ดร. นณริฏ พิศลยบุตร

ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายนโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ์

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์

นักวิจัยฝ่ายนโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)​

อรุณ สถิตพงศ์สถาพร

นักวิจัยฝ่ายนโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)​

ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์

นักวิจัยฝ่ายนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)​

ณัฐนันท์ อมรานันทศักดิ์

นักวิจัยฝ่ายนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)​