักงานที่ทำงานไม่ได้และรายได้ลดลงเพราะต้องดูแลลูก เนื่องจากสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนปิด
The Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. (2020). “Finanzielle Unterstützung”. Retrieved from https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung
23/03/2563ห้ามเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไล่ผู้เช่า
หากผู้เช่าที่มีรายได้ลดลง ค้างชำระค่าเช่าในช่วงวันที่กำหนดเพราะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เจ้าของที่ดินไม่สามารถไล่ผู้เช่าออกได้
The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). “Key country policy responses”. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
22/10/2563รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาธุรกิจ SME และธุรกิจโรงภาพยนตร์รัฐบาลเยอรมนีจ่ายเงินเยียวยาธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยขยายเวลาเพิ่มช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 63 นากจากนี้ Monika Grütters รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมออกแบบโครงการจัดหาเงินทุน ช่วยเหลือธุรกิจโรงภาพยนตร์ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
03/09/2563รัฐบาลกลางให้งบช่วยเหลือศูนย์วัฒนธรรมรัฐบาลเยอรมนี ให้งบเพิ่มเติม 25 ล้าน ยูโร แก่ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ อาทิ Cultural Centre ,Houses of Literature or Socio-Cultural Centre ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
31/08/2563มาตรการช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรัฐบาลเยอรมนี เตรียมงบฉุกเฉิน 100 ล้าน ยูโร ช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในระยะสั้น ร่วม 2,000 องค์กร มีผลเริ่มใช้ 1 ก.ย. 63Cabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
20/08/2563มาตรการช่วยเหลือธุรกิจเพิ่มเติมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม Monika Grütters เตรียมงบ 80 ล้าน ยูโร จาก 150 ล้าน ยูโร ในส่วนของ Neustart Kultur มาใช้งานจัดกิจกรรมดนตรี นอกจากนี้ยังช่วยเหลือธุรกิจ Start-up และ SME ขนาดเล็ก เช่นกันCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
17/08/2563เพิ่มเงินทุนให้รัฐวิสาหกิจการรถไฟ
รัฐได้มีการเพิ่มเงินทุน 40 ล้านยูโรให้รัฐวิสาหกิจการรถไฟ Deutsche Bahn เพื่อใช้ในการลงทุนปรับปรุงการรถไฟ พร้อมทั้งช่วยกิจการ SME และผู้ใช้รถไฟ โดยปีนี้จะมีการปรับปรุงสถานีรถไฟ 167 แห่ง เช่น การเปลี่ยนวัสดุปูพื้น และงานทาสีอาคาร เพิ่มที่นั่งรอรถไฟ ขยายระบบข้อมูลการเดินทาง เปลี่ยนระบบทำความร้อน เป็นต้น
Deutschland. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
31/07/2563สนับสนุนโครงการ “Neustart Kultur” เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้วยเงินทุนหนึ่งพันล้านยูโรเพื่อกระตุ้นการเปิดกิจการและช่วยเหลือศิลปิน
รัฐบาลส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยมาตรการ ดังนี้
·      เพิ่มทุนสำหรับซื้องานศิลปะเป็น 3 ล้านยูโร จากเดิม 2.5 ล้านยูโร โดยจะต้องเป็นงานศิลปะที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ยูโรต่อชิ้น
·      เพิ่มทุนสำหรับการฉายภาพยนตร์เป็น 15 ล้านยูโร
·      จัดทุน 20 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนนักเต้นรำ
·      เพิ่มทุนสำหรับนักแสดงดนตรีและนักเขียนเป็น 10 ล้านยูโรผ่านโครงการ Music Initiative
·     (21 ส.ค. 63) 27 ล้านยูโร สำหรับช่วยเหลือกิจการร้าน SME ที่เปิดแสดงดนตรีสด
·    (21 ส.ค. 63) 20 ล้านยูโร สำหรับช่วยเหลือกิจการสิ่งพิมพ์และร้านหนังสือ โดยโรงพิมพ์สามารถขอรับเงินสนับสนุน 10,000 ยูโร ต่อการออกสิ่งพิมพ์ใหม่ ร้านหนังสือสามารถขอเงินสนับสนุน 7,500 ยูโรเพื่อใช้ในกิจกรรมลงทุนระบบขายหนังสือออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพิ่มอีกกว่า 4 ล้านยูโร เพื่อให้สามารถจัด Frankfurt Book Fair 
Staatsministerin für Kultur und Medien. (2020). “NEUSTART KULTUR”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/neustart-kultur-startet-1767056
08/07/2563กิจการ SME ที่ต้องปิดหรือจำกัดการดำเนินงานในช่วงโควิดสามารถขอเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
รัฐบาลมีเงินช่วยเหลือทั้งหมด 25 ล้านยูโร สำหรับบริษัทที่มีงบดุลไม่เกิน 43 ล้านยูโรและยอดขายในเดือนเมษายนและพฤษภาคมลดลงอย่างน้อย 60% เทียบกับปีก่อน ซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่าย
·      80% ของค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed costs) ถ้ายอดขายลดลงมากกว่า 70% เทียบกับเดือนนั้นในปีที่แล้ว
·      50% ถ้ายอดขายลดลง 50% ถึง 70%
·      40% ถ้ายอดขายลดลง 40% ถึง 50%
โดยมีการสมัครออนไลน์ และบริษัทจะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน 50,000 ในระยะเวลาสามเดือนอย่างมาก
Federal Ministry of Finance. (2020). “Corona-Überbrückungshilfe des Bundes startet”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/07/2020-07-08-PM-Ueberbrueckungshilfen.html
18/06/2563โครงการเร่งการพัฒนาวัคซีน มูลค่า 750 ล้านยูโร
รัฐบาลเปิดโครงงานเงินทุนสำหรับบริษัทเยอรมนีที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อรับรองความต้องการของวัคซีนในอนาคต
The Federal Government. (2020). “Bis zu 750 Millionen Euro für Impfstoffentwicklung”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/sonderprogramm-impfstoff-1762604
03/06/2563อุดหนุนธุรกิจ AI quantum technology และ hydrogen economy
รัฐบาลประกาศอุดหนุนธุรกิจ AI quantum technology และ hydrogen economy เป็นเงินรวม 50 พันล้านยูโร
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Milliardenhilfen beschlossen”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-geschnuert-1757558
01/06/2563ประกาศอุดหนุนการลงทุนในบริษัทผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์
รัฐบาลประกาศอุดหนุนการลงทุนในบริษัทผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยถ้าเป็นโครงการลงทุนใหม่และมีนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า (Go beyond the state of the art) รัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 โดยจะต้องดำเนินการเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 63 ขณะที่ธุรกิจที่ต้องการขยายการดำเนินการเดิมรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 30 โดยจะต้องขยายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 63
Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen in Bezug auf COVID-19 (Corona-Virus) zu den Themen”. Retrieved from https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
22/05/2563เพิ่มเงินช่วยเหลือธุรกิจทางวัฒนธรรม
เพิ่มเงินช่วยเหลือธุรกิจทางวัฒนธรรม ผ่านกองทุน NEUSTART จากเดิมที่มีเงินทุน 10 ล้านยูโร เป็น 20 ล้านยูโร โดยอุดหนุนเงินลงทุน 10,000 – 50,000 ยูโรกับธุรกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
Press and Information Office of the Federal Government of Germany. (2020). “Soforthilfeprogramm NEUSTART wird verdoppelt”. Retrieved from https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/neustart-wird-verdoppelt-1754778
23/04/2563ยืดกำหนดการลงทะเบียนภาษีค่าแรง
ยืดกำหนดการลงทะเบียนภาษีค่าแรงได้ไม่เกิน 2 เดือน
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährliche und monatliche LohnsteuerAnmeldungen während der Corona-Krise”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-23-verlaengerung-der-erklaerungsfrist-fuer-vierteljaehrliche-und-monatliche-lohnsteueranmeldungen-waehrend-der-corona-krise.pdf?__blob=publicationFile&v=1
14/04/2563บริษัทเรือสำราญเลื่อนชำระหนี้ได้
บริษัทเรือสำราญสามารถยื่นเรืองขอเลื่อนจ่ายหนี้ค่าเรือสำราญที่ค้ำประกันโดยรัฐได้ เป็นระยะเวลา 1 ปี
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Bundesregierung ermöglicht gemeinsam mit anderen europäischen Ländern Kreuzfahrtreedereien befristete Aussetzung der Tilgung von Exportkrediten”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200414-bundesregierung-ermoeglicht-keuzfahrtreedereien-befristete-aussetzung-der-tilgung-von-exportkrediten.html
09/04/2563คลายระเบียบการลงทุนในกองทุน
การละเมิดข้อจำกัดการลงทุนในกองทุนระหว่างวันที่กำหนดจะไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Investmentsteuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen Folgen
09/04/2563มาตรการทางภาษีสนับสนุนการบริจาค
คลายข้อบังคับเรื่องวิธีการรับบริจาค การนำเงินบริจาคไปใช้
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene”. Retrieved from https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1
09/04/2563ไม่คิดภาษีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.ถึง 31 ธันวาคม ผู้ว่าจ้างสามารถช่วยเหลือลูกจ้างด้วยการให้เงินหรือสวัสดิการที่มีจำนวนไม่เกิน 1,500 โดยที่เงินส่วนนี้จะไม่ถูกคิดคำนวณภาษี
The Federal Ministry of Finance. (2020). “Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise für Arbeitnehmer;
06/04/2563เงินกู้สำหรับ SME
ธุรกิจที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สามารถกู้ในวงเงินไม่เกินผลประกอบการ 3 เดือนรวมกัน มากสุด 500,000 ยูโร สำหรับธุรกิจที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน และ 800,000 ยูโร สำหรับธุรกิจที่มีลูกจ้างเกิน 50 คน โดยจะไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต คิดดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 10 ปี
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Bundesregierung beschließt weitergehenden KfW-Schnellkredit für den Mittelstand”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200406-bundesregierung-beschliesst-weitergehenden-kfw-schnellkredit-fuer-den-mittelstand.html
03/04/2563อุดหนุนการขอรับคำปรึกษาด้านธุรกิจของ SME
ให้เงินจำนวน 4,000 ยูโรช่วยค่าบริการขอคำปรึกษาด้านธุรกิจแก่ SME และฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบ
The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2020). “Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Bekanntmachung der Ergänzung der Rahmenrichtlinie zur Förderung unternehmerischen Know-hows”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-foerderung-unternehmerischen-know-hows.pdf?__blob=publicationFile&v=4
01/04/2563เพิ่มการสนับสนุนเงินทุนธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
ใช้งบ 2 พันล้านยูโรขยายช่วงเวลาระดมทุน (venture capital financing) ของสตาร์ทอัพ บริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่ม และ SME
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen und Unterstützung für Unternehmen”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
31/03/2563เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
ให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยจ่ายต้นทุนการดำเนินงานของเจ้าของกิจการ (self-employed) ฟรีแลนซ์ และ SME
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen und Unterstützung für Unternehmen”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
30/03/2563มาตรการระดับมลรัฐ ให้เงินช่วยเหลือปัญหาสภาพคล่อง
ธนาคารระดับรัฐออกมาตรการแตกต่างกันไป เน้นช่วยเหลือสตาร์ทอัพและ SME
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen und Unterstützung für Unternehmen”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
30/03/2563ความคุ้มครองแอร์เมส (Hermes Cover)
ความคุ้มครองแอร์เมส (Hermes Cover) รัฐบาลยังคงค้ำประกันบริษัทที่ส่งออกไปพื้นที่เสี่ยง  เป็นการให้เครดิตการันตี เพื่อชดเชยกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศไม่ชำระหนี้
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Start-ups bekommen 2 Milliarden Euro: Maßgeschneiderte Unterstützung in der Corona-Krise”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200401-sart-ups-bekommen-2-milliarden-euro.html
27/03/2563รัฐช่วยค้ำประกันสินเชื่อบางส่วน
ธนาคารเพื่อการพัฒนา (development bank) ค้ำประกันสินเชื่อบางส่วนให้ธุรกิจ โดยช่วยรับความเสี่ยงร้อยละ 80 สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และร้อยละ 90 สำหรับบริษัทขนาดเล็ก
The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2020). “Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht”. Retrieved from https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
27/03/2563ชะลอการชำระหนี้
ชะลอการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าโทรศัพท์)
ลูกหนี้ (บุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดย่อย) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถหยุดชำระหนี้ในช่วงนี้ได้โดยไม่ต้องรับผลทางกฎหมายจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2020). “Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht”. Retrieved from https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=3
25/03/2563มาตรการจูงใจรับงานเสริมในอุตสาหกรรมที่จำเป็น
สร้างแรงจูงใจให้คนทำงานเสริมในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม และอาหาร
DescriptionThe Federal Ministry for Labour and Social Affairs. (2020). “Das Sozialschutz-Paket Erleichterter Zugang zu Sozialleistungen”. Retrieved from https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-paket.html#doc866034bodyText10
25/03/2563ให้เงินสนับสนุนผู้ให้บริการทางสังคม
ออกกฎหมายที่รับประกันการจ่ายเงินให้หน่วยงานหรือสถาบันทั้งหมดที่ให้บริการทางสังคม แม้ว่าอาจมีบางส่วนไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
The Federal Ministry for Labour and Social Affairs. (2020). “Das Sozialschutz-Paket Erleichterter Zugang zu Sozialleistungen”. Retrieved from https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-paket.html#doc866034bodyText10
23/03/2563ห้ามเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไล่ผู้เช่า
หากผู้เช่าที่ประกอบธุรกิจ ค้างชำระค่าเช่าในช่วงวันที่กำหนดเพราะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เจ้าของที่ดินไม่สามารถไล่ผู้เช่าออกได้
The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2020). “Fragen und Antworten:
23/03/2563คลายข้อบังคับสำหรับธุรกิจภาคพลังงาน
จ่ายเงินอุดหนุนให้โครงการพลังงานทดแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen und Unterstützung für Unternehmen”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
23/03/2563สร้างเว็บรวมข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สร้างเว็บที่กรองข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). “Informationen und Unterstützung für Unternehmen”. Retrieved from https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
23/03/2563ผ่อนคลายระเบียบการดำเนินงานของนิติบุคคล
ปรับข้อกำหนดการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น อนุญาตให้จัดประชุมสามัญทางไกลได้ ให้ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมหรือโหวตออนไลน์ได้ จัดการประชุมสามัญโดยแจ้งล่วงหน้าแค่ 21 แทน 30 วันได้
The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2020). “Fragen und Antworten: Änderungen im Gesellschaftsrecht und Genossenschafts recht”. Retrieved from https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Downloads/032320_FAQ_GesR.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านต่างประเทศ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
03/02/2564กองทัพเยอรมนี ให้การช่วยเหลือโปรตุเกสกองทัพเยอรมนี ส่งบุคคลากรทางการแพทย์ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านสาธารณะสุขในเมือง Lisbon ของ โปรตุเกส รวม 26 คน จากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงในโปรตุเกสhttps://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
08/09/2563ให้ความช่วยเหลืออินเดียให้ความช่วยเหลืออินเดีย • ชุดตรวจ 3,000 ชุด • อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 600,000 ชุด • เงินกู้ยืมระยะสั้น 480 ล้านยูโรCabinet of Germany. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
21/08/2563ให้การช่วยเหลือประเทศเม็กซิโกในการรับมือการแพร่ระบาด
รัฐบาลเยอรมนีบริจาคชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 100,000 ชุด พร้อมทั้งส่งบุคลากรทางแพทย์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ "Rapid Deployment Expert Group on Health" (SEEG) ไปช่วยฝึกอบรมบุคลากรทางแพทย์ของเม็กซิโก
Deutschland. (2020). “The Federal Government informs about the Corona crisis”. Retrieved from https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
09/04/2563ผ่อนปรนอายุวีซ่า
บุคคลที่อยู่ในเยอรมันเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด จนถึง 30 มิถุนายน ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมาย
The Federal Office for Migration and Refugees. (2020). “Informationen in Bezug auf COVID-19 (Corona-Virus) zu den Themen”. Retrieved from https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
17/03/2563หยุดรับผู้ลี้ภัย
งดรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชั่วคราว ทั้งที่กำลังจะเกิดและได้วางแผนไว้แล้ว
Office for Migration and Refugees. (2020). “Informationen in Bezug auf COVID-19 (Corona-Virus) zu den Themen”. Retrieved from https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html