Skip to content

สถิติการระบาดเปรียบเทียบระหว่าง จีน กับ ไทย​

- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests)
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case)
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests)
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses)
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated)
ตัวแปรจีน ไทย
วันแรกที่พบผู้ป่วย31/12/256213/1/2563
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน24/1/256326/3/2563
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด 14,108 188
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด2/12/256322/3/2563
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 1,290 4
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด17/4/25634/3/2563
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด 58,016 1,451
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด17/2/25634/9/2563

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)

(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)

ตัวแปรหน่วยจีนไทยผลต่าง
GDP รายหัวดอลลาร์ สรอ.8,869.66,610.12,259.4
GDPพันล้าน ดอลลาร์ สรอ.12,296.5457.511,839.0
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร% ต่อ GDP7.68.3-0.7
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม% ต่อ GDP40.435.35.1
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต% ต่อ GDP29.227.22.0
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ% ต่อ GDP52.056.4-4.4
การส่งออกสินค้าและบริการ% ต่อ GDP19.767.8-48.1
ดัชนี GINI38.536.61.9
อัตราการว่างงาน% ต่อ กำลังแรงงานรวม4.40.83.7
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม28.423.15.3
การจ้างงานในภาคเกษตร% ต่อ การจ้างงานรวม26.931.6-4.7
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง% ต่อ การจ้างงานรวม1.42.7-1.4
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง% ต่อ การจ้างงานรวม47.851.0-3.2
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม% ต่อ การจ้างงานรวม44.745.3-0.6
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน% ต่อ การจ้างงานรวม14.316.6-2.3
อัตราการอ่านออกเขียนได้% ต่อ คน อายุ 15-24 ปี99.898.11.6
อัตราการอ่านออกเขียนได้% ต่อ คน อายุ 15 ปีขึ้นไป96.893.83.1
จำนวนประชากรล้านคน1,385.969.21,316.7
ประชากรอายุ 0-14 ปี% ต่อ จำนวนรวม17.917.40.6
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป% ต่อ จำนวนรวม10.411.4-1.1
ประชากรอายุ 15-64 ปี% ต่อ จำนวนรวม71.771.20.5
อัตราการพึ่งพา (เด็ก)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม14.416.1-1.6
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม39.540.5-1.0
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ)% ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม25.024.40.6
จำนวนประชากรในเขตเมือง% ต่อ จำนวนรวม57.949.28.8
จำนวนประชากรในเขตชนบท% ต่อ ประชากรรวม42.150.8-8.8
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง95.5196.0-100.5
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิงปี78.880.5-1.6
อายุขัยคาดการณ์ของประชากรปี76.576.7-0.2
อัตราการตายของผู้ใหญ่ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย61.487.2-25.8
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชายปี74.373.01.3
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปีต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน9.29.5-0.3
อัตราการตายของทารกต่อ 1,000 การคลอด7.98.2-0.3
อัตราการเจริญพันธ์จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน1.71.50.2
อัตราการตายของมารดาต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง29.037.0-8.0

สรุปภาพรวมการระบาดและนโยบายของจีน

หลังจากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประเทศจีน สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ทวีความรุนแรงอย่างมากในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศจีนมียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ตั้งแต่การปิดตลาดฮว๋าหนาน เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ที่คาดว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การล็อกดาวน์เมืองที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การสร้างโรงพยาบาลรองรับผู้ติดเชื้อที่เมืองอู่ฮั่น การดัดแปลงสถานที่ในเมืองอู่ฮั่นที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงโควิด-19 ให้กลายเป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Makeshift Hospital) การตรวจหาและคัดกรองผู้ติดเชื้อในวงกว้าง การควบคุมและติดตามให้ประชาชนกักตัวและเว้นระยะห่างทางกายภาพ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีติดตาม ป้องกัน และประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การใช้คิวอาร์โค้ดประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Health QR Code) ที่พัฒนาโดยเมืองหางโจว เป็นต้น

ในช่วงแรก อู่ฮั่นถูกวิจารณ์มากว่าพยายามปกปิดข้อมูล ต่อมาในวันที่ 13-14 ก.พ. ได้ปรับการรายยอดสะสมของผู้ติดเชื้อ (รวมย้อนหลัง) ของวันที่ 12 ก.พ. สองครั้ง หลังจากที่มณฑลหูเป่ยได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้รวมผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จากผลเอ็กซ์เรย์ (โดยเฉพาะ CT Scan ปอด) ของผู้ที่ไม่มีหรือยังไม่มีผลการตรวจเชื้อ  ส่งผลให้มียอดสะสมของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 14,109 ราย  (หรือเกือบ 10 เท่าของวันก่อนหน้า) และมียอดสะสมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 242 ราย  และหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง รัฐบาลกลางได้สั่งปลดเลขาฯ พรรคมณฑลหูเป่ยและนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น พร้อมแต่งตั้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้มารับตำแหน่งแทน  อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่จีนตรวจพบและรายงานในช่วงดังกล่าวก็ยังต่ำกว่าความเป็นจริงมาก และรายงานของจีนก็ยังไม่รวมผู้ที่ตรวจพบเชิ้อแต่ไม่แสดงอาการ 

ในเดือนมีนาคม ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมืองแต่ละแห่งในมณฑลหูเป่ยก็เริ่มทยอยคลายล็อกดาวน์และเปิดเมืองอีกครั้งในวันที่ 25 มี.ค. 2563 ยกเว้นเมืองอู่ฮั่นที่แบ่งระยะการเปิดเมืองออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง (วันที่ 23 มี.ค. 2563) ที่เปิดกิจการบางส่วน พร้อมกับอนุญาตให้คนที่ไม่ใช่ชาวอู่ฮั่นเดินทางและชาวอู่ฮั่นที่มีเหตุจำเป็นสามารถเดินทางออกจากเมือง และระยะที่สอง (วันที่ 8 เม.ย. 2563) ที่เปิดกิจการเกือบทั้งหมด รวมถึงเปิดให้บริการขนส่งสาธารณะ แต่ทุกคนต้องสแกนคิวอาร์โค้ดทุกครั้งที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ส่วนโรงเรียน มาเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 6 พ.ค. 2563 โดยให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ไปโรงเรียนเป็นกลุ่มแรก ทั้งนี้ ในแต่ละเมืองทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอยู่เช่นเดิม 

ในเดือนเมษายน จีนพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองสุยเฟินเหอ เมืองชายแดนจีน-รัสเซีย และพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศรัสเซีย จีนจึงออกมาตรการปิดจุดผ่านแดนจีน-รัสเซียและล็อกดาวน์เมืองสุยเฟินเหอ แต่หลังจากที่สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม จีนจึงประกาศให้ทุกเมืองมีความเสี่ยงต่อวิกฤตโควิด-19 ในระดับต่ำ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563  แต่ในวันที่ 9 พ.ค. 2563 ก็กลับมาพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 11 รายที่เมืองซูหลานในมณฑลจี๋หลิน ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียและเกาหลีเหนือ ในวันถัดมาเมืองซูหลานประกาศใช้กฎอัยการศึกและมาตรการล็อกดาวน์ทันที โดยสถานที่สาธารณะทั้งหมดถูกสั่งปิดชั่วคราว

หลังจากนั้น ในวันที่ 10–11 พ.ค. 2563 มีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 1 และ 5 คน ในชุมชนพักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น  ทำให้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2563 เมืองอู่ฮั่นได้ระดมตรวจเชื้อเชื้อโควิด-19 จากประชาชนทุกคนในเมืองอู่ฮั่น รวม 9.89 ล้านคนโดยวิธี PCR  ผลการตรวจพบว่า มีผู้ที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการจำนวน 300 คน หรือประมาณ 3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน   หลังจากนั้นไม่นาน อู่อั่นก็เปิดให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ

ในวันที่ 11 มิ.ย. 2563 กรุงปักกิ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย ซึ่งมีต้นตอมาจากตลาดซินฟาตี้ (Xinfadi) เขตเฟิงไถ่ (Fengtai) กรุงปักกิ่งจึงกวาดตรวจทุกคนในตลาดดังกล่าวจนพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 45 ราย หลังจากนั้น กรุงปักกิ่งก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะสงคราม (Wartime Emergency) ในเขตเฟิงไถ่ทันที ต่อมา วันที่ 16 มิ.ย. 2563 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดซินฟาตี้รวมเป็น 137 ราย ทำให้รัฐบาลประกาศยกระดับสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงปักกิ่งจากระดับ 3 ขึ้นเป็นระดับ 2 เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ทุกคนต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจากเมือง 7 วัน ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก ปิดทำการสถานที่ปิด ให้คนเข้าพื้นที่สาธารณะได้เพียงร้อยละ 30 ของความจุที่รองรับได้และต้องทำการจองก่อน เป็นต้น

หลังจากนั้น จีนก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นระยะ แต่ก็ไม่รุนแรงมากเท่ากับการระบาดในระลอกแรก โดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากสุดหลักไม่กี่ร้อยเท่านั้น เช่น เมืองอันซิน มณฑลหูเป่ย (29 มิ.ย. 2563) เมืองซานเหว่ยและเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง (17 ส.ค. 2563) เมืองรุ่ยลี่ มณฑลยูนาน (15 ก.ย. 2563) เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง (15 ต.ค. 2563) เมืองคัชการ์ มณฑลซินเจียง (26 ต.ค. 2563) นครเทียนจิน (8 พ.ย. 2563) เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน (10 ธ.ค. 2563) เป็นต้น ซึ่งมาตรการที่ใช้โดยทั่วไปกับทุกเมืองคือ รัฐบาลจะประกาศล็อกดาวน์เมืองเสมือนเข้าสู่สภาวะสงคราม (Wartime Mode) โดยสั่งให้ธุรกิจปิดทำการชั่วคราว ยกเว้นร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และตลาดขายอาหาร และให้ประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านและออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเดินทางเข้า-ออกเมืองอีกด้วย จากนั้น (ส่วนใหญ่ในวันรุ่งขึ้น) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission: NHC) จะเร่งส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปร่วมมือกับท้องถิ่นเร่งระดมตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากประชาชนทั้งเมือง (หรืออย่างน้อยในเขตพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อ) อย่างรวดเร็ว

 

ในด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลกรุงปักกิ่งและรัฐบาลนครเซี่ยงได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก เช่น กรุงปักกิ่ง ออกมาตรการลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐเป็นเจ้าของ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารของรัฐ ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาให้ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครเซี่ยงไฮ้ ออกมาตรการลดค่าเช่า ภาษี และค่าธรรมเนียมทางธุรกิจ ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เลื่อนกำหนดการชำระเบี้ยประกันสังคมและเบี้ยประกันสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจออนไลน์และการบริการทางการแพทย์ออนไลน์ ส่วนด้านรัฐบาลกลางได้เน้นไปที่ให้ความช่วยเหลือด้านภาษีแก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการประกันสังคมของธุรกิจ SME ให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและแรงงานภาคชนบท ตลอดจนให้เงินช่วยเหลือธุรกิจการบินพลเรือน อีกทั้งยังได้พยายามชักชวนให้ผู้ประกอบการและประชาชนบริจาคเงินและสินค้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จีนหันไปมุ่งดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากขึ้น โดยในวันที่ 23 มิ.ย. 2563 วัคซีน Sinopharm ที่พัฒนาโดยบริษัท China National Biotec Group (CNBG) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือ Sinopharm บริษัทเภสัชกรรมของรัฐบาลจีน ได้รับการทดลองทางคลินิก (Clinical Trial) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในประเทศจีน แล้วพบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพร้อยละ 79.34 พร้อมทั้งมีความปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง และทำการทดลองระยะที่ 3 ในระดับสากล โดยบริษัท CNBG ได้ทำสัญญาร่วมกับประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนสัญชาติจีนตัวแรกที่ได้รับการทดลองในระดับสากล และผลการทดลองที่ออกมาในช่วง ธ.ค. 2563 พบว่า วัคซีน Sinopharm มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 สูงถึงร้อยละ 86

ในขณะที่วัคซีน CoronaVac ที่พัฒนาโดยบริษัท Sinovac Life Sciences บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์รายใหญ่ของจีน ก็ได้รับการทดลองระยะที่ 3 ตามมาในวันที่ 21 ก.ค. 2563 โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยชีวสารแห่งบราซิล (Instituto Butantan) เพื่อทำการทดลองในประเทศบราซิล ชิลี อินโดนีเซีย และตุรกี โดยผลการทดลองบางส่วน ซึ่งออกมาในช่วง ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564 พบว่า บราซิลประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ร้อยละ 50.38 ตุรกีประกาศประสิทธิภาพที่ร้อยละ 91.25 และอินโดนีเซียประกาศประสิทธิภาพที่ร้อยละ 65.3

ต่อมา วันที่ 8 ต.ค. 2563 จีนได้ลงนามเข้าร่วมโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลกหรือโคแวกซ์ (COVID-19 Vaccines Global Access Facility: COVAX) อย่างเป็นทางการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ประเทศต่างๆ กว่า 170 ประเทศเข้าร่วมดำเนินการกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อทำการพัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างเท่าเทียม

ในช่วงปลายปี 2563 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) รายงานว่า ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วและกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวนมาก โดยมีวัคซีน 15 ตัวอยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก ซึ่งในจำนวนนี้มีวัคซีน 2 บริษัทที่กำลังเป็นที่นิยมและอยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แล้ว คือ วัคซีนชนิดเชื้อตาย Sinopharm และวัคซีนชนิดเชื้อตาย CoronaVac ที่พัฒนาโดย Sinovac Biotech 

จีนเริ่มฉีดวัคซีนขนานใหญ่ในเดือน ธค. 2563 ณ ต้นเดือน พค. 2564 ฉีดไปแล้ว 270 ล้านโดส ซึ่งนับจำนวนโดสก็มากที่สุดในโลก แต่ก็ยังอยู่ระหว่างร้อยละ 10-19 ของประชากร 9.7 ซึ่งต่ำกว่าอิสราเอล สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศมาก

ในเดือนเมษายน หัวหน้าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดจีนกล่าวไว้ในที่ประชุมวิชาการว่า กำลังพิจารณาที่จะแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ และยอมรับความสำเร็จของวัคซีนที่ใช้ mRNA และเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าจีนได้ผลิตวัคซีนที่ใช้ mRNA และอยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิก

 

เรียบเรียงโดย
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
อัปเดตเมื่อวันที่   20 เมษายน 2565

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสาธารณสุข

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
25/08/2565จีนยกเลิกการขอผลตรวจโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจีนยกเลิกการขอผลตรวจโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเขื้อด้วยวิธี PCR 2 ครั้ง คือ ภายใน 48 ชั่วโมง และ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่อง https://www.globaltimes.cn/page/202208/1273914.shtml
23/08/2565บริษัทไฟเซอร์มอบหมายให้บริษัทผลิตยารายใหญ่ในจีนผลิต Paxlovidบริษัทไฟเซอร์มอบหมายให้บริษัทผลิตยารายใหญ่ในจีนZhejiang Huahai Pharmaceutical Co. ผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 “Paxlovid” เป็นเวลา 5 ปี โดยไฟเซอร์จะส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทดังกล่าวผลิต nirmatrelvir และ ritonavir รวมถึงผสมกันจนกลายเป็น Paxlovid ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเคยมีประวัติเรียกยาคืน เนื่องจากพบว่ายามีสารที่มีแนวโน้มก่อมะเร็งอย่าง NDMA ในส่วนผสมที่บริษัทผลิตและใช้ในยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเมื่อปี 2561https://www.seattletimes.com/nation-world/pfizer-picks-china-firm-involved-in-drug-recall-for-covid-pill/
15/08/2565เริ่มมีการบังคับใช้มาตรการ “Static Management” ในหลายเมืองของจีนท่ามการระบาดของโควิด-19 ในหลายเมือง ทำให้เมืองของจีนหลายแห่งถูกสั่งการให้อยู่ภายใต้มาตรการ “Static Management” แบบชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อเมืองดังต่อไปนี้ เขต Wuchuan, Inner Mongolia (3 วัน) เขต Cha You Hou Qi ในเมือง Ulanqab, Inner Mongolia (3 วัน) Shigatse, Tibet (7 วัน (ขยายจากเดิม)) เขตใจกลางเมือง Yingtan, Jiangxi (3 วัน) เมือง Guixi, Jiangxi (3 วัน) Hainan (2 วัน (ขยายจากเดิม))https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19459714
08/08/2565จีนกำหนดให้แต่ละเมืองใช้มาตรการ “Static Management” เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19หลังจากการระบาดในเมือง Sanya เมืองทางตอนใต้ของจังหวัด Hainan ส่งผลให้เมือง 4 แห่งในจังหวัดดังกล่าวถูกทางรัฐบาลจีนสั่งให้ใช้มาตรการ “Static Management” ซึ่งหมายถึงการสั่งให้ประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านเท่านั้น ระบบขนส่งต้องหยุดทำการhttps://theprint.in/world/chinese-cities-forced-to-impose-static-management-due-to-rising-covid-19-cases/1074241/
29/07/2565กลุ่มผู้นำจีนยืนยันว่าจะยังคงใช้นโยบาย Zero-Covid ต่อไปแม้ว่าจีนจะเผชิญกับการถดถอยของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่กลุ่มผู้นำจีนยืนยันว่าจะยังคงใช้นโยบาย Zero-Covid โดยไม่มีการยืดหยุ่นต่อไป อย่างน้อยไปจนถึงเดือนมีนาคม 2566https://edition.cnn.com/2022/07/29/economy/china-politburo-gdp-target-property-crisis-intl-hnk/index.html
27/07/2565ล็อกดาวน์เขต Jiangxia เมืองอู่ฮั่นเป็นเวลา 3 วันหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการจำนวน 4 คนในเขต Jiangxia เมืองอู่ฮั่น จึงได้มีประกาศล็อกดาวน์เขตดังกล่าว ซึ่งมีผู้อาศัยกว่า 1 ล้านคน ทำให้ระบบขนส่ง สถานบันเทิง และสถานที่ทางศาสนาถูกสั่งปิด พร้อมทั้งสั่งห้ามรับประทานอาหารในร้าน ห้ามรวมตัวกัน และห้ามเดินทางออกจากเขต เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยคำสั่งล็อกดาวน์จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ก.ค. 2565https://edition.cnn.com/2022/07/27/china/china-covid-wuhan-shutdown-district-intl-hnk/index.html
25/07/2565อนุมัติใช้ยาต้าน HIV ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19จีนอนุมัติให้ใช้ยาต้าน HIV ชื่อว่า Azvudine ของ Genuine Biotech บริษัทสัญชาติจีน ในการรักษาผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีอาการรุนแรง https://www.reuters.com/world/china/china-allow-use-genuine-biotechs-hiv-drug-covid-patients-2022-07-25/
11/07/2565กวาดตรวจหาเชื้อในพื้นที่เสี่ยงของนครเซี่ยงไฮ้ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ BA.5.2.1 ทำให้นครเซี่ยงไฮ้กำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของนครเซี่ยงไฮ้ที่มีผลตรวจเป็นบวก จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องห่างกันไม่เกิน 24 ชั่วโมงhttps://www.straitstimes.com/asia/east-asia/shanghais-covid-19-outbreak-grows-as-first-sub-variant-case-detected
08/07/2565โรงภาพยนตร์ในนครเซี่ยงไฮ้กลับมาเปิดทำการตามปกตินครเซี่ยงไฮ้ประกาศให้โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ แม้สถานการณ์การระบาดยังสูง หลังจากถูกสั่งปิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565https://www.reuters.com/world/china/shanghai-reopens-cinemas-warns-covid-risks-amid-outbreaks-2022-07-08/
05/07/2565ล็อกดาวน์และกวาดตรวจหาเชื้อในเมือง Xi’anจีนล็อกดาวน์เมือง Xi’an เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (6 – 12 ก.ค. 2565) โดยผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ห้ามนั่งรับประทานในร้านอาหาร ระบบขนส่งสาธารณะและสถานบันเทิงทั้งหมดจะถูกปิดทำการ พร้อมทั้งกวาดตรวจหาเชื้อทุกคนในเมืองhttps://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/chinese-city-of-13-million-shuts-down-again-to-avoid-covid-explosion/articleshow/92682782.cms
27/06/2565โรงเรียนในกรุงปักกิ่งกลับมาเปิดเรียนตามปกติโรงเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมในกรุงปักกิ่งจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 27 มิ.ย. 2565 หลังจากการระบาดของโอมิครอนอยู่ในระดับควบคุมได้แล้ว ส่วนโรงเรียนอนุบาลจะเปิดเรียนในวันที่ 4 ก.ค. 2565https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-25/beijing-reopens-schools-for-more-students-as-covid-cases-ease
26/06/2565ล็อกดาวน์เขต Futian เมือง Shenzhenจีนล็อกดาวน์เขต Futian เมือง Shenzhen เป็นเวลา 3 วัน (26 – 28 มิ.ย. 2565) หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เกินสิบคนในช่วงวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมา โดยประกาศปิดตลาดค้าส่ง โรงภาพยนตร์ และพื้นที่สาธารณะทั้งเมือง ส่วนรถประจำทางและรถไฟใต้ดินหยุดทำการเป็นบางส่วนพร้อมทั้งจำกัดปริมาณผู้ใช้บริการร้านอาหารเหลือร้อยละ 50https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3183122/coronavirus-chinese-factory-hub-shenzhen-shuts-down-hong-kong
26/06/2565นครเซี่ยงไฮ้ผ่อนปรนข้อจำกัดในการรับประทานอาหารที่ร้านนครเซี่ยงไฮ้ประกาศผ่อนปรนข้อจำกัดในการรับประทานอาหารที่ร้าน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดต่ำและไม่มีการระบาดในชุมชนในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไปhttps://www.reuters.com/world/china/shanghai-will-gradually-resume-dining-in-restaurants-june-29-2022-06-26/
20/06/2565ล็อกดาวน์และกวาดตรวจหาเชื้อในเมือง Jilinจีนล็อกดาวน์เมือง Jilin เป็นเวลา 3 วัน (20 – 22 มิ.ย. 2565) โดยผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดถูกปิดทำการ พร้อมทั้งกวาดตรวจหาเชื้อในเมือง Jilin โดยประขาชนทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันhttps://www.globaltimes.cn/page/202206/1268518.shtml
05/06/2565เริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งกรุงปักกิ่งเริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เป็นระยะ โดยในวันที่ 6 มิ.ย. 2565 ผู้คนสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ สามารถรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้แต่ต้องมีผลตรวจเป็นลบ และระบบขนส่งก็จะกลับมาเปิดทำการตามปกติอีกด้วย ส่วนโรงเรียนจะกลับมาเปิดทำการในวันที่ 13 มิ.ย. 2565https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/beijing-to-reopen-schools-and-workplaces-as-covid-19-curbs-ease/articleshow/92016988.cms
30/05/2565นครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565นครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หลังจากล็อกดาวน์มานานกว่า 2 เดือน โดยระบบขนส่งจะเปิดทำการตามปกติ รถยนต์ส่วนตัวรวมถึงแท็กซี่สามารถออกมาสัญจรได้ตามปกติ และผู้คนสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างอิสระแล้วhttps://www.reuters.com/world/china/shanghai-city-lift-lockdown-restrictions-june-1-2022-05-30/
26/05/2565ล็อกดาวน์เมืองเหอผิง นครเทียนจินจีนประกาศล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เมืองเหอผิง (Heping) เมืองศูนย์กลางของนครเทียนจิน (Tianjin) ส่งผลให้ผู้อาศัยกว่า 350,000 คน อยู่ภายใต้สถานะ “Static Management” ซึ่งหมายถึงการที่ผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ ยังมีการกวาดตรวจหาเชื้อทั่วทั้งนครเทียนจีนกว่า 14 ล้านคนhttps://www.caixinglobal.com/2022-05-26/tianjin-locks-down-a-district-and-orders-citywide-covid-testing-101890657.html
20/05/2565สร้างสถานกักตัวผู้ป่วยในมณฑลเสฉวน (Sichuan)หลังจากวันที่ 18 พ.ค. 2565 ที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 145 คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 33 คน และผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 112 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกนี้รวมเกือบพันคนแล้ว ด้วยเหตุนี้ เมืองกว่างอัน (Guang’an) มณฑลเสฉวน (Sichuan) จึงสร้างสถานกักตัวผู้ป่วยในรองรับผู้ป่วย 20,000 เตียง เพื่อรับมือกับการระบาดรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.2https://www.chinadaily.com.cn/a/202205/20/WS6286ef0da310fd2b29e5de9c.html
18/05/2565นครเซี่ยงไฮ้ประกาศความสำเร็จในการใช้มาตรการ Zero-COVID ในระดับชุมชนและคาดว่าจะเปิดเมืองได้ตามปกติในเดือนมิถุนายน 2565นครเซี่ยงไฮ้ประกาศความสำเร็จในการใช้มาตรการ Zero-COVID ในระดับชุมชน จากการที่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายนอกสถานที่กักตัวส่วนกลางหรือของเมืองโดยรอบแล้ว โดยในขณะนี้มี 15 เขตจากทั้งหมด 16 เขตที่ควบคุมโรคได้แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดเมืองให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติและเปิดโรงงานให้กลับมาดำเนินการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2565 โดยจะแบ่งขั้นตอนการเปิดเมืองออกเป็น 3 ระยะ ซึงระยะแรกจะเริ่มต้นจากการเปิดทำการซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และระบบขนส่งสาธารณะในวันที่ 22 พ.ค. 2565https://edition.cnn.com/2022/05/17/china/china-covid-shanghai-reopening-intl-hnk/index.html
06/05/2565บังคับใช้มาตรการทำงานจากที่บ้านใน 2 เขตของกรุงปักกิ่งกรุงปักกิ่งประกาศใช้มาตรการทำงานจากที่บ้านใน 2 เขต ได้แก่ เขตเฉาหยาง (Chaoyang) ซึ่งเริ่มใช้มาตรการในวันที่ 5 พ.ค. 2565 และ เขตฝางซาน (Fangshan) ซึ่งเริ่มใช้มาตรการในวันที่ 6 พ.ค. 2565 โดยสาระสำคัญของมาตรการนี้ คือ แรงงานทุกคน อันรวมถึงพนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ต้องทำงานจากที่บ้าน ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงาน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภ้ย บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้นhttps://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3178395/coronavirus-infection-can-lead-severe-bone-loss?module=perpetual_scroll_2&pgtype=article&campaign=3178395
03/05/2565เพิ่มมาตรการคุมเข้มการระบาดในช่วงวันหยุดวันแรงงานกรุงปักกิ่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มการระบาด โดยสั่งปิดทำการยิม สวนสนุก สถานบันเทิง สถานที่แสดงสด ร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่เล่นกีฬาในร่ม พร้อมทั้งสั่งห้ามนั่งรับประทานในร้านอาหาร ตลอดช่วงวันหยุดวันแรงงาน (May Day holiday) ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พ.ค. 2565 ทั้งนี้ หลังจากวันหยุดยาว ประชาชนที่ต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนด้วย นอกจากนี้ ยังสั่งห้ามประชาชนที่อยู่ในเขตล็อกดาวน์เดินทางออกจากเมือง ส่วนธุรกิจในพื้นทื่อื่นที่เปิดทำการ พนักงานจะต้องมีผลตรวจเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงhttps://www.cnbc.com/2022/05/03/beijing-city-bans-in-restaurant-dining-as-chinas-covid-controls-tighten.html
11/04/2565ยกระดับมาตรการคุมเข้มการระบาดในเมือง GuangzhouGuangzhou ประกาศเพิ่มมาตรการคุมเข้ม โดยจำกัดการเดินทางให้เข้า-ออกเมืองเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ โรงเรียนประถมและมัธยมต้นยังถูกปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ และศูนย์จัดแสดงสินค้าถูกดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการตรวจหาเชื้อทั่วเมืองhttps://apnews.com/article/covid-health-business-guangzhou-beijing-e4c1df45c9906cd6818ddeee4d855b3e
17/04/2565นครเซี่ยงไฮ้ผ่อนปรนให้โรงงานบางแห่งกลับมาเปิดทำการนครเซี่ยงไฮ้ผ่อนปรนให้โรงงานบางแห่งกลับมาเปิดทำการ โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตยานยนต์ โรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) และโรงงานเกี่ยวกับชีวการแพทย์ (Biomedicine) โดยโรงงานเหล่านี้จะต้องส่งรายละเอียดแผนรับมือโควิด-19 ในช่วงปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นพิจารณาก่อนเปิดโรงงานhttps://www.scmp.com/business/china-business/article/3174564/shanghai-resume-some-production-after-16-day-lockdown-even
02/05/2565ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดใน 6 เขตในนครเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ประกาศผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดใน 6 เขต ประกอบด้วย Jinshan, Fengxian, Chongming, Qingpu และ Songjiang โดยผู้คนในเขตเหล่านี้สามารถเดินทางได้อย่างอิสระ รวมถึงการเดินทางไปยังร้านขายของชำ โรงพยาบาล และระบบขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ ผ่อนปรนให้โรงงานบางแห่งกลับมาเปิดทำการเพิ่มเติมอีก 342 แห่ง หลังจากที่อนุมัติรอบแรกไปแล้ว 666 แห่งhttps://www.caixinglobal.com/2022-05-02/shanghai-eases-restrictions-in-six-districts-101879839.html https://www.caixinglobal.com/2022-04-30/shanghai-allows-more-companies-to-resume-operations-101878870.html
06/04/2565ขยายมาตรการล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ครอบคลุมทั้งเมืองจีนขยายมาตรการล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ครอบคลุมทั้งเมือง หลังจากการล็อกดาวน์ 2 ระยะที่ผ่านมาไม่ทำให้สถานการณ์การระบาดในนครเซี่ยงไฮ้ดีขึ้นhttps://www.bbc.com/news/world-asia-china-60994022
27/03/2565ล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ 2 ระยะจีนประกาศล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 65 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ล็อกดาวน์ฝั่งตะวันออก วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 65 และล็อกดาวน์ฝั่งตะวันตก วันที่ 1 – 5 เม.ย. 65 โดยสั่งปิดบริษัทและโรงงานบางแห่งเป็นการชั่วคราว ปิดระบบขนส่งสาธารณะ และปิดสะพานและทางลอดเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งกวาดตรวจหาเชื้อทั้งเมืองhttps://www.bbc.com/news/world-asia-china-60893070
18/03/2565กวาดตรวจหาเชื้อในบางพื้นที่ของนครเซี่ยงไฮ้จีนทำกวาดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบางพื้นที่ของนครเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งประกาศปิดโรงเรียนและปิดอาคารที่อยู่อาศัยบางพื้นที่เป็นเวลา 48 ชั่วโมงhttps://www.reuters.com/world/china/chinas-new-daily-local-covid-cases-rebound-2022-03-18/
13/03/2565ล็อกดาวน์เมือง Shenzhen เป็นเวลา 1 สัปดาห์จีนประกาศล็อกดาวน์เมือง Shenzhen เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มี.ค. 65 เพื่อกวาดตรวจหาเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนและทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วเมือง พร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนในเมืองดังกล่าวเดินทางออกจากเมือง ผู้ใดที่มีความจำเป็นต้องออกจากเมืองจะต้องแสดงผลตรวจ Nucleic Acid Test เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังประกาศหยุดให้บริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้น ขนส่งสินค้า สั่งให้บริษัทเอกชนทุกแห่งปิดทำการและใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน ยกเว้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในขณะที่ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านขายอาหารสด ร้านของใช้จำเป็นอื่นๆ จะเปิดให้บริการแก่พนักงานขนส่งเท่านั้น https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/3/188081/China-places-17-million-residents-of-Shenzhen-under-Covid-lockdown
18/02/2565สั่งห้ามรัฐท้องถิ่นใช้มาตรการปิดเมืองNational Development and Reform Commission (NDRC) สั่งห้ามรัฐท้องถิ่นใช้มาตรการปิดเมือง ทั้งการระงับการขนส่งสาธารณะและการสั่งปิดธุรกิจร้านค้าเป็นการชั่วคราว โดยปราศจากการสืบสวนโรคหรือการใช้หลักการเชิงนโยบาย เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก NDRC เพื่อช่วยให้ธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการกลับมาฟื้นตัวและป้องกันไม่ให้เกิดการปิดเมืองที่เข้มงวดเกินความจำเป็นhttps://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3167601/coronavirus-china-bans-unauthorised-lockdowns-support
12/02/2565อนุมัติยาเม็ดรักษาโควิด-19 “Paxlovid” ของ 'ไฟเซอร์'จีนอนุมัติการใช้ยาเม็ดรักษาโควิด-19 “Paxlovid” ของไฟเซอร์ นับเป็นยาเม็ดรักษาโควิด-19 ชนิดแรกที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในจีน แต่เป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข ที่อนุญาตให้ใช้รักษาผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยรุนแรงหรือมีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงเท่านั้นhttps://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/china-gives-conditional-approval-pfizers-covid-drug-paxlovid-2022-02-12/
17/01/2565เปิดทำการท่าเรือ Ningbo-Zhoushanจีนประกาศเปิดทำการท่าเรือ Ningbo-Zhoushan ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการระวางบรรทุกสินค้า ในวันที่ 14 ม.ค. 65 หลังจากล็อกดาวน์มาเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อhttps://www.yicaiglobal.com/news/china-ningbo-port-reopens-but-global-port-congestion-shows-no-sign-of-easing-analysts-say
22/12/2564ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดในเมือง Hangzhouจีนประกาศผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการระบาดในบางเมืองในเมือง Hangzhou โดยประชาชนในเมืองสามารถเดินทางออกจากเมืองโดยไม่ต้องแสดงผลตรวจเป็นลบอีกต่อไป ส่วนเมือง Jinhua, Ningbo, Shaoxin, Wenzhou, Zhousha, เขต Shangyu เมือง Shaoxing และเขต Zhenhai เมือง Ningbo ยังคงบังคับใช้มาตรการคุมเข้มตามเดิมhttps://www.garda.com/crisis24/news-alerts/559176/china-officials-relaxing-covid-19-controls-in-hangzhou-curbs-continue-in-other-parts-of-zhejiang-province-as-of-dec-22-update-1?fbclid=IwAR2ybggvAkUF4lNYfofhxhwguOGyeVKzF7Shf68jN14-mP0VAZQSOIV2-qA
13/12/2564ขยายระยะเวลามาตรการคุมเข้มการระบาดในบางเมืองในมณฑล Zhejiangจีนประกาศขยายระยะเวลามาตรการคุมเข้มการระบาดในบางเมืองในมณฑล Zhejiang ประกอบด้วย เมือง Hangzhou, Jinhua, Ningbo, Shaoxin, Wenzhou และ Zhousha โดยห้ามประชาชนในเมืองดังกล่าวเดินทางออกจากเมือง ผู้ใดที่มีความจำเป็นต้องออกจากเมืองจะต้องแสดงผลตรวจ Nucleic Acid Test เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และห้ามคนจำนวนมากรวมตัวกันด้วย เขตที่มีการคุมเข้มที่สุด คือ เขต Shangyu เมือง Shaoxing เขต Xiaoshan เมือง Hangzhou เขต Zhenhai เมือง Ningbo ที่มีการหยุดให้บริการขนส่งสาธารณะทางไกล ปิดโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด ยกเว้นอุตสาหกรรม Hydropower และ Gas ส่วนตลาด โกดัง ร้านขายของชำ และร้านขายยา สามารถเปิดได้ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้ปริมาณคนใช้บริการที่จำกัดhttps://www.garda.com/crisis24/news-alerts/555276/china-officials-maintaining-enhanced-covid-19-controls-in-hangzhou-and-other-parts-of-zhejiang-province-as-of-dec-13?fbclid=IwAR367jiXyJBgrOGfEoZKSQAxvtvbfho7lwyTbTV6APu-zW40cMKLcCON2ls
06/12/2564ขยายระยะเวลามาตรการคุมเข้มการระบาดมณฑล Heilongjiangจีนประกาศขยายเวลามาตรการควบคุมการระบาดในมณฑล Heilongjiang ประกอบด้วย เมือง Daqing, Harbin, Hegang, Jiamusi, Mudanjiang, Qiqihar, Shuangyashang, Suihua และ Yichun โดยห้ามประชาชนในเมืองดังกล่าวเดินทางออกจากเมือง ผู้ใดที่มีความจำเป็นต้องออกจากเมืองจะต้องแสดงผลตรวจ Nucleic Acid Test เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และห้ามคนจำนวนมากรวมตัวกันด้วย เมืองที่มีการคุมเข้มที่สุด คือ เมือง Harbin ที่บางเขตมีการหยุดให้บริการขนส่งสาธารณะทางไกล ปิดโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด ยกเว้นอุตสาหกรรม Hydropower และ Gas ส่วนตลาด โกดัง ร้านขายของชำ และร้านขายยา สามารถเปิดได้ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้ปริมาณคนใช้บริการที่จำกัดhttps://www.garda.com/crisis24/news-alerts/552886/china-officials-maintaining-covid-19-controls-in-harbin-and-other-parts-of-heilongjiang-province-as-of-dec-6-update-1?fbclid=IwAR0smiICuNsoVM1uoPO69Sz-AmqDIpWBr95kCmpCB_voZu6YpBem3pFZmB8
11/11/2564อนุมัติการทดลองทางคลินิกวัคซีน mRNA สัญชาติจีนจีนอนุมัติการทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน ARCoVax วัคซีน mRNA สัญชาติจีน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งกองทัพจีน (Academy of Military Medical Sciences) บริษัท Suzhou Abogen Biosciences และบริษัท Yunnan Walvax Biotechnology โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นให้แก่ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายแล้ว 2 โดสhttps://www.globaltimes.cn/page/202111/1238684.shtml?fbclid=IwAR0haPAWUUREnistBpS34jjGik3hMpF6_0RuBHOFPxP2Rytec6lpoavJBSU
22/10/2564ปิดเมืองและกวาดตรวจเชื้อมณฑลฝูเจี้ยนจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในเขต Changping กรุงปักกิ่ง จำนวน 4 ราย ซึ่งมีประวัติเดินทางไปยังเขตปกครองตนเอง Inner Mongolia เขตปกครองตนเอง Ningxia Hui และ Shanxi ด้วยรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 12-15 ตุลาคม 64 ทางกรุงปักกิ่งจึงได้ทำการแกะรอยตามหลักระบาดวิทยาในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อดังกล่าว พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการของกลุ่มผู้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อเคยเดินทางไปhttps://www.globaltimes.cn/page/202110/1237039.shtml?fbclid=IwAR2AyqNT6klURSdiAprcCnnwWqMHpFvWKGRcZSrggtHcCyeothdjjjAKCrM
24/09/2564ปิดเมืองบางส่วนและกวาดตรวจหาเชื้อเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในมณฑลฝูเจี้ยน จำนวน 59 ราย จึงสั่งตรวจคัดกรองประชากรราว 2.9 ล้านคน และห้ามเดินทางออกจากเมือง พร้อมทั้งปิดทำการขนส่งมวลชนทั้งรถประจำทางและรถไฟ รวมถึงสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราว พร้อมกันนั้น คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติได้ส่งทีมเข้าไปสืบสวนหาสาเหตุของการระบาดครั้งนี้https://www.scmp.com/news/china/science/article/3149926/chinas-delta-outbreak-worsens-threatens-holiday-plans-three
17/09/2564รายงานความปลอดภัยในการใช้วัคซีน Sinopharm ในกลุ่มเด็กอายุ 3 – 17 ปีข้อมูลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ที่ถูกเผยแพร่ในวารสาร The Lancet Infectious Diseases พบว่า วัคซีนที่พัฒนาโดย Sinopharm’s Beijing Institute of Biological Products มีความปลอดภัยในกลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองที่มีอายุระหว่าง 3 – 17 ปี อย่างไรก็ตาม งานศึกษาดังกล่าวยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์ Delta ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีนอยู่ในขณะนี้https://www.scmp.com/news/china/science/article/3149159/chinese-covid-19-vaccines-sinopharm-safe-children-young-3-says/
13/09/2564ปิดเมืองและกวาดตรวจเชื้อมณฑลฝูเจี้ยนจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในมณฑลฝูเจี้ยน จำนวน 59 ราย จึงสั่งตรวจคัดกรองประชากรราว 2.9 ล้านคน และห้ามเดินทางออกจากเมือง พร้อมทั้งปิดทำการขนส่งมวลชนทั้งรถประจำทางและรถไฟ รวมถึงสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราว พร้อมกันนั้น คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติได้ส่งทีมเข้าไปสืบสวนหาสาเหตุของการระบาดครั้งนี้https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/china-moves-to-contain-fresh-covid-outbreak-in-south-east-fujian-province
12/08/2564ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กที่มีอายุ 12 – 17 ปี ในนครเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้ประกาศฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กที่มีอายุ 12 - 17 ปี โดยจะเริ่มฉีดให้เด็กที่มีอายุ 15 - 17 ปี เป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอป “Health Cloud” หลังนัดหมายเสร็จสิ้น ผู้ปกครองและบุตรหลานสามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดhttp://english.www.gov.cn/news/topnews/202108/11/content_WS6113c353c6d0df57f98de519.html
11/08/2564จำกัดการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งกรุงปักกิ่งได้บังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงปานกลางและพื้นที่เสี่ยงสูง โดยผู้เดินทางจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ากรุงปักกิ่งชั่วคราวจนกว่าพื้นที่ต้นทางจะได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติดังนี้ • ผู้ที่ต้องการเข้ากรุงปักกิ่งต้องแสดงผลตรวจ Nucleic Acid Testing (NAT) ที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินหรือรถไฟ • หลังจากเดินทางมาที่กรุงปักกิ่ง ผู้เดินทางจะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และต้องทำการทดสอบ Nucleic Acid Testing (NAT) ในวันที่เดินทางมาถึงและหลังจากนั้น 7 วัน • ผู้ที่ไม่ได้มาจากภูมิภาคที่มีเมืองขนาดใหญ่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางหรือสูง ไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจ Nucleic Acid Testing (NAT) ที่เป็นลบhttp://www.xinhuanet.com/english/2021-08/04/c_1310105658.htm
06/08/2564บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ต่างประเทศ และบริจาคเงินให้กับโครงการ COVAXประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ประกาศว่า จีนจะให้ความช่วยเหลือต่างประเทศโดยการบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 พันล้านโดสให้กับประเทศต่างๆ ภายในปี 64 นอกจากนี้ จีนจะบริจาคเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับโครงการแจกจ่ายวัคซีน COVAX โดยปัจจุบัน จีนได้บริจาควัคซีนให้กว่า 80 ประเทศ ไปแล้วกว่า 300 ล้านโดส พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้ประเทศกำลังพัฒนาไปแล้วกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในอีก 3 ปีข้างหน้า จีนมีแผนมอบเงินช่วยเหลือต่างประเทศอีกกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกด้วยhttps://www.scmp.com/news/china/article/3144017/xi-jinping-says-china-promises-2-billion-covid-19-vaccine-doses-other
05/08/2564Zero-COVID Policy รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการ “Zero-COVID Policy” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Delta โดยจะสั่งล็อกดาวน์เมือง เพิ่มกฎการกักตัวที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และห้ามผู้ที่ไม่ใช่ชาวจีนเกือบทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากสายพันธุ์ Delta แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างมากhttps://fortune.com/2021/08/05/delta-china-outbreak-covid-vaccine-zero/
21/06/2564จำกัดการเดินทางและกวาดตรวจหาเชื้อเมืองตงกว่านจีนมีรายงานพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาครั้งแรกในประเทศ ที่เมืองตงกว่าน มณฑลกวางตุ้ง ทำให้จีนเร่งกวาดตรวจหาเชื้อประชาชนเมืองตงกว่านและสั่งห้ามประชาชนเดินทางออกจากเมือง เว้นแต่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางออกจากเมืองต้องได้รับผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางhttps://www.scmp.com/news/china/science/article/3138147/coronavirus-dongguan-latest-city-chinas-guangdong-province-be
20/06/2564เร่งฉีดวัคซีนให้ถึงร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 64 จีนได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบ 1 พันล้านโดส โดยมีอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสอยู่ที่ร้อยละ 36 ของประชากรประเทศ ในขณะที่ทางการจีนได้ตั้งเป้าอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสไว้ที่ร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในสิ้นปี 64 อย่างไรก็ตาม นักระบาดวิทยาชาวจีนท่านหนึ่งได้กล่าวว่า หากต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จีนต้องมีอัตราฉีดวัคซีนครบโดสอยู่ที่ร้อยละ 83.3 ภายใต้ข้อสมมติว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคร้อยละ 70 หรืออย่างน้อยต้องมีอัตราฉีดวัคซีนครบโดสอยู่ที่ร้อยละ 72.9 ภายใต้ข้อสมมติว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคร้อยละ 80https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226579.shtml
31/05/2564จำกัดการเดินทางและกวาดตรวจหาเชื้อมณฑลกวางตุ้งหลังมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในมณฑลจำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 64 รัฐบาลก็ได้กวาดตรวจหาเชื้อและสั่งห้ามประชาชนเดินทางออกจากมณฑลกวางตุ้ง พร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่สนามบินเมืองกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์ที่จะเดินทางออกจากมณฑล จะต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางhttps://www.scmp.com/news/china/science/article/3135439/covid-19-cases-continue-climb-southern-china-outbreak-traced-dim
11/04/2564จีนยอมรับความสำเร็จของวัคซีนที่ใช้ mRNA และได้ผลิตวัคซีนที่ใช้ mRNA และอยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิกGao Fu หัวหน้าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดจีนกล่าวไว้ในที่ประชุมวิชาการว่า กำลังพิจารณาที่จะแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ และกล่าวถึงความสำเร็จของวัคซีนที่ใช้ mRNA Wang Huaqing ระบุว่าจีนได้ผลิตวัคซีนที่ใช้ mRNA และอยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิกhttps://apnews.com/article/china-gao-fu-vaccines-offer-low-protection-coronavirus-675bcb6b5710c7329823148ffbff6ef9
24/03/2564ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพท้องถิ่นในนครเซี่ยงไฮ้คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ประกาศเพิ่มกลุ่มชาวต่างที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนดและอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของโครงการประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 โดส ตามสิทธิในนโยบายประกันสุขภาพเช่นเดียวกับประชาชนสัญชาติจีน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของชาวต่างชาติด้วย ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง มีค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนอยู่ที่ 100 หยวนต่อโดส (476 บาทต่อโดส)https://www.china-briefing.com/news/china-coronavirus-updates-latest-developments-business-advisory-part-2/
16/03/2564ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มการเดินทางภายในประเทศสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งหลังจากวันที่ 16 มี.ค. 64 สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ากรุงปักกิ่ง หากมาจากพื้นที่ความเสี่ยงต่ำไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 7 วัน ไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ และไม่ต้องตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งแล้ว แต่มาตรการอื่น ๆ ทั้งมาตรการ Green Health Code และมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลยังคงบังคับใช้ต่อไปhttps://www.china-briefing.com/news/china-coronavirus-updates-latest-developments-business-advisory-part-2/
15/03/2564ผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนสัญชาติจีนรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศ สำหรับชาวต่างชาติใน 24 ประเทศหรือเขต ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง อินเดีย เบลารุส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก กาบอง เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี อิสราเอล นอร์เวย์ ปากีสถาน สโลวาเกีย สเปน ศรีลังกา และสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้เดินทางเข้าประเทศต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยประเทศจีน รวมถึงต้องมีเอกสารรับรองในการได้รับวัคซีนด้วย โดยผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนมาแล้วสองโดสตามระยะเวลาฉีดที่แพทย์กำหนดสามารถสมัครได้ทันที แต่หากได้รับวัคซีนเพียงหนึ่งโดส ผู้เดินทางจะต้องรออย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง https://www.china-briefing.com/news/china-relaxes-entry-restrictions-for-foreigners-inoculated-with-chinese-vaccines/
13/03/2564ใช้เทคโนโลยีการแผ่รังสีในการกำจัดเชื้อโควิด-19 ในห่วงโซ่การขนส่งอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิหลังจากที่มีการค้นพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์และอาหารแช่แข็งในห่วงโซ่การขนส่งอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold-food Chain) อยู่หลายครั้ง ทาง China Institute for Radiation Protection (CIRP) ภายใต้ China National Nuclear Corporation (CNNC) จึงร่วมมือกับบริษัทอีก 3 แห่ง คิดค้นวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้เทคโนโลยีการแผ่รังสีนิวเคลียร์ (nuclear radiation) ในการกำจัดเชื้อโควิด-19 ทั้งในและนอกบรรจุภัณฑ์ จากนั้นได้ทำการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์และอาหารแช่แข็งได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์https://www.scmp.com/news/china/science/article/3125332/coronavirus-chinese-scientists-try-using-radiation-kill
28/01/2564นำร่องตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Swab ทางทวารหนักจีนเริ่มใช้วิธีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยการ Swab หรือเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางทวารหนัก โดยนำก้านหุ้มสำลีสอดเข้าไปทางทวารหนักลึกประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร โดยในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว จีนได้ทำการตรวจในลักษณะนี้ไปแล้วกว่า 1,000 ครั้ง ซึ่งพบว่า ในบางกรณี การตรวจผ่านอุจจาระได้ผลแม่นยำกว่าสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยชายวัย 52 ปีคนหนึ่งในเมืองเว่ยหนาน มณฑลส่านซี ที่มีอาการไอและเบื่ออาหาร โดยการ Swab ในช่องคอ แต่มีผลออกมาเป็นลบ ภายหลังจึงได้ทำการตรวจอีกครั้งทางจมูกและทวารหนักซึ่งให้ผลออกมาเป็นบวก ทั้งนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงระบุว่า สำหรับเด็กและทารก ที่มักมีปริมาณไวรัสในอุจจาระมากกว่าผู้ใหญ่ การตรวจหาเชื้อผ่านอุจจาระอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจผ่านระบบทางเดินหายใจโพสต์ทูเดย์. (64). “จีนนำร่องตรวจโควิดทางทวารหนัก”. จาก https://www.posttoday.com/world/643899
22/01/2564ยกระดับความเสี่ยงพื้นที่ในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง-สูงจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในกลุ่มคนงานโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ที่ร่วมก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ของไทย ในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง โดยมีคนงานที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 ราย และมีคนงานติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการอีก 28 ราย อีกทั้งยังตรวจพบว่า มีสมาชิกในครอบครัวของคนงานเหล่านี้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการอีก 3 คน ด้วยเหตุนี้ ทางการจีนจึงสั่งปิดถนนหลายสายในเมืองฮาร์บิน พร้อมประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง-สูงไทยรัฐ. (64). “จีนยกระดับความเสี่ยงโควิดที่เฮยหลงเจียง พบคนงาน รง.CP ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน.”. จาก https://www.thairath.co.th/news/foreign/2020209
17/12/2563เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวนมากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) รายงานว่า ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วและกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวนมาก โดยมีวัคซีน 15 ตัวอยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก ซึ่งในจำนวนนี้มีวัคซีน 5 ตัวที่อยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แล้ว อันประกอบด้วย - วัคซีนชนิดเชื้อตาย ที่พัฒนาโดยบริษัท China National Biotec Group ในเครือของ Sinopharm จำนวน 2 ตัว - วัคซีนชนิดเชื้อตาย ที่พัฒนาโดย Sinovac Biotech จำนวน 1 ตัว - วัคซีนที่ใช้อะดิโนไวรัสเป็นตัวนำพา ที่พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการทหาร (Academy of Military Sciences) และ CanSino Biologics Inc. จำนวน 1 ตัว - วัคซีนหน่วยย่อยแบบลูกผสม ที่ร่วมกันพัฒนาโดย Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical และสถาบันจุลชีววิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) จำนวน 1 ตัวXinhuathai. (63). “จีนจ่อเดินหน้าผลิต ‘วัคซีนโควิด-19’ จำนวนมาก”. จาก https://www.xinhuathai.com/high/161367_20201217
10/12/2563กวาดตรวจเชื้อประชากรเมืองเฉิงตู จำนวน 2.5 แสนคนเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 63 มีรายงานพบว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งในเขตผีตู (Pidu) เมืองเฉิงตูติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหลังจากแกะรอยโรคและตรวจสอบตัวอย่างอาหารในที่พักแล้วพบว่า มีเชื้อโควิด-19 อยู่ที่อาหารในตู้เย็นและบนเขียง จีนจึงสั่งปิดทำการโรงเรียนในเขตผีตูเป็นการชั่วคราวทันที พร้อมสั่งกวาดตรวจประชาชนเมืองเฉิงตู จำนวน 255,200 คน ทำให้พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 คน และผู้ป่วยไม่แสดงอาการอีก 1 คนกรุงเทพธุรกิจ. (63). “จีนพบโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่”. จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911776
21/11/2563ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วนครเทียนจินหลังจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63 และ 9 พ.ย. 63 นครเทียนจินก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งทุกรายมีลักษณะการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ติดเชื้อจากชุมชน Kanhaixuan Community ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อวันที่ 8 พ.ย. 63 และ 2) กลุ่มผู้ติดเชื้อจากคลังเย็น Hailian Cold Storage ซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้ติดเชื้อวันที่ 9 พ.ย. 63 ทำให้วันที่ 21 พ.ย. 63 จีนตัดสินใจกวาดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั่วนครเทียนจิน จำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งผลการกวาดตรวจครั้งนี้ทำให้สืบทราบว่า ต้นตอของการระบาดมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) ขาหมูแช่แข็งจากเยอรมนี (ที่ผู้ติดเชื้อวันที่ 8 พ.ย. 63 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการขนย้าย) และ 2) หัวหมูแช่แข็งจากอเมริกาเหนือ (ที่ผู้ติดเชื้อวันที่ 9 พ.ย. 63 ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกเข้าคลังเย็น) โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อจากแต่ละแหล่งไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันแต่อย่างใดFlutrackers. (2020). “China - Human cases: Strain of COVID-19 coronavirus in Tianjin is " highly similar to the strains circulating in North America from March to June, and belonged to the L-genotype European family branch II" - November 7, 2020+ - frozen imports blamed”. Retrieved from https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-covid-19-sept-13-2020-may-31-2021/898273-china-human-cases-strain-of-covid-19-coronavirus-in-tianjin-is-highly-similar-to-the-strains-circulating-in-north-america-from-march-to-june-and-belonged-to-the-l-genotype-european-family-branch-ii-november-7-2020-frozen-imports-blamed
10/11/2563ออกหนังสือเวียนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดจากอาหารแช่แข็งเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่จีนในระยะหลังมานี้มักมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็งนำเข้า ทางการจีนจึงออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากห่วงโซ่การนำเข้าอาหารที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิทั้งระบบ หรือที่เรียกว่า “ระบบโซ่ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร (Cold Chain Food)” โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร กรมขนส่ง หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดสด ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็งทั้งหมด China Briefing. (2020). “Exporting Meat Products to China During COVID-19: What You Need to Know.”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/exporting-meat-products-to-china-during-covid-19-what-you-need-to-know/
08/11/2563ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนภาวะสงครามในนครเทียนจินวันที่ 8 พ.ย. 63 มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย ในนครเทียนจิน (Tianjin Municipality) รัฐท้องถิ่นจึงประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนภาวะสงคราม (wartime mode) ทันที โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอายุ 38 ปี เป็นพนักงานคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังเย็น (cold storage facility) ของท่าเรือในเขตเมืองใหม่ปินไห่ (Binhai New Area) ซึ่งไม่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด แต่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการขนย้ายขาหมูแช่แข็งจากประเทศเยอรมนีเข้าคลังเย็นในวันที่ 4 พ.ย. 63 สำหรับขาหมูแช่แข็งล็อตดังกล่าวมีน้ำหนักรวม 28.1 ตัน ถูกขนส่งมาจากเมืองเบรเมิน (Bremen) ประเทศเยอรมนีและถึงท่าเรือเทียนจินเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ก่อนจะถูกย้ายเข้าคลังเย็นในวันที่ 4 พ.ย. 63 และถูกขนส่งไปที่เมืองเต๋อโจว (Dezhou) มณฑลซานตงในวันถัดมา กระทั่งวันที่ 7 พ.ย. 63 ได้มีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 บริเวณบรรจุภัณฑ์ภายนอกของขาหมูแช่แข็งล็อตดังกล่าว ก่อนจะมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่นครเทียนจินดังกล่าวข้างต้น ต่อมา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเพิ่มอีก 1 ราย โดยผู้ป่วยรายนี้มีอายุ 47 ปี ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า แต่ทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกอาหารแช่แข็งที่คลังเย็น Hailian Cold Storage ในวันที่ 5 พ.ย. 63 ณ ท่าเรือแห่งเดียวกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ แต่ไม่ใช่คลังเย็นแห่งเดียวกันReuters. (2020). “China's Tianjin to test cold storage food sites after confirmed coronavirus case”. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-food/chinas-tianjin-to-test-cold-storage-food-sites-after-confirmed-coronavirus-case-idUSKBN27O0ER Xinhuanet. (2020). “China's Tianjin reports 1 new asymptomatic COVID-19 case”. http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/09/c_139503233.htm.
26/10/2563ล็อกดาวน์เมืองคัชการ์ พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาชนทั้งเมืองหลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 63 ในเมืองคัชการ์ (Kashgar) มณฑลซินเจียง (Xinjiang) ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission: NHC) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปร่วมมือกับท้องถิ่นในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาชนทั้งเมือง จำนวน 4.75 ล้านคน ในคืนวันที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่ทันที พร้อมทั้งประกาศล็อกดาวน์เมือง โดยการยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดและปิดโรงเรียนจนถึงวันที่ 30 ต.ค. 63 ในขณะที่มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ยังคงเปิดตามปกติ ท้ายที่สุดแล้ว พบผู้ติดเชื้อใหม่ (ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทั้งหมด) รวมทั้งสิ้น 164 ราย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ท้องถิ่นทำการตรวจอย่างรวดเร็วจึงทำให้เชื้อยังไม่ถึงระยะฟักตัว และ 2) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในโรงงานซึ่งอายุยังน้อย ทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการมีความเป็นไปได้สูงมากWashington Post. (2020). “China’s Kashgar had a coronavirus outbreak. Within two days, 4.5 million people were tested.”. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-kashgar-xinjiang-coronavirus-outbreak/2020/10/26/6db14e6e-1748-11eb-8bda-814ca56e138b_story.html CGTN. (2020). “Why are the 164 new COVID-19 cases in Xinjiang's Kashgar asymptomatic?”. Retrieved from https://news.cgtn.com/news/2020-10-26/Why-are-the-new-COVID-19-cases-in-Xinjiang-s-Kashgar-asymptomatic--UUplHEUpDa/index.html
15/10/2563ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองชิงเต่าหลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 63 ในเมืองชิงเต่า (Qingdao) มณฑลซานตง (Shandong) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission: NHC) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปร่วมมือกับท้องถิ่นในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประชาชนทั้งเมือง จำนวน 9.4 ล้านคน และนักท่องเที่ยวอีก 1.5 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 63 โดยใช้วิธีตรวจแบบผสมตัวอย่างจาก 10 คนรวมกันแล้วตรวจครั้งเดียว (10-in-1 mixed testing approach) ท้ายที่สุดแล้ว พบผู้ติดเชื้อใหม่รวมทั้งสิ้น 13 ราย โดยส่วนมากเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล Qingdao Chest ที่เป็นสถานที่กักตัวและรักษาผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศXinhuanet. (2020). “China's Qingdao to complete COVID-19 testing of 11 million after local cases emerge”. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/15/c_139442289.htm
08/10/2563เข้าร่วมโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการจีนได้ลงนามเข้าร่วมโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลกหรือโคแวกซ์ (COVID-19 Vaccines Global Access Facility: COVAX) อย่างเป็นทางการแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่ประเทศต่างๆ กว่า 170 ประเทศเข้าร่วมดำเนินการกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อทำการพัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 อย่างเท่าเทียมฐานเศรษฐกิจ. (63). “จีนเข้าร่วมโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียม”. จาก https://www.thansettakij.com/content/world/452133
29/09/2563หลีกเลี่ยงการนำเข้าอาหารแช่แข็งจากประเทศที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19สำนักการพาณิชย์ประจำเทศบาลนครปักกิ่ง ได้สั่งให้ผู้นำเข้าหลีกเลี่ยงการนำเข้าอาหารแช่แข็งจากประเทศที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรง หลังศุลกากรและรัฐบาลท้องถิ่นตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากอาหารทะเลนำเข้าหลายครั้งได้ผลเป็นบวกโพสต์ทูเดย์. (63). “จีนเลี่ยงนำเข้าอาหารแช่แข็งหลังพบไวรัสโคโรนาหลายครั้ง”. จาก https://www.posttoday.com/world/634244
15/09/2563ล็อกดาวน์เมืองรุ่ยลี่ พร้อมประกาศตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งเมืองเนื่องจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย ในเมืองรุ่ยลี่ (Ruili) เมืองทางตะวันตกของมณฑลยูนาน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีเขตแดนติดกับประเทศเมียนมา ทางท้องถิ่นจึงประกาศล็อกดาวน์เมืองรุ่ยลี่ เสมือนเข้าสู่สภาวะสงคราม (Wartime Mode) โดยสั่งให้ธุรกิจปิดทำการชั่วคราว ยกเว้นร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และตลาดขายอาหาร และให้ประชาชนอาศัยอยู่ในบ้านและออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเดินทางเข้า-ออกเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ ท้องถิ่นยังได้ประกาศว่าจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งเมือง ซึ่งมีประชากรประมาณ 210,000 คนCNA. (2020). “China locks down city on Myanmar border over coronavirus”. Retrieved from https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-locks-down-city-on-myanmar-border-over-covid-19-13111670 The Diplomat (2020). “China Border City Goes Into ‘Wartime Mode’ to Combat COVID-19”. https://thediplomat.com/2020/09/china-border-city-goes-into-wartime-mode-to-combat-covid-19/
08/09/2563ประกาศวางจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในปลายปีนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 สองตัวที่จีนกำลังทำการทดลองอยู่ในขณะนี้ อาจวางจำหน่ายในตลาดได้ภายในสิ้นปี 63 โดยวัคซีนทั้งสองตัวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นานถึงสามปี เบื้องต้นวัคซีนดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในกลุ่มคนที่จำเป็นแล้ว และมีกำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ 300 ล้านโดสต่อปี ซึ่งในอนาคตอาจขยายกำลังการผลิตเป็น 800 ล้านถึง 1 พันล้านโดสต่อปีNational Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Vaccines for COVID-19 available by year's end, says developer”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-09/08/c_81582.htm
03/09/2563เพิ่มเงินเดือนให้พยาบาลออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสถาบันทางการแพทย์ระดับท้องถิ่นปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้แก่พยาบาล เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไว้ National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Authorities order increased pay for nurses”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-09/03/c_81548.htm
01/09/2563เพิ่มสมรรถนะในการตรวจหาเชื้อโควิด-19เพิ่มห้องทดลองสำหรับตรวจเชื้อหาโควิด-19 อีกจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งสามารถตรวจหาเชื้อได้สูงสุด 10,000 ตัวอย่างต่อวัน โดยมีเป้าหมายว่า ภายใน 5 – 7 วัน ประชาชนทุกคนต้องได้รับการตรวจเชื้อNational Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “China issues plan to bolster COVID-19 testing capacity”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-09/01/c_81522.htm
24/08/2563อนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินอนุญาตให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทผู้ผลิตของจีนในกรณีฉุกเฉิน เช่น ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยราคาของวัคซีนจะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิต ไม่ใช่ความต้องการของตลาดNational Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Official: Emergency use of coronavirus vaccines authorized”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-08/24/c_81465.htm
21/08/2563ยกเลิกข้อบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้งในกรุงปักกิ่งยกเลิกข้อบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อยู่ข้างนอก แต่ต้องใส่ถ้ามีการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น และควรล้างมือตอนกลับถึงบ้านNational Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Mask no longer mandatory for outdoor activities in Beijing”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-08/21/c_81457.htm
18/08/2563ควบคุมการแพร่ระบาดระหว่างเปิดภาคเรียนครูและนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางจะต้องมีผลตรวจเป็นลบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียน อีกทั้งยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนและบังคับให้ทุกคนต้องพกหน้ากากอนามัย แต่หากผู้ใดมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นในกรณีที่เป็นครูสอนเด็กเล็ก นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเดินเข้าไปในโรงเรียน และสามารถรับ-ส่งนักเรียนได้ที่หน้าโรงเรียนเท่านั้นNational Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Guideline sets rules for school reopenings in fall”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-08/18/c_81415.htm
17/08/2563จีนร่วมมือกับรัสเซียในการทดลองวัคซีนโควิด-19จีนร่วมมือกับรัสเซียในการทดลองวัคซีนโควิด-19 หลังจากรัสเซียได้มีการพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรับมือกับการแพร่ระบาด National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Expert: China, Russia to jointly conduct COVID-19 vaccine clinical trials”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-08/17/c_81404.htm
17/08/2563ขยายการตรวจเชื้อหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมีการเก็บตัวอย่างมากกว่า 120,000 ตัวอย่างสำหรับการตรวจเชื้อในเมืองซานเหว่ยและเซินเจิ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายNational Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Southern Chinese cities conduct large-scale COVID-19 testing after new case reported”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-08/17/c_81403.htm
14/08/2563โรงพยาบาล 8 แห่งในปักกิ่งเปิดตัวการวินิจฉัยและรักษาทางออนไลน์มีการวินิจฉัยและรักษาทางออนไลน์ และบริการจัดส่งยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและลดการติดเชื้อจากการเข้าโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยสามารถนัดหมายด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลหรือทาง WeChat และรับคำปรึกษาผ่านการประชุมออนไลน์National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “8 hospitals in Beijing launch online diagnose, treatment”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-08/14/c_81393.htm
17/07/2563ลดระดับความเสี่ยงเขตเฟิงไถ กรุงปักกิ่ง
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตเฟิงไถ กรุงปักกิ่ง มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ทางรัฐบาลจึงประกาศลดระดับความเสี่ยงจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ
Beijing Municipal Health Commission. (2020). “北京昨日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院13例”. Retrieved from http://wjw.beijing.gov.cn/wjwh/ztzl/xxgzbd/gzbdyqtb/202007/t20200718_1951604.html
29/06/2563ล็อกดาวน์เมืองอันซิน มณฑลหูเป่ย
หลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในกรุงปักกิ่ง จีนก็ทำการล็อกดาวน์เมืองอันซิน (Anxin) มณฑลหูเป่ย ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางใต้ 150 กิโลเมตร โดยผู้ที่ออกจากบ้านได้คือ แรงงานที่มีความจำเป็นต้องออกไปทำงานเท่านั้น และหนึ่งครัวเรือนสามารถส่งคนออกไปซื้อสินค้าจำเป็นได้วันละครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอันซินจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร ชุมชน หรือหมู่บ้านใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกตำรวจลงโทษ
BBC News (2020). “Hebei: China locks down 400,000 people after virus spike near Beijing”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-53216047?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
23/06/2563วัคซีนชนิดเชื้อตายสำหรับโควิด-19 ของจีนเข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3
หลังจากที่สถาบัน Wuhan Institute of Biological Products ภายใต้บริษัท China National Biotec Group (CNBG) ได้ทดลองทางคลินิก (Clinical Trial) วัคซีนชนิดเชื้อตายสำหรับโรคโควิด-19 (Inactivated COVID-19 Vaccine) ระยะที่ 1 และ 2 ในประเทศจีน ผลการทดลองทั้งสองครั้งพบว่า วัคซีนมีความปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง ทางบริษัท CNBG จึงได้ทำสัญญาเพื่อทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ร่วมกับประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นการทดสอบในระดับสากลเพื่อทดสอบความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของวัคซีนในประชากรกลุ่มใหญ่
Xinhuanet. (2020). “China Focus: China's inactivated COVID-19 vaccine starts phase-3 clinical trial internationally”. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/24/c_139164415.htm
16/06/2563ยกระดับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงปักกิ่งจากระดับ 3 ขึ้นเป็นระดับ 2
ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. เป็นต้นมา กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มรวม 137 คน ซึ่งทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับตลาดซินฟาตี้ รัฐบาลจึงประกาศยกระดับสถานการณ์ฉุกเฉินจากระดับ 3 ขึ้นเป็นระดับ 2 โดยใช้มาตรการป้องกันคุมเข้ม เช่น ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจากเมือง 7 วัน ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก ปิดทำการสถานที่ปิด ให้คนเข้าพื้นที่สาธารณะได้เพียงร้อยละ 30 ของความจุที่รองรับได้และต้องทำการจองก่อน เป็นต้น
Global Times. (2020). “Beijing raises COVID-19 emergency response level to II from III”. Retrieved from globaltimes.cn/content/1191834.shtml
13/06/2563ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะสงครามในเขตเฟิงไถ่ กรุงปักกิ่ง
กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่แบบกลุ่มก้อน จำนวน 45 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกคนล้วนมีความเกี่ยวข้องกับตลาดค้าส่งซินฟาตี้ (Xinfadi) เขตเฟิงไถ่ (Fengtai) กรุงปักกิ่ง รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะสงคราม (Wartime Emergency) ทั่วเขตเฟิงไถ่ พร้อมทั้งล็อกดาวน์ชุมชนโดยรอบจำนวน 11 แห่ง และเลื่อนแผนเปิดโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่กำลังจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.
Reuters. (2020). “Beijing district in 'wartime emergency' after virus cluster at major food market”. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-beijing/beijing-district-in-wartime-emergency-after-virus-cluster-at-major-food-market-idUSKBN23K03VR17NbfKzsc/index.html?fbclid=IwAR3_5XdhL_ohHia8NWN_2wMUePVcTVQgZtocqVEz0oFpWNQKemH7uG0VEm4
01/06/2563ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในตัวประชาชนทุกคนในเมืองอู่ฮั่น
หลังจากที่พบผู้ป่วยใหม่เมื่อ 10 พ.ค. เมืองอู่ฮั่นได้ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 จากประชาชนทุกคนในเมืองรวม 9.89 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 63 ผลการตรวจพบว่า มีผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการจำนวน 300 คน คิดเป็นอัตรา 3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
การตรวจครั้งนี้เพิ่มความเร็วโดยใช้วิธีตรวจรวม (Pool Testing) ที่นำตัวอย่างที่เก็บจากไม่เกิน 5 คน มาตรวจรวมกันในแต่ละครั้ง
CTGN. (2020). “Wuhan is safe, 9.89 million COVID-19 tests show”. Retrieved from https://news.cgtn.com/news/2020-06-03/What-have-the-sweeping-COVID-19-tests-in-Wuhan-told-us--R17NbfKzsc/index.html?fbclid=IwAR3_5XdhL_ohHia8NWN_2wMUePVcTVQgZtocqVEz0oFpWNQKemH7uG0VEm4
09/05/2563เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Response System)
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “China to strengthen public health emergency response system: official”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-05/09/c_80009.htm
08/05/2563เปิดห้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ที่ด่านศุลกากรผิงเสียง มณฑลกว่างสี
มณฑลกว่างสี (Guangxi) เปิดห้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเชื้อโควิด-19 ที่ด่านศุลกากรผิงเสียง (Pingxiang) เป็นครั้งแรก ซึ่งสามารถตรวจได้สูงสุด 200 คนต่อวัน
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Guangxi opens first nucleic acid testing lab for border ports”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-05/08/c_79970.htm
07/05/2563จัดให้มณฑลเฮยหลงเจียงมีความเสี่ยงต่อวิกฤตโควิด-19 ในระดับต่ำ
รัฐบาลกลางลดระดับความเสี่ยงต่อวิกฤตโควิด-19 แก่มณฑลเฮยหลงเจียงให้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ เฮยหลงเจียงเป็นเพียงมณฑลเดียวที่ยังคงมีความเสี่ยงระดับปานกลาง ในขณะที่มณฑลอื่นถูกลดให้อยู่ในระดับต่ำแล้ว ทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่มณฑลทุกแห่งของจีนมีความเสี่ยงต่อวิกฤตโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำทั้งหมด
Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China “NHC: All Counties in China Now Classified as Low-risk Regions”. Retrieved from https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/kjgzbdfyyq/t1777049.shtml
06/05/2563เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเมืองอู่ฮั่น
เมืองอู่ฮั่นประกาศเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา โดยจัดให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) ที่ต้องเตรียมสอบเลื่อนระดับชั้นไปโรงเรียนเป็นกลุ่มแรก
Xinhuanet. (2020). “China Focus: One month on, reopened Wuhan embraces normal life”. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/09/c_139041574.htm
30/04/2563เพิ่มศักยภาพการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
ปักกิ่งวางแผนเพิ่มศักยภาพการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ให้สามารถตรวจได้มากกว่า 50,000 คนต่อวัน
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Beijing to increase daily capacity of nucleic acid testing to over 50,000”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-05/02/c_79838.htm
28/04/2563ให้คำปรึกษาทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษาชาวจีนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยของจีนเปิดบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษาชาวจีนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศและครอบครัวที่อยู่ที่จีนตลอด 24 ชั่วโมง
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “China makes all-out efforts to protect health, safety of Chinese students abroad: official”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-04/28/c_79724.htm
27/04/2563ประกาศให้เมืองสุยเฟินเหอเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงปานกลาง การเดินทางออกนอกเมืองต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบภายใน 3 วันก่อนเดินทาง
คนในเมืองสุยเฟินเหอ (Suifenhe) มณฑลเฮยหลงเจียง ที่จะเดินทางออกนอกเมือง จะต้องมีผลตรวจเชื้อ (Nucleic Acid Testing; NAT) ที่เป็นลบภายใน 3 วันก่อนเดินทาง
-ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเร่งด่วน เมืองนี้จะใช้คิวอาร์โค้ดและเลขประจำตัวประชาชนในการบันทึกข้อมูลการเดินทาง อุณหภูมิร่างกาย และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เพื่อส่งไปให้เมืองปลายทาง เมื่อผู้เดินทางถึงเมืองปลายทางแล้ว จะต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “City on China-Russia border implements outbreak control measures”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-04/27/c_79685.htm
22/04/2563เพิ่มระดับการตรวจและการรักษาโรคโควิด-19 ที่จุดข้ามแดนในประเทศ
จีนเพิ่มระดับการตรวจและการรักษาโรคโควิด-19 ที่จุดข้ามแดนในประเทศ 91 จุด
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “China scales up coronavirus testing, treatment in border areas”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-04/22/c_79508.htm
17/04/2563เพิ่มความเข้มงวดในการล็อกดาวน์เมืองสุยเฟินเหอ
เนื่องจากก่อนที่จุดผ่านแดนจีน-รัสเซียจะถูกปิดในวันที่ 7 เม.ย. ได้มีผู้หญิงชาวจีนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปะปนอยู่ในกลุ่มชาวจีนจำนวนกว่า 2,000 คน ที่เดินทางจากกรุงมอสโกมาข้ามจุดผ่านแดน ณ เมืองสุยเฟินเหอ เพื่อเข้าประเทศจีน ส่งผลให้ในวันที่ 17 เม.ย. 63 เมืองสุยเฟินเหอมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น 346 คน ด้วยเหตุนี้ เมืองสุยเฟินเหอจึงเพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้น เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รองนายกเทศมนตรีเมืองฮาร์บินและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์บิน (Harbin Medical University) และข้าราชการที่เกี่ยวข้องอีก 16 คน รวม ถูกทำทัณฑ์บน
The Guardian. (2020). “Unease at the border: Russia and China seek to downplay Covid-19 outbreak in Suifenhe”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2020/apr/18/unease-at-the-border-russia-and-china-seek-to-downplay-covid-19-outbreak-in-suifenhe
13/04/2563เพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางและท่องเที่ยวในมณฑลเฮยหลงเจียง
จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันที่ 11 เม.ย. เพิ่มขึ้นจำนวน 99 ราย และวันที่ 12 เม.ย. เพิ่มขึ้นจำนวน 108 ราย นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ (imported infection) ซึ่งข้ามแดนมาจากประเทศรัสเซีย จำนวน 98 ราย ผู้ติดเชื้อภายในประเทศที่อาศัยอยู่ในมณฑลเฮยหลงเจียง จำนวน 7 ราย และผู้ติดเชื้อที่อาศัยในมณฑลแห่งอื่นอีกจำนวน 3 ราย ส่งผลให้มณฑลเฮยหลงเจียงยกระดับมาตรการความเข้มงวดต่อการเดินทางและท่องเที่ยวในมณฑล โดยเฉพาะเมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑล และเมืองสุยเฟินเหอ เมืองชายแดนที่ติดกับประเทศรัสเซีย
The Guardian. (2020). “China coronavirus infections rise as some Spanish companies prepare to restart work”. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/china-infections-rise-as-some-spanish-companies-prepare-to-restart-work
08/04/2563ใช้มาตรการ 5-Shield System ในมณฑลกวางตุ้ง
มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ใช้มาตรการ 5-Shield System ได้แก่ การกักตัวที่จุดตรวจ (checkpoints) การสำรวจและคัดแยกไปยังสถานที่ที่กำหนด การคัดกรองชุมชน (community screening) การจัดตั้งคลินิกไข้เฉียบพลัน (fever clinics) และการรักษาที่โรงพยาบาล
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Guangdong adopts '5-point shield' for virus”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-04/08/c_78955.htm
08/04/2563คลายล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่น ระยะที่ 2
เมืองอู่ฮั่นอนุญาตให้เปิดกิจการเกือบทั้งหมด เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดให้บริการขนส่งสาธารณะตามปกติและอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกเมืองได้ แต่ต้องไม่มีอาการเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อและคิวอาร์โค้ดประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแสดงสถานะเป็นสีเขียว พร้อมทั้งต้องใช้แอปพลิเคชันอาลีเพย์ (Alipay) และวีแชต (Wechat) ในการยืนยันตัวตนขณะขึ้นรถขนส่งสาธารณะหรือแท็กซี่ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนยานพาหนะ หรือกรณีที่เป็นนักเรียนและผู้สูงอายุต้องมีบัตรประชาชนติดตัวไว้เสมอ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทาง หากไม่สามารถระบุตัวตนได้ ก็จะไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ ส่วนโรงเรียนยังคงปิดการเรียนการสอน
BBC. (2020). “Coronavirus: People of Wuhan allowed to leave after lockdown”. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52207776
07/04/2563ปิดจุดผ่านแดนระหว่างประเทศจีน-รัสเซีย พร้อมล็อกดาวน์เมืองชายแดนสุยเฟินเหอ
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมอสโก ประกาศปิดจุดผ่านแดนภาคพื้นดินสำหรับนักท่องเที่ยว (land border checkpoints for travelers) ทั้งหมดในวันที่ 7 เม.ย. 63 พร้อมประกาศล็อกดาวน์เมืองสุยเฟินเหอ เมืองชายแดนจีน-รัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้แต่ละครอบครัวส่งคนหนึ่งคนออกมาซื้อของที่จำเป็นได้ทุกทุกสามวันต่อหนึ่งครั้ง
South China Morning Post. (2020). “China closes land border with Russia to rein in coronavirus cases”. Retrieved from https://www.scmp.com/news/china/society/article/3078997/chinese-border-city-lockdown-after-coronavirus-cases-arrive
02/04/2563ยกระดับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
จีนยกระดับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไปยังผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ (Asymptomatic Cases) นับตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไป พร้อมใช้มาตรการควบคุมการเดินทางข้ามมณฑลและข้ามประเทศอย่างเข้มงวด
China Briefing. (2020). “China’s Travel Restrictions due to COVID-19: An Explainer”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/chinas-travel-restrictions-due-to-covid-19-an-explainer
31/03/2563จ้างทีมอาสาเพื่อตรวจเส้นทางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้
ก่อนหน้านี้ Shanghai Center for Disease Control and Prevention (SCDC) ได้จ้างทีมอาสาอันประกอบด้วยอาจารย์ 1 คนและนักศึกษา 44 คนจาก Shanghai University of Medicine and Health Sciences เพื่อตรวจเส้นทางการแพร่ระบาด ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และสังเกตทางการแพทย์ (Medical Observation) เกี่ยวกับการสัมผัสใกล้ชิดกันในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด จนกระทั่งวันที่ 30 มี.ค. 63 นครเซี่ยงไฮ้มีอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคระบาดกว่า 3 แสนคน มีชั่วโมงทำงานสะสมกว่า 60 ชั่วโมงต่อคน
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Shanghai recruits volunteers for coronavirus epidemiological survey”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-04/01/c_78649.htm
25/03/2563คลายล็อกดาวน์มณฑลหูเป่ย ยกเว้นเมืองอู่ฮั่น
มณฑลหูเป่ยประกาศคลายล็อกดาวน์มณฑลหูเป่ย ยกเว้นเมืองอู่ฮั่น โดยกลับมาเปิดบริการขนส่งสาธารณะอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุญาตให้ประชาชนที่คิวอาร์โค้ดประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบนแอปพลิเคชันอาลีเพย์ (Alipay) เป็นสีเขียว สามารถเดินทางออกจากมณฑลได้
The Jakarta Post. (2020). “China to ease travel curbs within locked-down province”. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/10/china-to-ease-travel-curbs-within-locked-down-province.html
23/03/2563คลายล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่น ระยะที่ 1
เมืองอู่ฮั่นอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่คนอู่ฮั่น (non-resident) และชาวอู่ฮั่นที่มีความจำเป็นต้องออกจากเมือง สามารถเดินทางออกจากเมืองได้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีอาการที่เข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นก่อนออกจากเมือง พร้อมทั้งอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และสวนสนุกกลางแจ้งที่อากาศมีการถ่ายเทสะดวก
The Guardian. (2020). “Wuhan eases coronavirus lockdown as restrictions intensify outside China”. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/wuhan-eases-coronavirus-lockdown-as-restrictions-intensify-outside-china
22/03/2563พัฒนาและเพิ่มจำนวนคลินิกไข้เฉียบพลัน
นครเซี่ยงไฮ้มุ่งพัฒนาคลินิกไข้เฉียบพลัน (Fever Clinic) และวางแผนเพิ่มคลินิกดังกล่าวอีก 182 แห่งในศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนของเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคโควิด-19
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Shanghai to increase, strengthen fever clinics in health service centers”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-03/23/c_78168.htm
19/03/2563เปิดให้บริการที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
จีนเปิดให้บริการที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Mental health highlighted as China sees progress in epidemic control”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-03/20/c_78022.htm
28/02/2563จัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง
จัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง รวม ณ วันที่ 28 ก.พ. 63 มีทั้งหมด 16 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 13,000 เตียง และกำลังดูแลรักษาผู้ป่วยมากกว่า 12,000 ราย คิดเป็นหนึ่งในสี่ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นทั้งหมดในขณะนั้น
Xinhuanet. (2020). “Wuhan has thousands of spare beds in makeshift COVID-19 hospitals”. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/28/c_138828257.htm
15/02/2563จัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง
จัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง รวม ณ วันที่ 15 ก.พ. 63 มีทั้งหมด 9 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้เกือบ 7,000 เตียง และกำลังดูแลรักษาผู้ป่วยมากกว่า 5,600 ราย
People’s Government of Hubei Province. (2020). “SCIO briefing on epidemic control and medical rescue in Hubei”. Retrieved from http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/202002/t20200216_2039163.shtml
13/02/2563เปลี่ยนเงื่อนไขการนับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในมณฑลหูเป่ย
มณฑลหูเป่ยได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการนับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น 14,840 ราย (คิดเป็น 10 เท่าของวันก่อนหน้านี้) และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 242 ราย หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง รัฐบาลกลางได้สั่งปลดเลขาฯ พรรคมณฑลหูเป่ยและนายกเทศมนตรีเมืองอู่ฮั่น พร้อมแต่งตั้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายกเทศมนตรีเมืองจี่หนานขึ้นดำรงตำแหน่งแทน
TIME. (2020). “China Reported a Huge Increase in New COVID-19 Cases. Here’s Why It’s Actually a Step in the Right Direction”. Retrieved from https://time.com/5783401/covid19-hubei-cases-classification
11/02/2563ใช้คิวอาร์โค้ดประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางและประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองหางโจว
เมืองหางโจวใช้คิวอาร์โค้ดประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Health QR Code) บนแอปพลิเคชัน Alipay ในการตามรอยและบันทึกประวัติการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินว่า ประชาชนได้เดินไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ โดยแบ่งระดับการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
-           สีเขียว แสดงถึงการเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยง
-           สีเหลือง แสดงถึงการเดินทางไปในพื้นที่ที่ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับนี้จะต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วัน
-           สีแดง แสดงถึงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ได้รับการประเมินในระดับนี้จะต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
ทั้งนี้ กำหนดให้ประชาชนออกจากบ้านได้ 1 ครั้งเว้นระยะ 3 วัน แต่หากมีครอบครัวจะสามารถออกจากบ้านได้ 1 ครั้งเว้นระยะ 2 วัน
World Economic Forum. (2020). “6 lessons from China's Zhejiang Province and Hangzhou on how countries can prevent and rebound from an epidemic like COVID-19”. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-hangzhou-zhejiang-government-response/
07/02/2563ให้เงินสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19
รัฐบาลกลางให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 60
State Council Information Office. (2020). “支持疫情防控相关财税政策、缓解小微企业融资难融资贵发布会图文实录”. Retrieved from http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42494/wz42496/Document/1672849/1672849.htm
04/02/2563ล็อกดาวน์เมืองรอบ ๆ นครเซี่ยงไฮ้ในระยะ 100 ไมล์
จีนขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ไปยังเมืองที่อยู่รอบ ๆ นครเซี่ยงไฮ้ในระยะ 100 ไมล์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เมืองไถโจว (Taizhou) เมืองหางโจว (Hangzhou) และเมืองหนิงปัว (Ningbo) ซึ่งทั้งสามล้วนอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) โดยประชาชนหนึ่งคนต่อหนึ่งครัวเรือนสามารถออกมาซื้อของได้ทุกทุกสองวัน ทั้งนี้ ในเมืองไถโจว ประกาศระงับการให้บริการรถไฟและประชาชนทุกคนจะต้องแสดงเลขบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่ออกจากที่พักอาศัย
Daily Mail. (2020). “More Chinese cities are put on lockdown with 12 million people told only one person per household can go outside every two days to buy necessities”. Retrieved from https://www.dailymail.co.uk/news/article-7964311/More-Chinese-cities-lockdown-coronavirus.html
03/02/2563จัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจ 3 แห่งในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย
เมืองอู่ฮั่นประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Makeshift Hospital/ Shelter Hospital/Fangcang Hospital) เพื่อกักตัวและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 3 แห่งใน 3 เขต ได้แก่ เขตเจียงฮั่น (Jianghan) ที่ดัดแปลงจากศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติอู่ฮั่น (Wuhan International Conference & Exhibition Center) เขตอู่ชาง (Wuchang) ที่ดัดแปลงจากโรงยิมหงซาน (Hongshan Gymnasium) และเขตตงซีหู (Dongxihu) ที่ดัดแปลงจากศูนย์วัฒนธรรมห้องนั่งเล่นอู่ฮั่น (Wuhan Livingroom) ซึ่งโรงพยาบาลเฉพาะกิจทั้งสามแห่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 3,400 เตียง
JQK News. (2020). “Medical staff are on standby all day to build shelter hospital quickly”. Retrieved from https://www.jqknews.com/news/376523-Medical_staff_are_on_standby_all_day_to_build_shelter_hospital_quickly.html
03/02/2563ให้คำแนะนำแต่ละมณฑลในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
รัฐบาลกลางให้คำแนะนำแต่ละมณฑลในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
State Council Information Office. (2020). “疫情防控重点医疗和生活物资保障情况发布会图文实录”. Retrieved from http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42486/wz42488/Document/1672607/1672607.htm
27/01/2563ขยายวันหยุดช่วงตรุษจีน
สภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (State Council of the People's Republic of China) อนุมัติให้ขยายวันหยุดช่วงตรุษจีนทั่วประเทศไปจนถึงวันที่ 2 ก.พ. 63 จากวันหยุดปกติ (24 – 30 ม.ค. 63) ทั้งนี้ มณฑล 24 แห่ง (ประกอบด้วย อันฮุย ฉงชิ่ง ฝูเจี้ยน กวางตุ้ง กวางสี กุ้ยโจว เหอเป่ย หูหนาน มองโกเลียใน เจียงซู เจียงซี จี๋หลิน เหลียวหนิง ส่านซี ซานตง เซี่ยงไฮ้ ชานซี ซูโจว ซีอาน หยุนหนาน และเจ้อเจียง) ได้ขยายไปถึงวันที่ 9 ก.พ. 63 และมณฑลหูเป่ยได้ขยายไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ. 63 ส่วนกรุงปักกิ่งแนะนำให้ลูกจ้างทำงานจากที่บ้านจนถึงวันที่ 9 ก.พ. 63 ยกเว้นผู้ที่ทำงานส่วนราชการและบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้บริการทุกวัน
China Briefing. (2020). “Managing Your China Business During the Coronavirus Outbreak”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/managing-china-business-during-coronavirus-outbreak-updates-advisory
25/01/2563จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำกรมการเมือง (Politburo Standing Committee) โดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธาน อนุมัติจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19
Xinhuanet. (2020). “中共中央政治局常务委员会召开会议 研究新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作 中共中央总书记习近平主持会议”. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/politics/2020-01/25/c_1125502052.htm
24/01/2563คุมเข้มการเดินทางเพิ่มอีก 5 เมืองในมณฑลหูเป่ย
หูเป่ยประกาศระงับการขนส่งสาธารณะในอีก 5 เมือง ได้แก่ เมืองจือเจียง (Zhijiang) เมืองเฉียนเจียง (Qianjiang) เมืองเสียนหนิง (Xianning) เมืองหวงสือ (Huangshi) และเมืองเอินซือ (Enshi) ทั้งนี้ เมืองจือเจียงได้ประกาศปิดสถานที่สาธารณะทุกแห่ง ยกเว้น โรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ ตลาดเกษตรกร สถานีบริการเติมก๊าซ และร้านขายยา
Reuters. (2020). “Ten cities in China's Hubei province suspend some public transportation”. Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-china-health-hubei/ten-cities-in-chinas-hubei-province-suspend-some-public-transportation-idUSKBN1ZN08J
23/01/2563ล็อกดาวน์เมืองหวงกัง มณฑลหูเป่ย และคุมเข้มการเดินทางในอีก 3 เมือง
รัฐบาลกลางประกาศล็อกดาวน์เมืองหวงกัง (Huanggang) มณฑลหูเป่ย เป็นเมืองที่สองต่อจากเมืองอู่ฮั่น โดยระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะและรถไฟ พร้อมทั้งสั่งปิดสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกาศคุมเข้มการเดินทางในเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองอู่ฮั่นอีก 3 แห่ง โดยปิดสถานีรถไฟในเมืองเอ้อโจว (Ezhou) และคุมเข้มการเดินทางในเมืองชื่อปี้ (Chibi) และเมืองเซียนเถา (Xiantao)
The Straits Times. (2020). “Wuhan virus: China locks down Huanggang, imposes tough travel restrictions in 3 other cities”. Retrieved from https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-locks-down-two-more-cities-huanggang-and-ezhou-after-wuhan
23/01/2563สร้างโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย
รัฐบาลกลางอนุมัติการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่งในเมืองอู่ฮั่น เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาลหั่วเสินซาน (Huoshenshan Hospital; 火神山医院) ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 63 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,000 เตียง และโรงพยาบาลเหลยเสินซาน (Leishenshan Hospital; 雷神山医院) ซึ่งสร้างเสร็จในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500 เตียง
Xinhuanet. (2020). ““火神”战瘟神——火神山医院10天落成记”. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/politics/2020-02/03/c_1125523730.htm
22/01/2563ประกาศล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย
จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ระงับเที่ยวบิน รถทัวร์ และรถไฟทั้งหมด และห้ามประชาชนเดินทางออกจากอู่ฮั่น หากไม่มีเหตุจำเป็น พร้อมทั้งประกาศยกเลิกเทศกาลตรุษจีนทั่วประเทศ
TRT World. (2020). “Chinese city stops outbound flights, trains to fight virus”. Retrieved from https://www.trtworld.com/asia/chinese-city-stops-outbound-flights-trains-to-fight-virus-33132
21/01/2563สร้างเว็บไซต์เฉพาะกิจเพื่ออัพเดตสถานการณ์โควิด-19
สร้างเว็บไซต์เฉพาะกิจเพื่ออัพเดตสถานการณ์โควิด-19
China Government. (2020). “疫情防控”. Retrieved from http://www.gov.cn/fuwu/zt/yqfwzq/yqfkblt.htm#1
21/01/2563ให้ประชาชนสามารถขอเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบิน รถไฟ และโรงแรมได้
กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China; CAAC) ออกคำสั่งให้สายการบินให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา พร้อมทั้งอนุมัติให้ประชาชนที่วางแผนเดินทางไปหรือออกจากเมืองอู่ฮั่น สามารถยกเลิกเพื่อขอรับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
-บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน (China’s State-Owned Railway Company) ประกาศให้ประชาชนที่จองตั๋วรถไฟเดินทางไปหรือออกจากอู่ฮั่น สามารถขอรับเงินคืนได้เช่นกัน
-เว็บไซต์ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักโรงแรมและการท่องเที่ยวออนไลน์ของจีนหลายแห่ง ให้ผู้จองที่วางแผนเดินทางไปหรือออกจากอู่ฮั่น สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่พัก เครื่องบิน รถไฟ การเช่ารถ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ได้
Business Traveller. (2020). “Airlines and train operators offer refunds for Wuhan-bound services amid coronavirus outbreak”. Retrieved from https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/01/22/airlines-and-train-operators-offer-refunds-for-wuhan-bound-services-amid-coronavirus-outbreak/
20/01/2563ยืนยันว่า “ไวรัสโคโรนาสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้”
จีนยืนยันว่า “ไวรัสโคโรนาสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้” หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากเมืองอู่ฮั่นหลายร้อยไมล์และไม่มีประวัติเคยเดินทางมายังเมืองอู่ฮั่น ทั้งนี้ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่กรุงปักกิ่ง (5 ราย) มณฑลกวางตุ้ง (14 ราย) และนครเซี่ยงไฮ้ (2 ราย) ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนแต่อยู่นอกเมืองอู่ฮั่นเป็นครั้งแรก ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นมาก่อน
The New York Times. (2020). “China Confirms New Coronavirus Spreads From Humans to Humans”. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/01/20/world/asia/coronavirus-china-symptoms.html
11/01/2563เผยแพร่ลำดับคู่เบสในสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาสู่สาธารณะ
ศูนย์คลินิกสาธารณสุขเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Public Health Clinical Centre) เผยแพร่ลำดับคู่เบสในสารพันธุกรรม (Genome Sequence) ของไวรัสโคโรนาสู่สาธารณะ
Virological. (2020). “Novel 2019 coronavirus genome”. Retrieved from https://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319
01/01/2563ปิดตลาดฮว๋าหนานในเมืองอู่ฮั่น
เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประกาศปิดตลาดฮว๋าหนาน (Huanan Seafood Market) ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสัตว์ป่าและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีนตอนกลาง (Central China) และคาดว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังยืนยันพบผู้ป่วยอาการคล้ายปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 (มีอาการป่วยมาตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 63) กระทั่งวันที่ 3 ม.ค. 63 มีรายงานการพบผู้ป่วยในลักษณะเดียวกันจำนวน 44 คน โดยมีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง 11 คน
World Health Organization. (2020). “Pneumonia of unknown cause – China”. Retrieved from https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจ

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
05/02/2564ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่างชาติในจีนเกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2564 รัฐบาลให้คำแนะนำต่อธุรกิจต่างชาติในประเทศจีน ในการเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบตัวธุรกิจได้ อันเป็นผลจากทั้งจากโควิด-19 และสินค้าคงคลังที่อาจไม่เพียงพอ หากไม่ติดต่อหรือเตรียมแผนรับมือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานให้ชัดเจนhttps://www.china-briefing.com/news/2021-chinese-new-year-how-foreign-businesses-should-prepare-in-the-covid-context/
17/06/2563ลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆ ของธุรกิจ
รัฐบาลประกาศให้ความช่วยเหลือธุรกิจเพิ่มเติมในด้านการลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
-          ลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ลงร้อยละ 5
-          ยกเว้นการเรียกเก็บเงินจากสายการบินเข้ากองทุนพัฒนาการบินพลเรือน (Civil Aviation Development Fund)
-          ยกเว้นค่าธรรมเนียมก่อสร้างท่าเรือส่งสินค้า
-          ลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธุรกิจเดินเรือเข้ากองทุนชดเชยมลพิษจากน้ำมันเรือลงร้อยละ 50
-          ลดค่าบริการโทรคมนาคมลงเฉลี่ยร้อยละ 15
China Briefing. (2020). “China Announces More Fee Cuts, Companies Expected to Save RMB 310 billion in 2020”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/china-announces-fee-cuts-companies-expected-save-rmb-310-billion-2020/
06/05/2563จัดตั้งพื้นที่นำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเพิ่ม 46 พื้นที่
รัฐบาลอนุมัติการจัดตั้งพื้นที่นำร่องอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce: CBEC) เพิ่ม 46 พื้นที่ รวมมีทั้งหมด 105 พื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพสูงและสร้างเสถียรภาพทางการค้าการลงทุนของต่างชาติท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยในพื้นที่ CBEC จะมีนโยบายพิเศษเกี่ยวกับภาษี เช่น ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นภาษีการบริโภค และได้รับส่วนลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น
China Briefing. (2020). “46 New Cross-Border E-Commerce Zones Unveiled by China”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/china-unveils-46-new-cross-border-e-commerce-zones-incentives-foreign-investors-faqs/
05/05/2563สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่
รัฐบาลให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle: NEV) โดยขยายระยะเวลาการยกเว้นการจ่ายภาษีซื้อ (Purchase Tax) เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อีกทั้งรัฐบาลยังประกาศให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมเพิ่มเติม โดยให้เงินอุดหนุนร้อยละ 20 ในปี 2564 และร้อยละ 30 ในปี 2565 จากเดิมที่เคยประกาศไว้ว่าจะอุดหนุนร้อยละ 10 ในปี 2563 เท่านั้น
China Briefing. (2020). “Incentives for China’s New Energy Vehicles Industry”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/china-electric-vehicles-hybrid-vehicles-industry-incentives-extended-investment-new-infrastructure/
13/04/2563ชี้แจงแนวทางการเปิดแหล่งท่องเที่ยว
ชี้แจงแนวทางการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
1)      กำหนดให้เปิดเฉพาะพื้นที่กลางแจ้ง ส่วนสถานที่ในร่มจะทำการปิดชั่วคราว อีกทั้งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินร้อยละ 30จากภาวะปกติ
2)      หลีกเลี่ยงมิให้นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่รวมกัน อาจใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการนัดหมายและจำหน่ายตั๋ว เพื่อจำกัดปริมาณท่องเที่ยวต่อวัน อีกทั้งควรบันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลติดต่อของนักท่องเที่ยวในแต่ละวันเพื่อติดต่อในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้น
3)      จัดเจ้าหน้าที่และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยง ใช้มาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจสอบ Health QR Code เป็นต้น
4)      ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล มาตรการ และแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่การระบาดโรคโควิด-19 ในทุกช่องทาง พร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ท้องถิ่นต้องเป็นผู้นำหลักในการกำกับดูแลและตรวจสอบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง พร้อมทั้งต้องเตรียมรับมือกับสภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
China Government. (2020). “文化和旅游部 国家卫生健康委关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知”. Retrieved from http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/14/content_5502188.htm
04/03/2563ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจการบินพลเรือน
ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจการบินพลเรือน โดยให้เงินสมทบแก่เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ไม่หยุดทำการในช่วงการแพร่ระบาด โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ หนึ่ง เที่ยวบินที่มีให้บริการมากกว่า 1 สายการบิน (共飞航班) ให้เงินสมทบ 0.0176 หยวน (0.08 บาท) ต่อกิโลเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง และ สอง เที่ยวบินที่เปิดให้บริการโดยสายการบินแห่งเดียว (独飞航班) ให้เงินสมทบ 0.0528 หยวน (0.24 บาท) ต่อกิโลเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง
China Government. (2020). “关于民航运输企业新冠肺炎疫情防控期间资金支持政策的通知”. Retrieved from http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/05/content_5487155.htm
25/02/2563ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการประกันสังคมแก่ SME
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการประกันสังคม (Social Security Fees) เป็นเวลา 5 เดือน ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับการลดหย่อนให้ชำระเพียงร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน
State Taxation Administration. (2020). “关于贯彻落实阶段性减免企业社会保险费政策的通知”. Retrieved from http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145196/content.html
09/02/2563ช่วยเหลือผู้ประกอบการในนครเซี่ยงไฮ้ (เพิ่มเติม)
รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเซี่ยงไฮ้เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 28 มาตรการ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1)      มาตรการทางการเงิน ภาษี และอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ธุรกิจรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
2)      มาตรการลดภาระค่าเช่า ภาษี และค่าธรรมเนียมทางธุรกิจ
3)      มาตรการให้เงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
4)      มาตรการรักษาเสถียรภาพการจ้างงานด้วยการเลื่อนกำหนดการชำระเบี้ยประกันสังคม ลดอัตราการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้ยืดหยุ่น
5)      มาตรการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจออนไลน์ (Online Business Ecosystems) และการบริการทางการแพทย์ออนไลน์ (Online Medical Services)
6)      มาตรการยกระดับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธุรกิจ
Leo Zhang. (2020). “Shanghai’s 28 Measures to Aid Battle Against Novel Coronavirus”. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxODUwNjg3Ng==&mid=2457871085&idx=1&sn=7a5b474182ba00c0a3e507552ee2ca63&chksm=8ca1b7febbd63ee8df3ed9e1123bb3c34f1712b580dcdbed039187e14a52da4fa6bb56df6a7c&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1581259065062&sharer_shareid=efa10abd3a28a0776b554f1b578b15d1&key=789b021566de405020595c9e96dd32ce44e4833129364744974821c4f5b3903227cb7ae9a3178c84dfa72549dc2975f45aa74b7c52979632bb74d6376f3188dc995f2c8b5d49bde94b6578155927f86d&ascene=1&uin=NDcxMTE1NDQw&devicetype=Windows+10&version=6208006f&lang=en&exportkey=AaXVb81o8kdhnqxYUB0Ur2g%3D&pass_ticket=iZyt8RnoaPwPeWmTXcCdafOa3iMNdaqlhAWJbnW7HLmvi00VOVRB8gUb2mMuaBlg
07/02/2563ลดหย่อนภาษี ยกเว้นภาษี และคืนภาษีเพื่อสนับสนุนกำลังการผลิตของธุรกิจ
กระทรวงการคลังและสำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติ (State Taxation Administration) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือด้านภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วทั้งประเทศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
-          สำหรับธุรกิจ จะต้องเป็นธุรกิจที่ถูกเลือกโดยรัฐบาลของมณฑลแต่ละแห่ง คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission; NDRC) หรือกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน
-          สำหรับบุคคล จะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมีส่วนร่วมในภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
China Briefing. (2020). “China’s Preferential Tax Policies to Help Businesses Overcome Coronavirus Stress”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/china-new-tax-incentives-help-businesses-overcome-coronavirus-stress
05/02/2563รักษาเสถียรภาพการผลิตและการปฏิบัติงานของ SME ในกรุงปักกิ่ง
รัฐบาลกรุงปักกิ่งอนุมัติมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านภาษี การเงิน การประกันสังคม เงินอุดหนุน และการลดค่าเช่า รวม 16 มาตรการ โดยมีมาตรการที่สำคัญดังนี้
-          เลื่อนการชำระภาษีออกไป 3 เดือน
-          สำหรับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐเป็นเจ้าของ ในกรณีที่ผู้เช่าเช่าเพื่อทำเป็นออฟฟิศ จะได้รับส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 50 ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนในกรณีที่ผู้เช่าเช่าเพื่อดำเนินการผลิตหรือปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการรับมือโควิด-19 ของรัฐ และต้องไม่มีการไล่พนักงานออกจำนวนมาก จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าในเดือนกุมภาพันธ์
-          ยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหาร เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ ค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เป็นต้น
-          ให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาแก่ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน (Zhongguancun Science Park) ในวงเงินสูงสุด 2 แสนหยวน (9 แสนบาท) ต่อธุรกิจหนึ่งแห่ง
China Briefing. (2020). “China’s Latest Regional Measures to Support SMEs during the Coronavirus Outbreak”. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/chinas-latest-regional-measures-to-support-smes-during-coronavirus-outbreak
05/02/2563ช่วยเหลือผู้ประกอบการในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19
รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเซี่ยงไฮ้เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 จำนวน 4 มาตรการ  ดังนี้
-          คืนเบี้ยประกันการว่างงานที่ชำระเมื่อปีที่แล้วร้อยละ 50
-          ปรับเปลี่ยนวันเริ่มต้นการชำระค่าประกันสังคม จากเดิมที่เริ่มเมื่อวันที่ 1 เม.ย. เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563
-          ขยายเวลาการชำระค่าประกันสังคมออกไป 3 เดือน หลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19
-          ใหเงินอุดหนุนการฝึกอบรม
China Briefing. (2020). “As Coronavirus Hampers Business Activity, China Seeks to Ease Financial Pressure”. Retrieved from

Timeline นโยบาย/มาตรการด้านสังคม

วันที่มาตรการรายละเอียดเพิ่มเติม
09/04/2563ระงับการหักเงินประกันค่าจ้างแรงงานภาคชนบท
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ระงับการหักเงินประกันค่าจ้างแรงงานภาคชนบท (农民工工资保证金; Rural Migrant Workers’ Guarantee Payments of Wages) หากผู้ใดที่ถูกหักเงินประกันไว้แล้วจะถูกโอนคืนโดยเร็วที่สุด
Ministry of Housing and Urban-Rural Development. (2020). “人力资源社会保障部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 关于落实新冠肺炎疫情防控期间暂缓缴存农民工工资保证金政策等有关事项的通知”. Retrieved from http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/20/content_5504365.htm
07/04/2563เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันไปทั่วโลก
ในสภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 จีนเร่งกำลังผลิตและส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันไปทั่วโลก เช่น อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันสารเคมี พัดลมระบายอากาศ เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟราเรด เป็นต้น โดยยังคงควบคุมคุณภาพมิให้ตกหล่น
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “Nation to boost global medical supplies”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-04/07/c_78891.htm
14/03/2563ให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 1.03 แสนล้านหยวน (4.6 แสนล้านบาท)
National Health Commission of the People’s Republic of China. (2020). “China strengthens fiscal support for poor people hit by epidemic”. Retrieved from http://en.nhc.gov.cn/2020-03/15/c_77737.htm
04/02/2563ให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งดำเนินการสอนผ่านระบบออนไลน์
ให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งดำเนินการสอนผ่านระบบออนไลน์
China Government. (2020). “文化和旅游部 国家卫生健康委关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知”. Retrieved from http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/14/content_5502188.htm
Copy link
Powered by Social Snap